Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.03.2016 tarihli ve 14788667 sayılı yazısı (2012/3 sayılı Kıymet kriterli gözetim uygulamasına ilişkin genelgenin iptalinin reddine ilişkin danıştay kararı.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :85593407-641.04[HYS4818]

Konu : 2012/3 sayılı Genelge

23.03.2016 / 14788667

DAĞITIM YERLERİNE

2012/3 sayılı Genelgenin iptali talebi ile Bakanlığımız aleyhine açılan davada; Danıştay 10. Dairenin 03.11.2015 tarihli ve E:2012/1071, K:2015/4742 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir.

Söz konusu karar, konuya ilişkin davalarda faydalanılması amacıyla ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı

EKLER:

EK 1:Danıştay Kararı


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


Genelge No: 2012/3 (Kıymet kriterli gözetim uygulamaları)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
7/2/2012
Sayı : B.21.0.GGM.0.04.00.00-10.06.01
Konu : Kıymet kriterli gözetim uygulamaları

GENELGE
(2012/3)

2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar ve ilgili tebliğler kapsamında Gümrük İdarelerinde yapılan işlemlerle ilgili Bakanlığımıza bir kısım sorunlar intikal etmektedir. Bu itibarla, kıymet bazlı gözetim uygulamalarına ilişkin olarak Gümrük İdarelerince aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapılması uygun bulunmuştur:


1- Gözetime tabi eşyanın ithali sırasında gözetim belgesi ibraz edilmesi durumunda bu belgeye istinaden eşyanın serbest dolaşıma girişi sağlanacaktır.

2- Gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ithal eşyasının kıymeti ile ilgili tebliğinde belirtilen kıymete ulaşması veya bu kıymeti aşması durumunda yükümlüden ihtirazı kayıt yapmayacağına dair taahhüt alınarak serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanacaktır.

3- Gümrük Yönetmeliği’nin 180 inci maddesi kapsamında yapılan kontrolde, gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, yükümlü ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlar ve ihtirazı kayıt yapmayacağına dair taahhüt verirse eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacaktır. Söz konusu ek beyan, BİLGE programında usulüne uygun olarak "Yurt Dışı Diğer Giderler" altında yapılabilecektir. Mükellefin ek kıymet beyanı sonucu oluşan kıymet, eşyanın nihai kıymeti olarak değerlendirilerek, başka bir işleme gerek kalmaksızın, serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanacaktır.

4- İkincil ve sonradan kontroller neticesinde eşyanın farklı GTİP'lerde olduğunun tespiti sonucunda belirlenen yeni GTİP'lerde yer alan eşyanın gözetime tabi olması veya gözetime tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında gözetim belgesinin ibraz edilmemiş olması durumlarının, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren hususlar mahfuz olmak üzere, Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirilmesi, diğer taraftan gözetim belgesi ibrazı gereken durumlarda ihtirazı kayıtla beyanda bulunularak eşyanın serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda ise, bu talep kabul edilmeyerek gözetim belgesi talep edilmesi gerekmektedir.

5. İhtirazi kayıt ile beyan yapan firmaların beyanname numaralarının ve 7/2/2012 tarihinden sonra ihtirazi kayıtla yapılacak beyanlara ilişkin davalara Ekonomi Bakanlığının müdahil olabilmesini teminen ilgili Gümrük Müdürlüğü aleyhinde açılan davaların mahkeme ve esas numaraları, dava dilekçeleri ve ekinde yer alan belgelerin ivedilikle Ekonomi Bakanlığına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.