Gümrükler Genel Müdürlügü: Gümrük Yönetmeliginin EK-62'si (GENELGE-2012/20) 13.06.2012

small_gum-logo(45).jpg


Genelge No: 2012/20 (Gümrük Yönetmeliğinin EK 62 -Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayıcı artırıcı eşyalar hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00-10.06.01

 

Konu : Gümrük Yönetmeliğinin EK-62'si

 

GENELGE

(2012/20)

Bilindiği gibi, 12/6/2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 81 ve 330 uncu maddeleri ile EK-62'sinde değişiklik yapılmış, EK-12'si ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 12/6/2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişik EK-62'sinde, söz konusu ekte yer alan listeler kapsamı eşyanın Bakanlığımızın kurumsal internet sayfasında duyurulacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, 30/10/2009 tarihli ve 27391 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki  "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması" nın (ADR) ekinde yer alan tehlikeli eşyanın sınıflarına ve Gümrük Yönetmeliğinin EK-62'sinde yer alan Liste 1 (parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayıcı artırıcı eşya) ile Liste 2 (diğer tehlikeli ve zararlı maddeler) kapsamı eşyaya ilişkin söz konusu Anlaşma eki eşya listesi, sınıfları ve UN(BM) tehlikeli eşya kodlarına EK-1'de yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Yönetmeliğin EK-62'sinde yer alan Liste 3 (Korunmaları, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya) kapsamı eşya EK-2'de yer almaktadır.
Soz konusu ekler, ayrıca Bakanlığımızın kurumsal internet sayfasında antrepo rejimine ilişkin bölümde duyurulmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN 
Genel Müdür

EKLER:
1) ADR eki tehlikeli eşya sınıfları ve eşya listesi.
2) Korunmaları, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya listesi.

 


EK-1 TEHLİKELI EŞYA SINIFLARI VE EŞYA LİSTESİ>>>pdf

 


EK-2 KORUNMALARI, SOĞUK HAVA DEPOLARINDA OLDUĞU GİBİ ÖZEL TERTİBAT GEREKTİREN EŞYA

TARİFE POZİSYONU

EŞYANIN İSMİ

2. FASIL

Etler ve Yenilen Sakatat

3. FASIL

Balıklar, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve Suda Yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

4. FASIL

Süt ürünleri, Kuş ve Kümes Hayvanlarının Yumurtaları,Tarifenin Başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler (Tabii Bal hariç)

0504.00

Bütün pozisyon

05.06

Bütün pozisyon

0510.00

Bütün pozisyon

05.11

Bütün pozisyon

7. FASIL

Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular

8. FASIL

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar;
Turunçgillerin ve Kavunların ve Karpuzların kabukları
(08.01, 08.02, 08.13 hariç)

15. FASIL

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar.

16. FASIL

Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları.

1704.90.30.00.00

Beyaz Çikolata

18.03

Bütün pozisyon

18.06

A. Çikolata ve çikolata mamülleri
B. Kakaolu şekerci mamülleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden imal edilmiş kakaolu şekerci mamulleri.

1902.20

Doldurulmuş Makarnalar

20.04

Bütün pozisyon

20.09

Dondurulmuş Meyva Suları

21.02

Mayalar

21.04

Çorbalar, et suları ve müstahzarları, karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

2105.00

Bütün pozisyon

2937.12

Ensülin ve tuzları

30.01

Bütün pozisyon

30.02

Bütün pozisyon

30.03

Bütün pozisyon (Yalnız belirli sıcaklıkta saklanması gerekenler)

30.04

Bütün pozisyon (Yalnız belirli sıcaklıkta saklanması gerekenler)

3502.19

Yumurta Albüminin Diğerleri

35.07

Enzimler, Peynir ve yoğurt mayası

3821.00.00.00.00

Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar
Kültür ortamları

3822.00

Laboratuvarda veya teşhiste kullanılan reaktifler (Yalnız belirli sıcaklıkta saklanması gerekenler)