Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligindan: Klimalarin Enerji Etiketlemesine Dair Tebligde (SGM/2013-11) Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (SGM-2015/36) (16.12.2015 t. 29564 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/bilim-sanayi.jpg


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğin (SGM/2013-11) 5 inci maddesine aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“(4) 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni bir model tanımlayıcısı ile piyasaya arz edilecek olan her klima modeli için satıcılara Ek-III’te belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik etiket temin edilir. Bu etiket, diğer klima modelleri için de satıcılara temin edilebilir.

(5) 1/1/2016 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek olan her klima modeli için satıcılara Ek-IV’te belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik ürün bilgi formu temin edilir. Bu form, diğer klima modelleri için de satıcılara temin edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Klimaların, nihai kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği bir şekilde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, ürünün tedarikçileri Ek-IV’e ve Ek-VI’ya uygun bilgiyi temin eder. Teklifin internet üzerinden yapıldığı ve 5 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında elektronik etiket ve ürün bilgi formunun temin edildiği durumlarda Ek-IX’u uygulamak,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-IX eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
24/12/201328661

 

"Ek-IX

İnternet üzerinden satış, kiralama veya taksitli satış yapılan durumlarda temin edilecek bilgi:

(1) Bu Ek'in ikinci ila beşinci fıkraları kapsamında aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

a) Görüntüleme mekanizması: İnternet içeriğini kullanıcılara göstermek üzere kullanılan dokunmatik ekran dahil herhangi bir ekranı veya diğer görsel teknolojiyi,

b) İçiçe görüntüleme: Bir görüntüye veya bilgiye fare tıklaması, farenin kaydırılması veya başka bir görüntü veya bilgi setinin dokunmatik ekranda genişletilmesi ile ulaşıldığı görsel arayüzü,

c) Dokunmatik ekran: Tablet bilgisayar, kayar kapaklı bilgisayar (slate Computer) veya akıllı telefonlardaki gibi dokunmaya karşılık veren ekranı,

ç) Alternatif metin: Görüntüleme cihazlarının grafiği gösteremediği durumlarda, bilginin grafiksel olmayan bir şekilde sunulmasına izin veren grafiklere alternatif olarak veya ses sentezlenmesi uygulamaları gibi ulaşılabilirliğe yardım etmek için sunulan metni,

ifade eder.

(2) Ürünü tedarik edenler tarafından bu Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında temin edilen uygun etiket, ürünün fiyatına yakın şekilde ve bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak görüntüleme mekanizmasında gösterilecektir. Boyutu, bu Tebliğin Ek-III'ünde belirtildiği gibi etiketin açıkça görülebilirliğini ve okunabilirliğini sağlayacak şekilde olacaktır. Etiket, içiçe görüntüleme kullanılmak suretiyle gösterilebilir. Bu durumda, etikete ulaşmak üzere kullanılan görüntü bu Ek'in üçüncü fıkrasında belirtilen özelliklere uygun olacaktır. İçiçe görüntüleme uygulanan durumlarda, etiket farenin ilk tıklamasında, ilk kaydırmada veya dokunmatik ekranda görselin ilk büyütülmesinde görülecektir.

(3) İçiçe görüntülemede etikete ulaşmak amacıyla kullanılan görselin özellikleri aşağıda belirtilmektedir:

a) Etiketteki ürünün enerji verimliliği sınıfına karşılık gelen renkte bir ok olacaktır.

b) Okun üzerinde, ürünün fiyatına denk gelen büyüklükteki beyaz karakterle ürünün enerji verimlilik sınıfı yazacaktır.

c) Biçim olarak aşağıdakilerden biri tercih edilecektir:

(4) İçiçe görüntülemede etiketin gösterilme sırası aşağıdaki gibi olacaktır:

a) Bu Ek'in üçüncü fıkrası kapsamında temin edilen görsel, ürünün fiyatına yakın şekilde görüntüleme mekanizmasmda gösterilecektir.

b) Görsel, etikete bağlantıyı sağlayacaktır.

c) Etiket, bir fare tıklaması, farenin kaydırılması veya dokunmatik ekranda görselin büyütülmesi ile gösterilecektir.

ç) Etiket, pop up, yeni tab, yeni sayfa veya ilave ekran gösterimi ile gösterilecektir.

d) Dokunmatik ekranda etiketin büyütülmesi için dokunmatik büyütme konusundaki cihaz sözleşmeleri uygulanacaktır.

e) Etiketin gösteriminin sonlandırılması, kapatma seçeneği veya diğer standart kapatma mekanizmaları ile temin edilecektir.

f) Etiketin gösterilmesinde aksaklık olması halinde gösterilecek grafik için alternatif metin, ürünün fiyatına denk gelen karakter boyutunda yazılan enerji verimlilik sınıfi olacaktır.

(5) Ürünü tedarik edenler tarafından bu Tebliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında temin edilen uygun ürün bilgi formu, ürünün fiyatına yakın şekilde görüntüleme mekanizmasmda gösterilecektir. Boyutu, ürün bilgi formunun açıkça görülebilirliğini ve okunabilirliğini sağlayacak şekilde olacaktır. Ürün bilgi formu içiçe görüntüleme kullanılmak suretiyle gösterilebilir. Bu durumda, ürün bilgi formuna ulaşmak üzere kullanılan bağlantıda açıkça görülebilir ve okunabilir şekilde "Ürün Bilgi Formu" ifadesi yeralacaktır. İçiçe görüntüleme uygulanan durumlarda, ürün bilgi formu farenin ilk tıklamasında, ilk kaydırmada veya dokunmatik ekranda görselin ilk büyütülmesinde görülecektir."