Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 09.11.2015 tarihli ve 11580560 sayili yazisi (BILGE Sistemi Muhase Islemlerinde Idare Amiri Onayi konulu yazisi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 73421605/100
Konu: BİLGE Sistemi Muhase İşlemlerinde İdare Amiri Onayı
DAĞITIM YERLERİNE

 İlgi: 28/10/2015 tarihli ve 00011371466 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile gümrük vergileri ve diğer vergilerin bankalar, GÜMKART veya saymanlıklar aracılığı ile ödenmesi durumunda; ödeme bilgisinin manuel girilmek ve "İşlem Sonlandır" komutu kullanılmak suretiyle BİLGE Sistemi Muhasebe Modülünde makbuz sonlandırma işlemi yapılması engellenmiştir.

Ancak, gümrük vergisi ve diğer vergilerin KDV alacağına mahsuben ya da emanet hesabına alınmak suretiyle ödendiği durumlarda ve söz konusu vergilere ilişkin tek bir gümrük beyannamesinde kullanılmak üzere teminat mektubu ibraz edildiği durumlarda BİLGE Sistemi Muhasebe modülünde, yapılan işlemin türüne göre "Mahsup Kapatma" ya da "İşlem Sonlandır" komutu kullanılarak işlemler tamamlanabilecektir.

Bu kapsamda, söz konusu işlemlerin aşağıda belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir;

  • İdare amirince, "TCGB Memur İşlemleri" altında bulunan "Beyanname Düzeltme/İptal/Statü değişikliği/Teminat Talepleri" menüsünden işlemi sonlandırmaya ilişkin olarak talep girilecektir.
  • Mahsuben ödeme işlemi için talep oluşturulacak ise “Mahsup Kapat” seçeneği, Emanet hesabına alınmak suretiyle ödeme işlemi ya da tek bir gümrük beyannamesinde kullanılmak üzere ibraz edilen teminat mektupları için talep oluşturulacak ise "Banka/Diğer Teminat İşlem Sonlandır" seçeneği seçilecektir.
  • Her iki seçeneğin seçilmesi halinde de, "Beyan Tipi" alanına ilgili beyanname türü seçilerektir.
  • "Beyanname No" alanına işlemi sonlandırılmak istenen beyannamenin numarası, "Tutar" alanına ödemeye ilişkin tutar ve açıklama alanına açıklama bilgisi girilecektir.
  • Tutar alanına veri girişinde nokta kullanılmayacak olup küsurat var ise virgül ile ayrılacaktır.
  • Talebin oluşturulmasının ardından ilgili memur tarafından BİLGE Sistemi Muhasebe Modülünde beyanname numarası ile sorgulama yapılarak ödemeye ilişkin ilgili alanlar doldurulmak suretiyle yapılan işlemin türüne göre "Mahsup Kapat" ya da "İşlem Sonlandır" komutu seçilecek olup;
  • Söz konusu beyannameye ilişkin idare amirince talep girilmemiş olması halinde sonlandırma/ kapatma işlemi yapılmasına Sistem tarafından izin verilmeyecektir.
  • Bahse konu modülde ilgili memur tarafından girilen tutar, idare amiri tarafından talep oluşturulması esnasında girilmiş olan tutar ile karşılaştırılarak her iki tutarın eşit olmaması halinde işlem yapılmasına Sistem tarafından izin verilmeyecektir.
  • Söz konusu beyanname için oluşturulmuş talep mahsup kapat ya da sonlandırma işleminde kullanılmadan söz konusu beyanname için yeni bir talep oluşturulamayacak ancak mevcut talep iptal edilerek yeniden talep girilebilecektir.

Bu itibarla, söz konusu düzenlemeler uyarınca işlem yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
 

 Rasim KUTLU
 Bakan a.
 Genel Müdür Yrd.