Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 13.11.2015 tarihli ve 11707549 sayili yazisi (Özet beyanlarin süresi içinde verilmemesi durumunda idari yaptirim cezasi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı :24799137/205
Konu :9129/Özet Beyan-Varış Bildirimi Süre
13.11.2015 / 11707549
DAĞITIM YERLERİNE


Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 04.09.2015 günlü 10309410 sayılı yazısı ekinde alınan 07.07.2015 günlü 117-A/8 sayılı ve 14.10.2015 günlü 11028854 sayılı yazısı ekinde alınan 31.07.2015 günlü ve 119-A/24 sayılı Cevaplı Raporlarda varış bildirimi ve özet beyan hükümlerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin 71 inci maddesinin 1. fıkrasında; "Denizyolu ve havayolu taşımacılığında, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi, eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaştığında taşıma aracının varışını bildirir. Varış bildirimi, veri işleme tekniği yoluyla verilir ve boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içerir." denilmekte, aynı Yönetmeliğin 82 nolu ekinin 43. maddesinde, varış bildiriminin, taşıma aracının eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaşmasından sonraki altı saatten daha sonra verilmesi halinde Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezasının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Yine Gümrük Yönetmeliğinin 67 ve 70. maddelerinde hava, kara, deniz ve demiryolu taşımacılığında özet beyan verilme şartları ve süreleri belirtilmiş ve Gümrük Kanunun 241-3/d maddesinde özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgenin süresi içinde verilmemesi halinde usulsüzlük cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede sistem üzerinde yapılan sorgulamalarda bazı varış bildirimlerinin ve özet beyanların süresi içinde verilmediği görülmüş olup, söz konusu işlemlere ilişkin olarak usulsüzlük cezası uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilerek gereğine tevessül edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ali TOKSÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı


DAĞITIM: 
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

EK : 2 Adet Rapor Örneği