2015/7983 Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (03.08.2014 T. 29434 Mük.R.G.) - Malezya menseli ürünler uygulanacak olan Gümrük vergisi oranlari

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Malezya menşeli ürünler uygulanacak olan Gümrük vergisi oranları - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

2015/7983   İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

(03.08.2015 T. 29434 Mük. R.G.)

 

Karar Sayısı : 2015/7983

 

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

 

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 22/7/2015 tarihli ve 89905 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                       
                  İTHALAT          REJİMİ KARARINA EK KARAR
 


MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı’na ekli I Sayılı Liste’de yer alan ve EK I’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin Malezya menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.

MADDE 2- (1) İthalat Rejimi Kararı’na ekli II Sayılı Liste’de yer alan maddelerin, EK II’de G.T.İ.P. ve ismi belirtilenler hariç olmak üzere, Malezya menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır.

(2) İthalat Rejimi Kararı’na ekli II Sayılı Liste’de yer alan ve EK II’de G.T.İ.P. ve ismi belirtilen maddelerin Malezya menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.

MADDE 3- (1) İthalat Rejimi Kararı’na ekli III Sayılı Liste’de yer alan ve EK III’de G.T.İ.P. ve ismi belirtilen maddelerin Malezya menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı ve tarım payı olarak toplu konut fonu uygulanır.

MADDE 4- (1) İthalat Rejimi Kararı’na ekli IV Sayılı Liste’de yer alan ve EK IV’te G.T.İ.P. ve ismi belirtilen maddelerin Malezya menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı ve toplu konut fonu uygulanır.

MADDE 5- (1) “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar” ile ihdas edilen ilave gümrük vergileri, Malezya menşeli eşya için tatbik edilmez.

MADDE 6- (1) Bu Karar 01/08/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

  

Ekleri için tıklayınız