Gümrükler Genel Müdürlügünün "Gümrük Yönetmeligi Degisikligi Yürütmenin Durdurulmasi" konulu tasarruflu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg                  T.C.

           GÜMRÜK VE          TİCARET BAKANLIĞI
         Gümrükler Genel          Müdürlüğü
         

                  Sayı: 68866864/010.03

         

                  Konu: Gümrük Yönetmeliği Değişikliği Yürütmenin Durdurulması

         

 

                  DAĞITIM          YERLERİNE


Bilindiği üzere, 30/06/2015 tarihli 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
 Yönetmeliğe ilişkin olarak Danıştay 15. Dairenin 07/07/2015 tarihli 2015/5712Esas Nolu Kararında “…Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetkilerinin sona erdirilmesine ilişkin 1, 3, 4, 11, 16 ve 17 nci maddelerinin bu aşamada, davalı idarelerin savunması alındıktan ya da yasal savunması geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulmasına 07/07/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.” denilmektedir.

Söz konusu Karara ilişkin olarak Hukuk Müşavirliğinden alınan 25/8/2015 tarihli, 10069191 sayılı yazıda “…Anayasanın 138 inci ve 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddelerinin emredici hükümleri uyarınca yargı kararlarının yerine getirilmesi mucip olup Danıştay Onbeşinci Dairesince yeniden bir karar verilinceye kadar verilen 07/07/2015 tarihli yürütmeyi durdurma kararında dava konusu Yönetmeliğin yürürlük maddesi olan 17 nci maddesinin de ayırım yapılmaksızın yürütülmesi durdurulduğundan, 30/06/2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tüm maddelerinin yürürlüğünün durdurulduğu dikkate alınarak bu yönde işlem tesis edilmesinin uygun olacağı..” ifade edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                              
         

         
 

         

                  Mustafa GÜMÜŞ

         

         
 

            Bakan a.
 

                  Genel Müdür V.


Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine