AB ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügünün 2015/4 sayili Genelgesi (A.TR Dolasim Belgeleri ve mense ispat belgelerine iliskin yapilacak islemler)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 16934678-010.06
Konu : A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin yapılacak işlemler
 
GENELGE
(2015/4)

Menşe ispat belgeleri ile A.TR Dolaşım Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük müdürlükleri tarafından yapılacak işlemler dair usul ve esasları düzenleyen 23/4/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelgenin “III. İhracatta Yapılacak İşlem ve Kontroller” başlıklı bölümü, 14 Kasım 2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) Seri No.8 uyarınca aşağıda yer verildiği şekliyle değiştirilmiştir:

“III. İhracatta Yapılacak İşlem ve Kontroller:

(1) İhraç edilen eşyaya ilişkin A.TR/EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgeleri, Malezya Menşe Belgeleri ve İran Menşe İspat Belgelerine ilgili gümrük beyannamesi ekinde Gümrük Müdürlüğüne ibraz edileceği hallerde, beyannamenin ihracatçı veya temsilcisi tarafından elektronik ortamda tescili sırasında A.TR/EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgeleri, Malezya Menşe Belgeleri veya İran Menşe İspat Belgelerine ilişkin bilgiler beyanname ile ilişkilendirilecek şekilde sisteme kaydedilir.

(2) Gümrük Müdürlüğünce vize işlemi gerçekleştirilmemesine karşılık, Onaylanmış İhracatçılar tarafından basitleştirilmiş usulde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri de ihracat beyannamesiyle ilişkilendirilecek şekilde ihracatçı ya da kanunî temsilcisi tarafından Merkezi BİLGE Sistemine, vize tarihi belirtilmek suretiyle kaydedilir.

(3) Onaylanmış İhracatçı yetkisine sahip olmayan Yetkilendirilmiş Yükümlüler ve Onaylanmış Kişiler yeşil veya mavi hat uygulamasından faydalansalar dahi, düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerini ihracat beyannamesiyle ilişkilendirilecek şekilde Merkezi BİLGE Sistemine kaydettikten sonra vize işlemi için ilgili Gümrük Müdürlüğüne ibraz ederler.

(4) Bir ila üçüncü fıkralarda belirtilen bilgilerin Merkezi BİLGE Sistemine doğru olarak kaydedilmesi ihracatçının veya kanuni temsilcisinin sorumluluğundadır.

(5) İhraç eşyasının cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla A.TR Dolaşım Belgeleri veya menşe ispat belgelerindeki kayıtlara uygun olup olmadığı ile bu kayıtların ilgili gümrük beyannamesinde yer alan bilgiler ile uyumlu olup olmadığı hususları ihracat işleminin yapıldığı gümrük müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(6) İhracat sırasında ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgeleri ile ilgili işlemlerde belge düzeni itibariyle ''serbest dolaşım'' ve ''menşe'' kavramlarının aşağıda belirtilen şekilde ayırt edilmesi gereklidir: Serbest Dolaşımdaki Eşya, tümüyle Türkiye veya Avrupa Birliği’nde elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Avrupa Birliği’nde ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve mali yükleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir. Bu nedenle, tamamıyla Türkiye'de elde edilmiş eşya Türk menşeli ve serbest dolaşımdaki eşyadır. Bununla birlikte, Türkiye'de gördüğü işlem ve işçilik nedeniyle Türk menşei kazanmış olan her eşya, serbest dolaşımda olmayabilir. Örneğin, dâhilde işleme rejimi kapsamında vergileri kısmen veya hiç ödenmeden ithal edilen girdilerden Türkiye'de elde edilen nihai ürün, gördüğü işçilik ve işlemler nedeniyle Türk menşeini kazanmış olsa dahi, bünyesine giren ve dâhilde işleme rejimi kapsamında vergileri tahsil edilmeyen girdilere ait telafi edici vergi tahsil edilmediği sürece serbest dolaşımda değildir. Bünyesinde serbest dolaşımda olmayan yabancı girdi bulunan ürünler, ancak, tüm bu yabancı girdilerin vergilerinin ödenmiş olması şartıyla serbest dolaşıma girer ve böylece bu ürünlerin Avrupa Birliği’ne ihracında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir. Benzer şekilde, eşyanın Türkiye'de serbest dolaşıma girmesi eşyaya Türk menşei kazandırmaz. Serbest dolaşıma giren eşyanın Türk menşei kazanıp kazanmadığı, bu eşyanın Türkiye'de gördüğü işlem ve işçilik sonucunda elde edilen ürünün ilgili Yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda belirlenir.

(7) A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında ihraç edilen eşyanın ilgili Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre serbest dolaşım durumunda olup olmadığının; EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgeleri, Malezya Menşe Belgeleri ile İran Menşe İspat Belgeleri kapsamında ihraç edilen eşyanın ilgili Yönetmelikler çerçevesinde menşeli olup olmadığının belirlenmesi bakımından ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılır. Gümrük Müdürlüğünce belge üzerinde, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı veya Yönetmelik hükümlerine uygun olarak vize işlemi yapılır. Vize işlemi, sistemde gümrük beyannamesi ile ilişkilendirilmiş olan A.TR Dolaşım Belgesinin ve/veya menşe ispat belgesinin vize tarihinin Gümrük Müdürlüğünce sisteme kaydedilmesiyle tamamlanır.

(8) Gümrük Müdürlükleri tarafından mühürle tasdik edilmek suretiyle vize edilen A.TR/EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgeleri, Malezya Menşe Belgeleri ve İran Menşe İspat Belgelerinin ithalatçı ülkelerde geçerli olabilmesi ve gereksiz sonradan kontrol taleplerinin önüne geçilebilmesi için bu belgelerin "Gümrük Vizesi" sütununa okunaklı mühür tatbikine azami özen gösterilir. Gümrük vizesi sütununa ilgili gümrük idaresi tarafından resmi gümrük mührü ile Gümrük Müdürlüğünün bağlı bulunduğu ve sonradan kontrol işlemlerinin gerçekleştirileceği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne ait kaşe haricinde herhangi bir mühür veya kaşe tatbik edilmez veya ilgili Gümrük Müdürlüğünün adı dışında başkaca bir ibare yazılmaz.

(9) Sonradan verilen ve ikinci nüsha olarak düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 8 no.lu ve EUR.1./EUR.MED Dolaşım Belgelerinin 7 no.lu "Gözlemler" kutusunda yer alması gereken "Sonradan Verilmiştir" ve "İkinci Nüshadır" ibarelerinin ilgili Kararname ve Yönetmeliklerle belirlenen şekilde olması gerekir. Bu husus belgenin ibraz edildiği gümrük idaresi tarafından da kontrol edilir.

(10) Sonradan verilmiş olan dolaşım belgeleri, ihracatçı veya kanunî temsilcisinin talebi üzerine, söz konusu belgelerin ilgili olduğu beyannameyi sorgulama ve düzeltme yetkisi bulunan memur tarafından beyannamenin ilgili ekranına kaydedilir.

(11) Sisteme bilgi girişi yapılmış belgelerin kaybolması, çalınması ya da hasar görmesi gibi durumlarda, ihracatın gerçekleştirildiği Gümrük Müdürlüğünden ikinci nüsha belge düzenlenmesi talep edilebilir. Bu durumda elektronik sistemde gerekli kaydın düşülmesi amacıyla ikinci nüsha belgeler, ihracatçı veya kanunî temsilcisinin talebi üzerine, söz konusu belgelerin ilgili olduğu beyannameyi sorgulama ve düzeltme yetkisi bulunan memur tarafından Merkezi BİLGE Sisteminde beyannamenin ilgili ekranına kaydedilir.”

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 Cenap AŞÇI
 MüsteşarDAĞITIM :
Tüm Merkez ve Taşra Birimleri

 

 

 

 

 


2014/1 sayılı Genelgenin “III. İhracatta Yapılacak İşlem ve Kontroller” başlıklı bölümünün Yukarıdaki Genelge ile değiştirilmeden önceki (şekli) aşağıdadır.  

III. İhracatta Yapılacak İşlem ve Kontroller:

(1) İhraç eşyasının cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla A.TR Dolaşım Belgeleri veya menşe ispat belgelerindeki kayıtlara uygun olup olmadığı ile bu kayıtların ilgili gümrük beyannamesinde yer alan bilgiler ile uyumlu olup olmadığı hususları ihracat işleminin yapıldığı gümrük müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(2) İhracat sırasında ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgeleri ile ilgili işlemlerde belge düzeni itibariyle ''serbest dolaşım'' ve ''menşe'' kavramlarının aşağıda belirtilen şekilde ayırt edilmesi gereklidir: Serbest Dolaşımdaki Eşya, tümüyle Türkiye veya Avrupa Birliği’nde elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Avrupa Birliği’nde ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve mali yükleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir. Bu nedenle, tamamıyla Türkiye'de elde edilmiş eşya Türk menşeli ve serbest dolaşımdaki eşyadır. Bununla birlikte, Türkiye'de gördüğü işlem ve işçilik nedeniyle Türk menşei kazanmış olan her eşya, serbest dolaşımda olmayabilir. Örneğin, dâhilde işleme rejimi kapsamında vergileri kısmen veya hiç ödenmeden ithal edilen girdilerden Türkiye'de elde edilen nihai ürün, gördüğü işçilik ve işlemler nedeniyle Türk menşeini kazanmış olsa dahi, bünyesine giren ve dâhilde işleme rejimi kapsamında vergileri tahsil edilmeyen girdilere ait telafi edici vergi tahsil edilmediği sürece serbest dolaşımda değildir. Bünyesinde serbest dolaşımda olmayan yabancı girdi bulunan ürünler, ancak, tüm bu yabancı girdilerin vergilerinin ödenmiş olması şartıyla serbest dolaşıma girer ve böylece bu ürünlerin Avrupa Birliği’ne ihracında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir. Benzer şekilde, eşyanın Türkiye'de serbest dolaşıma girmesi eşyaya Türk menşei kazandırmaz. Serbest dolaşıma giren eşyanın Türk menşei kazanıp kazanmadığı, bu eşyanın Türkiye'de gördüğü işlem ve işçilik sonucunda elde edilen ürünün ilgili Yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda belirlenir.

(3) A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında ihraç edilen eşyanın ilgili Kararname hükümlerine göre serbest dolaşım durumunda olup olmadığının; EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri kapsamında ihraç edilen eşyanın ilgili Yönetmelikler çerçevesinde menşeli olup olmadığının belirlenmesi bakımından ilgili Kararname ve Yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılır. Gümrük müdürlüğünce belge üzerinde, ilgili Kararname veya Yönetmelik hükümlerine uygun olarak vize işlemi yapılır.

(4) Gümrük idareleri tarafından mühürle tasdik edilmek suretiyle vize edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin ve EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin ithalatçı ülkelerde geçerli olabilmesi ve gereksiz sonradan kontrol taleplerinin önüne geçilebilmesi için bu belgelerin "Gümrük Vizesi" sütununa okunaklı mühür tatbikine azami özen gösterilir. Gümrük vizesi sütununa ilgili gümrük idaresi tarafından resmi gümrük mührü ile gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu ve sonradan kontrol işlemlerinin gerçekleştirileceği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne ait kaşe haricinde herhangi bir mühür veya kaşe tatbik edilmez veya ilgili gümrük idaresinin adı dışında başkaca bir ibare yazılmaz.

(5) Sonradan verilen ve ikinci nüsha olarak düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 8 no.lu ve EUR.1./EUR.MED Dolaşım Belgelerinin 7 no.lu "Gözlemler" kutusunda yer alması gereken "Sonradan Verilmiştir" ve "İkinci Nüshadır" ibarelerinin ilgili Kararname ve Yönetmeliklerle belirlenen şekilde olması gerekir. Bu husus belgenin ibraz edildiği gümrük idaresi tarafından da kontrol edilir.