Gümrükler Genel Müdürlügünün 15.01.2016 tarihli ve 13140498 sayili yazisi (ÖTV ye tabi GTIP listesinde yer alan ancak ÖTV ye tabi olmayan esyada muafiyet kodu)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :85593407-156.01
Konu :ÖTV’ye Tabi Olmayan Eşya
15.01.2016 / 13140498
DAĞITIM YERLERİNE


4760 sayılı ÖTV Kanununun “Verginin Konusu” başlıklı 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası; “Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmünü amirdir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslara yönelik açıklamalara, 05/03/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin “(I) Sayılı Listedeki Mallarla İlgili Değişiklikler” başlıklı (I/A-3) bölümünde yer verilmiştir. Söz konusu bölümde; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bir malın GTİP numarasının veya mal tanımının, bu Kanun dışında değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması suretiyle başka bir GTİP numarasına taşınmasının veya bu mal için yeni GTİP numarası/numaraları ihdas edilmesinin ve benzeri haller; Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve ÖTV Genel Tebliğleri açısından uygulamada herhangi bir hüküm ifade etmeyeceği belirtilmiştir.

Bu itibarla, bir eşyanın ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alıp almadığının tespit edilmesi için söz konusu eşyanın ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan GTİP’lerin karşılarında yer alan tanımlara uygun olması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife numaralarında veya tanımlarında yapılan değişiklikler nedeniyle yürürlükte olan ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan GTİP numaralarına dahil olan ancak söz konusu GTİP’lerin karşılarındaki tanımlara uymayan eşya ÖTV’ye tabi değildir. Dolayısıyla, söz konusu ÖTV’ye tabi olmayan eşyanın ithali esnasında ÖTV tutarının, ÖTV Kanununun 16 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca teminata bağlanmaması gerekmektedir.

Yapılan incelemelerde; Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP’ler ile ÖTV Kanununa ekli I sayılı listede yer alan GTİP’lerin geçişlerine ilişkin oluşturulan korelasyon sonucunda, Gümrük Tarife cetvelinde yer alan bir GTİP'te ÖTV'ye tabi olan ve ÖTV'ye tabi olmayan eşyaların birarada yer alabildiği anlaşılmıştır. Söz konusu hem ÖTV'ye tabi olan hem de ÖTV'ye tabi olmayan eşyanın bir arada yer aldığı GTİP'te ÖTV'ye tabi olmayan eşyanın ayırt edilebilmesini teminen “OTVSIZ-“OTV’ye Tabi Olmayan Eşya” muafiyet kodu oluşturulmuştur.

Yükümlüsünce beyannamenin tescili aşamasında, hem ÖTV'ye tabi olan hem de ÖTV'ye tabi olmayan eşyanın bir arada yer aldığı GTİP beyan edilmesi ve ithali gerçekleştirilecek eşyanın ÖTV'ye tabi olmayan eşya olması halinde “OTVSIZ-“OTV’ye Tabi Olmayan Eşya” muafiyet kodu seçilecek söz konusu eşyanın ÖTV’ye tabi olmama gerekçesi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu hanesine yazılacak ve yükümlü tarafından yapılan bu beyanların doğruluğu muayene memurunca kontrol edilecektir.

Halihazırda, ÖTV Kanununun I Sayılı Listesinin B Cetvelinde 3824.90.40.00.00 GTİP’te yer aldığı belirtilen “vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler” türü eşyanın Gümrük Tarife cetvelinde GTİP’inin 3824.90.96.90.68 olarak değiştiği anlaşılmıştır. Söz konusu 3824.90.96.90.68 GTİP'inde ise hem ÖTV'ye tabi hem de ÖTV'ye tabi olmayan eşyanın birarada yer alması nedeniyle, ilgili GTİP'te yer alan ve ÖTV'ye tabi olmayan eşya için yukarıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.