Gümrükler Genel Müdürlügünün "Gümrük Kanunun 241/3-h, 241/4-h Usulsüzlük ceza Uygulamalari" hk konulu tasarruflu yazilari 41208501/132.99

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 41208501/132.99

Konu: 241/3-h, 241/4-h Uygulamaları

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 2005/8391 sayılı Dahilde işleme Rejimi Kararının Tanımlar kısmında belge süresi sonu ifadesi izin/belge süre bitiminin rastladığı ayın son günü olarak ifade edilmekte olup; 22/3 üncü maddesinde ise “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif yazılardan Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde veya iki ayı aşmayan süre içerisinde "rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması" durumunda Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin sırasıyla üçüncü fıkrasının (h) bendi ile dördüncü fıkrasının (h) bendi kapsamında uygulanacak usulsüzlük cezalarının bazı Gümrük Müdürlüklerince doğrudan tahsil edildiği, bazı Gümrük Müdürlüklerce kapatma aşamasında Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince değerlendirilmek üzere tahsil edilmediği anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, anılan mezkur Kararın iglili maddesinde Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi ile dördüncü fıkrasının (h) bendi kapsamında uygulanacağı belirtilen usulsüzlük cezalarında 2012/23 sayılı Genelgemiz ile paralel olarak, eşyanın her bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin beyanname tescili/işlemin esas alınması ve söz konusu cezanın bu gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımın gerçekleştirildiği gümrük idaresince doğrudan uygulanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

 

Bakan a.

 

Genel Müdür V.