Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/2) (2016/9 sayılı CE Tebliği kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimleri usul ve esasları hk.)

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/2) (2016/9 sayılı CE Tebliği kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimleri usul ve esasları hk.)


Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/2) (2016/9 sayılı CE Tebliği kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimleri usul ve esasları hk.)


 

İçindekiler
1    Kapsam ve Yasal Dayanak ....................................................................................................................................... 4
2    Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı ................................................................................................ 4
3    Tanımlar ..................................................................................................................................................................... 7
4    Yükümlülükler ........................................................................................................................................................... 10
5    Genel Hükümler ........................................................................................................................................................ 12
6    Başvuru ...................................................................................................................................................................... 13
7    Başvuru İptallerine İlişkin Esaslar ........................................................................................................................... 15
8    Ön İnceleme ............................................................................................................................................................... 18
9    Mükerrer Başvurular ................................................................................................................................................ 18
10    Uygunluk Değerlendirme .......................................................................................................................................... 19
  10.1 Uygunluk Değerlendirmede Genel Hususlar .................................................................................................................... 19
  10.2 AT Uygunluk Beyanı ve Test Raporlarına İlişkin Esaslar ................................................................................................. 21
  10.3 Denklik Beyanları .......................................................................................................................................................... 24
  10.4 Teknik Dosya İncelemesi ............................................................................................................................................... 25
  10.5 CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti ........................................................................................................................... 25
  10.6 Deneyler ....................................................................................................................................................................... 26
  10.7 Kullanılmış Ürünler ........................................................................................................................................................ 27
  10.8 Aksam/Parça ve Üretim Girdisi Denetimleri .................................................................................................................... 27
  10.9 Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında Tanınacak Süreler ............................................................................................ 30
  10.10 İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler .................................................................................................................................. 31
  10.11 Fiziki Muayene (İnceleme Heyetleri) .............................................................................................................................. 31
  10.12 Başvuru Sonuçlandırma .................................................................................................................................................. 33
  10.13 Firmaların, Denetimi Red İle Sonuçlanan Ürünler İçin Yeniden Değerlendirme Talepleri ................................................... 34
  10.14 Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri ......................................................................................... 35
  10.15 Gümrük İdareleri Tarafından Tasfiye Edilecek Ürünler .................................................................................................... 35
11    CE İşareti ve Yönetmelikler Gereği Olması Gereken Bilgilerin İnceleme Esasları ............................................. 35
  11.1 “CE” İşaretinin Konulmasına İlişkin Genel Hükümler ....................................................................................................... 36
  11.2 “CE” İşaretinin Konulmasına İlişkin Özel Hükümler ........................................................................................................ 37
  11.3 Koşullu Kabul Tali Eksiklik İle Sonuçlandırılacak Başvurular .......................................................................................... 40
  11.4 Elleçleme İzinleri ........................................................................................................................................................... 41
12    Yönetmeliklere/Ürünlere İlişkin Münferit Esaslar ............................................................................................................ 42
13    2016/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları ............................... 47
  13.1 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ....................................................... 47
  13.2 Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) ...... 50
  13.3 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) ................................................................................................ 51
  13.4 Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ................................................................................................................................... 52
  13.5 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) .................................................................................................................. 53
  13.6  Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) ............................................................................................................. 56
  13.7 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AT) .............................................................................................. 57
  13.8 Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) ................................................................................................... 59
  13.9 Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT) .................................. 60
  13.10 Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT) .......................... 61V
14   Kapsam Kontrolü ....................................................................................................................................................... 63
15   İleri İşlem Gerektiren Ürünler .................................................................................................................................. 64
16   Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler.................................................................................................................................... 65
17   Geri Gelen Eşya ......................................................................................................................................................... 66
18   Geçici İthalat .............................................................................................................................................................. 66
19   Denetim Sonuçlarına İtiraz ........................................................................................................................................ 67
20   Bildirimler ................................................................................................................................................................... 67
21   Bir Üründeki Eksikliklerin Birden Fazla Koşullu Kabul Durumuna Girmesi Hali ................................................. 68
22   Ücretler ...................................................................................................................................................................... 68
23   Ekler: .......................................................................................................................................................................... 69


İlgi: a) 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı (4.mükerrer) Resmi Gazete (2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği)

b) Ekonomi Bakanlığı’nın “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9) İthalat Denetim Rehberi

c) 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği

d) Yönetim Kurulu’nun 08.Haziran 2010 tarih ve XVII/43-487 no’lu kararı (İnc.heyeti)

e) 04/01/2011 tarihli ve 53 nolu toplantıda alınan 631 nolu Yönetim Kurulu Kararı (haksız marka)

f) Hukuk Müşavirliği’nin 13/01/2011 tarih ve 14324 sayılı yazısı. (haksız marka)

g) Deney Laboratuarları Merkez Başkanlığı’nın (Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı) 19/08/2011 tarihli ve 303501 sayılı yazısı (Laboratuarların işleyişi)

h) Ekonomi Bakanlığının 15.06.2012 tarih ve 620001111 sayılı yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)

i) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 18.05.2012 tarih ve 11526 sayılı yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)

j) Ekonomi Bakanlığı’nın 24.04.2013 tarih ve 620000666 sayılı yazısı

k) Ekonomi Bakanlığı’nın 08.04.2014 tarih ve 620000527 sayılı yazısı

l) Ekonomi Bakanlığı’nın 11.07.2014 tarih ve 47473 sayılı yazısı

m) Ekonomi Bakanlığı’nın 02.10.2014 tarih ve 620001256 sayılı yazısı

n) Ekonomi Bakanlığı’nın 10.11.2014 tarih ve 620001414 sayılı yazısı

o) Ekonomi Bakanlığı’nın 03.09.2015 tarihli ve 106597 sayılı yazısı

p) Ekonomi Bakanlığı’nın 15.12.2015 tarih ve 144773 sayılı yazısı

r) Ekonomi Bakanlığı’nın 22.01.2016 tarih ve 9167 sayılı yazısı

Bu Genelge bütün teşkilatımız tarafından 18.04.2016 tarihi itibarıyla denetim başvurusu yapılmış ürünlerin denetimlerinde uygulanacak olup 2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’ne ilişkin tüm Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. 18.04.2016 tarihinden önce denetim başvurusu yapılmış ürünler için bu Genelgenin lehteki hükümleri uygulanacaktır.

2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı (4.mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9) göre sonuçlandırılacaktır.

Ekonomi Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin Ek-1 listesinde yer alan yönetmelikler Tablo-1’de verilmiştir.

Tablo-1

İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER

ÜRÜN GRUBU YETKİLİ KURULUŞ İLGİLİ YÖNETMELİK
Makinalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Makine Emniyeti Yönetmeliği
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (LVD)
Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)
Asansör Güvenlik Aksamları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Asansör Yönetmeliği
Basınçlı Ekipmanlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Gaz Yakan Cihazlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Sıcak Su Kazanları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (ATEX)
Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (ECO-DESIGN )
Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ürünlerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme Ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (ENERJİ ETİKETLEMESİ)
Şişme Botlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gezi Tekneleri Yönetmeliği


1 Kapsam ve Yasal Dayanak

Bu Genelge, 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejim Kararının 5 inci maddesine istinaden Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen “CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9) kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılması usul ve esaslarının belirlenmesine yöneliktir.

Genelgede yer almayan hususlarla ilgili olarak, firma başvuruları neticesinde verilen talimatlar aksi belirtilmediği sürece münferit olmayıp aynı durumdaki diğer firmalar için de geçerlidir.

Genelgede yer alan tanım, esas ve düzenlemeler Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile ilgili mevzuat kapsamı dışında anlaşılamaz ve yorumlanamaz.

2 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı

2.1 Yatay Mevzuat

2.1.1 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"(Çerçeve Kanun)

Kanun, esas itibarıyla piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve piyasada yer alan ürünlerin güvenli olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu itibarla Kanun, anılan nihaî amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan sistemin genel hatlarını ve sistemde yer alan bütün aktörlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Kanun, ürünlerin piyasaya arz şartlarının, imalatçı ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsamaktadır.

2.1.2 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan CE İşareti Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; ürüne “CE” işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme modülleri ile bu işaretin kullanılmasına dair usul ve esasları belirlemektir. Bu yönetmelik kapsamında yer aldığı halde;

 • Bir uygunluk değerlendirme modülü veya AT uygunluk beyanı öngörmeyen bir teknik düzenlemenin varlığı halinde
 • Ürünün tâbi olduğu özel teknik düzenleme ile bu yönetmeliğin hükümlerinin farklı olması durumunda

söz konusu teknik düzenlemenin hükümleri esas alınır.

2.1.3 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

2.1.4 17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

2.1.5 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı

2.2 Dikey Mevzuat

2.2.1 Makine Emniyeti Yönetmeliği

Makine Emniyeti Yönetmeliği ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2006/42/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 03/03/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.2 Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmelik

Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmelik ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 73/23/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 10/05/2007 tarihli ve 26518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir değişiklikle söz konusu Yönetmelik 2006/95/EC sayılı AB Direktifi ile uyumlu hale getirilmiştir.

2.2.3 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2004/108/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.4 Asansör Yönetmeliği

Asansör Yönetmeliği ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 95/16/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 31/01/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.5 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 97/23/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 22/01/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.6 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 87/404/EEC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.7 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2010/35/EU sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazetenin dördüncü mükerrerinde yayımlanmıştır.

2.2.8 Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2009/142/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 01/04/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.9 Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 92/42/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 05/06/2008 tarihli ve 26897 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.10 Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik

Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 94/9/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.11 Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2009/125/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 07/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.12 Ürünlerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik

Ürünlerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme Ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2010/30/EU sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 02/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.13 Gezi Tekneleri Yönetmeliği

Gezi Tekneleri Yönetmeliği, ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 94/25/EC sayılı AB direktifi esas alınarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.14 İthalat Denetimi Mevzuatı

Söz konusu Yönetmelikler kapsamında yer alan bazı ürünlerin güvenli olarak ithalini teminen hazırlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9) 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazetenin 4. mükerrerinde yayımlanmıştır.

3 Tanımlar

3.1 Bakanlık

Ekonomi Bakanlığını ifade eder.

3.2 Tebliğ

31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazetenin 4. mükerrerinde yayımlanan 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’ni ifade eder.

