İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 24.03.2016 tarihli 14812692 sayılı yazısı (Elleçleme izni hk.)

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 24.03.2016 tarihli 14812692 sayılı yazısı (Elleçleme izni hk.)T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
24.03.2016 / 14812692


Bilgi edinilmesi ile Bölge Müdürlüğümüze muhtelif tarih ve sayılı yazılar ile intikal ettirilen taleplerin, Gümrükler Genel Müdürlüğünün söz konusu yazılarında belirtilen hususlar dikkate alınarak Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.


Halil İbrahim BOZKUŞ

Bölge Müdürü


EK :
1 adet yazı örn.

DAĞITIM :
Tüm bağ. Güm. Müd.'lerine

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Sayı: 68795981-131.04
Konu: Elleçleme İzni
24.03.2016 / 14812692
DAĞITIM YERLERİNE

 

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan ve ekte bir örneği gönderilen 22.03.2016 tarih ve 14640530 sayılı yazılarında;

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı; "ithal eşyası, iyi korunmaları, görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi ya da dağıtımı veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünden yönetmelikle belirlenen mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir." hükmünü amir olduğu, Kanunun 3 üncü maddesinin (22) no.lu bendinde ise; "elleçleme" deyiminin, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemler olarak tanımlandığı,

Konuyla ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 334 üncü maddesinin 1 inci fıkrası: "Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, serbest dolaşımda bulunmayan eşya için gümrük idarelerince ek-63 'te belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin verilebilir. "

"Elleçleme İşlemleri İçin Başvuru" başlıklı 335 inci maddesinin 1 inci fıkrası; "Elleçleme izin başvuruları denetleyici gümrük idaresine yazılı olarak ve her olay için münferiden yapılır. Bu başvuru, yapılacak işlemleri ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları içermek zorundadır. Başvuru, idare amirince uygun bulunduğu takdirde gerekli izin verilir. "

Yönetmeliğin 63 no'lu ekinin 1. paragrafında; "Aksi belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen elleçleme faaliyetlerinden hiçbiri sekizli tarife pozisyonunun değişmesine neden olmamalıdır. Gümrük idareleri, faaliyetin suiistimal hallerine yol açmasının muhtemel olduğu durumlarda, aşağıda belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin vermezler. '' hükümlerinin yer aldığı,

Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde antrepolarda gerçekleştirilmesi planlanan münferit elleçleme işlemleri ile ilgili olarak denetleyici gümrük idaresine yapılan başvuru, söz konusu idare tarafından talebin Ek-63'te yer alan faaliyetler arasında bulunup bulunmadığı, sekizli tarife pozisyonunun değişmesine neden olup olmadığı ve söz konusu faaliyetin suiistimal edilip edilemeyeceği, rejimin uygulamasını olumsuz etkileyip etkilemediği, eşya üzerindeki gümrük gözetim ve denetimini zafiyete düşürüp düşürmediği gibi hususlar göz önünde bulundurularak neticelendirileceği,

Diğer taraftan Yönetmeliğin 335 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ise; "Antrepo işletme izin belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği durumlarda izin belgesine; elleçlemeye konu eşya ile ilgili olarak eşyanın mahiyeti, cinsi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile ilgili bilgileri içeren liste eklenir. Bu durumda, antrepoda veya geçici çıkış yapılmak suretiyle antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işlemlerinde; ilgili antrepo beyannamesi hakkında denetleyici gümrük idaresine bilgi verilmesi yeterli olup ayrıca elleçleme izni alınması gerekmez." hükmüne amir olduğu,

Söz konusu madde ile; aynı antrepoda aynı eşyaya ilişkin sürekli tekrarlanan elleçleme faaliyetleri ile ilgili olarak gerek mükelleflerce Yönetmeliğin 335/1 nci madde kapsamında elleçleme izin dilekçesi ile başvuru, gerekse denetleyici gümrük idarelerinin söz konusu başvurunun cevaplanmasından kaynaklanan iş yükünün ve prosedürün azaltılmasının amaçlandığı,

Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 335 inci ve 338/4 üncü maddeleri çerçevesinde antrepo rejimine tabi eşyanın, rejimin uygulanmasını olumsuz etkilememe koşuluyla elleçleme işlemi için antrepodan geçici olarak çıkarılması mümkündür. Antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işlemleri ile ilgili olarak 2012/33 sayılı Genelge eki Rehberin 9.3.3 maddesinde açıklamalarda bulunulduğu,

Bu çerçevede, 335/3 üncü madde kapsamında antrepo işletme izin belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterilmesine ilişkin talepler antrepo açılışından sonra da yapılabilecek olup, bu tarz bir talep, denetleyici gümrük idaresi tarafından, 2012/33 sayılı Genelge eki Rehberde yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurularak ve 335/1 inci madde kapsamında yapılan münferit elleçleme izin başvurularında olduğu gibi değerlendirilerek neticelendirilir. Talebin olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda ilgili gümrük idaresince Antrepo işletme izin belgesinde gerekli meşruhat düşülerek, elleçlemeye konu eşya ile ilgili olarak eşyanın mahiyeti, cinsi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile ilgili bilgileri içeren liste eklenir. Söz konusu elleçleme faaliyetleri için ayrıca elleçleme izin alınmasına gerek olmayıp, denetleyici gümrük idaresine bilgi verilmesinin yeterli olduğu,

Bununla birlikte, elleçleme işlemi için antrepolarda ve antrepodan geçici çıkış suretiyle çıkarılacak eşyayla ilgili 335/3 üncü madde kapsamındaki taleplerle ilgili olarak 335/1 inci madde kapsamındaki münferit elleçleme başvurularının değerlendirilmesine ilave olarak, genel antrepolarda farklı firmaların benzer eşyalarına aynı yer ve zamanda elleçleme işlemi yapılması durumunda eşyaların karışması, değiştirilmesi, başka eşyalarda kullanılması vb. art niyetli durumların oluşabilmesi, eşyanın muayene işlemleri tamamlanmadan elleçleme işlemine tabi tutulması, elleçleme işlemine ilişkin YGM tarafından düzenlenen tespit raporu ibraz edilmeden eşyanın ithalat işlemlerinin tamamlanması, antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işlemlerinde eşyanın kontrolüne imkan olmaması veya gümrük gözetim ve denetimini zaafa uğratabilecek ya da suistimallere yol açabilecek diğer durumlarla ilgili olarak denetleyici gümrük idaresince elleçleme işleminin başlangıç ve sonlandırma işleminin antrepolarda görevli memurlar tarafından yerine getirilmesi, elleçleme işleminin YGM ve memur gözetiminde yapılması ya da diğer gerekli önlemler alınabileceği, yine eşyanın muayene edilmeden elleçleme işlemine başlanılmaması ve elleçleme işlemine ilişkin YGM tespit raporu ibraz edilmeden eşyanın ithalatının yapılmaması için işleticiye bildirimde bulunulabileceği, yapılacak işlemle ilgili tereddüt olması halinde ilgili kurum veya kuruluştan görüş alınabileceği, ayrıca söz konusu taleplerle ilgili eşyanın kontrolüne imkan olmaması, rejimin uygulamasını olumsuz etkilemesi, gümrük gözetim ve denetimine ilişkin tereddüt olması halinde elleçleme izninin 335/3 kapsamında izin belgesine eklenmesi yerine münferit elleçleme izin başvurusunda bulunulması yönünde talebin sonuçlandırılabileceğinin tabii olduğu bildirilmiştir.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc