Bakanlar Kurulu’nun 4458 Sayili Gümrük Kanununun Bazi Maddelerinin Uygulanmasi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar (2015/8113) (13.10.2015 T. 29501 R.G.) Kisisel kullanima mahsus kara tasitlarina verilen geçici ithalat izin süresi yirmidört aya çikarilmasi hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


2015/8113    4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

(13.10.2015 T. 29501 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2015/8113

Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 9/9/2015 tarihli ve 10379973 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nun 14/9/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI

HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK Y APILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmidört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,"

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakam yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

7/10/2009

27369

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

 

Tarihi

Sayısı

i-

13/7/2010

27640

2-

8/4/2011

27899

3-

20/8/2011

28031

4-

11/1/2012

28170

5-

8/3/2012

28227

&-

8/11/2013

28815 '

7-

18/8/2014

29092

8-

18/10/2014

29149

9~

25/7/2015

29425