Ekonomi Bakanligindan:Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (No: 2015/5) (08.08.2015 T. 29439 R.G.)- 15.08.2015 tarihinden itibaren 8711.10 ve 8711.20 pozisyonunda bulunan esyalar (Mopedler/skuterler) için ek mali yükümlülük yerine kiymet esasli GÖZETIM uygulanmasi hk.

Ekonomi Bakanligindan:Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (No: 2015/5) (08.08.2015 T. 29439 R.G.)- 15.08.2015 tarihinden itibaren 8711.10 ve 8711.20 pozisyonunda bulunan esyalar (Mopedler/skuterler) için ek mali yükümlülük yerine kiymet esasli GÖZETIM uygulanmasi hk.


Mopedler/skuterler ithalatı - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/5)

(08.08.2015 T. 29439 R.G.)

Kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

                                                          

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet)

 

 

8711.10.00.00.11

Mopedler

1.080

 

8711.10.00.00.19

Diğerleri

1.260

 

8711.20.10.00.00

Skuterler

1.800

 

8711.20.92.00.11

Silindir hacmi 50 cm3’ü geçen fakat 80 cm3’ü geçmeyenler

1.260

 

8711.20.92.00.19

Silindir hacmi 80 cm3’ü geçen fakat 125 cm3’ü geçmeyenler

1.800

 

8711.20.98.00.00

Silindir hacmi 125 cm3’ü geçen fakat 250 cm3’ü geçmeyenler

2.070

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

İnceleme

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6  –  (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanı veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 15/8/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc