Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğünün 23.03.2016 tarihli ve 14784938 sayılı yazısı (Dökme Baz Yağı ve Madeni Yağlar hk.)

Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğünün 23.03.2016 tarihli ve 14784938 sayılı yazısı (Dökme Baz Yağı ve Madeni Yağlar hk.)T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
Sayı: 58538648-157.01
Konu: Dökme Baz Yağı ve Madeni Yağlar
23.03.2016 / 14784938
DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 541 maddesinin birinci fıkrası "akaryakıt antrepoları 17.06.2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan elyanın dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü genel veya özel antrepolardır. Akaryakıt konulan antrepoların mal tahmil ve tahliyesinde kullanılan boru hatları da antreponun mütemmim cüzü sayılır. Antrepo izninde antrepo tipi de gösterilir. Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) depolandığı antrepolar, akaryakıt antreposu olarak kabul edilir. Akaryakıt antreposu tanklarına konulan yurtdışına transit edilecek eşyanın transit rejimi dışında bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ve transit rejimi dışında bir gümrük rejimine tabi tutulmak üzere başka akaryakıt antreposu tanklarına aktarılmasına izin verilmez. " hükmünü içermektedir.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4. maddesinde maddesinin 5. fıkrasında "Akaryakıt cinsi eşyaların Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri ile biodizeli olarak; 21. fıkrasında ise Petrol cinsi eşyanın akaryakıt, ham petrol ve ürünleri olarak tanımlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 17/12/2015 tarihli 5922 sayılı Hampetrol, Akaryakıt, İhkariye, Madeni Yağ, Baz Yağı ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar Karar'ının l'inci maddesinde "Petrol Piyasası Kanununun uygulanmasında; a) Ham petrol kapsamında, kondensat ve ham petrol, b) Akaryakıtlar kapsamında; ihrakiye sayılan akaryakıtlar hariç olmak üzere; benzin, motorin, fuel oil türleri ile biodizel, yakıt nafta ve gazyağı, c) İhrakiye sayılan akaryakıtlar kapsamında; havacılık yakıtları ile denizcilik yakıtları, ç) Madeni yağ, d) Baz yağ, e) Akaryakıta harmanlanan ürün, yer alır." denilmektedir.

Bu itibarla, baz yağ ve madeni yağların dökme olarak akaryakıt antreposu statüsünde olmayan antrepolarda depolanması mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, ÖTV Kanunu ekli (I) sayılı listeye konu eşyanın gümrük vergileri ile ilgili olarak Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 18/3/2016 tarihli 14671220 sayılı yazılarında, "Bilindiği üzere, "Antrepo Teminat Sistemi"ne ilişkin 2015/1 sayılı Genelgede gümrüksüz satış mağazalarına ve transit akaryakıt antrepolarına konulan eşya ile 4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listeye konu eşyaya ilişkin teminat işlemlerinin özel olarak düzenlendiği, bunlara ilişkin mevcut teminat uygulamalarında herhangi bir değişiklik olmaksızın devam edeceği hususu hüküm altına alınmıştır." ifadesine yer verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesini rica ederim.


Şerafettin BEZCİ

Gümrük Müdürü


DAĞITIM:
Müdürlüğümüze Bağlı Antrepolara

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc