Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/13 Sayılı Genelgesi (İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/13 Sayılı Genelgesi (İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri)


Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/13 Sayılı Genelgesi (İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264/010.06.02
Konu : İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri

14.04.2016 / 15103313
GENELGE
(2016/13)

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin (GİK Yönetmeliği) 57 ila 75 inci maddeleri arasında yer alan ihracatta yerinde gümrükleme uygulaması ve 76 ila 95 inci maddeleri arasında yer alan izinli gönderici uygulaması ile ilgili teknik düzenlemeler tamamlanmış olup işlemler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

A. İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Sahibinin Tesisinden İşlem Yapılması

1. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine, GİK Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde yer alan ek koşulların sağlanması durumunda ihracatta yerinde gümrükleme izninden faydalanarak eşyayı ihracat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ihraç işlemlerini ilgili bölge müdürlüğünce uygun bulunan tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

2. Bu izin kapsamında sadece “1000”, “3141”, “3151” rejim kodları ile eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesine ilişkin işlemler yapılabilir. Bu izin kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

3. İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını sadece izinli gönderici aracılığıyla taşıtabilir.

4. İhracat beyannamesinin doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden tescil edilir.

b) Gümrük işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde gerçekleştirilecek olması halinde, beyannamenin basitleştirilmiş usul kutusuna “BS-10” kodu yazılır.

c) Beyannamenin 30 numaralı kutusuna, eşyanın çıkış yapacağı tesise ilişkin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından bildirilen tesis kodu girilir.

5. İhracat beyannamesi tescil edildikten sonra GİK Yönetmeliğinin 70 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen süre içerisinde eşya, GİK Yönetmeliğinin 67 nci maddesinde belirlenen güvenli alana veya güvenli park alanına alınır ve buna ilişkin gümrük idaresine bildirimde bulunulur. Güvenli alan kaydı işleminin gerçekleştirilebilmesi için sertifika sahibi firmanın doğrudan temsilcisinin gümrük müdürlüğü tarafından “Firma Temsilcisi” profilinde yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

6. Güvenli alan veya güvenli park alanına alınan eşya, GİK Yönetmeliğinin 65 inci maddesi uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi boyunca bu alanda bekletilir.

7. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idaresince eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde ihracat beyannamesi “çıkabilir” statüye gelir ve aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

a) Eşya araca yüklenir,

b) Araç, GİK Yönetmeliğinin 58 inci maddesine göre ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi ya da izinli gönderici tarafından mühürlenir,

c) Eşyaya ilişkin transit beyannamesi verilir.

8. Belirlenen sürenin bitiminde eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde ihracat beyannamesi için atanan muayene ile görevli memur tarafından BİLGE sistemine muayene işlemlerine ilişkin kayıtların tamamlanmasının ardından beyanname çıkabilir statüye gelir ve yedinci maddedeki işlemler gerçekleştirilir.

9. Transit beyannamesinin doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) İlgili ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünden tescil edilir.

b) Beyannamenin 30 numaralı mal kabul konumu kutusuna, eşyanın çıkış yapacağı tesise ilişkin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından bildirilen tesis kodu girilir.

c) “Hareket gümrük idaresi kontrolü” başlığı altında yer alan kontrol sonucu, “A3” olarak seçilir.

ç)Transit beyannamesinde yer alan ilgili ihracat beyannamesi açması sekmesine ilgili ihracat beyannamesinin bilgileri girilir.

d) Mühür numarası kutusuna özel tipte mühür numarası girilir.

e) Transit süresi girilir.

f) Beyanname, basitleştirilmiş usulde gönderilir.

10. Gümrük idaresince beyannameye ilişkin kontrol kararı verilmediğinin bildirilmesi halinde, transit beyannamesinin “serbest bırakıldı” statüsüne gelmesiyle beraber eşyanın tesislerden çıkışı yapılır. Gümrük idaresince beyannameye ilişkin olarak kontrol kararı verildiğinin bildirilmesi durumunda ise, eşya güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Kontrol sonucuna göre muayene ile görevli memur tarafından NCTS sisteminde muayene işlemlerine ilişkin kayıtların tamamlanmasının ardından transit beyannamesinin “serbest bırakıldı” statüsüne gelmesiyle beraber eşyanın tesislerden çıkışı yapılır.


B. İzinli Gönderici Yetkisi Sahibinin Tesisinden İşlem Yapılması

1. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine, GİK Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinde yer alan ek koşulların sağlanması durumunda izinli gönderici yetkisinden faydalanarak eşyayı hareket gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini ilgili bölge müdürlüğünce uygun bulunan tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

2. Bu yetki kapsamında sadece “1000”, “3141”, “3151” rejim kodları ile eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesine ilişkin işlemler yapılabilir. Bu yetki kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

3. İzinli gönderici yetkisi sahibi, yetkilendirilmiş yükümlüler ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi almış kişilerin “1000”, “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını taşıyabilir.

4. İzinli gönderici yetkisi sahibi, üçüncü maddede sayılanlar dışındaki bir kişinin sadece “1000” rejim kodu ile işlem gören eşyası, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören eşyası ve “1000” rejim kodu ile ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri ihracat eşyasını taşıyabilir.

5. İhracat beyannamesinin doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden tescil edilir.

b) Gümrük işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesislerinde gerçekleştirilecek olması halinde, basitleştirilmiş usul kutusuna “BS-11” kodu yazılır.

c) Beyannamenin 30 numaralı kutusuna, eşyanın çıkış yapacağı tesise ilişkin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından bildirilen tesis kodu girilir.

ç) Beyannamenin 50 numaralı kutusuna basitleştirilmiş usulde transit beyannamesini verecek olan izinli göndericiye ait vergi numarası girilir.

6. İhracat beyannamesi tescil edildikten sonra GİK Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen süre içerisinde eşya, GİK Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinde belirlenen güvenli alana veya güvenli park alanına alınır ve buna ilişkin gümrük idaresine bildirimde bulunulur. Güvenli alan kaydı işleminin gerçekleştirilebilmesi için sertifika sahibi firmanın doğrudan temsilcisinin gümrük müdürlüğü tarafından “Firma Temsilcisi” profilinde yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

7. Güvenli alan veya güvenli park alanına alınan eşya, GİK Yönetmeliğinin 84 üncü maddesi uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi boyunca bu alanda bekletilir.

8. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idaresince eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde ihracat beyannamesi “çıkabilir” statüye gelir ve aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

a) Eşya araca yüklenir,

b) Araç, izinli gönderici tarafından mühürlenir,

c) Eşyaya ilişkin transit beyannamesi verilir.

9. Belirlenen sürenin bitiminde eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde ihracat beyannamesi için atanan muayene ile görevli memur tarafından BİLGE sistemine muayene işlemlerine ilişkin kayıtların tamamlanmasının ardından beyanname çıkabilir statüye gelir ve sekizinci maddedeki işlemler gerçekleştirilir.

10. Transit beyannamesinin doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) İlgili ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünden tescil edilir.

b) Beyannamenin 30 numaralı mal kabul konumu kutusuna, eşyanın çıkış yapacağı tesise ilişkin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından bildirilen tesis kodu girilir.

c) “Hareket gümrük idaresi kontrolü” başlığı altında yer alan kontrol sonucu, “A3” olarak seçilir.

ç) Transit beyannamesinde yer alan ilgili ihracat beyannamesi açması sekmesine ilgili ihracat beyannamesinin bilgileri girilir.

d) Mühür numarası kutusuna özel tipte mühür numarası girilir.

e) Transit süresi girilir.

f) Beyanname, basitleştirilmiş usulde gönderilir.

11. Gümrük idaresince beyannameye ilişkin kontrol kararı verilmediğinin bildirilmesi halinde, transit beyannamesinin “serbest bırakıldı” statüsüne gelmesiyle beraber eşyanın tesislerden çıkışı yapılır. Gümrük idaresince beyannameye ilişkin olarak kontrol kararı verildiğinin bildirilmesi durumunda ise, eşya güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Kontrol sonucuna göre muayene ile görevli memur tarafından NCTS sisteminde muayene işlemlerine ilişkin kayıtların tamamlanmasının ardından transit beyannamesinin “serbest bırakıldı” statüsüne gelmesiyle beraber eşyanın tesislerden çıkışı yapılır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc