Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/9 Sayılı Genelgesi (Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen Yabancı Madeni Para Çıkışı İzin Yazısının Tek Pencere e-belge kapsamına alınması)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-106.05                                                                                                                                     16.03.2016 / 14563179
Konu : Tek Pencere Sistemi - HM
GENELGE
(2016/ 9)20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Hazine Müsteşarlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458
sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar" gereğince Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen Yabancı Madeni Para Çıkışı İzin Yazısı 'nın 15.03.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Hazine Müsteşarlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0862 (TPS-Yabancı Madeni Para Çıkışı İzin Yazısı) belge kodlu izin belgeleri Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Hazine Müsteşarlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar