Gümrükler Genel Müdürlügünün "GY 330/2 kapsami solvent ve baz yagin devri" konulu (24.08.2015/610004279) tasarruflu yazilari

Gümrükler Genel Müdürlügünün


Gümrük yönetmeliği 330/2 kapsamı solvent ve baz - Uğurlu Gümrük Müşavirliği 1987

T.C,

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : 40216608/131,03

Konu   : GY 330/2 kapsamı solvent ve baz

yağın devri

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi: 17,12.2014 tarihli, 4573890 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımızda, Gümrük Yönetmeliğinin 330 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın alıcısının belirlenmesinden sonra, gümrük yükümlülüklerinin takip edilebilmesini; gümrük gözetim ve denetiminin sağlıklı yapılabilmesini teminen bu konuda bir mevzuat düzenlemesi yapılana kadar, söz konusu eşya ile ilgili olarak; alıcısı tarafından beş iş günü içerisinde ya 7171 rejim kodlu yeni bir antrepo beyannamesi ya da gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem veya kullanım tayin edilmesine yönelik beyanname verilmesi ve söz konusu beyannamelerin açıklama ekranına veya 44 no.lu hanesine "Gümrük Yönetmeliği 330/2, md. kapsamı eşya" ibaresinin beyan edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Bakanlığımıza İntikal eden bilgilerden, Gümrük Yönetmeliğinin 330 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca antrepoya konulan solvent ve baz yağın alıcısının belirlenmesinden sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasında Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesinin birinci fıkra hükmünün dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bilindiği gibi Gümrük Yönetmeliğinin 330 uncu maddesinin ikinci fıkrası; "Satıcısı veya göndericisi belli, alıcısı emre olan eşya, antrepo işleticilerinin sorumluluğu altında genel antrepolara konulabilir. Bu şekilde genel antrepoya konulan eşyanın, alıcısının belirlenmesinden sonra tamamen veya kısmen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına izin verilir. ”,

 

333 üncü maddesinin birinci fıkrası ise ; “ Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez

hükmünü amirdir,

 

Bu çerçevede, satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre olarak gelen ve Gümrük Yönetmeliğinin 330 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Potansiyel Vergi Numarası dahilinde gönderici firma adına tescil edilen antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan eşyanın alıcısının belirlenmesi satış suretiyle devir olduğundan bu kapsamda antrepoya alınan solvent ve baz yağı ile ilgili olarak aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünün dikkate alınması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞÇI

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc