Gümrükler Genel Müdürlügünün 18.12.2015 tarihli ve 12545694 sayili yazisi (Gümrük Kanunu 57. Maddesi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 38850468-164
Konu : Gümrük Kanunu 57. Madde
18.12.2015 /12545694
DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere, fikri ve sınai hakların gümrüklerde korunması hususu Gümrük Kanununun 57. Maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 100 ila 111. Maddelerinde düzenlenmiş olup, hak sahibinin başvurusu üzerine sahte veya taklit şüphesi ile gümrük idareleri tarafından re'sen şüphe konusu eşyaya ilişkin gümrük işlemleri durdurulabilmektedir. Gümrük Yönetmeliğinin "Eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulması veya alıkonulması kararındansonra yapılacak işlemler" başlıklı 107/1. Maddesi,

" 104 üncü maddeye istinaden hak sahibinin başvurusu üzerine gümrük idaresince, eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulması veya alıkonulmasına ilişkin alınan kararın hak sahibine belgegeçer ile veya ilgili idarenin elektronik posta adresinden yapılacak bildirimden itibaren veya 102 nci maddeye istinaden res’en gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyaya ilişkin olarak da hak sahibinin başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde, hak sahibinin; yetkili mahkemede dava açması ve ihtiyati tedbir kararı alması veya yetkili mahkeme dışında bir mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alması ve ihtiyati tedbir kararının alındığı tarihten itibaren on gün içinde yetkili mahkemede dava açması ve bu durumu gösterir bir belgenin gümrük idaresine ibrazı gerekir. Haklı bir mazeretin bulunması halinde gümrük idaresi bu süreyi en fazla on iş gününe kadar uzatabilir.”

hükmünü amirdir.

Diğer taraftan, Gümrük Kanununun 57/1 maddesi:

" b) Gümrük idaresine henüz bir talepte bulunulmadığı durumda ve söz konusu eşyanın fikri ve sınaî mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair açık deliller olması halinde, hak sahibinin geçerli bir başvuruda bulunabilmesini teminen, gümrük idareleri tarafından eşya üç işgünü süresince re’sen alıkonulabilir veya eşyanın gümrük işlemleri durdurulabilir."

hükmünü amirdir.

Ancak, uygulamada bazı gümrük idarelerince yapılan re'sen durdurmalar sonrasında, FSMH programında geçerli bir başvuru olmamasına rağmen, hak sahibine ihtiyati tedbir kararının ibrazı için 10 iş günü süre tanındığı görülmüştür.

Söz konusu mevzuat hükümleri uyarınca, FSMH ihlali şüphesi ile işlemleri re'sen durdurulan eşyaya ilişkin olarak, hak sahibine yapılan bildirimi takiben, hak sahibince 3 iş günü içerisinde FSMH programı aracılığı ile geçerli başvuru yapılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde hak sahibi tarafından FSMH programı nezdinde geçerli bir başvuruda bulunulmaması durumunda herhangi bir ek süre verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kanunda belirtilen 10 iş günlük süre, FSMH programında halihazırda geçerli bir başvurunun bulunduğu hallerde ya da hak sahibince 3 iş günü içerisinde geçerli bir başvuru yapılması halinde ihtiyati tedbir kararının ibrazı için verilen verilen süredir.

Bu itibarla, Gümrük Kanununun 57. maddesi kapsamında yapılan durdurmalara ilişkin olarak uygulamada sıkıntı yaşanmamasını teminen, anılan mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılması yönünde Bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırılması hususunda gereğini rica ederim.
 

 Önder GÖÇMEN
 Bakan a.
 Genel Müdür Yrd.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine