Gümrükler Genel Müdürlüğünün LARA Programı konulu yazısı

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpgT.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 17474625-705.01
Konu : LARA Programı
DAĞITIM YERLERİNEGümrük Laboratuvarlarındaki tahlil işlemlerinin kâğıtsız ortamda hızlı, kolay, eksiksiz yürütülmesine, arşivlenmesine, merkez ve taşradan takibine ve verilerin izlenmesine imkan veren, BİLGE sistemine entegre bir yazılım programının oluşturulması için yürütülen çalışmalar sonucunda “Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı” (LARA) hazırlanmış, test ve pilot uygulamalarının ardından kullanıma hazır hale getirilmiştir.

LARA vasıtasıyla, tescil edilmiş gümrük beyannamesi muhteviyatı eşyanın muayene memurunca tahlil edilmek üzere laboratuvara sevkinden itibaren tüm işlemler elektronik ortamda yürütülecektir. Böylece, altı gümrük laboratuvarı arasında bağlantı sağlanacak, daha önce yapılan analizler ve elde edilen sonuçlar görülebilecek, bu şekilde verilerin derlenmesi ve ulaşılabilir kılınmasıyla da işlem süreleri kısalacak ve değerlendirmeler yeknesaklaşacaktır.

Bu çerçevede;

1. LARA programı, 15.03.2016 tarihi itibari ile tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından kullanılmaya başlanacaktır.

2. Gümrük beyannamelerine ilişkin Laboratuvar analizine ihtiyaç hasıl olması durumunda, Muayene Memuru muayene ekranı altında yer alan laboratuvar işlemleri sekmesindeki bilgileri doldurarak tahlil talebi oluşturulacak ve yine bu alanda bulunan belge ekleme sekmesi kullanılarak taranan evrakların (fatura, beyanname, dekont, numune alma tutanağı gibi) BİLGEV2 sistemine eklenmesi sağlanacaktır.

3. LARA programına ilişkin "Lara Kullanıcı Kılavuzu", Gümrük ve Ticaret Bakanlığı portal sayfasının “Bilge İşlemleri” sekmesinde “Dokümantasyon” başlığı altında yer almaktadır.

(http://portal.gumruk.gov.tr/bilge/bilge-islemleri/detay )

4. İthalatçılar, ihracatçılar ve dolaylı temsilcilerinin laboratuvar analizine tabi tutulan eşyalarına ilişkin bilgileri web üzerinden takip edebilmeleri için, "LARA Beyanname Tahlil Sorgulama" adresi oluşturulmuştur. Söz konusu bilgileri, Gümrük Beyannamesinin 14 üncü ve 54 üncü hanelerinde kayıtlı bulunan kişiler görüntüleyebilecektir.

(https://uygulama.gtb.gov.tr/LaraTahlilSorgulama/Ekranlar/Index.aspx)

Bu itibarla Bölge Müdürlüğünüz bağlantısı idarelerce 15.03.2016 tarihi itibariyle LARA programının kullanımına sorunsuz bir şekilde başlanabilmesine yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması ve konunun bizzat Bölge Müdürlüğünüzce takibi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri