Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün "Tek Pencere Sistemi – EB" konulu 2015/14 genelgesi.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 73421605/106.05

Konu : Tek Pencere Sistemi – EB

 

GENELGE

(2015/14 )

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

 

Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen Dokümanlar" alanında beyan edilen, 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)” gereğince söz konusu tebliğ eki GTİP’ler (Ek:1) kapsamındaki eşyalar için verilen belgelerini 18.08.2015 tarihinden itibaren Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

 

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0877 (eski 0743) belge kodlu izin belgeleri (TPS-Kayıt Belgesi) Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

 

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No:

15545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu

kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

 

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Neşet AKKOÇ

Bakan a.

Müsteşar V