Bakanlar Kurulu kararlari:2015/8042 Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (26.08.2015 T. 29457 R.G.) - Ilave gümrük vergisi ile ilgili Ithalat Rejimi Kararina Ek Kararlarin yayimi tarihinden önce Türkiyeye sevk edilmek üzere bir tasima belgesi düzenlenerek yüklemesi yapilmis olan esya için ilave gümrük vergisi tahsil olunmayacagi.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Bakanlar kurulu kararları 2015 - Uğurlu Gümrük Müşavirliği 1987

2015/8042       İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

(26.08.2015 T. 29457 R.G.)

Karar Sayısı : 2015/8042

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/8/2015 tarihli ve 99229 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ek; 30/9/2014 tarihli ve 2014/7252 sayılı, 26/1/2015 tarihli ve 2015/7241 sayılı, 6/5/2015 tarihli ve 2015/7699 sayılı, 18/5/2015 tarihli ve 2015/7712 sayılı, 18/5/2015 tarihli ve2015/7713 sayılı, 25/5/2015 tarihli ve 2015/7722 sayılı, 15/6/2015 tarihli ve 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamı eşyadan, anılan Kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşya için ilave gümrük vergisi tahsil olunmaz.

 

(2) Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde ithalatçıların talep etmesi halinde birinci fıkra kapsamında tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade olunur.

 

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.