Gümrük Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelikle ilgili ESKI ve YENI halinin karsilastirmasi

small_gum-logo(41).jpg


12.06.2012 tarihli yönetmelik ile yapılan değişiklikler

(ESKİ ve YENİ halinin karşılaştırması)

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.06.2012 t. 28321 s. R.G.)

 

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

Madde 3- ...........................................

ı) Gümrüklü saha: Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri,

...........................................

Yeni:

Madde 3- ...........................................

ı) Gümrüklü saha: Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; kara, demiryolu, hava gümrük kapıları, iç gümrükler ile diğer yer ve sahalarda fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri; deniz gümrük kapılarında ise bu yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını,

...................................................

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

Madde 23 - ............................................... 

h) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı yıldan önceki iki yıl esas alınmak suretiyle, mali yapısının yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, Müsteşarlıkça belirlenecek formata uygun olarak düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca bağlanmış olması,

............................................... 

Yeni:

Madde 23 - ............................................... 

h) Firmanın mali yapısı incelenerek, yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı yıldan önceki iki yıl, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 72 nci maddesi uyarınca mali tabloların tamamlanamamış olması halinde başvuru yılından önceki ikinci ve üçüncü yıl esas alınmak suretiyle, Bakanlıkça belirlenecek formata uygun olarak yeminli mali müşavir tarafından düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca bağlanmış olması,

............................................... 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

Madde 51 - .................................................. 

(10) Nakliyat abonman sözleşmesi kapsamında yapılan taşımalarda; beyannameye eklenen sigorta poliçesinde, nakliyat abonman sözleşmesine istinaden düzenlendiğinin belirtilmiş olması, bu poliçenin nakliyat abonman sözleşmesi esaslarına uygun bulunması ve sigorta poliçesi ile birlikte nakliyat abonman sözleşmesinin de bir örneğinin beyannameye eklenmesi koşullarıyla, eşya Türkiye'ye geldikten sonra düzenlenmiş sigorta poliçeleri, gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda gerekli koşulları taşıdığının anlaşılması halinde kabul edilir.

Yeni:

Madde 51 - .................................................. 

(10) Nakliyat abonman sözleşmesi kapsamında yapılan taşımalarda; beyannameye eklenen sigorta poliçesinde, nakliyat abonman sözleşmesine istinaden düzenlendiğinin belirtilmiş olması, bu poliçenin nakliyat abonman sözleşmesi esaslarına uygun bulunması ve sigorta poliçesi ile birlikte nakliyat abonman sözleşmesinin de bir örneğinin firma dosyası takip programında bulunması koşullarıyla, eşya Türkiye'ye geldikten sonra düzenlenmiş sigorta poliçeleri, gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda gerekli koşulları taşıdığının anlaşılması halinde kabul edilir.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Kitabının İkinci Kısmının başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı kısma aşağıdaki bir, iki ve üçüncü bölümler eklenmiş, 72.nci maddesi  ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilerek birinci bölüme alınmış, aynı bölüme aşağıdaki 72/A, 72/B, 72/C, 72/Ç, 72/D, 72/E, 72/F, 72/G, 72/Ğ, 72/H, 72/I, 72/İ, 72/J, 72/K, 72/L, 72/M, 72/N, 72/O, 72/Ö, 72/P maddeleri, ikinci bölüme aşağıdaki 72/R maddesi ve üçüncü bölüme aşağıdaki 72/S, 72/Ş, 72/T maddeleri eklenmiştir.

Eski:

ÜÇÜNCÜ KİTAP

...............................................

İKİNCİ KISIM

Taşıtların Kontrolü

Taşıtların kontrolüne ilişkin hükümler

Madde 72- (1) Gümrük yolu, Türkiye Gümrük Bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu Bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollardır.

(2) Taşıtların denetimi günün her saatinde yapılabilir.

(3) Taşıtların aranması gereken hallerde durum tutanakla saptanarak, arama, mahallin en büyük gümrük idare amirinden izin alınmak suretiyle yapılır. Denetlenen her türlü belge, resmi mühürle mühürlenir ve denetimi yapan memurlar tarafından imzalanır. Eşyanın zapt olunması veya mevzuata aykırılıklar bulunması halinde, durum bir tutanakla tespit edilir.

(4) Türkiye Gümrük Bölgesine giren deniz ve hava taşıtlarının gümrük denetimi tamamlanıncaya kadar, Türkiye Gümrük Bölgesinden giden taşıtların denetimden sonra söz konusu bölgeyi terk etmelerine kadar, her türlü eşyanın taşıtlara alınmasını ve taşıtlardan çıkarılmasını, yolcu indirilmesini ve bindirilmesini önleyecek tedbirler alınır.

(5) a) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve giden karayolu taşıtlarının denetimi sınır gümrük kapılarında, gümrük kapısı sınırdan içeride bulunduğu takdirde bu gümrük kapısında yapılır.

b) Türkiye Gümrük Bölgesinin dışından gelen trenler gümrük idaresi bulunan ilk istasyonda, Türkiye Gümrük Bölgesinden gidecek trenler sınır istasyonunda denetime tabi tutulur.

c) Yabancı limanlardan gelerek İstanbul veya Çanakkale Boğazından geçip bir Türk limanına gidecek olan gemilerin denetimleri, şüphe veya ihbar olmadıkça, varacakları ilk Türk limanında yapılır.

d) Türkiye'den gelen ve giden havayolu taşıtlarının denetimi indikleri ve kalktıkları ve yetkili gümrük idaresi bulunan havalimanlarında yapılır.

(6) Yabancı limanlardan gelen veya Türkiye'den yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerinden en az üç saat önce sahip veya acentesi tarafından ilgili gümrük idaresine bilgi verilir. Söz konusu bilgi, duruma göre, geminin ne zaman ve ne kadar yolcu ve yük ile gelmesinin veya gitmesinin muhtemel bulunduğunu, nereye demirleyeceğini, limanda ne kadar kalacağını ve hangi limana gideceğini içerir. Gümrük idaresi bu bilgi olmadan gemilerin yabancı limana hareketine izin vermez. Sahip ve acentelerince gümrük idaresine önceden bildirim yapmak suretiyle yük almaya giderken seferleri esnasında yükleri iptal edilen veya yük boşaltmaya giderken seferleri esnasında yük boşaltma limanları değişen ve geriye dönüş yapmayan gemilerin bu durumları rota değişikliği sayılmaz.

(7) Eşyanın, bulunduğu taşıtlardan gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yerlerde ve söz konusu idarelerin izniyle boşaltılması ya da aktarılması gerekir. Eşyanın, tamamen veya kısmen acilen boşaltılmasını gerektiren kaçınılmaz bir tehlikenin varlığı durumunda bu izin aranmaz. Bu gibi durumlarda, en yakın gümrük idaresi derhal haberdar edilir. Zorunlu görülen hallerde, gerekli önlemler alınarak denetim ve muayeneden önce bu fıkrada belirtilen değiştirme işlemleri yapılabilir.

 

 

Yeni:

ÜÇÜNCÜ KİTAP

...............................................

İKİNCİ KISIM

Taşıtların Kontrolü, Gümrüklü Sahaların Gözetimi ve İşletmelerin Yükümlülükleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Taşıtların Kontrolü

Genel hükümler

MADDE 72 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve Bölgeden giden kara, deniz, hava ve demiryolu taşıtları gümrük gözetim ve kontrolüne tabidir.

(2) Taşıtların kontrolü, gümrük idaresinin kontrolle görevlendireceği personel tarafından yapılır. Taşıtların detaylı olarak arandığı hallerde, arama sonucu tutanakla tespit edilir. Türkiye Gümrük Bölgesinde taşıtların kontrolü, mobil kontrol ekipleri tarafından da yerine getirilebilir.

(3) Taşıtın işleteni ve temsilcisi, bu kontrolün yapılmasını temin etmek üzere gerekli önlemleri almak ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

(4) Taşıtların kontrolü günün her saatinde yapılabilir.

(5) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşıtların gümrük kontrolü tamamlanıncaya kadar, Türkiye Gümrük Bölgesinden giden taşıtların gümrük kontrolünden sonra söz konusu Bölgeyi terk etmelerine kadar, her türlü eşyanın taşıtlara alınmasını ve taşıtlardan çıkarılmasını, yolcu indirilmesini ve bindirilmesini önleyecek tedbirler alınır.

Kontrolün kapsamı

MADDE 72/A – (1) 182 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıtların kontrolü duruma göre aşağıda yer alan işlemlerin bir kısmı veya tamamını kapsar;

a) Taşıta ve eşyaya ilişkin tüm bilgi, belge, defter ve kayıtların kontrol edilmesi,

b) Taşıta ve eşyaya ilişkin ilave bilgi istenilmesi,

c) Taşıt sürücüsü, kaptanı, mürettebatı ve yolcunun kendisi ve beraberindeki eşyanın gümrük kontrolü ve üst araması,

ç) Taşıtın ve eşyanın; taşıt, eşya ve konteyner tarama sistemleri ile kontrolü,

d) Kontrol sırasında diğer taşıt ve kişiler ile temasa geçilmemesi ve yük alınıp verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması,

e) Taşıtın dedektör köpek ve teknik cihazlar vasıtasıyla kontrol edilmesi,

f) Taşıtın fiziki olarak tam veya kısmi kontrolü,

g) Eşyadan numune alınması ve incelenmesi,

ğ) Taşıtta bulunan ambarlar ve eşya bulunan diğer yerlerin mühür altına alınması,

h) Taşıtın etkin kontrolü için alınan diğer tedbir ve işlemler.

Gelen ve giden kara taşıtları

MADDE 72/B – (1) Türkiye Gümrük Bölgesinde mobil ekipler tarafından gerçekleştirilecek kontroller saklı kalmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve giden karayolu taşıtlarının kontrolünün giriş ve çıkış gümrük idaresinde yapılması esastır.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesine girmek veya bölgeden çıkmak üzere gümrüklü sahaya gelen kara taşıtlarının bilgileri gümrük idaresince bilgisayar sistemine girilir.

(3) Gümrüklü sahaya giren kara taşıtlarının işlemlerinin bitirilmesini müteakip bilgisayar sistemi üzerinde taşıt ve eşyaya ilişkin işlemlerin tamamlandığının görülmesinden sonra taşıtın gümrüklü sahadan çıkışına izin verilir.

Transit rejimine tabi eşya taşıyan taşıtlar

MADDE 72/C – (1) Transit rejimi kapsamında eşya taşıyan yerli ve yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye Gümrük Bölgesinde seyrettikleri ve bulundukları sürede, gümrük gözetimi ve kontrolüne tabi olup bu taşıtlara ilişkin gümrük gözetimi elektronik uydu takip cihazları vasıtasıyla da gerçekleştirilebilir.

(2) Taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesinde seyri sırasında, transit rejim hükümlerini ihlal ettiğine dair şüphe durumunda, ilgili gümrük idaresi tarafından mobil kontrol ekipleri vasıtasıyla taşıtın kontrole tabi tutulması sağlanır.

Gelen deniz taşıtları

MADDE 72/Ç – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine giren Türk ve yabancı bayraklı deniz taşıtları bu bölgeyi terk edene kadar gümrük gözetimi ve kontrolüne tabidir.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesine girip, Türk limanlarına gidecek deniz taşıtları gidecekleri limana varmadan önce yolda kontrole tabi tutulabilir.

(3) Yurtdışından gelip Türkiye Gümrük Bölgesine giren ancak Türk limanlarına girmeyecek olan gemiler ihbar, şüphe, suçüstü halleri veya risk analizi kapsamında kontrole tabi tutulabilir.

(4) Yabancı limanlardan gelen gemilerin işleticisi veya temsilcisi, deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk limana varışından en az iki saat önce, EK-10/ǒde yer alan Genel Bildirim Formunu doldurarak veri işleme tekniği yolu ile gümrük idaresine bildirimde bulunur. Gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde söz konusu form yazılı veya elektronik ortamda verilir. Yazılı olarak verilen Genel Bildirim Formları bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

(5) Türk limanları ve iskeleleri arasında taşımacılık yapan gemilere uygulanacak gümrük gözetimi ve kontrolüne ilişkin hükümler Bakanlıkça belirlenir.

Sağlık muayenesi ve pasaport işlemlerinden önce yapılacaklar

MADDE 72/D – (1) Gemiler limana varışlarından itibaren sağlık muayenesi ve pasaport işlemleri bitinceye kadar gözetim altında bulundurulur. Gemiden eşya çıkarılmaması, gemiye eşya alınmaması, yetkililer dışında hiç kimse ile temas edilmemesi ve temas edenlerin de gümrük idaresinin bilgisi dışında gemilere eşya alıp çıkarmamaları hususunda gerekli tedbirler alınır.

Beyan formu ve kontrol

MADDE 72/E – (1) Gemide sağlık muayenesi bittikten sonra kaptan tarafından EK-10/D’de yer alan Denizyolu Beyan Formu doldurularak diğer belgelerle birlikte kontrolle görevli personele beyan edilir.

(2) Denizyolu Beyan Formunda yer alan bilgiler ile geminin Genel Bildirim Formu ve ekindeki belgelerle tasdikli seyir jurnali, elektronik seyir sistemleri, yükleme veya taşıma belgeleri, özet beyan, varış bildirimi ile diğer ilgili belgelerle karşılaştırılır. Talep edilmesi halinde geminin devri çark defteri, yakıt listesi, atık maddelerin en son boşaltıldığı limanda düzenlenen belge ile diğer belgeler de ibraz edilir.

(3) Kontroller sırasında, serbest dolaşımda olmayan ve başka limanlara çıkarılacak olan eşya ile ihtiyaç fazlası tüketim malzemelerinin bulunduğu ambarların kapakları ve gerekli görülen diğer yerler mühür altına alınır. Bu mühürler geminin hareketinden önce sökülür.

(4) Denizyolu Beyan Formu ve diğer belgeler gemilerin uğrayacakları liman sayısı kadar düzenlenir. Düzenlenen beyan formu kontrolle görevli personel, kaptan ve acente yetkilisi tarafından imzalanır.

(5) Varış limanında kontrolleri yapılmış gemiye ait Denizyolu Beyan Formu müteakip varış limanında veya limanlarında gemi kaptanı tarafından kontrolle görevli personele ibraz edilir.

(6) Denizyolu Beyan Formundaki bilgilerin kendi içinde veya diğer belgelerle çelişkili olması ya da şüphe veya ihbar bulunması halinde, yükleme veya taşıma belgeleri ve diğer belgelerle birlikte geminin gizli yerleri, ambar, bölme ve girişlerini gösteren plan istenilerek, bu belgelere göre geminin kontrolü gerçekleştirilir.

(7) Yapılan kontroller sonucunda düzenlenen tutanak kontrolü yapan personel ve kaptan tarafından imzalanır ve tutanaktaki bilgiler geminin uğrayacağı diğer idarelerin görmesi açısından sisteme girilir.

(8) Gemi kontrolü sırasında düzenlenen belgelerin birer örneği kaptana verilir.

Serbest dolaşıma giren, iç hatlara tahsis olunan veya yurtiçi sefere geçen gemilerin kontrolü

MADDE 72/F – (1) Yabancı ülkelerden satın alınarak Türk limanlarına ilk defa serbest dolaşıma girmek üzere gelen veya dış hatlara sefer yapmakta iken devamlı veya geçici olarak iç hatlara tahsis olunan milli gemilerle, yurtdışına yük ve yolcu taşımakta iken yurtiçi sefere geçen deniz taşıtları, gümrük denetimine tabi herhangi bir eşya bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla kontrole tabi tutularak, demirbaş eşya, kumanya, yakıt ve tüketim malzemelerine ilişkin listeler kontrol neticesinde tanzim edilecek tutanağa eklenir.

Hareketten evvel gümrük idaresine bilgi verilmesi ve izin alınması

MADDE 72/G – (1) Yabancı limanlara giden gemilerin işleteni veya temsilcisi tarafından, geminin limandan hareketinden en az iki saat önce veri işleme tekniği yolu ile EK-10/ǒde yer alan Genel Bildirim Formu doldurularak gümrük idaresine bildirimde bulunulur. Gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde yazılı veya elektronik ortamda verilir. Yazılı olarak verilen yolcu bildirimi bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

(2) Bildirimde bulunmadan, gümrük işlem ve kontrolleri tamamlanmadan ve Denizyolu Beyan Formu ibraz edilmeden geminin hareketine izin verilmez.

Giden deniz taşıtlarının kontrolü

MADDE 72/Ğ – (1) Türkiye Gümrük Bölgesinden ayrılan Türk ve yabancı bayraklı tüm deniz taşıtları bu bölgeyi terk edene kadar gümrük gözetimi ve kontrolüne tabidir.

(2) Türk liman ve iskelelerinden yabancı limanlara hareket edecek yerli ve yabancı gemilerin kaptanı tarafından EK-10/D’de yer alan Denizyolu Beyan Formu doldurularak diğer belgelerle birlikte kontrolle görevli personele beyan edilir.

(3) Beyan Formu ve diğer belgelerdeki bilgilerin çelişkili olması ya da şüphe veya ihbar bulunması halinde 72/E maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Yabancı limanlara ilk defa hareket edecek olan Milli gemiler, yük almadan evvel gemide gümrük kontrolü dışında kalmış herhangi bir eşya bulunup bulunmadığı açısından kontrol edilir.

Birden fazla liman ve iskeleden yük ve yolcu alan gemilerin kontrolü

MADDE 72/H – (1) Yabancı ülkelere götürülmek üzere birden fazla Türk liman ve iskelesinden yük ve yolcu alan gemiler, aynı gümrük idaresinin sorumluluğunda bulunan liman ve iskeleler hariç olmak üzere, diğer liman ve iskelelerin tamamında 72/Ç ilâ 72/Ğ maddeleri çerçevesinde kontrole tabi tutulur.

Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen gemiler

MADDE 72/I – (1) Yabancı bir limandan gelip, Çanakkale veya İstanbul Boğazlarından geçerek bir Türk limanına gidecek olan gemilerin geliş gün ve saatleri ile gerekli diğer bilgiler, kaptan veya acentesi tarafından İstanbul’da Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne veya bu Bölge Müdürlüğünce belirlenecek Gümrük Müdürlüğüne, Çanakkale’de ise Çanakkale Gümrük Müdürlüğüne bildirilir. Ancak en az 24 saat önceden Seyir Planı-1 (SP-1) raporu ile Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılan bildirimler ilgili gümrük idaresine yapılmış sayılır.

(2) Varış limanındaki gümrük idaresi, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi üzerinden alınan verileri düzenli bir şekilde elektronik ortamda kayıt altında tutar. Makul bir süre içinde gelmeyen gemiyle ilgili takibe geçilir.

(3) Söz konusu bilgiler, elektronik ortamda ulaşılmasının mümkün olmadığı ve gerek duyulduğu takdirde Bakanlıkça, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından temin edilebilir.

(4) Bakanlık, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılmayan bildirimler için, Boğaz geçiş bildirimlerini ayrı bir bildirim olarak isteme hakkını saklı tutar.

(5) Yabancı limanlardan gelip, İstanbul veya Çanakkale Boğazından geçip bir Türk limanına gidecek olan gemilerin kontrolleri, şüphe veya ihbar olmadığı sürece, varacakları ilk Türk limanında yapılır. Şüphe veya ihbar olması durumunda, 72/E maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Gümrük idaresince gerek görüldüğü hallerde refakat memuru verilebilir.

Boğazlardan geçen transit gemilerin kontrol edilemeyeceği

MADDE 72/İ – (1) Boğazlardan geçen transit gemiler, Montrö Antlaşması gereğince kontrole tabi tutulmazlar. Bu gemiler dışarıdan gözetim altında bulundurulabilir.

Transit gemilerden serbest pratika alanların kontrolü

MADDE 72/J – (1) Liman sahaları ve Boğazlarda 48 saatten fazla bekleyen transit gemilerin serbest pratika almaları zorunludur. Bu süreyi aşan transit gemiler, serbest pratika almaları sağlandıktan sonra diğer gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tutulurlar.

(2) Serbest pratika alınması halinde, buna ilişkin bildirim gecikmeksizin geminin işleticisi veya temsilcisi tarafından ilgili gümrük idaresine veri işleme tekniği yoluyla bilgisayar sistemi üzerinden veya yazılı olarak yapılır.

Kontrole tabi olmayan hava ve deniz taşıtları

MADDE 72/K – (1) Türk ve yabancı donanmasına mensup harp gemileri ile Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harp gemileri ve Bakanlar Kurulunun izni ile gelen yabancı devletlerin hava harp gemileri, içlerinde eşya bulunmaması halinde gümrük gözetimine tabi değildir. Ancak bu taşıtlar ile eşya getirilmesi durumunda gümrük işlemleri yapılmak üzere gemi kaptanı veya yetkilendireceği kişi tarafından eşya, liste halinde ilgili gümrük idaresine bildirilir.

Türkiye limanları arasında deniz taşıtlarıyla yapılan taşımalarda gümrük gözetim ve kontrolü

MADDE 72/L – (1) Türk limanları arasında düzenli sefer yapan ve acentesi bulunan gemiler, serbest dolaşımda olmayan eşyayı alır veya yolda yabancı limana uğrarlar ise 72/Ç maddesi hükümlerine tabidir.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar ve iskeleler arasında gerçek veya tüzel kişilere ait düzenli sefer yapan veya yapmayan tüm deniz taşıtlarıyla yapılan yükleme, taşıma ve boşaltmalardaki gümrük gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Gelen ve giden trenler

MADDE 72/M – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen trenler gümrük idaresi bulunan ilk istasyonda, Türkiye Gümrük Bölgesinden giden trenler sınır istasyonunda kontrole tabi tutulur. Gümrük idaresince istasyon bölgesi öncesinde ve sonrasında tarama sistemleri ile gerçekleştirilecek denetimler istasyonda gerçekleştirilmiş sayılır.

(2) Gümrük idaresince istasyon bölgesi öncesinde ve sonrasında tarama sistemleri ile gerçekleştirilecek kontroller hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen trenler sınırdan itibaren gümrük idaresi bulunan ilk istasyona kadar, Bölgeden gidecek trenler ise gümrük idaresi bulunan son hudut istasyonundan Türkiye Gümrük Bölgesini terk edinceye kadar, yolda zorlayıcı bir neden olmadıkça duramazlar, yolcu ve eşya alıp indiremezler. Zorlayıcı sebeplerden ileri gelen durma, yolcu ve eşya alıp indirmelerinden gümrük idaresi haberdar edilir.

(3) Yabancı ülkelerden gelen veya yabancı ülkelere giden trenler gümrük idaresi bulunan sınır istasyonlarına geldiğinde, karşılayıcı ve uğurlayıcılarla temas edilmesini ve eşya alınıp verilmesini önleyecek tedbirler alınır.

(4) Türkiye Gümrük Bölgesine giren demiryolu taşıtlarının kontrolü bitmeden ya da gümrük idaresinin izni olmadan trenin vagonlarında ekleme, çıkarma veya değiştirme yapılamaz. Zorunlu hallerde, gerekli önlemler alınarak, kontrolden önce bu işlemlerin yapılmasına gümrük idaresince izin verilebilir.

Verilmesi zorunlu liste ve belgeler

MADDE 72/N – (1) Demiryolu idaresinin yetkili memuru tarafından, sınır gümrüğü ile diğer gümrüklerde gümrüklenecek eşya veya Türkiye Gümrük Bölgesinden transit geçirilecek eşyanın yükleme veya taşıma belgeleri ile yolcu ve personel listesi ilgili gümrük idaresine verilir. Trenin boş gelmesi durumunda, bu husus yazı ile gümrük idaresine bildirilir.

(2) Gümrük işlemleri biten trenler hareket edene kadar gözetim altında bulundurulur.

Tren kontrolü ve refakat

MADDE 72/O – (1) Demiryolu idaresinin yetkili memuru tarafından verilen belgelerde çelişki olması ya da şüphe veya ihbar hallerinde, görevli personel tarafından depolar, yük ve posta vagonlarının tender ve lokomotifleri ile yolcu vagonları, büfe, lokanta, mutfak ve furgonlarla gerekli görülen yerler kontrol edilir.

(2) Kontrolleri ilk sınır istasyonunda yapılmayacak veya tekrar Türkiye Gümrük Bölgesine girmek üzere yabancı topraklardan geçecek trenlere gümrük personeli refakat ettirilir.

Gelen hava taşıtlarının kontrolü

MADDE 72/Ö – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen havayolu taşıtlarının kontrolü indikleri yetkili gümrük idaresi bulunan havalimanlarında yapılır.

(2) Havayolu taşıtları, Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk inecekleri havalimanında görevli personel tarafından gözetim altına alınır. Taşıtın taşıma veya yük belgeleri, yolcu ve personel listeleri ile milli hava taşıtlarına ait kumanya ve akaryakıt listeleri kontrol edilir. Kumanya ve akaryakıt bulunan yerler mühür altına alınabilir. Taşıtta başka bir hava limanına boşaltılacak eşya bulunması halinde, bunlara ait yük veya taşıma belgeleri de incelenir.

(3) Yurtdışından gelen havayolu taşıtları için işleticisi veya temsilcisi tarafından EK-10/E’de yer alan Havayolu Beyan Formu doldurularak diğer belgelerle birlikte kontrolle görevli personele beyan edilir. Beyan Formu ile ekindeki yükleme veya taşıma belgeleri, mürettebat eşya listesi ile kumanya ve yakıt listeleri gibi belgeler arasında çelişki olması veya ihbar ya da şüphe halinde hava taşıtı ayrıca kontrol edilebilir.

(4) Yolcu veya eşya indirmeksizin havalimanında kısa bir süre kalacak hava taşıtları dışarıdan gözetim altında tutulur.

(5) Yabancı ülkelerden satın alınarak ilk defa serbest dolaşıma girmek üzere gelen hava taşıtları, gümrük denetimine tabi herhangi bir eşya bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla kontrole tabi tutulur.

Giden hava taşıtlarının kontrolü

MADDE 72/P – (1) Yurtdışına giden hava taşıtı, kalkacağı en son havalimanında kontrol edilir. Bu kontrolden sonra EK-10/E’de yer alan Havayolu Beyan Formu taşıtın işleticisi veya temsilcisi tarafından düzenlenir, varsa mühürler hareketten evvel sökülür.

(2) Havayolu Beyan Formu ile ekindeki yükleme veya taşıma belgeleri, mürettebat eşya listesi ile kumanya ve yakıt listeleri gibi belgeler arasında çelişki olması veya ihbar ya da şüphe halinde hava taşıtı ayrıca kontrol edilebilir.

(3) Kontrolün, yolcular hava taşıtına binmeden önce yapılması esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yolcu İşlemleri

Yolcu bildirimi

MADDE 72/R – (1) Hava ve deniz yolu ile gelen ve giden yolcular için yolcu bildirimi ilgili gümrük idaresine verilir. Yolcu bildirimi veri işleme tekniği yoluyla yapılır.

(2) Yolcu bildirimi, gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde yazılı veya elektronik ortamda verilir. Yazılı olarak verilen yolcu bildirimi bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

(3) Hava ve deniz yolu ile gelen ve giden yolcular için yolcu bildirimi, taşıtın işleticisi veya temsilcisi tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden veya taşıt limandan ayrılmadan en az iki saat önce, kısa mesafeli taşımalarda taşıtın hareket ettiği ana kadar verilir.

(4) Yolcu bildiriminin şekli ve içeriğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Yolcular, gemi adamları, diğer taşıt görevlileri ile bunlar dışındaki şahıslar, taşıtlara geliş ve gidişlerinde ancak gümrük yolcu salonlarından veya gümrük denetimi altındaki iskele ve yerlerden geçebilirler.

(6) Gümrük idareleri, yolcuların gümrük denetimine tabi tutulacakları salonlara kadar veya gümrük denetlemesine tabi tutulmalarını takiben araçlara binene kadar, diğer kişilerle temas etmelerini ve bu kişilerle eşya alıp vermelerini önleyecek tedbirleri alırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gümrüklü Sahaların Gözetimi ve İşletmelerin Yükümlülükleri

Gümrüklü sahaların gözetimi

MADDE 72/S – (1) Gümrüklü sahaların giriş-çıkış noktaları ile görevin gerektirdiği diğer noktalarda gerek duyulması halinde nöbet yeri ve saha devriyesi oluşturabilirler. Gümrük muhafaza hizmetleri 24 saat esasına göre yürütülür.

(2) Gümrük idareleri; kişi, eşya ve taşıtların gümrük işlemleri tamamlanmadan gümrüklü yer ve sahalardan çıkmalarını önlemeye yönelik her türlü tedbiri alır.

(3) Gümrüklü saha, kamera sistemleri dahil her türlü elektronik cihazlarla izleme altında tutulabilir. İzlemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) Gümrüklü sahaya giren ve çıkan kişi ve taşıtların bilgileri, bilgisayar sisteminde kayda alınır. Bakanlıkça uygun görülmesi ve belirlenen asgari bilgileri içermesi halinde, kamu kurumları ve işletici kuruluşlar tarafından sistemde tutulan kayıtlar da kullanılabilir.

(5) Bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde ihbarlı kişi, araç ve firmaların ne şekilde takip edileceğine yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Gümrük gözetimi ve kontrolü kapsamında işletmelerin yükümlülükleri

MADDE 72/Ş – (1) Kanunun 218 inci maddesinde belirtilen işleticiler, gümrük gözetim ve kontrolü işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere bedelsiz olarak;

a) İhtiyaç duyulan ve teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenecek aşağıda sayılan sistem, tesis, donanım ve yazılımları;

1) Araç ve eşyanın harici olarak kontrolüne yardımcı olan eşya, araç ve konteyner tarama sistemlerini,

2) Kapalı devre televizyon sistemleri dahil gümrüklü yer ve sahalarda elektronik izleme sistemleri ve bu sistemlerin yönetildiği ve takip edildiği izleme merkezlerini,

3) Araç ve konteyner kimlik tanımlama sistemlerini,

4) Radyasyon tespit sistemlerini,

5) Yolcu, eşya ve araçların fiziki aramasının etkin bir şekilde yapılabileceği kapalı arama tesisleri ile gümrük muayenesinin yapılabileceği uygun yerleri,

6) Diğer teknik donanım ve malzeme ile otomasyon sistemleri ve yazılımlarını,

b) Bunların düzenli olarak işletilmesi, güncellenmesi, Bakanlık sistemleriyle uyumlu hale getirilmesi ile bakım ve onarımlarını,

c) Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan sistem, tesis ve donanımdan Bakanlıkça kurulmuş veya temin edilmiş olanların bakım ve onarımlarını,

ç) Gümrük idarelerince kontrole sevk edilen her nevi araç, eşya, konteyner vb. unsurların kontrol ve muayenesi için gerekli yükleme, boşaltma ve nakliye işlemleri dâhil, ihtiyaç duyulan tüm işlemleri yapmak ve gerekli tedbirleri almayı,

d) Kişi, eşya ve taşıt trafiğine ilişkin olarak kullandıkları otomasyon sistemleri ve yazılımlara gümrük idaresince erişimin sağlanması ve/veya gümrük idaresince kullanılan otomasyon sistemlerine veri aktarımının düzenli ve kesintisiz olarak yapılmasını,

e) 72 ve 72/S maddelerinde belirtilen gözetim önlemleri ile kişi, eşya ve taşıtların gümrük işlemleri tamamlanmadan gümrüklü yer ve sahalardan çıkmalarını önlemeye yönelik gümrük idaresince talep edilen gerekli tedbirleri almayı,

f) Gümrük idarelerince, taşıtların tarama sistemlerinin kurulu olduğu alana yönlendirilmesine ilişkin talepleri karşılamayı,

g) Aksi belirtilmedikçe, gümrük idaresince bildirilen ve gizli tutulması istenilen bilgileri açıklamamayı,

ğ) 69 uncu madde kapsamında gümrük idaresince yapılan risk analizi sonrasında riskli olduğu tespit edilen eşyanın gümrük idaresince kontrol edilebilmesini teminen gerekli tedbirleri almayı ve bu kapsamdaki eşyanın kontrol edilmesine ilişkin masraflarını karşılamayı,

sağlamakla yükümlüdürler.

(2) Bu maddede belirtilen yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Radyasyon kontrolleri

MADDE 72/T – (1) Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde kişi, eşya ve taşıtların, radyasyon tespit sistemleri vasıtasıyla radyasyon kontrolleri yapılır.

(2) Sistemlerin uyarı vermesi durumunda uyarıya neden olan kişi, eşya veya taşıt sistemden tekrar geçirilerek, uyarının doğruluğu test edilir. Sistemlerin tekrar uyarı vermesi durumunda uyarıya neden olan kişi, eşya veya taşıt arındırılmış güvenli bir alana sevk edilerek, taşınabilir dedektörler vasıtasıyla, gerekli önlemler alınarak ikinci seviye radyasyon kontrolü yapılır. Alınan radyasyon değerleri geciktirilmeksizin, EK-10/F’de yer alan Radyasyon Alarmı Bildirim Formu vasıtasıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bildirilir. İlgili kurumdan gelecek cevaba göre işlem yapılır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

Madde 81- (1) Aşağıda yazılı eşyanın niteliklerine uygun özel tertip ve düzenek gerektiren geçici depolama yerlerine alınması zorunludur.

a) Ek-12'de yer alan parlayıcı ve patlayıcı, yanıcı, yanmayı artırıcı eşya ile tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler,

b) Muhafazası, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertip ve tesislere lüzum gösteren eşya,

(2) Bir arada bulundukları eşya için tehlike ve zarar doğuran eşya, geçici depolama yerlerine alınmaz.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı eşya, niteliklerine uygun özel tertip ve düzeneğe sahip geçici depolama yerleri bulunmaması halinde doğrudan 330 uncu maddede belirtilen ve bu niteliklerine uygun genel veya özel antrepolara alınır.

(4) Birinci fıkrada sayılan eşyanın, diğer eşyaya zarar vermeyecek şekilde, geçici depolama yerlerinin ayrı bölümlerine gerekli tedbirler alınmak suretiyle konulmasına ilgili gümrük idaresince izin verilebilir.

Yeni:

Madde 81- (1) Aşağıda belirtilen ve EK-62’de yer alan eşyanın, niteliklerine uygun özel düzenek ve yapılara sahip geçici depolama yerlerine alınması zorunludur.

a) Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya,

b) Korunmaları, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya.

(2) EK-62’de yer alan diğer tehlikeli ve zararlı maddeler, eşyanın niteliğine uygun gerekli tedbirlerin alınması suretiyle geçici depolama yerlerine konulabilir.

(3) Bir arada bulundukları eşya için ayrı bölümlerde depolansa dahi tehlike ve zarar doğurabilecek eşya geçici depolama yerlerine alınmaz.

(4) Birinci fıkrada sayılan eşya, niteliklerine uygun özel tertip ve düzeneğe sahip geçici depolama yerleri bulunmaması halinde doğrudan 330 uncu maddede belirtilen ve bu niteliklerine uygun genel veya özel antrepolara alınır.

(5) Birinci fıkrada sayılan eşyanın, diğer eşyaya zarar vermeyecek şekilde, geçici depolama yerlerinin ayrı bölümlerine gerekli tedbirler alınmak suretiyle konulmasına eşyanın niteliği, miktarı, kap ve ambalajları gibi unsurlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince izin verilebilir.

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

Eski:

Madde 114 - .............................................. 

.....................................................................................

 

Yeni:

Madde 114 - .............................................. 

.....................................................................................

(7) Bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmeyen belgeler dâhil ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri ve ekleri, beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollerin sağlıklı bir şekilde yapılmasına imkân sağlayacak şekilde muhafaza edilir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesinde yer alan "yararlandığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ithalatta veya ihracatta" ibaresi eklenmiş, aynı bendin ikinci cümlesinde yer alan "beyannamenin" ibaresi "ithalat beyannamesinin" olarak değiştirilmiştir.

Eski:

Madde 180 - ....................................................

(2).......................................................................................

c) Mavi hat; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin yararlandığı, eşyanın tesliminden önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören beyannamenin belge kontrolü ve gerekli görülmesi durumunda muayenesi eşyanın tesliminden sonra yapılır.

 

Yeni:

Madde 180 - ....................................................

(2).......................................................................................

c) Mavi hat; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin yararlandığı ithalatta veya ihracatta, eşyanın tesliminden önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören ithalat beyannamesinin belge kontrolü ve gerekli görülmesi durumunda muayenesi eşyanın tesliminden sonra yapılır.

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 260 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski:

Madde 260 - (1) 259 uncu maddede belirtilen izinlerin verilebilmesi için başvuru sahibinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Serbest bölgeler hariç Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak,

b) A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip bulunmak,

................................................................

 

Yeni:

Madde 260 -(1) 259 uncu maddede belirtilen izinlerin verilebilmesi için başvuru sahibinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Serbest bölgeler hariç Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak,

b) ...........................................

........................................................................

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 330 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Eski:

Madde 330 - ................................................. 

(3) Parlayıcı, patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya muhafazaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren ve ek-62'de yer alan eşya, eşyanın tabiatlarına ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun olarak yapılmış bulunan genel veya özel antrepolara konulabilir.

 

Yeni:

Madde 330 - ................................................. 

(3) Aşağıda belirtilen ve EK-62’de yer alan eşyanın, niteliklerine ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun özel düzenek ve yapılara sahip genel veya özel antrepolara konulması zorunludur.

a) Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya,

b) Korunmaları, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya.

(4) EK-62’de yer alan diğer tehlikeli ve zararlı maddeler ile bir arada bulundukları eşya için tehlike ve zarar doğurabilecek eşya, eşyanın niteliklerine uygun gerekli tedbirlerin alınması suretiyle genel veya özel antrepolara konulabilir.

(5) Bir arada bulundukları eşya için ayrı bölümlerde depolansa dahi tehlike ve zarar doğurabilecek eşya genel antrepolara alınmaz.

(6) Aynı antrepo açma ve işletme izni kapsamında bir antreponun belirli bir bölümünde üçüncü fıkrada sayılan eşyanın depolanması, bu türden eşyanın konulması için antrepoda belirli bir bölümün ayrılmış olması ve bu türden eşyanın konulabileceği antrepolar için gerekli belgelerin ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi koşuluyla mümkündür.

(7) Üçüncü fıkrada sayılan ve aynı sevkiyat kapsamında bir arada bulundukları eşyanın tali unsuru niteliğindeki eşyanın, diğer eşyaya zarar vermeyecek şekilde, genel veya özel antrepoların ayrı bölümlerine gerekli tedbirler alınmak suretiyle konulmasına, antrepo işleticisinin yazılı ve gerekçeli talebine istinaden, eşyanın niteliği, miktarı, kap ve ambalajları gibi unsurlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince izin verilebilir.

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 332 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Eski:

Madde 332 - ................................................. 

(2) Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya alınır.

.........................................................................

Yeni:

Madde 332 - ................................................. 

(2) Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya alınır. Antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içerisinde tescil edilmesi gerekir. Gümrük idaresi, sürenin bitiminden önce eşya sahibi ya da taşıyıcı tarafından yapılacak yazılı ve gerekçeli talebe istinaden bu süreyi bir gün uzatabilir. Süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda görevli yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresine bilgi verilir ve bu durumdaki eşya, ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere gönderilir.

.........................................................................

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Eski:

Madde 333 - (1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Bunun için devreden ve devralanın isteklerinin, ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Bu devir isteğinin idarece kabulü, eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenilmesine bağlıdır. Yazılı bildirim şartının aranmayacağı haller Müsteşarlıkça belirlenir.

............................................................

Yeni:

Madde 333 - (1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Bunun için devreden ve devralanın isteklerinin, ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Bu devir isteğinin idarece kabulü, eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenilmesine bağlıdır. Yazılı bildirim şartının aranmayacağı haller Müsteşarlıkça belirlenir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.

...............................................................

 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 502 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski:

Madde 502 - ..................................................... 

........................................................................................

 

Yeni:

Madde 502 - ..................................................... 

........................................................................................

(5) Gümrük Kanununun 211 inci maddesi uyarınca yapılacak geri verme veya kaldırma işlemlerinde, başvuru süresi üç yıldır. Söz konusu süre, vergilerin yükümlüye beyanname veya beyanname yerine geçen belge üzerinde tebliğ edildiği tarihte başlar.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 516 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

İşleticilerinin talebi üzerine geçici depolama yerinin kapatılması

MADDE 516 – (1) Açtıkları geçici depolama yerini kısmen veya tamamen kapatmak isteyenler, bu taleplerini yazılı olarak ilgili gümrük idaresine bildirir.

(2) İşleticilerinin isteği üzerine geçici depolama yerlerinin kapatılmasına ilişkin talepler, geçici depolama yerinin faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının tamam olduğunun, boş olduğunun ve defter kayıtlarına uygunluğunun tespit edilmesi üzerine ilgili gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır ve sonucundan bölge müdürlüğüne ve Bakanlığa bilgi verilir.

(3) Kapatılacak geçici depolama yerlerine yeniden eşya konmasına izin verilmez ve varsa buradaki eşya, her türlü masrafı geçici depolama yeri işleticilerine ait olmak üzere gümrük idaresince gösterilen diğer geçici depolama yerlerine nakil veya yabancı memleketlere ihraç olunur ya da Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde serbest dolaşıma sokulur. Bu işlemler tamamlanıncaya kadar geçici depolama yeri işleticilerinin taahhüt ve sorumluluğu devam eder.

Yeni:

Sahibinin talebi üzerine geçici depolama yerinin devri veya kapatılması

MADDE 516 – (1) Geçici depolama yeri işleticisi hak ve yükümlülükleri izin üzerine başka bir kişiye devredilebilir.

(2) Devre izin verilebilmesi, devretmek isteyenin taahhütlerini tamamen yerine getirmiş olması ve devralacak olanın da gerek geçici depolama yerinde var olan, gerek sonradan konacak eşya ve maddeler dolayısıyla terettüp eden yükümlülük, sorumluluk ve diğer taahhütleri yüklenmesi şartlarına bağlıdır.

(3) İşletilmekte olan geçici depolama yerinin devri için işletmeci ile geçici depolama yerini devralmak isteyen işletici tarafından müştereken geçici depolama yerinin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir.

(4) Geçici depolama yerinin devrine ilişkin düzenlenen sözleşme ve devralmak isteyen kişiye ilişkin devir konusu geçici depolama yeri için 512 ve 513 üncü maddelerde bahsi geçen tüm şartların sağlandığını ispat eden belgelerin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi zorunludur.

(5) Gümrük müdürlüğü tarafından, geçici depolama yerinin mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediği incelenir ve görüş de belirtilmek suretiyle talep gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne intikal ettirilir. Bölge müdürlüğünce geçici depolama yeri devir talepleri görüş belirtilmek suretiyle Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne) aktarılır.

(6) Açtıkları geçici depolama yerini kısmen veya tamamen kapatmak isteyenler, bu taleplerini yazılı olarak ilgili gümrük idaresine bildirir.

(7) Sahiplerinin isteği üzerine geçici depolama yerlerinin kapatılmasına ilişkin talepler, geçici depolama yerinin faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının tamam olduğunun, boş olduğunun ve defter kayıtlarına uygunluğunun tespit edilmesi üzerine ilgili gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır ve sonucundan bölge müdürlüğüne bilgi verilir.

(8) Kapatılacak geçici depolama yerlerine yeniden eşya konmasına izin verilmez ve varsa buradaki eşya, her türlü masrafı geçici depolama yeri sahipleri veya işleticilerine ait olmak üzere gümrük idaresince gösterilen diğer geçici depolama yerlerine nakil veya yabancı memleketlere ihraç olunur ya da Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde serbest dolaşıma sokulur. Bu işlemler tamamlanıncaya kadar geçici depolama yeri sahipleri veya işleticilerinin taahhüt ve sorumluluğu devam eder.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 521 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski:

Madde 521 - (1) İlgili gümrük müdürlüğü söz konusu talebi antreponun 534 üncü maddede sayılan nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığı ile mesafesinin genel antrepo olarak açılmak istenilen yerlere münhasır olmak üzere, mutat yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması gerektiğinden, bu şartın sağlanıp sağlanmadığı, hususlarındaki tespitlerini müteakip görüşleri ile birlikte bağlı olduğu başmüdürlüğe gönderir. Ancak, açılmak istenen genel antreponun adresi itibariyle 50 km. mesafe içerisinde birden fazla yetkili gümrük müdürlüğü bulunması halinde, işletici bu gümrük müdürlüklerinden birini tercih edebilir.

 

 

Yeni:

Madde 521 - (1) İlgili gümrük müdürlüğü, söz konusu talebi antreponun 534 üncü maddede sayılan nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığı ile mesafesinin genel antrepo olarak açılmak istenilen yerlere münhasır olmak üzere, mutat yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması şartının sağlanıp sağlanmadığı hususlarındaki tespitlerini müteakip görüşleri ile birlikte bağlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Antrepo olarak açılmak istenen yerin, ilgili gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanı içerisinde bulunması esastır. Açılmak istenen genel antreponun adresi itibarıyla 50 km. mesafe içerisinde ilgili bölge müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanında birden fazla yetkili gümrük müdürlüğü bulunması halinde, işletici bu gümrük müdürlüklerinden birini tercih edebilir. İlgili gümrük müdürlüğünün ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde yetkili gümrük idaresi olması ve antrepoya sadece bu kapsamdaki eşyanın alınması, açılmak istenen antreponun ilgili gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması ve gümrük gözetim ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olmaması şartlarının bir arada sağlanması durumunda, bölge müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanı dışında antrepo açılmasına ve bir gümrük müdürlüğü denetimindeki antreponun başka bir bölge müdürlüğü bağlantısı gümrük müdürlüğüne bağlanmasına izin verilebilir.

...........................................................................

(5) 330 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, aynı antrepo açma ve işletme izni kapsamında bir antreponun belirli bir bölümünde parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşyanın depolanmasının istenmesi durumunda, ayrıca buna uygun itfaiye raporu, taahhütname ve ilgili diğer belgelerin de gümrük idaresine sunulması gerekir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe EK-10/C’den sonra gelmek üzere ekteki 10/Ç, 10/D, 10/E ve 10/F ekleri eklenmiştir.

Eski:

 

 

 

Yeni:

Ekler için ilgili Yönetmeliğe bakınız. (Mevzuat.Net)

 

 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin EK-12’si yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski:

GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNE KONULMASI HALİNDE ÖZEL TERTİP VE DÜZENEK GEREKTİREN EŞYA LİSTESİ başlıklı Ek 12 için bakınız.

 

 

Yeni:

 

 

 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin EK-14’ünün “Rejim Kodu” başlıklı 14 no.lu ekine 5352 kodlu satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve aynı ekte yer alan “7171” kodunun açıklaması aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

EK 14

(Ek 14)

REJİM KODU

......

................................

.......

..................................

5341

Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5351

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5352

51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5371

Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5391

Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5800

ATA Karnesi kapsamında geçici ithalat

6121

Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı

6123

İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı

6321

Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı girerek yeniden ithalatı

6323

İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı girerek yeniden ithalatı

6326

ATA Karnesi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın yeniden ithalatı

6521

Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı

6523

İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı

6771

Geçici ihraç edildikten sonra yurda dönen ve antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ithalatı

7100

Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7121

Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7123

İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7141

Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7151

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7153

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7158

ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın antrepo rejimine tabi tutulması

7171

Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimin tabi tutulan eşyanın aynı gümrük idaresinin denetimindeki bir başka bir yer veya antrepoya konulması

7191

Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7200

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması

.......

.............................

.......

............................

 

Yeni:

EK 14

(Ek 14)

REJİM KODU

......

................................

.......

..................................

5341

Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5351

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5352

51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5353

Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın devrini müteakiben geçici ithalat rejimine tabi tutulması

5371

Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5391

Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5800

ATA Karnesi kapsamında geçici ithalat

6121

Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı

6123

İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı

6321

Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı girerek yeniden ithalatı

6323

İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı girerek yeniden ithalatı

6326

ATA Karnesi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın yeniden ithalatı

6521

Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı

6523

İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı

6771

Geçici ihraç edildikten sonra yurda dönen ve antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ithalatı

7100

Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7121

Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7123

İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7141

Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7151

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7153

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7158

ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın antrepo rejimine tabi tutulması

7171

Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın; aynı gümrük idaresi denetimindeki başka bir yer veya antrepoya konulması ya da aynı antrepoda başkasına satış suretiyle devredilmesi

7191

Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7200

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması

.......

.........................

.......

...........................

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin EK-62’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

EK 62

ÖZEL DÜZENEK VE YAPI GEREKTİREN EŞYA LİSTESİ

I - PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER

MADDENİN ADI :

 G.T.İ.POZİSYONU: 

 

001-Azoture de plonb (Kurşun azatür) 

 2850.00.60.10.19 

 

002-Ammonium asit (sulp) 

 2811.19.80.90.00

 

003-Ammen carbonite 

 2836.99.17.90.19 

 

004-Astralite 

 3808.93 

 

005-Ammale (Ammate) 

 2842.90.80.99.19 

 

006-Alkol (Etil alkol) 

 22.07 

 

007-Ace tylure d'argent

 2843.29.00.20.00 

 

008-Amatol (Trinitrotoul + Amonyum Nitrat) 

 3602.00.00.00.19 

 

009-Amonyum Pikrat

 2908.99.90.90.29 

 

010-Amil Klorosilan 

 2931.00.99.90.69 

 

011-Antimon penta klorür

 2827.39.85.90.00 

 

012-Antimon penta florür

 2826.19.90.90.19 

 

013-Azot hidrür (Nitrogen hyride) 

 2814.10.00.00.00 

 

014-Aside picrugue(sulp) [Trinitrofenol (Pikrik asit)] 

 2908.99.90.10.11 

 

015-Alcool methyligue (Metanol [Metil Alkol] 

2905.11.00.10.11 

2905.11.00.10.12 (saf olanlar) 

 

 2905.11.00.20.11 

2905.11.00.20.12 (tenik) 

016-Benzil Bromür 

 2903.69.90.00.29 

 

017-Benzil Klorür 

 2903.69.90.00.11 

 

018-Bromik asit 

 2811.19.80.90.00 

 

019-Brom triflorür 

 2812.90.00.00.19 

 

020-Brom penta florür 

 2812.90.00.00.19 

 

021-Brom

 2801.30.90.00.00 

 

022-Ballistite (Dumansız Barut) 

 3601.00.00.00.12 

 

023-Cheditte (Klorat veya Perklorat esaslı patlayıcı karışımıdır.) 

 3602.00.00.00.19 

 

024-Cortide (Dumansız Barut) 

 3601.00.00.00.12 

 

025-Cortide MD (Dumansız Barut) 

 3601.00.00.00.12 

 

026-Carbure de calsium (Kalsiyum karbür,Karpit) 

 2849.10.00.00.00 

 

027-Collodiom (Kollodyon) 

 3912.20.11.00.11 3912.20.11.00.19 

 

028-Chlorate de potasse (Potasyum klorat) 

 2829.19.00.00.12 

 

029-Dinamit

 3602.00.00.00.11 

 

030-Dinitrobenzen 

 2904.20.00.00.13 

 

031-Dinitro fenol (Dinitrophenol) 

 2908.99.90.90 

 

032-Dinitro naphtalane (1-2-4 Dinitro naftalen) 

 2904.20.00.00.24 

 

033-Dinitro anisol

 2909.30.90.90.18 

 

034-Dinitro (orto cresol) [Dinitro-o-krezoller] 

 2908.99.90.90.12 

 

035-Diazabenzonitrat (sulp) 

 2927.00.00.00.19 

 

036-Dinitrobenzol (Benzil alkol) [Dinitro Benzen] 

 2904.20.00.00.13 

 

037-Donarite (Nitroglikol + Nitrotoluen) 

 3602.00.00.00.19 

 

038-Diklor asetik asit

 2915.40.00.00.12 

 

039-Dimetil sülfat 

 2920.90.10.11.12 

 

040-Dinitroglycerine (mayi) 

 2920.90.85.90.00 

 

041-Eter asetik (Etil asetat) 

 2915.31.00.00.00 

 

042-Esans terebentin aldehid (Terebantin esansı) 

 3805.10.10.00.00 

 

043-Etil Klorokarbonat 

 2915.90.00.00.49 

 

044-Et de perchlorate karışımları 

 3602.00.00.00.19 

 

045-Fulminate de mercure 

 2852.00.00.24.00 

 

046-Fulminate d'argent (sulp) 

 2843.29.00.20.00 

 

047-Fulminate de plombe (sulp) 

 2842.90.80.92.00 

 

048-Fulminate de fer (sulp) 

 2842.90.80.92.00 

 

049-Fulminate de cuivre (sulp) 

 2842.90.80.92.00 

 

050-Fulminate de zinc (sulp) 

 2842.90.80.92.00 

 

051-Fulminate d'ammonium (sulp) 

 2842.90.80.92.00 

 

052-Fulminate de sodyum (sulp) 

 2842.90.80.92.00 

 

053-Fulminate'ler (Diğerleri) 

 2842.90.80.92.00 

 

054-Fluosilsik asit 

 2811.19.80.90.00 

 

055-Fluosülfenik asit 

 2811.19.80.90.00 

 

056-Fosfor oksiklorür 

 2812.10.18.00.11 

 

057-Fosfor tribromür 

 2812.90.00.00.12 

 

058-Fosfor triklorur 

 2812.10.15.00.00 

 

059-Gaz cyanogene (mayi) 

 2853.00.90.20.00 

 

060-Gurdinamit (sulp) 

 3602.00.00.00.11 

 

061-Gun powder (silah barutu) 

 3601.00.00.00.19 

 

062-Gun powder wite 

 3601.00.00.00.19 

 

063-Gelatine dinamit (sulp) 

 3602.00.00.00.11 

 

064-Hexanitro mannite (Mamnitol Hekza Nitrat) 

 2920.90.85.90.00

 

065-Hexonitro diphenilamine (Hekzanitrodifenilamin) 

 2921.44.00.90.11 

 

066-Hidrür di antimoine (gaz) 

 2850.00.20.00.00 

 

067-Hexametilen triperoksit diamin 

 2921.22.00.00.12 

 

068-Hexametilen diamin (1.6 Diamin ohexane) 

 2921.22.00.00.11 

 

069-Hidrazin ve Hidrazin hidrat 

 2825.10.00.00.11 

 

070-Hidroyodik asit (Hidrolodik asit) 

 2811.19.80.90.00 

 

071-Hidrobromik asit 

 2811.19.10.00.00 

 

072-Hidroklorik asit (Hidrojen klorür) 

 2806.10.00.00.12 

2806.10.00.00.11 

 

 (teknik) 

(saf) 

073-Hidroflorik asit (Hidrojen florür) 

 2811.11.00.00.00 

 

074-Hidrojen peroksit a)Perhidrol 

 2847.00.00.10.00 

 

075-Hidrojen peroksit b)Diğerleri 

 2847.00.00.90.19 

2847.00.00.90.11 

 

 (sıvı)  

(katı)

076-Hydure de 'Azote 

 2850.00.20.00.00 

 

077-İyodik asit 

 2811.19.80.90.00 

 

078-İyodin monoklorür 

 2812.10.99.00.19 

 

079-Kollodyum 

 3912.20.11 

 

080-Kalsiyum Karbür (Karpit) 

 2849.10.00.00.00 

 

081-Klorsülfonik asit (klor sülfirük asit) 

 2806.20.00.00.00 

 

082-Kloreks (Chlorax) (Not: Dikloretiler olarak da belirtilmiştir) 

 2909.20.00.90.11 

 

083-Kükürt klorür (sülfür monochloride) 

 2812.10.99.00.11 

 

084-Kükürt diklorür (Sülphurdichloride) 

 2812.10.93.00.00 

 

085-Metil alkol (Metanol) [saf] 

 2905.11.00.10.11 

2905.11.00.10.12 

086-Metil alkol [saf olmayan] 

 2905.11.00.20.11  

2905.11.00.20.12

087-Melange chlorate (Klorat karışımı) 

 3602.00.00.00.19

 

088-Menzoil klorür (Benzoil klorür) 

 2916.32.00.20.00 

 

089-Melange de nitrat gaz dissous 

 3824.90.97.90.69 

 

090-Merkuri 

 2805.40.90.00.00 

2805.40.10.00.00 

 

 (normal) 

(net ağırlığına) 

091-Merkuriazude 

 2850.00.60.10.19 

 

092-Menite (Mannitol, Mannasugar) 

 2905.43.00.00.00 

 

093-Metil kloro format 

 2915.90.00.00.21 

 

094-Monotritronophtalinea 

 2904.20.00.00.17 

 

095-Mannitol hekzonitrat 

 2920.90.85.90.00 

 

096-Nitrure de soufre 

 2850.00.20.00.00 

 

097-Nitrometan (mayi) 

 2904.20.00.00.21 

 

098-Nitrate de methyle (mayi) 

 2920.90.85.90.00 

 

099-Nitrate de etil (mayi) 

 2920.90.85.90.00 

 

100-Nobelite 

 3602.00.00.00.11 

 

101-Nitrate d'amidon 

 2922.31.00.00.19 

 

102-Nitrür d'azite 

 2850.00.20.00.00 

 

103-Nitrodi azobenzol klorat 

 2927.00.00.00.19 

 

104-Nitrometan de mercure basigue 

 2931.00.99.90.69 

 

105-Nitroquoniden (guanidin nitrat) 

 2925.29.00.00.12 

 

106-Nitroure 

 2850.00.20.00.00 

 

107-Nitrating asit [(Nitrat asidi) (Nitrik asit)] 

 2808.00.00.00.11 

 

108-Nitroselüloz (sulp) 

 3912.20 

 

109-Nitro sülfürük asit (nitrosil Sülfirik Asit) 

 2811.19.80.90.00 

 

110-Ortho Krezol (Orthocresol) 

 2907.12.00.10.00 

 

111-Ham Krezol 

 2707.99.80.00.13 

 

112-Pikrik asit (sulp) - Trinitrofenol

2908.99.90.10.11 

 

113-Potasyum klorat 

 2829.19.00.00.12 

 

114-Poudre noire sans fomee (Dumansız Barut) 

 3601.00.00.00.12 

 

115-Pictare de potasse (sulp) 

 2908.99.90.90.29 

 

116-Poudre sans fumee TNP (Dumansız (Barut) 

 3601.00.00.00.12 

 

117-Petrol esansı

 2710.11 

 

118-Phosfor 

 2804.70.00.00.11  

2804.70.00.00.12

 

 (kırmızı) 

(beyaz) 

119-Petroklacite 

 3602.00.00.00.19 

 

120-Poudre d'explosion anagon 

 3601.00.00.00.12 

 

121-Penthrite (Pentaerithritol Tetranitrat) (PETN) (Hasetrol) 

 2920.90.85.90.00 

 

122-Permonite (Permoniol) (Desomorphine) [Morfin] 

 2939.11.00.00.12 

 

123-Poudre sans fumee hirsch 

 3601.00.00.00.12 

 

124-Poudre sans fumee schutze 

 3601.00.00.00.12 

 

125-Poudre sans fumee FC 

 3601.00.00.00.12 

 

126-Poudre sans fumee walsrode 

 3601.00.00.00.12 

 

127-Poudre sans fumee no II 

 3601.00.00.00.12 

 

128-Poudre sans fumee Mİ 71 

 3601.00.00.00.12 

 

129-Poudre sans fumee BAM 

 3601.00.00.00.12 

 

130-Poudre sans fumee M/88 

 3601.00.00.00.12 

 

131-Poudre sans fumee Sp 

 3601.00.00.00.12 

 

132-Poudre sans fumee Rp 

 3601.00.00.00.12 

 

133-Poudre sans fumee 

 3601.00.00.00.12 

 

134-Pirosulfusil klorür 

 2812.10.99.00.19 

 

135-Plasto 

 32.08/32.09/32.10 

 

136-Pyrosulfuryl chloride Disülfürylchloride) 

 2812.10.99.00.19 

 

137-Perklorik asit 

 2811.29.90.90.11 

 

138-Roburite La 

 3602.00.00.00.19 

 

139-Roburite I 

 3602.00.00.00.19 

 

140-Sprengglatine (sulp) 

 3602.00.00.00.19 

 

141-Stabilite II 

 3506 

 

142-Siklonit (Cyclonite; Trimethylene trinitramine) 

 2933.69.10.10.00 

 

143-Siklohekzil triklorsilan 

 2931.00.99.90.69 

 

144-Siklohekzenil triklorosilan 

 2931.00.99.90.69 

 

145-Silikon tetra klorür 

 2812.10.99.00.19 

 

146-Stannik klorür 

 2827.39.10.00.12 

 

147-Sülfisil klorür 

 2827.39.85.90.00 

 

148-Site Carbonite de Carbon 

 2803.00.00.90.19 

 

149-Sülfonitrik asit 

 2808.00.00.00.13 

 

150-Trinitro benzen 

 2904.20.00.00.28 

 

151-Trinitro toluen (TNT) 

 2904.20.00.00.23 

 

152-Trinitro meta xylene (xylite) (Lignit; Ksilen miski) 

 2904.20.00.00.11 

 

153-Trinitro anisol 

 2909.30.90.90.18 

 

154-Trinitrotoluéne 

 2904.20.00.00.23 

 

155-Trinitrotoluol 

 2904.20.00.00.23 

 

156-Trinitrophenetol (Pikrik asit) 

 2908.99 

 

157-Trinitroanilin 

 2921.42.00.00.14 

 

158-Tetra nitro anilin 

 2921.42 00.00.15 

 

159-Tetranitromethylaniline Tetryl-Pyronite) 

 2921.42.00.00.15 

 

160-Tetranitrotoluol (sulp) 

 2904.20.00.00.28 

 

161-Tetranitrometan (mayi) 

 2904.20.00.00.28 

 

162-Trinitro demethyloniline (sulp) 

 2921.42.00.00.14 

 

163-Tiofosforilklorür 

 2812.10.18.00.19 

 

164-Titanum tetraklorür 

 2827.39.85.90.00 

 

165-Titanum triklorür 

 2827.39.85.90.00 

 

166-Titanum sülfat 

 2833.29.30.00.00 

 

167- Wetter dinamit pertrhrinite

 3602.00.00.00.11 

 

168- Wetter fulmenite

 3602.00.00.00.19 

 


II - YANICI MADDELER:

MADDENİN ADI 

 : G.T.İ.POZİSYONU : 

 

001-Acetin (Glyceriyl monoacetat) 

 2915.39.00.99.19 

 

002-Aceton-Ersatz (Kolat uçan etarat mahlülü) 

 3814.00.90.00.19 

 

003-Ansol (Etil alkol+Etil asetat+susuz etilalkol 

 3814.00.90.00.19 

 

004-Aseton (propanon) 

 2914.11.00.00.00 

 

005-Asordin (Karbon tetraklorür) (Tetra klorkarbon) 

 2903.14.00.00.00 

 

006-Avantin (İzopropilalkol) 

 2905.12.00.00.12 

 

007-Akrilonitril 

 2926.10.00.00.00 

 

008-Asetal 

 2911.00 

 

009-Asetaldehit (Etanal) 

 2912.12.00.00.00 

 

010-Akrolein (2-propenal) 

 2912.19.90.90.11 

 

011-Allil alkol (propenol) 

 2905.29.10.00.00 

 

012-Amil asetat (Pentil asetat) 

 2915.39.00.30.12 

 

013-Amil alkol (Tert) (Pentanol) 

 2905.19.00.90.16 

 

014-Amil alkol izomerleri ve karışımları 

 2905.19.00.90.16 

 

015-Amil klorür (n.) (1- Chloro pentan) 

 290319800019 

 

016-Amil klorür (karışık) (1 Chloropentan+3Chloro pentan+ 1 Chloromethyl bütane+1 Chloro 3 methyl bütane+3Chloromethyl bütane)

 2903.19.80.00.19 

 

017-Amil merkaptan 

 2930.90.99.90.68 

 

018-Amil nitrit 

 2920.90.85.11.11 

 

019-Apkolen (Petrol solventi) 

 2710.11.90.00.11 

 

020-Apkotinner 

 3814.00.90.00.19 

 

021-Ateş alan film ve pelliküller (Ambalajları üzerinde yanıcı ve parlayıcı etiket ve işareti bulunanlar) 

 3701;3702 ve 39. Fasıl 

 

022-Alkollü nebati hülasalar 

 1302.11.00-1302.19.80.99.00 arası 

 

023-Alkollü uçan yağlar 

 3301 

 

024-Alkollü koku veren karışımlar 

 3302.90.10 

 

025-Akrilik esaslı toz ve levhalar 

 3906/3918/3919/3920/3921. 

 

026-Benzin 

 2710.11 

 

027-Benzol (Benzen) 

 2902.20.00.00.00 

 

028-Benzin oform (Tetraklorkarbon) 

 2903.14.00.00.00 

 

029-n-Bütil asetat 

 2915.33.00.00.00 

 

030-Bütil alkol (sco) 

 2905.14.90.00.12 

 

031-Bütil alkol (Tert) [2-Metilpropan-2-ol] 

 2905.14.10.00.00 

 

032-Butil aldehit (n) 

 2912.19.10.00.00 

 

033-Butil amin (n) 

 2921.19.99.00.59 

 

034-Butil amin (sec) 

 2921.19.99.00.59 

 

035-Butil amin (tert) 

 2921.19.99.00.59 

 

036-Butil klorür (n) 

 2903.19.80.00.19 

 

037-Butilen oksid 

 2910.90.00.00.19 

 

038-Bütil propi onat (n) 

 2915.50.00.00.14 

 

039-Bütan 

 2901.10.00.10.11 

 

040-Büten 1 

 2901.23.00.00.00 

 

041-Buten 2 (co's) 

 2901.23.00.00.00 

 

042-Buten 2 (lirans) 

 2901.23.00.00.00 

 

043-Amonyum bikromat; Amonyum dikromat 

 2841.50.00.90.29 

 

044-Butil Amin (DI-SEC) 

 2921.19.99.00.59 

 

045-Bütanol (Normal bütil alkol) 

 2905.13.00.00.00 

 

046-Butil benzin (sec) 

 2902.90.00.99.00 

 

047-Çinko etil 

 2931.00.99.90.69 

 

048-Depol (Terebentin yağı ürünü) 

 3805.90.90.90.19 

 

049-Dial (Diaseton alkol) (4hidroksi; 4 metil pentan) 

 2914.40.10.00.00 

 

050-Depanol (Terebetin yağı ürünü) 

 3805.90.90.90.19 

 

051-Dipenten (Terebentin yağı ürünü) ham 

 3805.90.90.90.11 

 

052-Dipenten (Terebentin yağı ürünü) saf 

 2902.19.00.00.13 

 

053-Disolvan CA (Kolay uçan muhalliler) 

 3814.00.90.00.19 

 

054-Dravvin (Estilasitati havi muhalliler mahlutu) 

 3814.00.90.00.19 

 

055-1,1-Difluoreton 

 2903.39.90.10.15 

 

056-Denature alkol 

 2207.20

 

057-Dependip 

 27.10 

 

058-Diasetil 

 2914.19.90.00.11 

 

059-Dİ-tri-Butil peroksit 

 2909.60.00.00.19 

 

060-Diklorosetilen 

 2903.15.00.00.00 

 

061-Dietilamin 

 2921.19.50.00.00 

 

062-Dietilketon 

 2914.19.90.00.19 

 

063-Diisopropilamin 

 2921.19.99.00.59 

 

064-Dimetilasetal 

 2911.00.00.10.12 

 

065-Dimetilamin 

 2921.11.00.00.12 

 

066-Dimetildiklorosilan 

 2931.00.99.90.69 

 

067-Dinitrotuluen 

 2904.20.00.00.15 

 

068-)1-4-Dioksan (dietilendioksit) 

 2932.99.00.50.12 

 

069-Di-n-propilamin 

 2921.19.99.00.59 

 

070-Dodesiltriklorosilan 

 2931.00.99.90.69 

 

071-Driolan (Not: Osalmid olarak da belirtilmiştir.) 

 2924.29.98.00.39 

 

072-Dtil-n-Butileter 

 2909.19.90.00.12 

 

073-2 Dietilbutiraldehid 

 2912.19.90.90.14 

 

074-Diluanlar (Uçucu organik sulandırıcı karma çözücü) 

 3814.00.90.00.19 

 

075-Diazinon (mahlül halinde) saf 

 2933.59.10.00.00 

 

076-Diazinon (mahlül halinde) hazırlanmış) 

 3808.91.40.00.00 

 

077-Epiklorhidrin (1-klor 2,3 epoksi propan) 

 2910.30.00.00.00 

 

078-Erkonal (Dibenzil eter) 

 2909.30.90.90.11 

 

079-Esans da petrol (Petrol esansı) 

 2710.11.90.00.19 

 

080-Eter da petrol 

 2710.1190.00.11 

 

081-Eter sülfirik (Eter; dietiler) 

 2909.11.00.00.00 

 

082-Eter asetik (Etil asetat) [Asetat d'etil] 

 2915.31.00.00.00 

 

083-Etil alkol (alkol etilik) 

 22.07 

 

084-Ethylenedichloride; 1,2 dicloro ethane; ethylene 

 2903.15.00.00.00 

 

085-Etilen Klorhidrin 

 2905.59.98.90.99 

 

086-Etil Formiyat 

 2915.13.00.90.12 

 

087-Etilen 

 2901.21.00.00.11 

2901.21.00.00.19 

 

 (Kullanıldığı yere göre değişir) 

 

088-Ethilamin 

 2921.19.99.00.33 

 

089-Etilborat 

 2920.90.85.90.00 

 

090-Etil klorür 

 2903.11.00.00.12 

 

091-Etil krotonat 

 2916.19.95.90.00

 

092-Etil diklorasilon 

 2931.00.99.90.69

 

093-Etilen imın (Aziridine) 

 2933.91.90.00.49

 

094-Etilen oksit 

 2910.10.00.00.00

 

095-Etil merkaptan (Etilsulfhidrat; ethhanol) 

 2930.90.99.90.31

 

096-Etil metil eter 

 2909.19.90.00.19

 

097-Etil nitrat (Not: Nitro Etan olarak da belirtilmiştir.) 

 2904.20.00.00.22

 

098-Etil nitrik (Not: Etil Nitrat olarak da belirtilmiştir.) 

 2920.90.85.90.00

 

099-Etil propionat 

 2915.50.00.00.19

 

100-Etil triklorosilan 

 2931.00.99.90.69

 

101-Ferro silisyum (% 30-70 silisyum ihtiva eden ferro silisyumlar `shppinge-regulatıon') 

 7202.21 

 

102-Fluorin 

 2801.30.10.00.00 

 

103-Feniltriklorosilon 

 2931.00.99.90.69 

 

104-Fosforik anhidr (Fosfor pentaoksit) 

 2809.10.00.00.00 

 

105-Fosfor pentaklorür 

 2812.10.16.00.00 

 

106-Fosfor pentasülfür 

 2813.90.10.00.00 

 

107-Fosfor seskisülfür 

 2813.90.10.00.00 

 

108-Gazolin 

 27.10 

 

109-Gazolin gaz 

 27.10 

 

110-Gomalaka solusyonları 

 1301 3210 

 

111-Hazırlanmış Vernikler 

 3208. - 3209. - 3210. 

 

112-Hidrojen 

 2804.10.00.00.00 

 

113-Heptan 

 2901.10.00.90.12 

 

114-Hekzan-n 

 2901.10.00.90.11 

 

115-Ham petrol ve emsali hafif yağlar 

 2709.00 

 

116-Isoamilalkol 

 2905.19.00.90.18 

 

117-Isoamilasetat (asetat d'amil) [Isopentilacetat] 

 2915.39.00.30.13 

 

118- Izobütil alkol 

 2905.14.90.00.11 

 

119-Isopropilalkol 

 2905.12.00.00.12 

 

120-Isobuten 

 2901.23.00.00.00 

 

121-Isobutilamin 

 2921.19.99.00.59

 

122-Isooktan 

 2901.10.00.90.19

 

123-Isookten 

 2901.29.00.90.11

 

124-Isopentan 

 2901.10.00.90.19

 

125-Isopren (3 metil 1,3 butadien) 

 2901.24.00.00.00

 

126-Isopropilasetat 

 2915.39.00.10.00

 

127-Izopropil alkol

2905.12.00.00.12

 

128-Izopropliamin

2921.19.99.00.21

 

129-Isopropileter (Not: dilsopropileter olarak da belirtilmiştir.) 

 2909.19.90.00.11

 

130-Isopropilmerkoptan 

 2930.90.99.90.68

 

131-Kensolene (80-200 derecede kaynayan benzin) 

 27.10

 

132-Kollodyon 

 3912.20.11

 

133-Kloroform (Triklormetan) 

 2903.13.00.00.00

 

134-Karbonmonooksit 

 2811.29.90.90.19

 

135-Klortirflor etan 

 2903.49.19.00.22

 

136-Kalsiyum 

 2805.12.00.00.00

 

137-Kalsiyum fosfür 

 2848.00.00.90.00

 

138-Kalsiyum resitant 

 3806.20.00.00.00

 

139-Kloral formamid 

 2924.19.00.00.29

 

140-Kolonya ispirtosu 

 22.07

 

141-Kroton aldehid (2 bütenal) 

 2912.19.90.90.12

 

142-Kristallal (Benzin) 

 27.10

 

143-Kau‡uk solusyonları 

 4005.20.00.00.00

 

144-Lacteole (Benzin) 

 27.10 

 

145-Ligroin 

 27.10 

 

146-Lindol (Trikrezilfosfat) (Tritolilfosfat) 

 2919.90.00.10.13 

 

147-L"sungemitel BP (Propionat bütil) 

 2915.50.00.00.14 

 

148-L"sungemitel E 13 (Kolay kaynayan eterler mahlutu) 

 3814.00.90 

 

149-L"sungemitel E 14 (Kolay kaynayan eterler mahlutu) 

 3814.00.90 

 

150-L"sungemitel E 33 (Kolay kaynayan eterler mahlutu) 

 3814.00.90 

 

151-L"sungemitel EMA (Kolay kaynayan eterler mahlutu) 

 3814.00.90 

 

152-L"sungemitel DA (Kolay kaynayan eterler mahlutu) 

 3814.00.90 

 

153-Likefie petrol gazı [Likit Petrol Gazı (L.P.G.)] 

 2711.19.00.00.11 

 

154-Lityum 

 2805.19.90.00.12 

 

155-Lityum alüminyum hidrür (mayi) 

 2850.00.20.00.00 

 

156-Lityum alüminyum hidrür (sulp) 

 2850.00.20.00.00 

 

157-Lityum alüminyum etereal 

 [28.52-28.53] 

 

158-Lityum amid 

 [28.52-28.53] 

 

159-Lityum silikon 

 2839.90.90.90.15 

 

160-Metanol (alkol metilik) [saf] 

 2905.11.00.10.11  

2905.11.00.10.12

161-Metanol (alkol metilik) [teknik] 

 2905.11.00.20.11 

2905.11.00.20.12 

162-Lityum hidrür 

 2850.00.20.00.00 

 

163-Metal (Kolay kaynayan eterler mahlutu) 

 3814.00.90.00.19 

 

164-Methylacceton (aseton + metilasetat + metilalkol) 

 3814.00.90.00.19 

 

165-Methylated siprit (odun ispirtosu ile karışık alkol) 

 3814.00.90.00.19 

 

166-Metil asetat 

 2915.39.00.30.11 

 

167-Metil etiletan (Pentan) 

 2901.10.00.90.13 

 

168-Mettel L30 (Terebentin yağı ürünü) 

 3805.10.10.00.00 

 

169-Monoklorbenzol (Benzen) 

 2903.61.00.00.11 

 

170-Mavi gaz (Blue gas; water gas) 

 2705.00.00.00.00 

 

171-Metan 

 2711.19.00.00.13 

 

172-Metilamin 

 2921.11.00.00.11 

 

173-Metilamin (solusyon) 

 2921.11.00.00.11 

 

174-Metil klorür 

 2903.11.00.00.11 

 

175-Metil merkaptan 

 2930.90.99.90.28 

 

176-Magnezyum (toz) 

 8104.30.00.00.00 

 

177-Magnezyum (varak) 

 8104.90.00.00.19 

 

178-Magnezyum dioksit (Magnezyum peroksit) 

 2816.10.00.00.00 

 

179-Magnezyum resinat 

 3806.90.00.90.19 

 

180-Metaklorein (2-metil, 2-propenal) 

 2912.19.90.90.13 

 

181-Metil asetat (Metial) 

 2911.00.00.10.11 

 

182-Metilal 

 2911.00.00.10.11 

 

183-Metil allil klorür 

 2903.29.00.00.00 

 

184-Metilklorometileter

 2909.19.90.00.19 

 

185-Metil siklopentan 

 2902.19.00.00.19 

 

186-Metil etil keton (Butanon) 

 2914.12.00.00.00 

 

187-Metil formiat 

 2915.13.00.90.11 

 

188-2-Metil heptan 

 2901.10.00.90.19 

 

189-Metil hidrazin 

 2928.00.90.10.19 

 

190-Metil iyodür 

 2903.39.90.90.11 

 

191-Metil izobütil keton (4 metil 2 pentanon) 

 2914.13.00.00.00 

 

192-Metil isopropenil keton 

 2914.19.90.00.19 

 

193-Metil isopropil keton 

 2914.19.90.00.19 

 

194-Metil metakrilat 

 2916.14.00.00.11 

 

195-Metil pentadien 

 2901.29.00.90.11 

 

196-Metil pentan 

 2901.10.00.90.19 

 

197-Metil propionat 

 2915.50.00.00.19 

 

198-Metil propil keton 

 2914.19.90.00.19 

 

199-Metil sülfür 

 2930.90.99.90.14 

 

200-Metil triklorosilan 

 2931.00.99.10.00 

 

201-Meta xylon 

 2902.42.00.00.00 

 

202-Nafta (Petroleum spirit) 

 2710.11.15.00.11 

 

203-Nafta solvan 

 2710.11.15.00.19 

 

204-Neohekzan 

 2901.10.00.90.19 

 

205-Neosol 

 3814.00.90.00.19 

 

206-Nikel karbonil 

 2931.00.99.90.12 

 

207-N-pentan 

 2901.10.00.90.19 

 

208-N-Prepilamin 

 2921.19.99.00.29 

 

209-Orto Xylen 

 2902.41.00.00.00 

 

210-Propil alkol 

 2905.12.00.00.11 

 

211-Pencatetat (amilalkol) 

 2905.19.00.90.16 

 

212-Pentexel (amilalkolü havi mahlut) 

 3814.00.90.00.19 

 

213-Peralkol (cyclahexamol + alkol) 

 3814.00.90.00.19 

 

214-Peramilalkol (cyclonxanal +alkol + isoporipilik + bütanol) 

 3814.00.90.00.19 

 

215-Petrohol (isopropilalkol) 

 2905.12.00.00.12 

 

216-Pencetetat (amilalkol) 

 2905.19.00.90.16 

 

217-Persprit (isopropilalkol) 

 2905.12.00.00.12 

 

218-Petrol 

 2709.00 

 

219-Pineoil (terebentin yağı müştekkatı) 

 3805.10.10.00.00 

 

220-Propan 

 2711.29.00.00.11 

 

221-Propilen 

 2711.29.00.00.14 

 

222-Polivinil metil eter 

 3907.20.99.00.00 

 

223-Potasyum borahidrür 

 2850.00.20.00.00 

 

224-Potasyum bromat 

 2829.90.40.00.00 

 

225-Potasyum hipofosfit 

 2835.10.00.20.00 

 

226-Potasyum sülfür 

 2830.90.85.10.11 

 

227-Popopargyl klörür

 2903.29.00.00.00 

 

228-Popion aldrehid 

 2912.19.90.90.14 

 

229-Propilen diklorür 

 2903.29.00.00.00 

 

230-Propilen oksit (Metil oksiran) 

 2910.20.00.00.00 

 

231-Piridin 

 2933.31.00.90.11 

 

232-Piroksilin (Nitroselüloz) 

 3912.20 

 

233-Solaesthin [Metilen klorür] (Niklormetan) 

 2903.12.00.00.00 

 

234-Spectrol (kokulandırılmış petraklor karbonj) 

 2903.14.00.00.00 

 

235-Speziall"sungsmittel (kolay kaynayan eterler mahlutu) 

 3814.00.90.00.19 

 

236-Speziall"sungsmittel A, E, EF (kol. kayna. eter. mah.) 

 3814.00.90. 

 

237-Sülfürdükarbon 

 2813.10.00.00.00 

 

238-Siklopropon 

 2902.19.00.00.19 

 

239-Siklopentan 

 2902.19.00.00.19 

 

240-Sodyum amalgam 

 28.53 

 

241-Sodyum amid 

 28.53 

 

242-Sodyum hidrür 

 2850.00.20.00.00 

 

243-Sellülozik vernikler 

 3208.90.99.00.11 

 

244-Sellülozik boyalar 

 3208.90.99.00.12 

 

245-Sellüloit mamulatı 

 3701/3702/3918 

3208.90.99.00.19 

 

 3919/3920/3921 

(Mamülün türüne göre değişir) 

246-Tamasol j (isobütilasetat) 

 2915.39.00.92.00 

 

247-Tcp (Trikrezilfosfat) Tritolil fosfat 

 2919.90.00.10.13 

 

248-Terapin (benzin) 

 27.10 

 

249-Terlito (benzin) 

 27.10 

 

250-Tetra (tetraklor karbon) 

 2903.14.00.00.00 

 

251-Tetra form (tetraklor karbon) 

 2903.14.00.00.00 

 

252-Tetrakol (tetraklor karbon) 

 2903.14.00.00.00 

 

253-Textile (65-100 derece kaynayan benzin) 

 27.10 

 

254-Tolüol 

 2902.30.00.00.00 

 

255-Tpp (Triphenylphosphat) 

 2919.90.00.10.12 

 

256-Tri (Trikoloretilen) 

 2903.22.00.00.00 

 

257-Tri acetin (gliserin triasetat) 

 2915.39.00.30.14 

 

258-Tetra fluorfetilen 

 2903.39.90.10.49 

 

259-Tenamen 3 

 3814.00.90 

 

260-Tenamen 60 

 3814.00.90 

 

261-Terpinolen 

 2902.19.00.00.19 

 

262-Terametilsilan 

 2931.00.99 

 

263-Toryum 

 2844.30.55.10.00 

 

264-Titanyum 

 8108. 

 

265-Trietilamin 

 2921.19.99.00.11 

 

266-Trimetilamin 

 2921.11.00.00.13 

 

267-Trimetril klorosilan 

 2931.00.99 

 

268-Troluoil; Petroleum Solvent 

 27.10 

 

269-Tinnerler 

 3814.00 

 

270-Ure peroksit (Carbamide peroksit) 

 2921.00.95.90.69 

 

271-Uhu yapıştırıcı 

 3506. 

 

272-Vesteron (Tetra kloretan) 

 2903.19.80.00.19 

 

273-V.M.P.Nophtha (100-160 derecede kaynayan benzin) 

 27.10 

 

274-Vinil klorür 

 2903.21.00.00.00 

 

275-Vinil metil eter 

 2909.19.90.00.19 

 

276-Vinil asetat 

 2915.32.00.00.00 

 

277-Vinil 2- Kloroetileter 

 2909.19.90.00.19 

 

278-Vinil etil eter 

 2909.19.00.00.19 

 

279-Viniliden klorür 

 2903.29.00.00.00 

 

280-Vinil isobütik eter 

 2909.19.00.00.19 

 

281-Viniltriklorosilan 

 2931.00.99 

 

282-Weichmachungsmittel 9 (3 valanslı suni alkol) 

 1520.00.00.90.00 

 

283-White spirit (benzin) 

 2710.11.21.00.00 

 

284-Xylol (Xylene ortho, meta, para) 

 2902.(41.42.43) 

 

285-Xylonsubstitu 

 2902.90.00.99.00 

 

286-Zirkonyum 

 8109. 

 


III - YANMAYI ARTIRICI MADDELER:

MADDENİN ADI : 

 G.T.İ.POZİSYONU : 

 

001-Air liquide (oxiliquide) [Tazyik edilmiş hava] 

 2853.00.30.00.00 

 

002-Amonyak mahlulu (Nişadır ruhu) 

 2827.10.00.00.00 

 

003-Asit asetik (Her nevi) 

 2915.21.00.00.11 2915.21.00.00.12 

 

 

 (buzlu) (ticari) 

 

004-Asit azotik nitrit (KEZZAP) 

 2808.00.00.00.12 

 

005-Asit klorhidrik (Tuz ruhu) 

 2806.10.00.00.12 

 

006-Asit floridrik 

 2811.11.00.00.00 

 

007-Asit formik 

 2915.11.00.00.00 

 

008-Asit sülfirik dumanlı (oleum) 

 2807.00.90.00.00 

 

009-Asit sülfürik kesif dumansız (saç yağı) 

 2807.00.10.00.19 

 

MADDENİN ADI : 

 G.T.İ.POZİSYONU : 

 

010-Beyaz fosfor 

 2804.70.00.00.12 

 

011-Gaz disuklor metil (metilklorür) 

 2903.11.00.00.11 

 

012-Gaz siyanojen 

 2853.00.90.20.00 

 

013-Hydrure de phosphor (gaz) 

 2850.00.20.00.00 

 

014-Karbür d" kalsiyum (kalsiyum karbür) 

 2849.10.00.00.00 

 

015-Klorat d" potas (Potasyum karbür) 

 2829.19.00.00.12 

 

016-Nitrat d'amonyum (Amonyum nitrat) 

 3102.30.10.00.00  

3102.30.90.00.00

 

 (Sulu Çözelti ve katı olmasına göre değişir) 

 

017-Nitrat d" potas (Potasyum nitrat) 

 2834.21.00.00.00 

 

018-Nitrat d" sut (Sodyum Nitrat) 

 3102.50 

 

019-Per oksit d" sodyum (Sodyum Peroksit) 

 2815.30.00.00.00 

 

020-Potasyum (metal) 

 2805.19.90.00.11 

 

021-Perhidrol 

 2847.00.00.10.00 

 

022-Sodyum (metal) 

 2805.11.00.00.00 

 

023-Suni sis maddeleri 

 3604.90.00.00.13 

 

024-Tazyik edilmiş gazlardan hidrojen (müvellidülma) 

 2804.10.00.00.00 

 

025-Tazyik edilmiş gazlardan oksijen (müvellidülhumoza) 

 2804.40.00.00.00 

 

026-Tazyik edilmiş gazlardan karbonmonoksit (Humzu karbon) 

 2811.29.90.90.19 

 

027-Tazyik edilmiş gazlardan amonyak 

 2814.10.00.00.00 

 

028-Tazyik edilmiş gazlardan asit karbonik 

 2811.29.90.90.19 

 

029-Tazyik edilmiş gazlardan asit sülfürü (Gazi kibriti) 

 2807.00.10.00.19 

 

030-Tazyik edilmiş gazlardan klor 

 2801.10.00.00.00 

 


IV - TEHLİKELİ VE ZARARLI KİMYASAL MADDELER:

MADDENİN ADI : 

 G.T.İ.POZİSYONU : 

001-Nitro Benzaldehit 

 2913.00.00.90.11