Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/8715 (08.04.2016 t. 29678 s. R.G.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/8715 (08.04.2016 t. 29678 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2016/8715

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”m yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/1/2016 tarihli ve 4498 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 nci maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin beşinci fıkrası, 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2015’' ibareleri “31/12/2016” şeklinde, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/1/2016” ibaresi ise “1/1/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“p) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.”

MADDE 3- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları.”

MADDE 4- Aynı Kararın EK-3 sayılı ve “BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR” başlıklı ekinin (3) numaralı sırasında yer alan “Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları” ibaresi “Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimam Yatırımları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) Güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 1/6/2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen Belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebilir.

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kararın 1 inci maddesi ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

MADDE 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.