Bakanlar Kurulu: Bazi Mallara Uygulanacak Katma Deger Vergisi Oranlarinin, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarinin ve Tütün Fonu Tutarlarinin Belirlenmesi Hakkinda Karar - 2015/8353 (01.01.2016 t. 29580 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Karar Sayısı : 2015/8353

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/12/2015 tarihli ve 1319 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

29/12/2015 TARİHLİ VE 2015/8353 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, bazı mallara uygulanacak katma değer vergisi oranlarının, özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının ve tütün fonu tutarlarının tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci ve geçici 6 ncı maddeleri ile 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 incimaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listeye aşağıdaki sıralar eklenmiş, aynı Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 23 üncü sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

“19- Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),

20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi.”

MADDE 4- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
2202.10.00.00.13Kolalı Gazozlar25 
2203.00Malttan üretilen biralar631,03
22.04Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)
05,57
2204.10Köpüklü şaraplar037,63
22.05Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)051,63
2205.10.10.00.00Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar041,00
2206.00Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları05,57
2205.10.90.00.12Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar0150,71
2207.20Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)0150,71
22.08Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0150,71
2208.20Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler0150,71
2208.50Cin ve Geneva0134,03
2208.60Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)0134,03
2208.60.91.00.00Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)0150,71
2208.60.99.00.00Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)0150,71
2208.70Likörler0150,71
2208.90Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)0150,71
2208.90.48.00.11Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)0130,68
2208.90.71.00.11Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)0130,68

 

(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NOMal İsmiVergiOranı(%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11Tütün içeren purolar400,22100,2468
2402.10.00.00.12Uçları açık purolar400,22100,2468
2402.10.00.00.19Sigarillolar400,22100,2468
2402.20Tütün içeren sigaralar65,250,22100,2468
2402.90.00.00.00Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçlan açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)   
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar400,22100,2468
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar65,250,22100,2468
2403.10İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)65,250,22100,2468
2403.10.10.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)65,250,05770,2468
2403.10.90.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)65,250,05770,2468
2403.99.10.00.00Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün65,250,22100,2468


(2) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirlenen asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 5- (1) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanarak, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarlarının artırılmasında; anılan Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan asgari maktu ve maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.

MADDE 6- (1) 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan “120 Türk Lirası” ibaresi “160 Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- (1) 21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “900 $/ton” ibaresi “600 $/ton” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- (1) Bu Karar 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.