Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 22.12.2015 tarihli ve 12297562 sayili yazisi (Teminat Mektuplari hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 80572740-157.01
Konu : Teminat Mektupları
DAĞITIM YERLERİNE


Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 08.12.2014 tarihli, 13742 sayılı Dağıtımlı Yazısında özetle; 21.09.2004 tarihli, 25590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5234 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 4'üncü maddesindeyer alan “1.1.2004 tarihinden önce, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler tarafından mevzuatı gereğince alınmış olup çeşitli nedenlerle iade edilemeyen veya gelir kaydedilemeyen teminatların iade edilme, gelir kaydedilme ve diğer şekillerde saymanlık kayıtlarından çıkarılması işlemlerini yapmaya ve bu işlemlerin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.” hükmünün verdiği yetki uyarınca, Bakanlık Makamından alınan 27.11.2014 tarihli Onay ile 01.01.2004 tarihinden önce saymanlıklara teslim edilmekle birlikte teminata konu olan iş veya işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı tespit edilemediğinden iadesi veya gelir kaydı yapılamayan 500,00 TL. ve altındaki banka ve katılım bankalarına ait teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılmasının uygun görüldüğü ve bu doğrultuda ilgili idarelerle gerekli yazışmalar yapılarak, yazışmaların sonucuna göre;

- Teminata konu iş veya işlemin tamamlanmış ve ilgili mevzuatı gereği iade edilmesini gerektiren şartların oluşmuş olması halinde söz konusu teminatların iade edilmesi,

- Teminatın gelir kaydedilmesini gerektiren şartların oluşması halinde teminatın paraya çevrilerek gelir kaydının yapılması,

- Teminata konu iş veya işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve mevzuatı gereği teminatın iadesini gerektiren şartların oluşup oluşmadığının tespit edilememesi durumunda ise; 500,00 TL. ve altındaki teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılarak ilgili bankaya iade edilmesi gerektiği

Bildirilmektedir.

Bu minvalde, bağlı bulunduğunuz saymanlık müdürlükleri tarafından Bölge Müdürlüğünüze ve bağlantınız gümrük müdürlüklerine gönderilen ve 01.01.2004 tarihinden önce verilen ve 500 TL.’nin altında olan teminat mektuplarına ilişkin bilgileri içeren listeler doğrultusunda işlem dosyalarının tetkik edilerek;

- İlgili olarak verildiği iş veya işlemlere ilişkin olarak herhangi bir gümrük yükümlülüğü doğmamış ve iadesi için gerekli şartları taşıyan teminat mektuplarının iadesini teminen,

- İlgili olarak verildiği iş veya işlemlere ilişkin olarak gümrük yükümlülüğü doğduğu tespit edilen mektupların irad kaydedilmesini teminen,

- Dosyasına ve/veya teminatla ilgili herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamaması nedeniyle teminata konu iş veya işlemin tamamlanıp tamamlanamadığının tespit edilememesi durumunda ise yine söz konusu mektupların iadesini teminen,

Saymanlıklara bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

H.Hasan Murat ÖZSOY
Bakan a.
Genel Müdür