Ekonomi Bakanligi - Özel fatura muhteviyati ihracatlarin ihracat taahhütlerine sayilip sayilmayacagi hk. konulu( 05.08.2015/70422525) tasarruflu yazilari

Ekonomi Bakanligi - Özel fatura muhteviyati ihracatlarin ihracat taahhütlerine sayilip sayilmayacagi hk.  konulu( 05.08.2015/70422525) tasarruflu yazilari


Özel fatura mahsup hakkında - Uğurlu Gümrük Müşavirliği 1987

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : 70422525- 105.99 -94689    05.08.2015

Konu : ÖZEL FATURA

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii

Sanayi Cd. B Blok Kat:9 (34196) Yenibosna-İstanbul

İlgi: a) 08/06/2015 tarihli ve 5365467-1258 sayılı yazınız.

b) 25/06/2015 tarihli ve 79913 sayılı yazımız.

c) 10/07/2015 tarihli ve 53654767 - 1500 sayılı yazınız.

Bilindiği üzere, ilgi (a)'da kayıtlı yazınızla Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği kapsamında düzenlenen Tax Free/Vat-Off faturaların özel fatura kapsamında değerlendirilerek birlik kaydına alınıp alınamayacağı hususu ile kayıt altına alınmasının mümkün görülmesi durumunda, satış yapma yetki belgesi sahibi olan aracı firma adına mı yoksa satışı gerçekleştirilen aracı firmalarla sözleşmesi bulunan ihracatçı firma adına mı işlemlerin yapılması gerektiği hususlarında değerlendirmemiz talep edilmiş olup, ilgi (b)'de kayıtlı yazımızla; İhracat: 2003/3 sayılı Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ'in 1. ve 2. maddeleri uyarınca; (mülga) 43 ve (mülga) 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel tebliğleri hükümleri çerçevesinde özel fatura düzenlenmek suretiyle yapılacak satışların; özel fatura kapsamı eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla özel faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması ve mal bedeli dövizlerin, aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak döviz alım belgesi düzenletilmesi kaydıyla, ihracat olarak kabul edileceği, mezkur faturaların, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edileceği ve özel fatura muhteviyatı ihracatın, ilgili firmaların ihracat taahhütlerine sayılabileceği, gerek 2003/3 sayılı Tebliğ'de gerekse 2003/1 sayılı Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Genelge'de İhracatçı Birliklerince Onaylanması hususunun, özel faturaların, Belgesiz İhracat Kredisi, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilebilmesi ve belge ve/veya kredi ihracat taahhüdüne saydırılması açısından getirilmiş bir şart olarak düzenlendiği ifade edilmiştir.

Bu defa, ilgi (c)'de kayıtlı yazınızla, yapılacak işlemlere esas teşkil etmek üzere KDV Uygulama Genel Tebliği kapsamında düzenlenen Tax Free/Vat-Off faturaların özel fatura kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, söz konusu faturaların Birlik kaydına alınıp alınmayacağı ve kayıt altına alınmasının mümkün olması halinde satış yapma yetki belgesi sahibi olan aracı firma adına mı yoksa satışı gerçekleştiren aracı firmalarla sözleşmesi bulunan ihracatçı firma adına mı işlemlerin yapılması gerekliği hususlarında tereddüt oluştuğu ifade edilerek, konuyu yeniden değerlendirmemiz talep edilmiştir.

Bilindiği ve ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda da ifade edildiği üzere, İhracat 2003/3 sayılı Tebliğin 1. maddesinde 1/3/1997 tarihli ve 22920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (mülga) 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 28/7/1994 tarihli ve 22004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (mülga) 43 Seri No.lu KDV Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde özel fatura düzenlenmek suretiyle yapılacak satışların hangi koşulda ihracat olarak kabul edileceği hüküm altına alınmış olup, aynı tebliğin 2. maddesinde mezkur 1. maddede belirtilen özel faturaların, ilgili gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edileceği ifade edilmektedir.

Bu minvalde, mezkur madde metinlerinden anlaşıldığı üzere, adı geçen tebliğ ve genelgenin konusu özel faturaların kapsamını, 28/07/1994 tarihli ve 22004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (mülga) 43 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 1/3/1997 tarihli ve 22920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (mülga) 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen faturalar oluşturmaktadır.

Bu çerçevede mezkur tebliğler incelendiğinde, (mülga) 43 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, "Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimlerde" uygulanacak istisnaya ilişkin şartların düzenlendiği, (mülga) 61 Seri No.lu KDV Uygulama Genel Tebliğinde ise "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda Katma Değer Vergisi İhracat İstisnası" alan mükelleflerin, yapacakları satışlarda uygulanacak KDV istisnasına ilişkin şartlar ile bu satışlarda özel fatura kullanılması hususlarının düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, bilindiği üzere, 26/ 04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlana KDV Genel Uygulama Tebliğinin "C. Yürürlükten Kaldırılan Metinler" başlıklı maddesinde 1 ila 123 seri numaralı KDV Genel Tebliğlerinin işbu tebliğin yürürlük tarihinden itibaren kaldırılmış olacağı ve kaldırılan Tebliğlere yapılan atıfların işbu tebliğin ilgili bölümlerine yapılmış olacağı düzenlenmekte olduğundan, ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda da ifade edildiği üzere, KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde özel fatura düzenlenmek suretiyle yapılacak satışların, 2003/3 sayılı Tebliğ bükümleri çerçevesinde ilgililerin ihracat kredi taahhütlerinin kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, KDV Genel Uygulama Tebliğinin yürürlüğe girdiği 01/05/2014 tarihinden önce; mülga 43 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ve mülga 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen özel faturalara istinaden yapılan satışlar ile 01/06/2014 tarihinden itibaren KDV Genel Uygulama Tebliği'nin "1.2.Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)" başlığı altında yer alan hükümlere istinaden, şekil ve muhtevası Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen anılan Tebliğ eki (Ek:4) "Özel fatura" kullanılmak suretiyle yapılan satışlar ve "5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)" başlığı altında yer alan hükümlere istinaden, bu başlık altında yer alan detayları belirtilen şekilde düzenlenen faturalara istinaden yapılacak satışların, İhracat 2003/3 sayılı Tebliğin 1. ve 2. maddeleri kapsamında ihracat taahhütlerine sayılması mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, ilgi (a) ve ilgi (c)'de kayıtlı yazılarınızda bahsi geçen "Tax-Free/Vat-Off faturaların yukarıda mezkur mevzuat hükümlerinde belirtildiği şekilde düzenlenmesi halinde, İhracat 2003/3 sayılı Tebliğin 1. ve 2. maddeleri kapsamında ihracat taahhütlerine sayılması mümkün olacaktır.

Ancak, ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda ifade edildiği üzere, ''ihracatçı birliklerinin onayı" hususu; gerek 2003/3 sayılı Tebliğde gerekse 2003/1 sayılı Genelge'de (mülga) 61 Seri No.1u KDV Genel Tebliği ve (mülga) 43 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Tebliği'nin adı geçen tebliğlere karşılık gelen hükümleri çerçevesinde düzenlenen özel faturaların, Belgesiz İhracat Kredisi, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilebilmesi ve belge ve/veya kredi ihracat taahhüdüne saydırılması açısından getirilmiş bir şart olarak düzenlenmiştir.

Sonuç olarak; ilgi (c)'de kayıtlı yazınızda adı geçen "Tax Free/Vat-Off" faturaların yukarıda ifade edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olması ve Belgesiz İhracat Kredisi, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilebilmesi ve belge ve/veya kredi ihracat taahhüdüne saydırılmasının talep edilmesi halinde ihracatçı birlikleri onayının gündeme geleceği, mezkur durum dışında ihracat taahhüdüne saydırılması talebine bağlı olmaksızın tüm Tax-Free faturaların ihracatçı birliği onayına tabi olması gibi bir uygulamanın ancak, ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda da ifade edildiği üzere, Maliye Bakanlığının da uygun görüşünün alınacağı bir mevzuat değişikliği ve uygulamaya yönelik teknik alt yapının hazırlanması ile mümkün olabileceği mütalaa edilmektedir.

Öte yandan, İhracat 2003/3 sayılı Tebliğin 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Özel fatura muhteviyatı ihracat, özel faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, özel fatura üzerinde kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de sayılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                            
         

          

         

                  Veysel PAKLAK

         

          

         

                  Bakan a

         

          

         

                  Genel Müdür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc