Gümrükler Genel Müdürlüğü 18.03.2016 tarihli ve 14657644 sayılı yazısı (Yolcu Beraberi veya Posta ve Hızlı Kargo ile gelen ticari olmayan İHA (drone) gümrük işlemleri)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 18723479-153.18

Konu : Yolcu Beraberi veya Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı
            Yoluyla Gelen ve Ticari Miktar ve Mahiyet Arz Etmeyen
             İHA'ların Gümrük İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 23.02.2016 tarihli ve 14039025 sayılı yazıda, bağlantıları Adana Gümrük Müdürlüğünün 22.02.2016 tarihli 13976327 sayılı yazısından bahisle, İnsansız Hava Aracı olarak tabir edilen Drone cinsi eşyanın yolcu beraberinde sıklıkla getirildiği, getirilen bu tip eşya ile ilgili olarak yapılan incelemelerde ve yolcuların şikayetlerinden gümrük idareleri arasında yapılan işlemler konusunda farklı uygulamaların olduğu, bazı gümrük idarelerinde söz konusu eşyanın 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 58 inci maddesinde bahsi geçen EK-9 sayılı listenin B)Diğer Eşya başlığı altında yer alan 6 ncı fıkradaki “ Her Türlü Ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet” ifadesinden hareketle bu kapsamda değerlendirildiği, bir kısım gümrük idarelerinde anılan Kararın 61 inci ve 62 nci maddeleri kapsamında değerlendirilerek vergilendirildiği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) 22 Şubat 2016 tarihinde yayımlanmıştır. Anılan Talimatın 2 nci maddesinde Talimat kapsamı dışında olan İHA'lar belirtilmiş; 5 inci maddesi ile, Talimatın konusunu oluşturan İHA'lar azami kalkış ağırlıklarına göre 4 sınıfa ayrılmış, azami kalkış ağırlığı 500 gr ile 4 kg ağırlığında (İHA0) olan ve 4 kg ile 25 kg ağırlığında (İHA1) olan İHA’ların ve bunları kullanacak pilotların SHGM tarafından oluşturulan internet tabanlı “Kayıt Sistemi”ne kayıt edilmesi; ayrıca, azami kalkış ağırlığı 25 kg ile 150 kg aralığında olan (İHA2) ikinci gruptaki İHA’lar ile azami kalkış ağırlığı 150 kg ve daha fazla olan (İHA3) İHA’ların Türk hava araçları tesciline kayıt yaptırmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Söz konusu Talimat ve gümrük mevzuatı çerçevesinde, İHA cinsi eşyanın ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi ve kişisel kullanıma mahsus olması şartıyla yolcu beraberi veya posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi halinde, herhangi bir GTİP ayrımı yapılmaksızın eşyanın gümrük işlemlerinde;

1) SHT-İHA Talimatının 6 ncı maddesi gereği tüm İHA sınıfları için SHGM tarafından düzenlenecek olan “İthal Teknik Uygunluk Yazısı”nın aranması,

2) Anılan Talimatın 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde, Türk Uçak Siciline ilk defa kayıt edilecek İHA2 ve İHA3 sınıfındaki İHA’ların tescil işlemlerinin yapılabilmesini teminen, Gümrük Müdürlüğünce "Hava Aracı Kati İthal Yazısı" aslı ile serbest dolaşıma girişe ilişkin beyanın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,

3) Kıymetinin 1500 AVRO'yu geçmemesi halinde 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 62 nci maddesi uyarınca tek ve maktu vergi tahsil edilmesi, kıymetinin 1500 AVRO'yu geçmesi halinde ise Kararın 63 üncü maddesi çerçevesinde eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranın uygulanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

EK:
1) SHT-İHA Talimatı.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri