Gümrükler Genel Müdürlügünün "Özet beyan - rejim beyani" konulu tasarruflu yazisi (28.08.2015 / 10086559)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 40216608/102.01

Konu : Özet beyan - rejim beyanı

28.08.2015 / 10086559

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden; özet beyan eksikliği/fazlalığı durumunda, bazı gümrük müdürlüklerinde takibat sonuçlanana kadar özet beyan muhteviyatı eşyanın tamamının bekletildiği ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına izin verilmediği anlaşılmaktadır.

Özet beyan uygulamasına ilişkin 2012/2 sayılı Genelgenin “Özet Beyan Eksiklik/Fazlalığı Durumunda Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması” başlıklı bölümünde;

Özet beyan eksikliği durumunda, fiilen mevcut olan miktar üzerinden gümrük işlemlerinin yürütüleceği,

Özet beyan fazlalığı durumunda ise, özet beyan takibatı sonuçlanmadan özet beyan fazlası eşya hakkında bir gümrük beyanında bulunulmak istenilmesi durumunda eşyanın teslim edilmeyeceği, ancak, saklanmasının masraflı ve külfetli olması halinde, aynen korunması koşuluyla ve eşyanın gümrüklenmiş değeri tutarında teminat alınarak eşya sahibine yed-i emin olarak teslim edilebileceği, takibat sonucunda, eşyanın mahrecinden yanlışlıkla yüklendiğinin ispat edilmesi ve takibatın kaldırılması üzerine eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenilmesi halinde, bu eşya için Gümrük Kanununun 63 üncü maddesi saklı kalmak kaydıyla, yeni bir beyanname tescil edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, özet beyan eksikliği durumunda, fiilen mevcut olan miktar üzerinden gümrük işlemlerinin yürütülmesi; özet beyan fazlalığı durumunda ise, özet beyan kapsamı eşyanın tamamının değil, fazla olarak tespit edilen kısmının takibat sonuçlanana kadar teslim edilmemesi veya yukarıda belirtildiği şekilde eşya sahibine yed-i emin olarak teslim edilmesi ve takibat sonucuna göre işlem yapılması, özet beyan fazlası olmayan kısmının ise gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına izin verilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Fehmi ÇAKAR

 

Bakan a.

 

Daire Başkanı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine