Gümrükler Genel Müdürlügünün 18.09.2015 tarihli 10618005 sayili tasarruflu yazisi (4811.90.00.10.00 GTIP no.sunda yer alan deri taklidi kartonlara uygulanacak KDV orani)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.09.2015 tarihli 10618005 sayılı tasarruflu yazısı (4811.90.00.10.00 GTİP no.sunda yer alan deri taklidi kartonlara uygulanacak KDV oranı)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 85593407/156.02
Konu : Deri taklidi kartonlar
 
18.09.2015 / 10618005
DAĞITIM YERLERİNE


Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Erdem AKILOTU, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Sezai KAYA ve Haldun AĞANOĞLU tarafından düzenlenen 31.07.2015 günlü, 119-A/28 sayılı Teftiş Raporunda 4811.90.00.10.00 GTIP’inde sınıflandırılan deri taklidi kartonların Maliye Bakanlığından alınan özelgelere dayanılarak bir kısım mükellefçe %8 KDV oranı ile ithal edildiğinin, diğer mükelleflerce %18 KDV oranı üzerinden ithalat işlemlerinin tekemmül ettirildiğinin müşahede edildiğinin belirtilmesi üzerine, bahsi geçen eşyanın tabi olduğu KDV oranı anılan Bakanlıktan sorulmuştur.

Maliye Bakanlığından alınan 14/9/2015 tarihli, 88338 sayılı yazıda, 4811.90.00.10.00 GTIP’inde sınıflandırılan deri taklidi kartonların 2007/13033 sayılı BKK eki I ya da II sayılı liste kapsamında yer almadığından %18 oranında KDV'ye tabi olduğu, bahsi geçen eşyalardan hazırlanan ayakkabı aksamının II sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Yakup SEFER
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı


DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
Sayı : 50169878-200.03.01-E.88338 14.09.2015
Konu : 4811.90.00.10.00 GTİP no.sunda yer
alan deri taklidi kartonlara uygulanacak
KDV oranı
 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi :18.08.2015 tarihli ve 9924740 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, 4811.90.00.10.00 GTİP No.sunda yer alan eşyaya uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)'na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) nin 48. faslında "Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya" tanımlanmış ve bu Fasıla ait "4811.90.00.10.00" GTİP numarasında "Deri taklidi kartonlar (Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları)" ismen sayılmıştır.

Bahis konusu eşyanın kendisi ile bu eşyadan hazırlanan ayakkabı aksamı farklı oranlarda KDV'ye tabi tutulmaktadır.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK'ye ekli I ya da II sayılı liste kapsamında yer almadığından bahis konusu eşyanın ithali ile toptan ve perakende tesliminin % 18 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, bahis konusu eşyalardan hazırlanan ayakkabı aksamının ise 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında değerlendirilerek ithal ve tesliminin % 8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

  Ersin SAKLAR
  Bakan a.