Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/14 Sayılı Genelgesi (Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzninin Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/14 Sayılı Genelgesi (Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzninin Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması


Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/14 Sayılı Genelgesi (Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzninin Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.                                                                                                                                             05.04.2016 / 15098352

Konu : Tek Pencere Sistemi - EB KKD

GENELGE

(2016/14)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen, "Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2016/11)" gereğince Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen TPS-Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzni 'nin 06.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem
yapılması gerekmektedir.

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0873 (TPS-Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzni) belge kodlu izin belgeleri Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Müsteşar V

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc