Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligindan: Elektrik Lambalari ve Aydinlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebligde (SGM-2015/9) Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (SGM-2015/40) (16.12.2015 t. 29564 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/bilim-sanayi.jpg


Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM-2015/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/40) (16.12.2015 t. 29564 s. R.G.)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/2/2015 tarihli ve 29267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğin (SGM-2015/9) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi ve ikinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“e) 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni bir model tanımlayıcısı ile piyasaya arz edilecek olan her lamba modeli için satıcılara Ek-I’in 1 inci maddesinde belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik etiket temin edilir. Bu etiket, diğer lamba modelleri için de satıcılara temin edilebilir.”

“d) 1/1/2016 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek olan her armatürü modeli için satıcılara Ek-I’in 2 nci maddesinde belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik etiket temin edilir. Bu etiket, diğer aydınlatma armatürü modelleri için de satıcılara temin edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“a) Modelin, nihai kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği bir şekilde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, ürünün tedarikçileri Ek-IV’e uygun bilgiyi temin eder. Teklifin internet üzerinden yapıldığı ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında elektronik etiket temin edildiği durumlarda Ek-VIII’in uygulanmasını,”

“ç) Modelin, nihai kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği bir şekilde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, ürünün tedarikçileri Ek-IV’e uygun bilgiyi temin eder. Teklifin internet üzerinden yapıldığı ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında elektronik etiket temin edildiği durumlarda Ek-VIII uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-VIII eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
14/2/201529267

 

"Ek-VIII

İnternet üzerinden satış, kiralama veya taksitli satış yapılan durumlarda temin edilecek bilgi:

(1) Bu Ek'in ikinci ila dördüncü fıkraları kapsamında aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

a) Görüntüleme mekanizması: İnternet içeriğini kullanıcılara göstermek üzere kullanılan dokunmatik ekran dahil herhangi bir ekranı veya diğer görsel teknolojiyi,

b) İçiçe görüntüleme: Bir görüntüye veya bilgiye fare tıklaması, farenin kaydırılması veya başka bir görüntü veya bilgi setinin dokunmatik ekranda genişletilmesi ile ulaşıldığı görsel arayüzü,

c) Dokunmatik ekran: Tablet bilgisayar, kayar kapaklı bilgisayar (slate Computer) veya akıllı telefonlardaki gibi dokunmaya karşılık veren ekranı,

ç) Alternatif metin: Görüntüleme cihazlarının grafiği gösteremediği durumlarda, bilginin grafiksel olmayan bir şekilde sunulmasına izin veren grafiklere alternatif olarak veya ses sentezlenmesi uygulamaları gibi ulaşılabilirliğe yardım etmek için sunulan metni,

ifade eder.

(2) Ürünü tedarik edenler tarafından bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında temin edilen uygun etiket, ürünün fiyatına yakın şekilde görüntüleme mekanizmasında gösterilecektir. Boyutu, bu Tebliğin Ek-I'inde belirtildiği gibi etiketin açıkça görülebilirliğini ve okunabilirliğini sağlayacak şekilde olacaktır. Etiket, içiçe görüntüleme kullanılmak suretiyle gösterilebilir. Bu durumda, etikete ulaşmak üzere kullanılan görüntü bu Ek'in üçüncü fıkrasında belirtilen özelliklere uygun olacaktır. İçiçe görüntüleme uygulanan durumlarda, etiket farenin ilk tıklamasında, ilk kaydırmada veya dokunmatik ekranda görselin ilk büyütülmesinde görülecektir.

(3) İçiçe görüntülemede etikete ulaşmak amacıyla kullanılan görselin özellikleri aşağıda belirtilmektedir:

a) Etiketteki ürünün enerji verimliliği sınıfına karşılık gelen renkte bir ok olacaktır.

b) Okun üzerinde, ürünün fiyatına denk gelen büyüklükteki beyaz karakterle ürünün enerji verimlilik sınıfı yazacaktır.

c) Biçim olarak aşağıdakilerden biri tercih edilecektir:

(4) İçiçe görüntülemede etiketin gösterilme sırası aşağıdaki gibi olacaktır:

a) Bu Ek'in üçüncü fıkrası kapsamında temin edilen görsel, ürünün fiyatına yakın şekilde görüntüleme mekanizmasmda gösterilecektir.

b) Görsel, etikete bağlantıyı sağlayacaktır.

c) Etiket, bir fare tıklaması, farenin kaydırılması veya dokunmatik ekranda görselin büyütülmesi ile gösterilecektir.

ç) Etiket, pop up, yeni tab, yeni sayfa veya ilave ekran gösterimi ile gösterilecektir.

d) Dokunmatik ekranda etiketin büyütülmesi için dokunmatik büyütme konusundaki cihaz sözleşmeleri uygulanacaktır.

e) Etiketin gösteriminin sonlandırılması, kapatma seçeneği veya diğer standart kapatma mekanizmaları ile temin edilecektir.

f) Etiketin gösterilmesinde aksaklık olması halinde gösterilecek grafik için alternatif metin, ürünün fiyatına denk gelen karakter boyutunda yazılan enerji verimlilik sınıfı olacaktır.