İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (25.03.2016 t. 29664 s. R.G.)-9608.10.10.10.00 gtip lu plastikten bilyalı kalemlerin ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarı 0,30 ABD Doları/Adet olarak artırıldı ve gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuru şeklinde değişiklik yapıldı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (25.03.2016 t. 29664 s. R.G.)-9608.10.10.10.00 gtip lu plastikten bilyalı kalemlerin ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarı 0,30 ABD Doları/Adet olarak artırıldı ve gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuru şeklinde değişiklik yapıldı


Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/3/2013 tarihli ve 28595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“

G.T.İ.P  Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti(ABD Doları/Adet)
9608.10.10.10.00  Plastik maddelerden olanlar 0,30”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur ve Ek-II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc