Ankara Laboratuvar Müdürlüğünün 18.03.2016 tarihli 14685498 sayılı yazısı (LARA Programı hk.) 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Ankara Laboratuvar Müdürlüğü
Sayı: 23619103-109
Konu: LARA Programı
DAĞITIM YERLERİNE

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2016 tarih ve 14313806 sayılı yazılarında LARA programının, 15.03.2016 tarihi itibari ile tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından kullanılmaya başlanacağı bildirilmiştir.

Bahse konu program ile ilgili olarak söz konusu tarihten itibaren görevli Muayene Memurlarınca gümrük beyannamesi muhteviyatı eşyaların tahlil edilmek üzere laboratuvara sevki aşamasında, artık EBYS üzerinden yazıya gerek duyulmamakta olup, ayrıca üç nüsha olan Laboratuvar Tahlil Raporu Formu da kullanılmayacaktır. Laboratuvar Formu her numune için ayrı ayrı olmak üzere LARA Programında Muayene Memurunca düzenlenip laboratuvara gönderilecektir. Genel Müdürlüğümüz yazılarında ifade edilen gerekli zorunlu belgeler de (beyanname, fatura nüshası, analiz ücretinin yattığını gösterir banka dekontu ve numune alma tutanağı gibi) elektronik ortam kullanılarak LARA sistemi üzerinden gönderilecektir. Zorunlu belgelerden biri olan numune alma tutanağında numunelerin (asıl ve şahit) güvenlik ve mühür numaralarının belirtilmesi gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından temin edilen numune kaplarına veya numaralandırılmış güvenlik bantlı poşetlere konulmadan gönderilen numuneler kabul edilmeyecektir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Serkan IŞIK

Bölge Müdürü

 

EK: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.03.2016 tarih ve 14313806 sayılı yazıları.

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri