Bakanlar Kurulu: Ithalatta Korunma Önlemi Uygulanmasina Iliskin Karar - 2015/8118 (12.11.2015 t. 29530 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Karar Sayısı : 2015/8118

Ekli “İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”m yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 27/8/2015 tarihli ve 103011 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ile 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Korumna Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti menşeli düz cam ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, karşısında gösterildiği şekilde üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
 

G.T.İ.P. Eşya TanımıEk Mali Yükümlülük ($/ton(brüt))
1 inci dönem*2 nci dönem*3 üncü dönem*
70.04Çekme ve üfleme cam (plakalar halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş605550
70.05Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

 *Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 3- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlamnası işlemlerinde de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.