3.3 Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Ürünlerin ilgili teknik düzenlemedeki kurallara uygun olmalarını ve sağlık, güvenlik veya diğer bir kamu yararının korunması bakımından tehlike oluşturmamalarını sağlamak amacıyla yetkili kuruluşlar tarafından piyasada yürütülen faaliyetleri ve alınan önlemleri ifade eder.

3.4 İthalatta Denetime Tabi Ürünler Listesi

Dikey Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerden, Yetkili Kuruluşlar tarafından ithalatta denetlenmesi gerekli görülen ürünleri ifade eder.

3.5 Yetkili Kuruluş

Bir kanunla veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün grubuna ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu ifade eder.

3.6 Kapsam Dışı

GTİP olarak 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği Denetimi (ÜGD) Tebliğinin Ek-2’sinde belirtilmekle birlikte, söz konusu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmeliklerin kapsamına girmeyen ürünü ifade eder.

3.7 Liste Dışı

GTİP itibariyle 2016/9 sayılı ÜGD Tebliği Ek-2’sinde yer alan Denetime Tâbi Ürün Listesinde ve ilgili GTİP'in karşısında yer alan yönetmelik/yönetmelikler kapsamında bulunmakla ve yürütülen denetim çerçevesinde bu yönetmeliğe/yönetmeliklere uygunluk aranmakla birlikte; söz konusu Tebliğ’de yer alan GTİP açıklamasındaki parantez içi ifadeler yoluyla (veya Enstitümüze yıl içerisinde iletilen yazılarla) belirlenen ve denetlenmesi hedeflenmeyen ürünleri ifade eder.

3.8 Güvenli Ürün

Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan üründür.

3.9 Temel Gerekler

Ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını ifade eder.

3.10 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu ifade eder.

3.11 Onaylanmış Kuruluş

Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından bu Yönetmelik ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Avrupa Komisyonuna (Komisyon) bildirilen uygunluk değerlendirme kuruluşunu ifade eder.

3.12 Uygunluk İşareti

Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti ifade eder.

3.13 “CE” İşareti

Ürünün “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti ifade eder.

3.14 Uyumlaştırılmış (Harmonize) Standart

03.04.2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde sıralanan Avrupa standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Komisyonun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standartlardır.

3.15 Piyasaya arz

Bir ürünün yurt içi piyasada ilk defa bulundurulmasını ifade eder.

3.16 Piyasada bulundurma

Bir ürünün ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını ifade eder.

3.17 Denetmen

İthalat denetimini gerçekleştiren TSE Denetmenini ifade eder. (Ön incelemeci, Teknik inceleme Uzmanı, İnceleme heyeti)

3.18 Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı uygulamayı ifade eder.

3.19 Risk

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini ifade eder.

3.20 Risk analizi

Tebliğin eki “Denetime Tabi Ürünler Listesi’nde” (Ek-2) yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’ te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile PGD sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi ifade eder.

Enstitümüz risk analizi ile ilgili ihtiyaç duyduğu değerlendirmeleri Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne iletir.

3.21 Fiili denetim

Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını ifade eder.

3.22 AT Uygunluk Beyanı

İmalatçının AT uygunluk beyanını düzenleyip imzalamasıyla birlikte ürününün ilgili teknik düzenlemenin kurallarına uygunluğu ile “CE” işareti taşıdığı konusundaki sorumluluğu üstlendiği varsayılır.

AT uygunluk beyanı ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, CE İşareti Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan örneğe uygun düzenlenmelidir. Buna ilaveten AT uygunluk beyanı konşimento tarihinden önceki bir tarihte düzenlenmesi esastır.

Uygunluk beyanı, başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyana onaylı Türkçe tercümesi de eklenir.

Ürünün AT uygunluk beyanını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olduğu durumlarda, imalatçı, bu teknik düzenlemelerin ürününe uygulanabilir tüm kurallarını yerine getirdiğini; tek bir AT uygunluk beyanı düzenleyerek veya ayrı ayrı AT uygunluk beyanları ile beyan edebilir.

3.23 Test Raporu

Ürünün ilgili teknik mevzuatına uygun olup olmadığını test ve muayene işlemi sonucu tevsik eden belgeyi ifade eder.

4 Yükümlülükler

4.1 “CE” İşaretinin İliştirilmesine Dair Tarafların Yükümlülükleri

CE işaretinin grafik oranı, boyutu ve iliştirilmesine dair hususlarda, “CE” İşareti Yönetmeliği’ndeki hüküm ve düzenlemeler esas alınır. CE İşareti, mezkur Yönetmelik ve diğer ilgili teknik mevzuat uyarınca ancak imalatçı veya yetkili temsilcisince iliştirilir. CE İşaretine ilişkin genel hususlar Genelgenin Madde 11.1 “CE” İşaretinin Konulmasına İlişkin Genel Hükümler kısmında belirtilmiştir.

4.2 İmalatçı/İmalatçının Yükümlülükleri

“CE” İşareti Yönetmeliği’nde yapılan tanım ve düzenleme esastır. Bir ürünü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır.

İmalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmek, uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak, AT uygunluk beyanını düzenlemek ve “CE” işaretini ürüne koymakla ve teknik dosya ile AT uygunluk beyanını ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, bir sürenin belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sunmakla yükümlüdür.

İmalatçı, denetime konu olan bir ürüne CE işareti marka model vb. işaretleme ve bilgileri iliştiremez ve teknik dosyayı hazırlayamaz.

4.3 Yetkili Temsilci/Yetkili Temsilcinin Yükümlülükleri

“CE” İşareti Yönetmeliği’nde yapılan tanım ve düzenleme esastır. İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir. Avrupa Birliğine üye ülkelerde yerleşik yetkili temsilciler, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcilere karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla denk kabul edilir.

Yetkili temsilci, denetime konu olan bir ürüne CE işareti marka model vb. işaretleme ve bilgileri iliştiremez ve teknik dosyayı hazırlayamaz. Zira bu iş ve işlemler ilgili Yönetmelik gereği imalatçı tarafından imalat sırasında yapılması esas ve zorunludur. İmalatçı tarafından vekâletname verilen yetkili temsilcinin söz konusu görevleri denetim başvurusu öncesinde imalatçı adına yerine getirmiş olması gerekir. (Örneğin; Denetim konusu olduklarında ürünlerin CE işareti taşıması ve ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerinin (teknik dosyayı hazırlamak hariç) tamamının yetkili temsilci tarafından tamamlanmış olması gerekir. CE işaretinin eksik olması durumunda yetkili temsilci ürünlere anılan vekâlete binaen CE işareti koyamaz, söz konusu eksikliği gideremez.)

Yetkili temsilci, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, imalatçıdan almış olduğu vekâletname çerçevesinde imalatçı adına yapacağı işlemler kapsamında kendisinden talep edilen teknik dosya dâhil ürüne ilişkin tüm bilgi ve belgeleri istendiğinde sunmakla yükümlüdür.

Yetkili temsilcinin, imalatçı tarafından yetkilendirildiği konular yazılı vekâletnamede açık bir şekilde belirtilmiş olmalı ve yetkili temsilci imalatçı adına ilgili teknik düzenlemede yer alan yükümlülükleri yerine getirmek üzere hareket etmelidir.

4.4 İthalatçı/İthalatçının Yükümlülükleri

“CE” İşareti Yönetmeliği’nin 6’ıncı maddesinde yapılan tanım ve düzenleme esastır. İthalatçı bir ürünü yurtdışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.

İthalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, imalatçının, tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu ve ürünün “CE” işaretini taşıdığını teyit etmek, AT uygunluk beyanının bir örneğini ürünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle bulundurmak ve talep edilmesi hâlinde yetkili kuruluşa sunmak ve teknik dosyanın bir örneğini talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sağlamakla yükümlüdür.

Bir ürünü kendi adı veya ticarî markası altında piyasaya arz eden veya piyasaya hâlihazırda arz edilmiş bir ürünü ilgili teknik düzenlemenin şartlarına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar, imalatçı sayılır ve imalatçının tüm yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

5 Genel Hükümler

1. 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde Uygunluk Denetimi yapmaya yetkili birimler kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.
 

No Birim Adı Birim Kodu Hizmet Alanı
1 Ankara İthalat Koordinasyon Müd. ANK (Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın)
2 İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müd. AVR (İstanbul Avrupa Yakası)
3 İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müd. AND (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli)
4 Mersin İthalat Müd. MRS (Mersin)
5 İzmir İthalat Müd. İZM (İzmir, Manisa)
6 Tekirdağ İthalat Müd. TKR (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
7 Adana Belgelendirme Müd. ADN (Adana, Osmaniye)
8 Antalya Belgelendirme Müd. ANT (Antalya, Isparta, Burdur)
9 Bursa Belgelendirme Müd. BRS (Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale)
10 Çorum Belgelendirme Müd. ÇRM (Çorum, Kastamonu, Amasya, Tokat, Yozgat)
11 Denizli Belgelendirme Müd. DNZ (Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Afyon)
12 Eskişehir Belgelendirme Müd. ESK (Eskişehir, Kütahya, Bilecik)
13 Gaziantep Belgelendirme Müd. GZT (Gaziantep, K.maraş, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman)
14 Iğdır Temsilciliği IGD (Iğdır, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı, Bingöl)
15 Kayseri Belgelendirme Müd. KYS (Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas)
16 Konya Belgelendirme Müd. KNY (Konya, Aksaray, Karaman)
17 Malatya Belgelendirme Müd. MLT (Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Tunceli)
18 Sakarya Belgelendirme Müd. SKR (Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak)
19 Samsun Belgelendirme Müd. SMS (Samsun, Sinop, Ordu)
20 Trabzon Belgelendirme Müd. TRZ (Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt)
21 Van Belgelendirme Müd. VAN (Van, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri)
22 Hatay Temsilciliği HTY (Hatay)

2. Bakanlıklar, Hukuk Müşavirliği, Genel Sekreterlik vb. gibi makamlara gönderilmesi gereken tüm yazılar Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı aracılığıyla iletilecektir.

3. İlgili birim amirleri İthalat-Net sistemi ile ilgili birimlerinde alınması gerekli olan tüm tedbirleri alacaktır.

4. Uygunluk değerlendirmesine ilişkin ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayene, sadece Enstitümüzce tespit edilmiş uzmanlar arasından en az 2 kişiden teşekkül ettirilen İnceleme Komitesi tarafından yapılacaktır. İnceleme Komitesinde İnceleme Uzmanı olarak, Uzman Onay Komitesi tarafından atanmış ve İthalat İnceleme Uzman Listesinde yer alan personel görevlendirilebilecektir. İnceleme Komitesi bir üyesi İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli olmak kaydıyla en az iki kişiden müteşekkil olacak, ikinci üye Aday İnceleme Uzmanları arasından da görevlendirilebilecektir.

İthalatta Uygunluk Denetimine ilişkin saha incelemelerinde “Türk Standardları Enstitüsü Dış İnceleme Elemanları Yönergesi ”ne göre Enstitü Personeli olmayan mühendis vasfında dış uzmanlar da görevlendirilebilecektir.

Enstitü personeli statüsünde ve dış inceleme elemanı statüsünde ilave uzman personele ihtiyaç duyulması halinde, başvurular Uzman Onay Komitesine sunulmak üzere Uzman Başvuru Formu ile Muayene Gözetim Sistem Yönetim Müdürlüğüne iletilecektir. İlgili birim amiri veya birim amirince belirlenen uzman Enstitü personeli tarafından Enstitümüzün İthalatta uygunluk denetimi yaptığı Tebliğler, bu Tebliğlere ilişkin yayınlanan Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Genelgeleri ve Muayene ve Gözetim Hizmetleri Yönergesi hakkında verilecek (en az 2 iş günü) eğitime katılanlar Aday İnceleme Uzmanı olarak atanacaktır. Aday personelin İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli yanında 5 iş gününden az olmamak kaydıyla 10 ithalat dosyası incelemesinde Aday İnceleme Uzmanı olarak gümrükte görevlendirilmelerini müteakip ilgili birim amiri tarafından Uzman Atama Başvuru Formu ile İnceleme Uzmanı olarak atanmaları teklif edilebilecektir. Bu şartları sağlamayan kişilerin İnceleme Uzmanı olarak atanmaları hususu Genel Sekreterlik tarafından onaylanacaktır.

5. Enstitümüz personelinin kısıtlı olduğu birimlerde teknik inceleme, ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayene ve belge onayı aynı personel tarafından gerçekleştirilebilir.

6 Başvuru

1. İthalat başvurusunda bulunacak ithalatçı firma veya yetkili temsilcisi başvurularını TAREKS üzerinden Ekonomi Bakanlığı’na yapacaktır.

2. Firma adına işlem yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Başvuru üzerine TAREKS tarafından firmaya, sadece Enstitümüz nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

3. 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde yer alan Yönetmelikler kapsamındaki ürünler için ithalatçı firma veya yetkili temsilcisinin TAREKS’ e elektronik ortamda yaptığı başvurulardan fiili denetime yönlendirilenler, başvuru evraklarıyla birlikte TAREKS üzerinden İthalat-Net’ e aktarılacaktır.

4. Firmaların ödeme bilgileri dışındaki bütün evraklarını TAREKS üzerinden elektronik imza ile eklemeleri gerekmektedir. Ödeme bilgileri dışında firmalar tarafından elektronik imza ile eklenmeyen evraklar tarafımızca hükümsüz kabul edilecektir. Ancak firmaların başvuru evraklarını TAREKS üzerinden aşılamaz teknik bir sorun nedeniyle elektronik imza ile yükleyememeleri ve bu evrakları elden sunmaları durumunda bu evrakların ve İthalat-Net sistemine elektronik imza olmaksızın yüklenen ödeme bilgileri, heyet tespit tutanakları vs. gibi belgelerin arşivlenmesi gerekmektedir.

Bu tür başvurularla ilgili belgelerin alındığı ve dosyalandığı, Denetmen tarafından İthalat-Net’e denetim sonunda bilgi notu olarak düşülür. Firmaların TAREKS üzerinden elektronik imza ile yükledikleri evraklara ilişkin ayrıca bir arşivleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

5. TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen başvurular, hizmet alanındaki ürünlerin bulunduğu gümrük müdürlüğünü kapsayacak şekilde ilgili ithalat denetiminde yetkili olan birime yönlendirilecektir. Firmaların ürün yerini hatalı beyan etmeleri sonucunda, TAREKS tarafından yanlış birime yönlendirilen başvurular iptal edilmeyecek, birim yöneticisi tarafından İthalat-Net üzerinden ilgili birime havale edilecektir.

6. Enstitümüze fiili denetime yönlendirilen başvurular için TAREKS’ e yüklenmesi gereken başvuru belgeleri şunlardır:

 • Ürünün bulunduğu yer ve durumuna uygun aşağıdaki belgelerden biri veya birkaçı (*)

  - Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, Tır Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

  - Serbest Bölge İşlem formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

  - Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

 • Fatura veya proforma fatura(*)
 • AT Uygunluk Beyanı - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte(*)

*İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

7. Elektronik ortamda veya bunun mümkün olmadığı hallerde Enstitümüze elden sunulması gereken ürüne ait uygunluk değerlendirme sonuçlarına ilişkin belgelerin (AT uygunluk beyanı ve test raporları vs.) ithalatçı firma tarafından imzalanarak, aslına uygunluğu onaylanan örnekleri (imza ve vergi numarasını içeren firma kaşesi mutlaka olmalı) sunulmalıdır. Belgeler imzalanarak onaylanabilir veya belgelerin aslına uygun olduğu imzalı ayrı bir üst yazı ile sunulabilir. Bu durumda, yazı ile ekinde sunulan belgeler arasında mutlaka illiyet bağı (belge numaraları vs. olmalıdır) kurulmalıdır.

8. TAREKS üzerinden yapılan başvuruya ilişkin sunulan başvuru dosyalarında;

a) Aynı gümrük belgesi kapsamında birden fazla G.T.İ.P.

b) Aynı G.T.İ.P. altında farklı cins, menşe, marka ürünler,

c) İmalatçıları farklı ürünler,

olması gibi durumlarda her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi, fatura gibi belgelerin ortak olması halinde, uygulanabilir olması durumunda bu belgelerin TAREKS’e bir defa yüklenmesi yeterlidir.

9. Kullanıcıların başvuru sırasında ibraz ettikleri belgelerin Enstitümüze ayrıca elden sunulması istenmeyecektir. Enstitümüze elden başvuru yapılmasının gerekmesi halinde, başvuruya ilişkin belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, Enstitümüze orijinal vekâletnamenin de sunulması gerekmektedir.

10. İthalat denetim başvuruları Tebliğ eki Denetime Tabi Ürünler Listesi (Ek-2) kapsamında yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 4 üncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılacaktır. Aşağıda belirtilenlerden birisinin sağlanması durumunda kati beyanname sonrası başvurular kabul edilecektir:

- Gümrük muayene memurunun, beyannamenin arkasına denetime sevk ettiğine dair bir ifade yazması,

- İlgili Gümrük Müdürlüğü’ nden alınan yazılı teyit.

11. 2016-9 ÜGD Tebliği Madde 6 Muafiyetler ve İstisnalar kapsamında

a) A.TR Belgeli ürünler,

b) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler

c) AQAP veya GMP Belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Tebliğin Ek-2’ sinde belirtilen ürünler

d) Geri gelen eşya kapsamındaki ürünler,

e) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar’ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ürünler

fiili denetimden muaftır.

12. Ancak, bahse konu muafiyet başvuruları, TAREKS’in risk analizi neticesinde gerekli görülmesi halinde (e) bendi hariç Enstitümüze yönlendirilebilir. Risk analizi değerlendirmesinde, risk analizinin yanı sıra firmanın önceki başvurularında sunduğu belgeler üzerinde yapılan incelemenin sonuçları, ilgilisince düzenlenmemiş belge sunup sunmadığı ile iptal ve mükerrer başvuru durumları da dikkate alınır. Fiili denetime yönlendirilen ürünlerin denetimi, bu Genelgedeki esaslara istinaden icra edilir.

13. Serbest Bölgelerden yapılan ithalat işlemleri de diğer ithalat denetimleriyle aynı hükümlere tabidir. Serbest Bölge İşlem Formu ile gerçekleştirilen başvurularda gerek görülmesi durumunda (örneğin AT Uygunluk Beyanı ve test raporlarının düzenlenme tarihlerinin karşılaştırılması gibi) serbest bölgeye giriş evrakı, konşimento, yurt dışı faturası vb. evraklar istenebilir.

7 Başvuru İptallerine İlişkin Esaslar

Denetimi devam eden başvuruların iptali ancak Enstitümüz tarafından yapılacaktır.

Bununla birlikte, denetim işlemi sonuçlandırılmış ve referans numarası oluşturulmuş, ancak fiili ithalatı henüz gerçekleştirilmemiş ürünlere yönelik başvuruların iptal işlemi, TAREKS sorgulama ekranında, iptal sekmesi kullanılmak suretiyle firmalar tarafından yapılabilecektir. Bu durumda, yeni başvuru fiili denetime yönlendirildiğinde, firma tarafından iptal edilmiş başvuruya ait TAREKS sorgulama ekran görüntüsünün başvuru evrakları arasına eklenmesi gereklidir. Bu çerçevedeki başvurularda, Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına herhangi bir bildirim işlemi yapılmadan denetim sonuçlandırılacaktır.

Gümrük işlemleri tamamlanarak ithalatı gerçekleştirilmiş ürünlere ilişkin TAREKS başvurularının (bu durumda hâlihazırda yurt içi edilmiş ithalat partisine ilişkin yapılacak yeni TAREKS başvurusunun fiili denetime yönlendirilmesi ihtimali bulunduğundan) firmalarca iptal edilmesi mümkün değildir.

Enstitümüzce gerçekleştirilecek iptal işlemlerinde aşağıdaki yöntem izlenecektir:

1. Enstitümüze yönlendirilen başvurular:

Başvuru belgelerinde (fatura, gümrük evrakı vb.) herhangi bir eksiklik/yanlışlık tespit edilmesi halinde,

Firma tarafından girilen başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda,

denetim işlemlerinin tamamlanmasını müteakip “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılabilecektir.

2. Başvuru sırasında sunulan diğer tüm belgelerin ve sisteme yapılan girişlerin uygun ve tutarlı olması durumunda, faturada beyan edilen bilgilerde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi halinde kıymet, miktar, ürün vasfı, fatura tarih ve sayısı hariç olmak üzere faturalarda yanlış beyan edilen bilgiler faturayı düzenleyen firmalar tarafından değiştirilerek düzeltilebilir. Bu durumda mevcut başvuru kapsamında denetim işlemlerine devam edilir. Ancak faturaya ilişkin bilgilerin sisteme hatalı girildiği anlaşılırsa tüm inceleme aşamalarından sonra denetim işleminin tamamlanmasını müteakip herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi kaydıyla başvuru “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılabilecektir.

3. Ön inceleme aşamasında hiçbir şekilde başvuru iptal edilmeyecektir. Başvuru Teknik İncelemeye havale edilecektir.

4. Denetim süreci devam ederken, denetimin herhangi bir aşamasında uygunsuzluk bulunması ve iptal işleminin suiistimal edilebilmesi ihtimaline karşı iptal gerektiren müracaatlar, evrak bazında kontrol, ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayene, deney gibi gerekli tüm inceleme aşamalarından sonra denetim işleminin tamamlanmasını müteakip herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi kaydıyla “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılacaktır.

5. Maddi hata bulunan başvurularda, ürünle ilgili uygunsuzluğun kesin olarak tespit edildiği durumlarda, başvuru “TAREKS Başvuru İptal” olarak sonuçlandırılmayacak, “Red: Denetleme Sonucu ” ile sonuçlandırılacaktır.

Ancak, firmaların birden fazla ürünü tek kalem altında beyan etmeleri halinde, ürünler arasında uygunsuzluğu tespit edilenler varsa, birden fazla ürünün beyan edildiği kalem iptal edilir. Uygunsuzluğu tespit edilen ürünlerin yeniden denetime düşüp düşmediği mutlaka kontrol edilmeli, denetime düşmesi halinde “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılmalıdır. Uygunsuzluğu tespit edilen ürünlerin 30 gün içerisinde yeniden denetime düşmemesi halinde bu maddenin 11.fıkrasına istinaden konu Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılmalıdır.

6. Maddi hata bulunan başvurularda denetim sonucunun red olması durumunda, red nedeni denetmen tarafından sistem üzerinden tanımlarken maddi hata açıkça ifade edilerek doğrusu belirtilecektir.

7. İptal işlemi gerektiren başvurularda, firmalara konuyu açıklayıcı bir mesaj iletilmeli ve başvuruya dair denetim işlemi son aşamaya kadar yapılmalıdır. Firmalara iptal işlemi tamamlanmadan yeni başvuru yapmamaları gerektiği geri gönderme modülü üzerinden mutlaka bildirilmelidir.

8. Başvuru bilgilerinden ürüne ait bilgilerin yanlış veya eksik girilmesi durumunda, sadece yanlış veya eksik girilen ürüne ilişkin kalem “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılacaktır.

9. Yukarıda açıklanan iptal gerekçeleri dışındaki firmaların başvurularının iptal edilmesi talepleri kabul edilmeyecek olup, işlemden kaldırma talebinde bulunulan başvurularda işleme devam edilecek, firmanın red talebinde bulunması halinde, bu talebin yazılı olarak sisteme eklenmesi sağlanacak ve uygunluk denetimi olumsuz olarak, “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

10. TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen ve denetim süreci devam eden başvurularda

 • Firmanın ilgili tebliğler kapsamında olmayan farklı bir GTİP ile veya
 • Gümrük idaresine kapsam dışı başvurusu yaparak veya
 • İthalat işlemleri resmi olarak tamamlanmış ancak sehven yapılmış başvurularda (farklı bir rejim kapsamında ürünlerin ithalatının gerçekleştirilmesi gibi)

ürünleri ithal ettiği yönünde bilgi vermesi ve söz konusu gümrük evraklarını (kapanmış beyanname vb.) sunması durumunda denetime konu ürünlerin sunulan gümrük evraklarıyla ithal edildiğinin ilgili gümrük idaresinden öğrenilmesini müteakip bahse konu başvuru iptal edilecektir. İptal sonucunun piyasa gözetimi ve denetimi yönünden değerlendirme gerektirmesi durumunda konu Bakanlığa aktarılmak üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına iletilecektir. İlgili gümrük idaresinin ilgili gümrük evraklarını teyit etmediği durumlarda firmanın denetimi suiistimal etmeye matuf bu durumu Madde 10.10 İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler’e göre değerlendirilecektir.

11. Firmaların denetimi suiistimal ederek denetimden kaçmalarını önleyebilmek adına iptal edilen başvuruların tekrar denetime düşüp düşmediği kontrol edilecektir. Bu itibarla iptal edilen başvuruların 30 gün içerisinde denetime düşmemesi halinde başvurular Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere her ayın ilk haftası Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılacaktır.

12. İthalatçı firma tarafından denetim başvurusu yapılmış ürünlerin başka bir firmaya devredilmesi durumunda, devredilen firma tarafından tekrar başvuru yapılacağı dikkate alındığından firmanın devir evrakını (fatura) sunmasını müteakip söz konusu başvuru iptal edilecektir.

13. Firmaların transit ticaret yapacakları gerekçesiyle başvurunun iptalini talep etmeleri kabul edilmemeli, firmalara bu durumda başvurularının Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacağı bilgisi verilmeli ve başvuru Red ile sonuçlandırılmalıdır.

8 Ön İnceleme

1. Ön inceleme aşamasında;

 • Dekont ve ücretlendirme,
 • Her türlü başvuru bilgisinin (gümrük evrakında yer alan numaralar, fatura bilgileri, ürüne ait bilgiler vb.) tam ve eksiksiz olarak girildiği

kontrolü yapılacak olup ücret bilgileri firmaya bildirilerek dekontun İthalat-net sistemi üzerinden yüklenmesi talep edilecektir. Dekontun firma ve/veya firma temsilcisi tarafından sisteme yüklenmesi halinde başvuru ön incelemeci tarafından teknik personele havale olmak üzere onaylanacaktır.

2. Eksiklikleri olduğu için ön incelemede bekleyen dosyalar en fazla 2 ( iki ) iş günü sonunda teknik incelemeye aktarılacak olup denetim faaliyeti devam ettirilecek, dekont dahil belirlenen eksiklikler geri gönderme modülü üzerinden firmaya tekrar iletilecektir.

3. Firmanın ücret yatırmaması nedeniyle işlemi devam etmeyen başvurular iptal edilmeyecek, yapılan hizmetlere ilişkin tahakkuk eden ücretler aynı şekilde açık fatura kesilerek sonuçlandırılacaktır.

9 Mükerrer Başvurular

1. Denetimi red ile sonuçlandırılmış ürünlerin ithal edilebilmesi için ya da denetimi devam eden başvuru konusu ürünler için denetimden kaçınmak amacıyla risk analizi uygulamasını suiistimal etme niyetli TAREKS’ ten yeni bir başvuru yapılması mükerrer başvuru olarak tabir edilir. Bu durum risk analizi uygulamasının doğru çalışmasını engellemektedir.

2. Mükerrer başvuru yapılmasının önüne geçilmesini teminen, başvuruya ilişkin bilgilerde maddi hata yapıldığı tespit edilen denetim başvurularına yönelik uygulamanın;

- söz konusu başvurunun iptalinin gerektiğinin anlaşılmasını müteakip (denetmen tarafından, firma başvurusu yoluyla veya gerekli hallerde kullanıcı ile görüş alışverişinde de bulunularak), firmanın denetmen tarafından derhal bilgilendirilmesi ve iptal işleminin denetim sürecinin ardından gerçekleştirilmesi,

- bahse konu bilgilendirme mesajında ve firma ile irtibat kurulması halinde bu görüşmede, firmaya iptal işleminin gerçekleştirildiği TAREKS’ten teyit edilmeden, iptal konusu ürünler için yeni bir başvuru yapılmaması aksi takdirde Bakanlıkça ithalatçı firmaya ve kullanıcıya müeyyide uygulanabileceği hususunun önemle hatırlatılması

şeklinde yürütülmesi gerekmektedir.

3. Firmalarca mükerrer başvurunun yapıldığının tespit edilmesi halinde;

- Öncelikle firma/kullanıcının denetim birimine/denetmene mükerrer başvuru öncesinde yapılmış yazılı bir iptal başvurusu bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi,

- Böyle bir talebin bulunması halinde, son başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve denetim işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması,

- Böyle bir talebin bulunmaması halinde ise yine son başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve denetim işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması, bunun yanında mükerrer başvuru yapıldığının Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılması gerekmektedir.

4. Firmaların red almalarını müteakip aynı fatura muhteviyatı ürünler için mükerrer başvuruda bulunmaları halinde durumun denetim işlemleri tekrar edilmeksizin ivedilikle Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

10 Uygunluk Değerlendirme

10.1 Uygunluk Değerlendirmede Genel Hususlar

1. 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamı riskli ürünlerin uygunluk denetimi işlemleri,

- 2016 yılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli dikkate alınarak 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yer alan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine göre,

- Yönetmeliklerde yer almayan hususlarda ise “CE İşareti Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak

yapılacaktır.

2. Uygunluk Değerlendirme süreçleri başvuru dosyasını incelemek üzere atanan Teknik İnceleme Uzmanı tarafından yürütülecektir.

3. Ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya Enstitümüze sunulan bilgi ve belgelerin ilgili teknik mevzuatın gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlem yapılırken, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgiler esas alınır.

4. İthalat denetimi

 • TAREKS Başvuru bilgilerinin kontrolü,
 • Kapsam kontrolü veya belge kontrolü,
 • İşaretleme kontrolü,
 • Fiziki muayene
 • Laboratuvar testi

işlemlerinden bir veya bir kaçının uygulanması şeklinde gerçekleştirilecektir.

Buna göre ithalat denetimi;

- Üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanının ( ve Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde Sertifikası) içerik olarak uygun bulunması (beyan edilen yönetmeliklerin ve standartların ürünü karşılayıp karşılamadığı ve güncelliği kontrol edilecek)

- Uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması,

- İlgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin (Ek-6)’a uygun olması,

- “ CE ” işaretinin usulüne uygun işaretlendiğinin tespit ve tevsiki

şeklinde gerçekleştirilecektir.

Bununla birlikte, Madde 10.2 AT Uygunluk Beyanı ve Test Raporlarına İlişkin Esaslar’da tanımlanan durumlarda test raporu talep edilerek bu madde kapsamında inceleme yapılabilecek veya Madde 10.6 Deneyler bölümünde tanımlanan ürün güvenliğinden ciddi şüphe duyulması halinde bu madde kapsamında ürünler teste tabi tutulabilecektir.

5. GTİP karşılığı yönetmelik/yönetmeliklere tabi olmayıp 2016/9 sayılı Tebliğ'de yer alan başka bir yönetmelik kapsamında olan veya GTİP karşılığındaki yönetmelik/yönetmeliklere ek olarak başka yönetmelikler kapsamında da olan ürünlere ilişkin yalnızca GTİP karşılığı yönetmelik/yönetmeliklere göre denetim yapılması gerekmektedir. GTİP karşılığı haricindeki yönetmeliklerle ilgili kesin bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda GTİP karşılığı yönetmelik/yönetmeliklere göre başvuru sonuçlandırılmalı, ancak uygunsuzluğun piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde değerlendirilmesi için başvuru muhteviyatı, Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılmalıdır.

6. İnsan sağlığı açısından risk ihtiva ettikleri tespit edilen 9019.10.10.00.11 (Cihazlar) ile 9019.10.90.00.19 (Diğerleri) GTİP’ leri kapsamında yalnız kavitasyon cihazları, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları denetime tabidir. Nitelikleri itibariyle riskli bulunmayan masaj cihazları ve benzer cihazların denetimi “Liste Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

7. 8903.10.10.00.00 ve 8903.10.90.00.00 GTİP numaralı şişme bot cinsi ürünlerin ithalat denetimi Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğünce yürütülecektir. Bu itibarla, anılan GTİP kapsamı ürünler denetime yönlendirildiğinde birim amiri tarafından başvuru Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğüne havale edilecektir. Ancak, gümrüklü sahada yapılacak tespit, ürünün bulunduğu hinterland alanındaki ithalat birimi tarafından gerçekleştirilecektir. Gümrüklü sahadaki incelemede her bir teknenin:

 • Ürün tanıtım numarası (kalıcı olarak yerleştirilmiş olmalı),
 • Üretici plakası (ürün tanıtım numarasından ayrı olarak monte edilmiş ve kalıcı olarak yerleştirilmiş olmalı),
 • Ürünün rengi

tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit ve tevsik edilecek ve ürüne ilişkin bütün işaretleme bilgileri okunabilecek şekilde fotoğraflanarak sisteme yüklenecektir. Başvuru, Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

8. Yönetmelik kapsamı ve test raporu inceleme konularında görüş alınmasının gerekli olduğu durumlarda, laboratuarlara veya ithalat inceleme komisyonuna dosya İthalat Net üzerinden incelenmek üzere gönderilecektir. Laboratuarlarımızdan görüş alınmasının elzem olduğu durumlarda, yoğun olarak görüş sorulan laboratuarların iş yükünü azaltmak amacıyla

- İzmir İthalat Müdürlüğü İzmir Ex Laboratuarı Müdürlüğünden veya Elektroteknik Laboratuvarı Ankara Müdürlüğünden;

- İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü ile Anadolu’daki bu hizmetleri veren diğer birimler Elektroteknik Laboratuvarı Ankara Müdürlüğünden;

- İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü ile Tekirdağ İthalat Müdürlüğü ise Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğünden konu hakkında görüş soracaklardır.

Ayrıca, diğer laboratuarlardan görüş sorulmasının gerektiği durumlarda ilgili laboratuvarlar iş alanına göre hizmet vermeye devam edeceklerdir.

9. Teknik Dosya İnceleme gereksinimi olan durumlarda Direktifler Müdürlüğü’nden görüş alınmak üzere konu Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına iletilir.

10. 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca; kaçakçılık fiilleri arasında yer alan işlemlerde bulunan firmaların tespiti halinde, konu ivedilikle Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına iletilir.

10.2 AT Uygunluk Beyanı ve Test Raporlarına İlişkin Esaslar

1. Uygunluk beyanı, başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyana onaylı Türkçe tercümesi de eklenecektir.

2. Ürünün AT uygunluk beyanını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olduğu durumlarda, imalatçı, bu teknik düzenlemelerin ürününe uygulanabilir tüm kurallarını yerine getirdiğini; tek bir AT uygunluk beyanı düzenleyerek veya ayrı ayrı AT uygunluk beyanları ile beyan edebilir.

3. AT uygunluk beyanı ile test raporlarının fatura tarihinden önce düzenlenmesi esastır. Zira uygunluk beyanının ilgili test ve belgelendirme süreçlerine istinaden, ürünün piyasaya arz koşullarından biri ve üretim sürecinin bir parçası olarak üretici tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Uygunluk beyanı ve ilgili test raporlarının fatura tarihinden sonra düzenlenmiş olması halinde, taşıma belgesinin (konşimento, CMR belgesi, tır karnesi gibi) tarihi dikkate alınır.

4. Denetim konusu ürüne ilişkin sunulan belgelerde atıfta bulunulan standartların güncel olması esastır. Ancak standartların güncel olmaması durumunda;

- Ürünün eski standardın gereklerini karşılaması ve eski standarda göre hazırlanmış test raporları ile bu durumun teyit edilmesi ve

- Herhangi bir parça/tasarım/bileşen değiştirilmeksizin, ürünün güncel standardın gereklerini de karşıladığının güncel test raporlarıyla teyit edilmesi,

Sayfa 22 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

halinde fatura tarihinden sonra düzenlenen güncel test raporları kabul edilir. Ürünlerde herhangi bir parça/tasarım/bileşen değişikliği olmaması durumu, sunulan raporlardan anlaşılamıyorsa ilk raporu düzenleyen test kuruluşu/onaylanmış kuruluş tarafından yazılı olarak teyit edilmelidir.

5. AT Uygunluk beyanlarının yeniden düzenlenmesinin gerekmesi durumunda, taşıma belgesi tarihinden daha sonra düzenlenmiş güncel tarihli uygunluk beyanları da kabul edilecektir.

6. AT Uygunluk beyanında yer alan standartların hangi yönetmelik altında yer aldığı ve güncelliği aşağıda verilen linkten takip edilebilecektir. AT Uygunluk Beyanlarında standart güncelliği kontrol edilirken başvuru tarihi (ürünlerin denetime düştüğü tarih) esas alınır.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.aspx

7. Ürünün mevzuatı uyarınca, test ve belgelendirme işlemlerinin onaylanmış kuruluşlarca yapılmasının gerekli olması halinde, ithalatçı tarafından sunulan belgelerde adı geçen onaylanmış kuruluş isimlerinin AT Resmî Gazetesinde yayımlanan listede olup olmadığı kontrol edilir. Bu kuruluşların listesine aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür.

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

8. İthalat denetimlerine esas teşkil eden bir dikey direktifin, AB tarafından yenilenmesini veya değiştirilmesini müteakip, söz konusu direktif ülkemizce uyumlaştırılıncaya kadar Avrupa Birliği’nde (yeni) ve ülkemizde (eski) iki taraflı Direktifin/Yönetmeliğin yürürlükte olduğu durumlarda; ithalat denetimlerinin ülkemizde yürürlükte olan (eski) yönetmeliğe göre yapılması esas olmakla birlikte, yeni direktife uygun olarak hazırlanmış uygunluk beyanları ve diğer belgeler de ithalat denetimlerinde kabul edilecektir.

9. Mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda,

 Ürünlerin ilgili Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik şartlarını düzenleyen hükümleri bakımından ciddi risk ve tehlike oluşturduğu yönünde şüpheli özellikler göstermesi,

 AT Uygunluk Beyanında yer alan marka, model vb. gibi ürünü tanımlayan bilgilerin ürün ile uyumlu olmaması,

 AT Uygunluk beyanında atıf yapılan direktif ve/veya standartların güncellenmesi,

 AT Uygunluk Beyanında beyan edilen standartların ürünü karşılamadığı için değiştirilmesi,

 İlk sunulan AT Uygunluk Beyanının fatura ve taşıma belgesi tarihinden daha sonra düzenlenmiş olması,

durumlarında ithalatçıdan ürüne ilişkin test raporları talep edilecek olup sertifika vb. eşdeğer belgeler yeterli görülmeyecek ve test raporları değerlendirilerek denetim işlemleri gerçekleştirilecektir. Test raporlarının talep edilme gerekçeleri İthalat-Net sisteminin geri gönderme modülü üzerinden firmaya yazılı olarak belirtilecektir.

Sayfa 23 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

Onaylanmış kuruluş gerektiren ürünlerin ilgili sertifikaları mutlaka talep edilecek ve ayrıntılı bir inceleme yapılması gerektiği durumlarda test raporları yerine sadece ilgili sertifikalarla işlemler tamamlanacaktır. Bu kapsamda firmalardan test raporu istenmeyecek ancak sertifikaların doğruluğu hususunda tereddüt hâsıl olduğunda belgeyi düzenleyen onaylanmış kuruluşlarla irtibata geçilerek belgenin doğruluğu sorgulanacaktır.

10. Test raporları talep edildiğinde ürün işaretleme bilgilerinin de sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesini teminen öncelikle ithal edilmek istenen ürünlerin yerinde gerçekleştirilen fiziki muayenesi ve olabildiğince fotoğraf çekimi yapılmalıdır.

11. Sunulan test raporları teknik inceleme uzmanı tarafından öncelikli olarak ön değerlendirmeye tabi tutulacak ve ön değerlendirme için aşağıdaki kontroller yapılacaktır.

- İthal edilmek istenen ürün modelleri ile ilgili olup olmadığı,

- Uygunluk Beyanında atıf yapılan güncel standartlara ilişkin olup olmadığı,

- Sayfa sayısının tam olup olmadığı (ilgili raporun bütünlük arz edip etmediği),

- Uygun sonuçlandırılmış olup olmadığı (raporda F: Fail vb. testin başarısız olduğu maddeler olmamalıdır),

- İmzalı ve onaylı olup olmadığı,

- Özgün bir tanımlamasının olup olmadığı (rapor numarası vb.),

- Laboratuvarın adı ve adresi ile deneyi yaptıran kuruluşun adı ve adresi bilgilerinin olup olmadığı,

hususlarında herhangi bir eksiklik tespit edilmemişse detay test raporu incelemesi yapılmaksızın normal denetim faaliyetlerine devam edilecektir.

12. Ancak yukarıda belirtilen ön değerlendirme kontrolleri ile ilgili hususlarda bir eksiklik tespit edilmesi durumunda keyfiyet ilgili firmaya geri gönderme modülü üzerinden iletilecektir. Firmanın eksiklikleri tamamlamasını müteakip ön değerlendirme süreci tamamlanacak ancak ön değerlendirme sürecinde ilk incelemede eksiklik tespit edilmesi nedeniyle tereddütlü durum oluştuğu için ilgili Laboratuvarlar/İthalat İnceleme Komisyonu’ndan detay test raporu incelemesi kapsamında görüş alınabilecektir. Gerek görülmesi ve mümkün olması halinde numune ile birlikte test raporları ilgili Laboratuvarlara/ İthalat İnceleme Komisyonuna gönderilebilecektir.

13. Sunulan belgelerde atıfta bulunulan standart/standartların güncel olması esastır. Ancak, ithalat denetimine konu olan ürünlere ilişkin sunulan test raporunun güncel standartları içermemesi durumunda, öncelikle ürünün güncel olmayan standarda uygunluk göstermesi şartıyla güncel standartlar ile mevcut test raporundaki standartların arasındaki farka ilişkin kriterlerin esas itibariyle ithal konusu ürüne uygulanabilir olmadığının test raporunu düzenleyen kuruluşça tevsik edilmesi istenir.

 Bunun yazılı olarak tevsik edilmesi halinde, denetim işlemi mevcut test raporundaki revize edilmemiş standartlara göre tamamlanmalıdır.

Sayfa 24 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

 Bunun yazılı olarak tevsik edilmemesi halinde ithalatçının talebi üzerine konu Enstitümüz tarafından incelenir. İncelemenin sonucunda standartlar arasındaki farkın ürüne uygulanabilir olmadığının tevsiki halinde ithalat denetimi mevcut test raporları göz önünde tutulmak suretiyle tamamlanır.

14. Laboratuvarlara/İthalat İnceleme Komisyonuna ön değerlendirmesi yapılmamış eksik sayfalı, uygunluk beyanında atıf yapılan standartlarla ve ürün modelleri ile ilgili olmayan vb. test raporları gönderilmeyecektir. Laboratuvarlar/İthalat İnceleme Komisyonuna tarafından incelenecek husus ise raporların uygunluğu ve test raporunun ilgili ürünleri temsil edip etmediği ile sınırlı olacaktır.

10.3 Denklik Beyanları

İmalatçı tarafından yapılan, denetim konusu ürünlerin farklı modellerinin denkliğine ilişkin beyanları kabul edilmez. Ancak;

1. Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik” (LVD) ve “Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği” (EMC) kapsamındaki ürünlerin denkliğine ilişkin sunulan belgeler veya raporlar (ilgili ürün modeli/modelleri için düzenlenen test raporuna da atıfta bulunarak, atıfta bulunulan test raporunun sonuçlarının, bu test raporu konusu modele/modellere denk olduğu düşünülen ürün modeli/modelleri için de geçerli olduğunu açıkça ifade eden) herhangi bir akredite test kuruluşu veya onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenmesi durumunda kabul edilir.

2. EMC veya LVD Yönetmelikleri haricindeki Yönetmelikler kapsamındaki ürünler için ürünlerin denkliğine ilişkin belgeler veya raporlar (ilgili ürün modeli/modelleri için düzenlenen test raporuna da atıfta bulunan, bu test raporunun sonuçlarının, test raporu konusu modele/modellere denk olduğu düşünülen ürün modeli/modelleri için de geçerli olduğunu açıkça ifade eden) sadece denkliği kabul edilen ürün model/modelleri için test raporunu düzenleyen ilgili akredite test kuruluşu veya onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenmiş ise kabul edilir.

3. Akredite kuruluşlar tarafından verilen denklik beyanlarında belgeyi düzenleyen kuruluşun ISO/IEC 17025 standardı kapsamındaki akreditasyon belgesi talep edilmelidir.

4. Ürünlerin denkliği, ilgili test raporları içerisinde belirtilmişse ilave bir denklik beyanı istenmez.

5. Tip onay sertifikası gerektiren ürün modelleri/tipleri/serileri ile ithal edilmek istenen ürün modelleri/tipleri/serilerinin farklı olması durumunda ürünlere ilişkin düzenlenen denklik beyanları kabul edilmeyecektir. Tip onay sertifikası ürüne (tipe) özgü olup, bu sertifika konusu ürün ve/veya ürünler denklik beyanına konu edilemezler.

6. Tip Onay Sertifikası gerektirmeyen ürünlere ilişkin ürün ve test raporu arasındaki model bilgisi farklılığı durumunda düzenlenen denklik beyanı uygulaması marka bilgisi farklılığı için de geçerlidir.

Sayfa 25 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

10.4 Teknik Dosya İncelemesi

Mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonrasında daha ayrıntılı bir inceleme yapılması gereğinin ortaya çıkması veya ürünün güvenliğine dair bir şüphenin oluşması halinde, ürüne ilişkin teknik dosyanın bir örneği ithalatçıdan talep edilebilir. Teknik dosyadaki bilgi ve belgelerin teknik mevzuatta yer alanlara uygun olması gerekir.

Teknik Dosya İncelemesi Direktifler Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu kapsamda teknik dosya Direktifler Müdürlüğüne iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılacaktır.

10.5 CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti

1. “CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti” ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde firmalara talep etmeleri halinde Enstitümüzce sertifikalandırma hizmeti sunulacaktır. Sertifikalandırılmak istenen ürünlerle ilgili Enstitümüze yapılan başvurularda ürünlere ait Teknik Dosya ilgili mevzuata göre Direktifler Müdürlüğü tarafından incelenecektir. Teknik Dosyanın Direktifler Müdürlüğünce ilgili mevzuata uygun bulunması halinde söz konusu ürünlere ilgili müdürlük tarafından Teknik Dosya Uygunluk Belgesi düzenlenecektir.

2. Firmaların TAREKS üzerinden gerçekleştirdikleri başvurular fiili denetim için Enstitümüze yönlendirildiğinde Enstitümüz tarafından verilen Teknik Dosya Uygunluk Belgesi ve ekinde yer alan AT uygunluk beyanının İthalat-Net sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

3. Fiili denetimi gerçekleştiren Teknik İnceleme Uzmanı tarafından firmanın eklediği Teknik Dosya Uygunluk Belgesinin Enstitümüzce verilip verilmediği, ithal edilmek istenen ürünleri karşılayıp karşılamadığı ve geçerliliği kontrol edilecektir. Teknik Dosya Uygunluk Belgesi ekinde yer alan AT uygunluk beyanına ilişkin ayrıca bir inceleme yapılmayacaktır. Enstitümüz tarafından düzenlenmediği anlaşılan sertifikaların sunulması halinde konu ivedilikle Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı’na bildirilecektir. Teknik Dosya Uygunluk Belgesinin ürünleri karşılamaması veya firmanın geçerli sertifika sunamaması durumunda normal ithalat denetimi prosedürlerine göre işlemler devam ettirilecektir.

4. Direktifler Müdürlüğü’nden alınan Teknik Dosya Uygunluk Belgeleri mevcut ve yeterli ise, ilk başvuru ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayeneye gönderilecektir. Fiziki tespit neticesinde uygun olduğu görülen başvurular Kabul: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacaktır. Aynı ürün için gerçekleştirilen müteakip ithalat başvuruları üç aylık periyotlarla fiziki tespite gönderilecektir. Bu nedenle müteakip ithalat başvurusunda bir önceki heyet tespit tutanağının İthalat-Net sistemine firma tarafından yüklenmesi gerekmektedir. Teknik İnceleme Uzmanı sisteme yüklenmiş olan heyet tespit tutanağının doğruluğunu kontrol ettikten sonra üç aylık süre dolmamışsa fiziki tespite yönlendirmeden başvuruyu sonuçlandıracak, aksi takdirde fiziki tespite yönlendirecektir. Ciddi ve somut bir şüphe oluşması durumunda Teknik İnceleme Uzmanı üç aylık süre dolmadan da gerekçesini belirtmek şartıyla başvuruyu fiziki tespite yönlendirebilecektir.

Sayfa 26 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

5. Direktifler Müdürlüğü’nden alınan Teknik Dosya Uygunluk Belgeleri mevcut ve yeterli ise önceden teknik dosya ve test raporları incelenmiş ve uygun bulunmuş olduğu için ne şartla olursa olsun Teknik Dosya ve Test Raporu talep edilmeksizin işlemler sonuçlandırılacaktır.

10.6 Deneyler

1. Ürünün teste tabi tutulmasının gerekmesi (ürünün güvenliğinden ciddi bir şüphe duyulması halinde) veya firmaların ürünlerinin teste tabi tutulmasını talep etmeleri halinde Bakanlık talimatının alınması için konunun Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılması gereklidir.

2. Bakanlık onayının alınmasını müteakip numune alım işlemini gerçekleştirmek üzere ilgili taraflara numune alımının yapılacağı tarih ve saat bildirilir. Numune alımı testleri gerçekleştirecek laboratuvar ile koordine edilerek alınır ve numune alındığına dair dört nüsha "Numune Alma Tutanağı" (Ek-2) düzenlenir. Numune Alma Tutanağının bir nüshası gümrük görevlisine, bir nüshası firmaya, bir nüshası da numunelerle beraber ilgili laboratuvara gönderilir ve bir nüshası da Enstitümüzde saklanır.

3. Test için numune alınması halinde; numune alımı ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılır ve bir örneği ilgili kişiye verilmek üzere numune alındığına dair “Deney İçin Numune Alma Tutanağı” (Ek-2) düzenlenecektir. Laboratuvara gönderilmek üzere alınan numuneler (Ek-3)’da örneği bulunan numune kartları takılarak mühürlenir. Numune alınarak ürünün ilgili Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek için varsa test raporları ile beraber asgari güvenlik şartlarını sağlamasını teminen muayene ve deneyleri yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderilecek, laboratuvar tarafından yapılan muayene ve deney sonucuna göre işlem yapılacaktır.

4. Alınan numunelerin kayıt altında tutulması için aşağıda verilen bilgileri içerecek şekilde bir kayıt defteri oluşturulacaktır. Alınan numuneye bir kayıt numarası verilecek ve numune en kısa sürede analizleri yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderilecektir.

