İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 28.03.2016 tarihli 14886548 sayılı yazısı (Ftalat ve Azor Boya Denetimleri hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 28.03.2016 tarihli 14886548 sayılı yazısı (Ftalat ve Azor Boya Denetimleri hk.)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 76107777-109
Konu : Ftalat ve Azo Boyar Denetimleri Hk.

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

İlgi: 21.12.2015 tarihli 2016/0539 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız konusu ile alakalı olarak Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 12.02.2016 tarih ve 13802771 sayılı yazıda: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 31.12.2015 tarihli ve 12825444 sayılı yazısından bahisle, 31.12.2015 tarihi itibariyle 2015 yılı içerisinde oyuncak ve ayakkabı türü eşyaya yönelik risk analizi esasına dayanan genel kontrollerin gerçekleştirildiği ve halihazırda bu yönde devam eden kontrollerin bulunmadığı,

Bu çerçevede, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün “Bazı Tüketici Ürünlerinin Gümrük Kontrolü konulu 2014/2 sayılı Genelge ile değişik 2012/4 sayılı Genelge"si gereğince 31.12.2015 tarihli ve 29579 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/12) ”nin ek-1’inde listelenen ürünlerin ithalat denetimlerinin yapıldığı, dolayısıyla belirtilen tarihten sonra 2016/18 sayılı ÜGD Tebliğinin Ek-1 listesinde veya 2016/1 sayılı İthalat Tebliğinin Ek-14 listesinde belirtilen eşya için 2014/2 sayılı Bakanlığımız Genelgesi çerçevesinde sistem tarafından yönlendirme yapılmadığı bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Faruk ŞEN
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

İSTANBUL

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ

DERNEĞİ

 

Sayı : 2016/0539-GT                                                                                                                                          04 Şubat 2016

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET
BÖLGE MÜDÜRLÜĞܒNE

İlgi : 17.12.2015 tarihli 2015/5918-MU sayılı yazımız.
Konu : Ftalat ve Azo Boyar Denetimleri.

İlgide kayıtlı bir örneği ilişikte sunulan yazımızda; ‘Ekonomi Bakanlığı’nca yayımlanan 2015/18 ve 2015/1 sayılı Tebliğleri kapsamında ftalat analizi yapılan eşya ile s.d. giriş beyannamelerinin kapatılmasını müteakip, İTKİB tarafından azo boyar denetimleri yapılan eşya ile ilgili olarak, BİLGE sisteminde çıkan ‘Uyarı’ notuna istinaden yalnızca ilave gümrük vergisi ve diğer vergilendirme unsurlarına yönelik GTİP tespiti ile ilgili tahlil talebinde bulunulması, bunun dışında mükerrer olarak ftalat ve azo boya analizi için gümrük laboratuarına gönderilmesi hususunda, bağlantı gümrük idarelerinin talimatlandırılmasının faydalı olacağı talep edilmiştir.

Konuya ilişkin işlemlerin Gümrük İdarelerinde farklı biçimde uygulanması devam ettiğinden yükümlülerin daha fazla mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi bakımından, bahse konu görüşümüzün bir kez daha ele alınmasını takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Serdar KESKİN
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu

EK: 17.12.2015 tarihli 2015/5918-MU sayılı yazımız.

 

İSTANBUL

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ

DERNEĞİ

 


Sayı : 2015/5918-MU                                                                                                                                            17 Aralık 2015

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET
BÖLGE MÜDÜRLÜĞܒNE

Konu: Ftalat ve Azo Boyar Denetimleri.

Bilindiği üzere, son dönemde belli ürün grupları için geçerli olan ve özellikle ilave gümrük vergisine tabi ürün grubuna dahil eşya ithalatında, elektronik ortamda BİLGE sistemi üzerinde “Seçim Kriterleri: 1. Dikkat! Gerek ülkeler bazında, gerekse tarife pozisyonları bazında değişken gümrük vergisi vardır. Ayrıca ilave gümrük vergisi hesaplanmasına esas miktar ve ülke bakımından dikkatli olunması gerekmektedir. Diğer taraftan, eşyanın mutlak surette laboratuar tahliline gönderilmesi gerekmektedir.”

Şeklinde uyarı yazısı çıkmaktadır.

Bahse konu “ Uyarı “ notunun (Ek: 1) içeriğinden açıkça anlaşılacağı üzere, o ürün gurubunda ki eşyanın gümrük laboratuarına gönderilmesinde ki amaç, eşyanın tabi tutulduğu “ ilave gümrük vergisi “ veya diğer artırıcı gümrük vergi unsurlarına bağlı hatalı yükümlü beyanlarının tespit edilmesiyle ilgilidir.

Buna rağmen, Bölge Müdürlüklerine bağlı bazı gümrük idarelerinde, özellikle deri ve tekstilden mamul 64.03 ve 64.04 tarife pozisyonunda ki eşya için BİLGE sisteminde görülen “ uyarı “ notu ve bu ürün grubuyla ilgisi bulunmayan, 2014/12 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği bu Tebliğe bağlı olarak yayımlanan 2012/4 sayılı Genelge’ye istinaden laboratuara sevk edilen eşya için yalnızca GTİP tespitine yönelik tahlil istenmesi gerekirken, ilgili muayene memuru tarafından, ayrıca ftalat denetimlerine ilişkin Ekonomi Bakanlığı’nca yayımlanan 2015/18 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetim Tebliğleri ile azo boyar denetimlerine ilişkin 2015/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamında mükerrer tahlil yapılmak üzere gümrük laboratuarına sevki yapılmaktadır.

Makamları’nca da takdir edileceği üzere, ftalat denetimleri bahse konu Tebliğler uyarınca, eşyanın antrepo veya geçici depolama aşamasında yapılması gerekmekte olup, TAREKS sistemi üzerinden alınan referans numaraları, serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin ilgili hanesine kaydedilmek suretiyle geçerli olmaktadır. Bu konuda 2015/18 sayılı Tebliğin 8/3 ‘üncü maddesi “ (3) Fiili denetime yönlendirilen ürünlerden Grup Başkanlığınca numune alınır. Ürün numuneleri, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelikte belirtilen testlere ilişkin limitlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, ücreti ithalatçı tarafından ödenmek üzere teste tabi tutulmasını teminen Grup Başkanlığı tarafından akredite bir laboratuara gönderilir.” Hükmü uyarınca işlem yapılması zorunludur.

Aynı şekilde, azo boyar denetimleri için 2015/1 sayılı İthalat Tebliği’nin “Numune Alınması “ başlıklı 43’ncü maddesi;

(1) Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmeden önce, Bakanlıkça eşyadan numune aldırılabilir.

(2) Numune alınmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.

(3) Alınan numuneler, uluslararası akreditasyona sahip laboratuarlarda test ettirilir.

Hükmü uyarınca işlem yapılarak, ithalat vergileri ödenmiş olan ancak Gümrük Yönetmeliği Madde 181 kapsamında gümrük gözetimi devam eden eşyadan, Ekonomi Bakanlığı Grup Başkanlığı teknik personeli tarafından alman numuneler, yine anılan Kurum tarafından akredite laboratuarlarda analizlerinin yapılmasına müteakip işlemler sonuçlandırılmaktadır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere, bahse konu eşyanın tabi bulunduğu kendi mevzuatına göre ilgili birimlerce titizlikle takip edilip sonuçlandırıldığı göz önünde bulundurularak, bahse konu “ uyarı “ notuna istinaden, 2015/18 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca Ekonomi Bakanlığı grup müdürlüklerince akredite laboratuarlarda ftalat analizi yapılıp serbest dolaşıma giriş beyannamesinde TAREKS referans numarası kayıtlı olan beyanname muhteviyatı eşyanın bazı muayene memurları tarafından ftalat denetimleri için, eşya numunelerinin gümrük laboratuarlarına sevk edilmesi sonucunda, bu testler için gümrük laboratuarlarının akredite olmamaları medeniyle, buradan alınacak sonuçların serbest dolaşıma giriş için yeterli ve geçerli olmayacağı açıktır. Gümrük idaresinin ftalat veya azo boyar’la ilgili denetimden olumlu sonuç alınıp daha sonra ilgili Tebliğler uyarınca Ekonomi Bakanlığı görevlilerince alınan numunelerin olumsuz sonuç alınması durumunda telafisi mümkün olunamayacak ihtilaflarla karşılaşılacağı: her şeye rağmen, kendilerine gümrük idareleri tarafından yönlendirilen kimyevi tahlil taleplerinin karşılanması zorunluluğu içerisinde bu tahlilleri yapan Gümrük Laboratuarında geçen 15-20 gün süreç, firmalar üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Gerek, Ekonomi Bakanlığı’nca uygulamaya konulan TAREKS (Riske Dayalı Denetim Sistemi) gerekse, BİLGE sisteminde ki risk denetimleri dışında, tamamen kişisel uygulamalarla, ilgili Tebliğler kapsamı ürünlerin gümrük laboratuarlarına sevk edilmesinden kaynaklı olumsuzlukların ve muhtemel şikayetlerin önlenmesini teminen;

Ekonomi Bakaırlığı’nca yayımlanan 2015/18 ve 2015/1 sayılı Tebliğleri kapsamında ftalat analizi yapılan eşya ile s.d. giriş beyannamelerinin kapatılmasını müteakip, İTKİB tarafından azo boyar denetimleri yapılan eşya ile ilgili olarak, BİLGE sisteminde çıkan “ Uyarı “ notuna istinaden yalnızca ilave gümrük vergisi ve diğer vergilendirme unsurlarına yönelik GTİP tespiti ile ilgili tahlil talebinde bulunulması, bunun dışında mükerrer olarak ftalat ve azo boya analizi için gümrük laboratuarına gönderilmemesi hususunda, bağlantı gümrük idarelerinin talimatlandırılmasının faydalı olacağı mütalaa olunmaktadır.

Gereğini bilgi ve tensiplerine arz ederim.

Serdar KESKİN
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER:
1.Uyarı Notu