Karayolu Düzenleme Genel Müdürlügünün 2015/6 sayili Genelgesi (2016 Yilinda Uygulanacak Idari Para Cezalari, Yetki Belgesi ve Tasit Karti Ücretleri... hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
SAYI : 21902444-010.06.02-8136404/12/2015
KONU : Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması
GENELGE
(2015/KDGM- 06/GENEL)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezalarının, aynı Kanun’un 35 inci maddesinin ikinci fıkrası,

4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, aynı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası,

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) 42 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası,

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan İdari Para Cezası, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler ile Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası,

gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

10/11/2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 457 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu itibarla;

Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK-1),

KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (EK-2),

KTFMYEY kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi tamamlama belgesi onay ücretleri ile Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan İdari Para Cezası (EK-3),

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezaları (EK-4),

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler (EK-4),

Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretler (EK-4),

01/01/2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2015 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Dr. Özkan POYRAZ
Bakan a.
Müsteşar V.

Ek: 5 sayfa ücret listesi (EK-1EK-2EK-3EK-4)

DAĞITIM:

İçişleri Bakanlığı
-Emniyet Genel Müdürlüğü
-Jandarma Genel Komutanlığı
-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Bölge Müdürlükleri
TOBB
Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.
Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.
İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları

Ek:1

01/01/2016 – 31/12/2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları
4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin;Miktarı [TL]
(a) bendinin;
İlk cümlesindeki ceza miktarı:
(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
1.207
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:
(5 inci maddeye göre yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
602
(b) bendindeki ceza miktarı:
(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
602
(c) bendindeki ceza miktarı:
(5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara)
602
(ç) bendindeki ceza miktarı:
(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde)
1.810
(d) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)
602
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara)
361
(e) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına)
1.207
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)
602
üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)
361
(f) bendindeki ceza miktarı:
(10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
1.810
(g) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
602
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
239
(ğ) bendindeki ceza miktarı:
(13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
3.623
(h) bendindeki ceza miktarı:
(14 üncü maddeye aykırı davrananlara)
602
(ı) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara)
1.207
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:
(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine) (Ödemesi gereken sigorta priminin 10 katı)
10 Katı
(i) bendindeki ceza miktarı:
(22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara)
602
(j) bendindeki ceza miktarı:
(32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara)
361
(k) bendindeki ceza miktarı:
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere)
602
(l) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
239
ikincisi cümlesindeki ceza miktarı
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförün işleticisine) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
602

Ek:2

BELGE TANIMI / AÇIKLAMASISİMGESİ2016 ÜCRETLERİ [TL]
Otomobille Yurtiçi Yolcu TaşımacılığıA120.452
Otomobille Uluslararası Yolcu TaşımacılığıA230.684
Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu TaşımacılığıB1102.284
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu TaşımacılığıB251.139
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin TaşınmasıB310.225
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya TaşımacılığıC110.225
Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya TaşımacılığıC281.828
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası TaşımacılığıC320.452
Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu TaşımacılığıD161.372
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu TaşımacılığıD230.684
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin TaşınmasıD310.225
Otobüsle 100 km.'ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu TaşımacılığıD47.901
Yurtiçi Yolcu Taşıma AcenteliğiF18.178
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma AcenteliğiF212.267
Yurtiçi Eşya Taşıma AcenteliğiG18.178
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma AcenteliğiG212.267
Yurtiçi Kargo AcenteliğiG38.178
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo AcenteliğiG412.267
Yurtiçi Eşya KomisyonculuğuH18.178
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya KomisyonculuğuH212.267
Yurtiçi Ticari Eşya TaşımacılığıK120.452
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya TaşımacılığıK210.225
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası TaşımacılığıK310.225
Yurtiçi Lojistik İşletmeciliğiL1204.584
Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliğiL2409.173
İliçi Kargo İşletmeciliğiM120.452
Yurtiçi Kargo İşletmeciliğiM2306.878
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliğiM3409.173
İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliğiN14.085
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliğiN240.913
İliçi Dağıtım İşletmeciliğiP120.452
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliğiP2306.878
Yurtiçi Taşıma İşleri OrganizatörlüğüR1306.878
Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri OrganizatörlüğüR2409.173
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliğiT12.039
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliğiT22.039
Eşya Terminali İşletmeciliğiT32.039
Her Bir Taşıt Kartı
Uyarma
Taşıma Özel İzin Belgesi
 95
95
199

Ek:3

Tablo-1

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ
YÖNETMELİĞİ
2016 YILINDA UYGULANACAK YETKİ BELGESİ, YETERLİLİK BELGESİ VE İHTAR İLE SINAV VE EĞİTİMİ TAMAMLAMA BELGESİ ONAY ÜCRETLERİ (TL)
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi20.453
Mesleki Yeterlilik Belgesi17
Mesleki Yeterlilik Sınavı (Bakanlıkça yapılması halinde)37
Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı37
İhtar199

Tablo-2

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2016 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kış lastiği takmayanlara602

 


Ek:4

Tablo-1

2016 YILINDA UYGULANACAK ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ (TL)
Araç GrubuNET ÜCRET MİKTARIKDV’Lİ ÜCRET MİKTARI
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker219258,42
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork, Yarırömork162191,16
Traktör (Römorklu-Römorksuz), Motosiklet, Motorlu bisiklet8397,94

Tablo-2

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNİN 7 NCİ FIKRASI
2016 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI (TL)
İLK DEFA6.732
İKİNCİ DEFA11.228
ÜÇÜNCÜ DEFA22.458

Tablo-3

2016 YILINDA UYGULANACAK ARAÇ MUAYENE YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ
(TL)
ARAÇ MUAYENE İŞLETME YETKİ BELGESİ116
ARAÇ MUAYENE GEÇİCİ İŞLETME YETKİ BELGESİ116
YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENESİ YETKİ BELGESİ23.706