Gümrükler Genel Müdürlügünün Uçak Ihtiyat yakiti konulu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 52707093-153.14
Konu : İhtiyat yakıtı
DAĞITIM YERLERİNE


Son zamanlarda Bakanlığımıza intikal eden dilekçelerde, "İhrakiye-Kumanya Teslimleri" konulu "2013/36 sayılı Genelge" kapsamında yurtdışına sefer yapan uçakların yurtiçinde kullandıkları yakıtın vergilendirilmesinde uçaklarda uçuş emniyeti açısından bulunması zorunlu olan yakıta ilişkin olarak gümrük idarelerince farklı uygulamalar yapıldığı hususunda şikayetlerde bulunulmuş olup konunun bazı Bölge Müdürlüklerinden araştırılması neticesinde, mezkur Genelgede yer alan "daha önceden serbest dolaşıma sokulmuş olan" ifadesinin gümrük idarelerince farklı şekilde yorumlandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, yukarıda bahsi geçen emniyet ya da ihtiyat yakıtı olarak da bilinen ve küçük gövdeli uçaklar için 4500 kg., büyük gövdeli uçaklar için 9000 kg. bahse konu yakıt için de vergi tahakkuk ettirilmesi hususunda daha önceden de sıkıntılar ortaya çıkmış olup bu sıkıntıların önüne geçilmesini teminen, 05.10.2007 tarihli ve 28811 sayılı dağıtımlı yazımız ile mezkur miktarların üzerindeki yakıtın vergilendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Daha sonra yayımlanan 2013/36 sayılı Genelgede de, söz konusu dağıtımlı yazımıza uygun olarak ve sadece bu kereye mahsus olmak üzere vergileri ödenmiş olan 4500 kg ve 9000 kg. lık yakıt için her seferinde mükerrer vergilendirmenin önlenmesini teminen "daha önceden serbest dolaşıma sokulmuş olan " ifadesi ilave edilmiştir.

Bu itibarla, uçakların yurtdışı sefere çıkması suasmda yurtiçi seferde kullandıkları yakıta ilişkin vergi tahakkuklarında, mezkur Genelgeye uygun olacak şekilde uçakta bulunan ve daha önceden vergisi ödenmiş olan 4500 kg. veya 9000 kg lık kısmı aşan yakıt miktar için hesaplama yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.