Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü-Erenköy Gümrük Müdürlügü: Ambar ve Antrepo Stok Kayitlari

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü-Erenköy Gümrük Müdürlüğü
Sayı : 29218424/900
Konu : Ambar ve Antrepo Stok Kayıtları
MÜDÜRLÜK EMRİ
(2015/393)

Müdürlüğümüz denetiminde bulunan ambar ve antrepolar ile ilgili olarak Bakanlığımız BİLGE Sisteminde yapılan incelemede olağandan fazla miktarda antrepo beyannamesi ve özet beyanın açık olduğu görülmüştür.

Söz konusu açık kayıtların incelenerek gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmuş olmasıyla birlikte, sistemce yanlışlıkla açık kalmış antrepo beyannameleıinin her antrepo için antrepoda görevli personelimizce BİLGE Sistemindeki kayıtlarının ve ilgili evraklarının (gerektiğinde ilgili işletici kuruluşlardan temin edilip) incelenmek suretiyle 31.12.2015 tarihine kadar kapatılması ile sonucunun kapatılan ve açık kalan beyannameler için antrepo bazında iki ayrı liste halinde müzekkereye bağlanarak 31.12.2015 talihine kadar Müdürlüğümüze antrepo memurlarınca bildirilmesi, konunun Müdürlüğümüz ASBT Servisince koordine ve takibi ile açık kayıtların gereğine tevessül edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu çalışmalarla birlikte değerlendirilmek suretiyle; gümrük işlemleri tamamlandığı halde sistemde yanlışlıkla kapanmayan İthalat ve Transit Beyannamelerinin, ilgili (DTKV-1 ve GİK-2) servislerince taranarak tespiti ile gereğinin 31.12.2015 tarihine kadar ifası ve sonucundan anılan servislerce liste halinde müzekkereye bağlanarak İdareye ibrazı gerekmektedir.

Bilgi ve gereği ile Müdürlüğümüz denetimindeki antrepo işleticilerine, antrepolarda görevli tüm memurlara ve ilgili tüm personele tebliğini rica ederiıu.

 Elmas SAKARYA
 Gümrük Müdürü