Ekonomi Bakanligi: Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Teblig (14.08.2015 T. 29445 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri İthalatı - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 1987

Ekonomi Bakanlığından:

AKRİLONİTRİL BUTADİEN STİREN KOPOLİMERİ İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(14.08.2015 T. 29445 R.G.)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/6/2015 tarihli ve 2015/7750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 3903.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P) çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip, aşağıdakileri içeren;

- gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal)  veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),

- kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),

- 220 °C’de 10 kg’mının erime akış hızı 10g/10dk  veya daha fazla fakat 21 g/10dk’dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),

- renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;

- *“L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olan,

- *“a” değeri -006’a eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olan,

- *“b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve  -1,82’ye eşit veya daha az olan

akrilonitril butadien stiren kopolimeri ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı

MADDE 3 – (1) Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 3903.30.00.00.00 G.T.İ.P’li 1 inci maddede tanımlanan akrilonitril butadien stiren kopolimeri ithalatında açılan 2.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı söz konusu ürünü çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde  hammadde olarak kullanan sanayicilere yapılacaktır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmekte olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, tüketim miktarı ve/veya ithalat performansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kontenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 3903.30.00.00.00 G.T.İ.P’sinde yer alan özel tanımlı akrilonitril butadien stiren kopolimeri için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

İthal lisansı geçerlilik süresi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

Gümrük beyannamesinin tescili

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

İthal lisansı devri

MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii

MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.

İthal lisansının revizesi

MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi

MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız