Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 14.03.2016 tarihli ve 31169 sayılı yazısı (Kullanılmış Makina İthalat İzin Belgesi Bulunması Halinde TAREKS Referans Numarası Aranmayacağı hk.)

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 14.03.2016 tarihli ve 31169 sayılı yazısı (Kullanılmış Makina İthalat İzin Belgesi Bulunması Halinde TAREKS Referans Numarası Aranmayacağı hk.)


 T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı :16860026 - 205.03 KM - 31169 14.03.2016

Konu :İthal İzinleri

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 10.03.2016 tarihli - 14374784 sayılı yazısı.

Malumları olduğu üzere, 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı mükerrer Resmi Gazete yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2016/l)'nin 5 inci maddesinde kullanılmış veya yenileştirilmiş olan eşyadan izin belgesi alınmayacak olanların ithali düzenlenmiş, 6 ncı maddesinde ise ilgili kurumlardan alınacak uygunluk yazısı ile ithal edilecek eşyalara ilişkin hükümler yer almıştır.

Öte yandan. Tebliğin 7 inci maddesi ile de Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenen ithal izinlerine ilişkin hükümler yer almaktadır.

Bilindiği gibi, aynı Tebliğin 14 üncü maddesinde TAREKS referans numarası ile yapılacak ithalata ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nün iznine tabi olmayan ve Tebliğin 5 ve 6 ncı maddesinde yer alan eşyanın ithalinde TAREKS referans numarası aranacağı ifade edilmiş, diğer bir ifadeyle İthalat Genel Müdürlüğü'nce verilen izinler için TAREKS referans numarası aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bunların yanı sıra 20/01/2016 tarih ve 29599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat:2016/l)'nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ'in Geçici 2 nci maddesinde "Bu Tebliğin ikinci kısım çerçevesinde, 1/1/2016 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan Ek-1 kapsamındaki kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 1/3/2016 tarihine kadar (1/3/2016 dahil) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde duyurulan belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvurulması halinde başvurular Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır." hükmü yer almaktadır. Her ne kadar anılan geçici madde kapsamında yapılacak ithalatta TAREKS referans numarasının aranmayacağı ifade edilmemişse de söz konusu hüküm ile başlamış işlemlerin eski hükümler çerçevesinde değerlendirilerek İthalat Genel Müdürlüğünce izin verilmesi amaçlanmıştır.

Bu hususlar muvacehesinde, İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenen izin belgelerinde TAREKS referans numarasının aranmaması sebebiyle bahse konu geçici madde kapsamında İthalat Genel Müdürlüğümüzce düzenlenmiş bir izin belgesi bulunması halinde TAREKS referans numarası aranmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
(Mersin Gümrük Müdürlüğü)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc