Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Konteyner ve Liman Takip Projesi-Yetkilendirme konulu yazısı

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-235
Konu : Konteyner ve Liman Takip Projesi-Yetkilendirme
DAĞITIM YERLERİNE

 
23/02/2016 tarihli ve 29633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile konteyner takip formlarının elektronik ortama alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Mezkur Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi uyarınca; konteyner sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcilerince sisteme entegrasyon 1/12/2016 tarihine kadar tamamlanacak olup bu tarihe kadar kağıt ortamında düzenlenen giriş ve çıkış konteyner kayıt ve takip formuna ilişkin işlemler kağıt ortamında sonlandırılacaktır.

Ancak anılan maddenin devamında; Bakanlıkça belirlenen limanlarda konteyner işlemlerinin sadece veri işleme tekniği yoluyla yapılacağı öngörülmüş olup 01/12/2016 tarihine kadar tüm limanlarımızda konteyner işlemlerinin veri işleme tekniği yoluyla yapılması öngörülmektedir. Bu kapsamda Gemlik Gümrük Müdürlüğüne bağlı Borusan Liman işletmesinde konteyner giriş ve çıkış işlemleri ile bu limandan girişi yapılan konteynerin bir başka gümrük idaresinden çıkış işlemleri de veri işleme tekniği yoluyla yapılacaktır.

Bu itibarla, gerek Bakanlığımızca belirlenen limanlardan girişi yapılacak konteynerlere, gerek bu limanlardan girişi yapılıp bir başka gümrük müdürlüğünden çıkışı yapılacak konteynerlere, gerekse de sisteme entegrasyonu sağlanan acentelerce herhangi bir giriş ya da çıkış gümrük müdürlüğünden çıkışı yapılacak konteynerlere ilişkin konteyner sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından düzenlenecek olan konteyner takip formlarının elektronik olarak gönderilmesi ve ilgili gümrük memuru tarafından onaylama yapılabilmesi için BİLGE Sisteminde profil yetkilendirilmesi işleminin ivedilikle yapılması önem arz etmektedir.

Söz konusu yetkilendirmenin yapılabilmesini teminen aşağıda belirtildiği şekilde işlem tesisi gerekmektedir:

  • Yetki aktarma yetkisini haiz idare amirince (müdür/müdür yardımcısı) BİLGE Sistemine giriş yapılır.
  • “Konteyner ve Liman Takip” projesi seçilerek yetkilendirme işlemini yapacak personele yetki aktarımı yapılır.
  • Yetkilendirme işlemini yapacak personel tarafından BİLGE Sistemine giriş yapılır.
  • Profil menüsünden;

o Konteyner işletmecisini yetkilendirmek için “Ktf_ acente” profili seçilir ve TC Kimlik numarası ile yetkilendirme işlemi yapılır.
o Onaylama ve sorgulama işlemi için görevli personeli yetkilendirmek için “Ktf_memur” profili seçilir ve sicil numarası ile yetkilendirme yapılır.

Diğer taraftan konteyner kayıt ve takip formunun elektronik ortamda düzenlenebilmesinde yükümlü ve memur işlemlerine ilişkin olarak hazırlanan kılavuzlar ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


H.Hasan Murat ÖZSOY

Bakan a.

Genel Müdür


Ek
1- Memur Kılavuzu
2- Yükümlü Kılavuzu

Dağıtım:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükle