Gümrük ve Ticaret Bakanligindan:Iki Tarafli Mense Kümülasyon Sistemi Kapsami Ticarette Esyanin Tercihli Menseinin Tespiti Hakkinda Yönetmeliginde degisiklik yapildi (15.06.2012 T.28324 S.RG)

small_gum-logo(46).jpg


15 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28324

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

İKİ TARAFLI MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Hırvatistan Cumhuriyeti” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “,Hırvatistan Cumhuriyeti” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer alan Hırvatça Uyarlama kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/5/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/7/2009

27293

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

2/8/2011

28013

2

21/2/2012

28211