Örnek Kayıt Defteri Formatı
 

Kayıt No Firma
Adı
Beyanname
Tarih/No
Ürün
Adı
Marka Model Ürün
Adedi
Gönderilen
Laboratuvar
Gönderme
Tarihi
                 

 

Teste gönderilen numunelerin izlenebilirliğinin sağlanması için aşağıda belirtilen kodlama sistemi kullanılacak olup, kayıt numarası her yıl 001 den başlayarak ve bir (1) artırılarak verilecektir.

Örnek: AND / 2016 / 001

5. Ürünlere deney yapılması kararı neticesinde firmaların deney ücretleri hakkında bilgilendirilmesi mutlak surette www.tse.org.tr sayfası altında “ Deney Hizmetleri-Deney Ücretleri ” bağlantısından sorgulanarak yapılacaktır. İlgili firmaya güncel ve doğru fiyatın verilmesi ve ilgili müdürlükçe tespit edilen bu fiyat konusunda ilgili laboratuvarın da bilgilendirilmesi, ilgili müdürlük ve laboratuvar tarafından tespit

Sayfa 27 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

edilen fiyatların farklı olması durumunda ise deneylere firmadan onay alınmadan başlanmaması gerekmektedir.

6. Laboratuvarlarımıza gönderilen ürünlere ilişkin yapılacak deney ücreti, ithalat işlemi yapan birimlerimizce tahsil edilerek faturalandırılacak, deney ücretleri laboratuvarlarca belirlenen ve Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı intranet sayfasında yayımlanan ücretler esas alınacak, faturalarda ve ilgili muhasebe bilgisayar kayıtlarında deney ücretleri kalemi olarak mutlaka belirtilecektir.

10.7 Kullanılmış Ürünler

1. Her türlü kullanılmış ürün denetiminde güncel mevzuatların kullanılması gerekliliği ile ilk üretim şartlarındaki mevzuatın geçerliliği arasında değerlendirme yapmak gereklidir.

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5.maddesi,

“

 Kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ( hangi ülkeden ithal edilmek istenirse istensin)

ile

 Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilmek istenen kullanılmış ürünlerin

güncel mevzuata ve ilgili teknik düzenlemeye uygun olması gereklidir.” hükmüne amirdir. Bu doğrultuda, AB üyesi ülkelerden gelen ürünlerin değişikliğe uğramadığına dair ithalatçı firma veya yetkili temsilcisinin yazılı beyanı alınırsa ilk üretim şartlarında geçerli olan mevzuat uygulanacak olup, AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan ithalatlar için veya değişikliğe tabi tutulan ürünler için güncel mevzuat şartları uygulanacaktır.

2. Kullanılmış ve orijinal ürüne göre değişikliğe uğramış ürünler için inceleme heyet tespit tutanaklarında kayıt altına alınan açıklamalar varsa bu hususlarla ilgili firma veya yetkili temsilcisi beyanı ne olursa olsun tutanak esas alınacaktır.

10.8 Aksam/Parça ve Üretim Girdisi Denetimleri

2016/9 ÜGD Tebliği kapsamında aksam ve parça ithalatına ilişkin olarak;

1.

a) İthal konusu aksam ve parçaların CE işareti taşıyan bir üründe kullanılacak olması durumunda, söz konusu ürüne ait AT uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulabilmesi/doğrulanabilmesi ve ayrıca aksam ve parçaların ilgili nihai üründe kullanılacağına dair beyanın ve dokümanların (katalog gibi) sunulması şartıyla, söz konusu aksam ve parçaların ithalat denetimleri “Koşullu Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

b) Tebliğ kapsamında yer alan Yönetmeliklerin ilgili hükümleri uyarınca CE işaretinin nihai ürünlerde iliştirilmesi esastır. CE işaretinin nihai ürünü oluşturan

Sayfa 28 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

aksam ve parçaların üzerinde iliştirilmiş olduğunun tespiti halinde, denetimler “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Bu tür işlemlerle ilgili olarak firmaya Enstitümüz tarafından “Nihai ürünlerde yer alması gereken CE İşaretinin aksam ve parça üzerinde olduğu tespit edilmiştir. CE İşaretinin ithalat işleminden hemen sonra ve her halükarda piyasaya arzından önce sökülmesi veya görünmez hale getirilmesi gerekmektedir” bilgisi verilir.

c) Bir üretim sisteminde (montaj hattı, üretim hattı vb.) kullanılmak üzere ithal edilmek istenen aksam/parçalara ilişkin denetim işlemlerinde;

- Aksam/parçanın kullanılacağı üretim sisteminin tamamına istinaden tek bir CE işareti iliştirilmiş olması,

- İthal edilmek istenen aksam/parçanın bir üretim sisteminde kullanılacağına dair beyanda bulunulması ve/veya dokümanların (katalog, teknik resim vb) sunulması,

durumunda söz konusu aksam/parçaya yönelik denetim işlemi “Koşullu Kabul: Aksam/Parça: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılır.

2.

a) Tebliğde yer alan Yönetmeliklerin kapsamı dışındaki ürünlere ilişkin aksam ve parçaların:

- nihai ürünü kullanan firma tarafından ithal edilmek istenmeleri halinde, aksam / parça olarak kendi başlarına güvenli olduklarına ve hâlihazırda iç piyasadaki kendi tesislerinde kullanılmakta olan güvenli ana ürünlerin bünyesinde kullanılacaklarına dair söz konusu firmanın yazılı beyanının olması,

- nihai ürünü kullanmakta olan firmaya satışı gerçekleştirilmek üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri halinde ise, nihai ürünü kullanan firmaya teslim edeceklerine dair ithalatçı firmanın yazılı beyanı ile nihai ürün kullanıcısından alınan ve ithal edilecek aksam ve parçaların güvenli olduklarını ve kendi tesislerinde bulunan söz konusu ana üründe kendileri tarafından kullanılacağını gösterir yazılı beyanın olması,

durumlarında; ithal edilmek istenen aksam ve parçaların bahse konu nihai üründe kullanılacağına dair bağlantının Enstitümüz tarafından kurulması/doğrulanması kaydıyla ithalatına izin verilir. İthal edilmek istenen ürünlerin ana üründe kullanılacağına dair bağlantının Enstitümüz tarafından kurulamadığı/doğrulanamadığı durumlarda kullanıcı firmanın yazılı beyanı yeterli görülür. Bu kapsamda ithaline izin verilen ürünlere ilişkin başvurular piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine konu edilebilmelerini teminen “Koşullu Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

b) Yeni Yaklaşım mevzuatı kapsamında yer alan ilgili Direktif/Direktifleri uyumlaştıran meri Yönetmelik/Yönetmeliklerin ülkemizdeki ilk yürürlük tarihinden önce üretildiği, varsa nihai ürüne eşlik eden dokümanlarla ispat edilebilen veya üretici beyanı ile tespit edilebilen nihai ürünlerde kullanılacak aksam ve parçaların:

Sayfa 29 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

- nihai ürünü kullanan firma tarafından ithal edilmek istenmeleri halinde, aksam / parça olarak kendi başlarına güvenli olduklarına ve hâlihazırda iç piyasadaki kendi tesislerinde kullanılmakta olan güvenli ana ürünlerin bünyesinde kullanılacaklarına dair söz konusu firmanın yazılı beyanının olması,

- nihai ürünü kullanmakta olan firmaya satışı gerçekleştirilmek üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri halinde ise, nihai ürünü kullanan firmaya teslim edeceklerine dair ithalatçı firmanın yazılı beyanı ile nihai ürün kullanıcısından alınan ve ithal edilecek aksam ve parçaların güvenli olduklarını ve kendi tesislerinde bulunan söz konusu ana üründe kendileri tarafından kullanılacağını gösterir yazılı beyanın olması,

durumlarında; ithal edilmek istenen aksam ve parçaların bahse konu nihai üründe kullanılacağına dair bağlantının Enstitümüz tarafından kurulması/doğrulanması kaydıyla ithalatına izin verilir. İthal edilmek istenen ürünlerin ana üründe kullanılacağına dair bağlantının Enstitümüz tarafından kurulamadığı/doğrulanamadığı durumlarda kullanıcı firmanın yazılı beyanı yeterli görülür. Bu kapsamda ithaline izin verilen ürünlere ilişkin başvurular piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine konu edilebilmelerini teminen “Koşullu Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

İlgili yönetmelik/yönetmelikler ülkemizde yürürlüğe girmeden önce üretilen ve hâlihazırda ülkemizde kullanımda bulunan ürünlerin aksam ve parçalarının ithal edilmek istenmesi halinde referans alınacak yürürlük tarihi söz konusu yönetmelik/yönetmelikleri Türkiye’de uyumlaştıran yönetmeliğin ülkemize girdiği tarih olacaktır. Bu çerçevede,

- Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği, Makina Emniyeti Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmelikleri ve Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik uyumlaştırılarak ülkemize ilk kez 2002 tarihinde,

- Asansör Yönetmeliği 2003 tarihinde,

- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik uyumlaştırılarak 2008 tarihinde

yürürlüğe girmiştir.

3. Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen ürünlerin üretim girdisi başvuruları aşağıdaki şekilde denetlenir:

a) Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen ürünlerin üretim girdisi olduğunun üretici vasfı olan firmalarca veya üretici adına ithalat yapan tedarikçisi tarafından beyan edilmesi durumunda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) birimleri tarafından bahse konu üretici/tedarikçi firma adına düzenlenen muafiyet belgesi istenir, denetim konusu üretim girdilerine ilişkin olarak BSTB tarafından düzenlenen söz konusu muafiyet belgesinin ibraz edilmesi durumunda;

Denetmen tarafından öncelikle, TAREKS üzerinden Enstitümüze iletilen başvuru bilgilerinden söz konusu denetim başvurusunun, TAREKS’ te “Üretim Girdisi” muafiyeti seçilmek suretiyle yapılıp yapılmadığı kontrol edilir, müteakiben:

Sayfa 30 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

- “Üretim Girdisi” muafiyeti seçilmeden yapılmış bir başvuru ise, başvuru iptal edilir. Firmaya söz konusu muafiyet seçilmek suretiyle TAREKS üzerinden yeni bir başvuru yapılması gerektiği bildirilir.

- “Üretim Girdisi” muafiyeti seçilmek suretiyle yapılmış bir başvuru ise, başvuru “Koşullu Kabul-Üretim Girdisi: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

Ayrıca, üretim girdisi muafiyeti başvurularında ürün ile ürüne eşlik eden belgeler arasında illiyet bağı kurulması amacıyla gümrüklü sahada fiziki muayene yapılacaktır.

b) Sunulan BSTB İl Müdürlüğünden alınan muafiyet yazısı, ilgilisince düzenlenip düzenlenmediği hususları göz önüne alınarak ve gerekirse ilgili BSTB İl Müdürlüğü ile de iletişime geçilmek suretiyle tetkik edilir. Bu tetkikin sonucunda, söz konusu belge ile ilgili bir şüphe hâsıl olması durumunda, bahse konu belge hakkında BSTB’den bilgi alınarak işlem tesis edilir.

c) BSTB’den alınan muafiyet belgelerinin düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden sonra olması durumunda belge kabul edilecek ve denetim yukarıda açıklanan uygulamaya göre yapılacaktır. Ancak, denetimi Red ile sonuçlanan ürünler için sonradan BSTB üretim gidisi muafiyet belgesi ile Enstitümüze başvuru yapılması halinde bu başvuru Bakanlığa iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılır. Bakanlıkça ilgili muafiyetten yararlanabilmesi için başvuru tekrar denetime açılabilir.

10.9 Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında Tanınacak Süreler

1. Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda (firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı taşımadığına kanaat getirilmesi halinde) ürüne ait belgelerin firma tarafından 120 günlük ek süre içerisinde tamamlanması istenilir.

2. Verilen süre ile bu süre zarfında talep edilen belgelerin sunulmaması durumunda denetim Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılmalıdır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı firma ile ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmelidir.

3. Firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı olduğuna dair kanaat oluşursa ek belge ve bilgi süresi verilmeksizin Madde 10.10 İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler bölümüne göre işlem yapılacaktır.

4. Ek belge ve bilgileri temin etmek üzere (test raporu, tip onay sertifikası vb.) süre verildiği bilgisini içeren ve eksikliğin belirtilen süreye kadar tamamlanması gerektiğini, aksi halde denetimin Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacağını ve red ile sonuçlandırılan ürünler için yeniden başvuru yapma imkânının bulunmadığını belirten bir mesaj kullanıcıya iletilmelidir.

Sayfa 31 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

5. Ek süre; istenen bilgi ve belgeleri temin etmesi için firmalara tanınmış olan 120 günlük süredir. Bu süre, her türlü bilgi ve belge temini için verilecek toplam süre olup, firmadan talep edilen yeni bilgi ve belgeler için ayrıca bir süre verilmeyecek, istenilen ilave bilgi ve belgeler için verilecek süre 120 günlük süreden düşülecektir. Ancak, firmanın sistem üzerinden Enstitümüze geri dönüş yaparak eklediği bilgi ve belgelerin ilgili ithalat birimince değerlendirilmesi, laboratuvardan veya Enstitümüzün diğer birimlerinden görüş alınması gibi Enstitümüz tarafında geçen süreler firmalara tanınan sürelerden düşülmeyecektir.

6. Eksik bilgi ve belgelerin temin edilmesi için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dâhil edilerek hesaplanmalıdır.

10.10 İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler

1. Firmaların sunmuş olduğu bilgi ve belgelerin aslına uygun olmaması, belgenin ilgilisince düzenlenmediğinin anlaşılması veya denetim birimlerini yanıltmak amacıyla belgeler üzerinde tahrifat yapıldığının anlaşılması gibi durumlarda belgelerin yenilenmesi talep edilmez; bilgi ve belge tamamlaması veya düzeltmesi için ek süre verilmeden başvuru doğrudan “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

2. Sunulan belgenin doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesinden belge araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. Belgenin doğru olmadığının, düzenleyen kuruluş tarafından teyit edilmesi halinde, belgelerin yenilenmesi talep edilmez; bilgi ve belge tamamlaması veya düzeltmesi için ek süre verilmeden başvuru doğrudan “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve ilgili belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına iletilir.

3. Doğruluğundan şüphe edilen belgeyi düzenleyen kuruluş ile irtibata geçilir. İlgili kuruluştan istenen bilginin 20 gün içerisinde gönderilmemesi durumunda denetim başvurusu mevcut bilgi ve belgeye göre sonuçlandırılır.

4. Enstitümüze yönlendirilen ithalat denetimi başvurusu muhteviyatı ürünlere ilişkin denetim her bir model/tip için ayrı ayrı yapılır. Model/tiplerden birisi hakkında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir tahrifat, sahtecilik vb. işlemlerinin yapıldığının anlaşılması durumunda yalnızca sahteciliğin tespit edildiği model/tipler red ile sonuçlandırılır, diğerlerinin denetimi ilgili teknik mevzuatına uygunluk açısından tamamlanır.

10.11 Fiziki Muayene (İnceleme Heyetleri)

1. Gümrükte tutulan gerek numune alma, gerekse tespit tutanaklarında ürünü en iyi şekilde tanımlayan ( CE işareti, imalatçı adı, ürün adı, marka, model, seri numarası vb.) işaretleme bilgileri mutlaka bulunacak olup, tutanaklarda inceleme heyeti, firma temsilcisi ve gümrük yetkilisinin/ürün denetmeninin imzası mutlaka aranacaktır. Mümkünse ürünü tanımlayacak, işaret bilgilerini kapsayacak ve tekrar incelemeye mahal vermeyecek şekilde ürünlerin fotoğrafları çekilecek, çekilen fotoğraflar ve numune alma tutanağı inceleme heyeti tarafından İthalat-Net sistemine yüklenerek dosyasında muhafaza edilecektir.

Sayfa 32 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

2. Bu tür tereddüde mahal bırakmayan ve mevzuata paralel yapılan tespitler neticesi uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde; kesinlikle ikinci defa gümrükte tespit yapılmayacaktır. Bu tür talepler numune alma tutanağına atıf yapılarak “uygunsuzluk tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit ve tevsik edildiğinden ve tutanak taraflarca imzalandığından talep uygun görülmemiştir” şeklinde reddedilecek ve Muayene Gözetim Grup Başkanlığına aktarılmayacaktır.

3. Enstitümüz elemanlarının eksik veya yanlış anlaşılmalardan doğan hatalı iş ve işlemleri neticesinde tutulan tutanaklara ilişkin ciddi/mesnetli firma itirazları ilgili birim yöneticisi tarafından değerlendirilecektir.

Tekrar inceleme heyeti düzenlenmesi kararı verilebilmesi için gerektiğinde önceki heyetin ve/veya ilgili gümrük müdürlüğünün ( ürünlere teknik müdahale veya elleçleme yapılıp yapılmadığı ve ürünün durumu vb.) yazılı görüşü alınabilir.

Tekrar heyet düzenlenmesi kararının ilgili birim yöneticisi tarafından verildiği durumlar için dosyayı inceleyen teknik inceleme personeli veya gümrük incelemesine iştirak eden inceleme heyetinden en az biri olmak üzere iki kişi görevlendirilerek tekrar tespit için görevlendirme ilgili müdürlükçe yapılacaktır.

Tekrar heyet düzenlenmesi kararı verildiği durumlarda, birim yöneticisi tarafından ilk inceleme heyetinden kasıtlı olarak hatalı, eksik iş ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında TSE Personel Yönetmeliği çerçevesinde gereği yapılacaktır.

Bu şekilde yapılan değerlendirmeler akabinde sonuç işlemi takip eden 5 (beş) iş günü içinde bilgi amaçlı olarak gerekçeleri ile birlikte bir yazı ile Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına bildirilecektir.

4. Gümrük incelemelerinde firmanın gümrük sahasında bulunmadığı durumlarda düzenlenen tutanak mutlaka gümrük yetkilisine/ürün denetmenine imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.

5. Gümrük sahasında yapılan incelemelerde numunenin bulunamadığı ve/veya ürünlerin tespite ve/veya numune almaya hazır olmadığı durumlarda, düzenlenen tutanak gümrük yetkilisi/ürün denetmeni ve firma veya yetkili temsilcisine mutlaka imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın ürünlerin hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.

6. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri bulunduran genel ve özel antrepolarda yapılan incelemelerde düzenlenen Numune Alma/Tespit Tutanağının Gümrük Yetkilisi bölümü Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ifadesini ve Yetki Numarasını ihtiva eden kaşesi bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yetki verdiği ve Gümrük Müsteşarlığına bildirimini yaptığı personeli tarafından da onaylanabilecektir.

7. Gümrük Sahasında tutulan Numune Alma/Tespit Tutanağı ve ürünlere ait varsa fotoğraflar tespitin yapıldığı tarihten en geç 1 iş günü içerisinde mutlaka sisteme yüklenecek ve inceleme heyeti tarafından görev sonlandırılacaktır.

Sayfa 33 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

8. Gümrük yetkilisinin, YGM’nin, YGM’nin yetki verdiği ve Gümrük Müsteşarlığına bildirimini yaptığı personelin tutanakları imzalamadığı gümrüklü sahalarda denetimler Ekonomi Bakanlığının Ürün Denetmenleri ile yapılacaktır. İthalat birimlerimiz, bu durumdaki heyet tespitleri için Ekonomi Bakanlığına bağlı Bölge Müdürlükleriyle irtibata geçerek gerekli koordinasyonu sağlamalıdır.

10.12 Başvuru Sonuçlandırma

1. Uygunluk Denetim Sonuçları aşağıdaki şekilde olacaktır.

- Kabul: Denetleme Sonucu

- Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu

- Liste Dışı: Denetleme Sonucu

- Red: Denetleme Sonucu

- Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu

- Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu

- Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu

- Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu

- Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu

- TAREKS Başvuru İptal: Denetleme Sonucu

- Koşullu Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu

- Koşullu Kabul-Üretim Girdisi: Denetleme Sonucu

2. Enstitümüzce fiili denetime tabi tutulan başvurularda sonuçlar TAREKS’ e aktarılacaktır.

3. Sonuçlanan başvurular için firmaya ve/veya ilgili gümrük müdürlüğüne “ Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılan durumların haricinde belge/yazı düzenlenmeyecektir.

4. Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili teknik mevzuata tamamen uygun olması halinde başvuru, “Kabul: Denetleme Sonucu” ile, ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde belirtilen süre içinde firmanın ek süre talep etmemesi veya verilen süreye rağmen talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde Enstitümüze sunulamaması durumlarında, başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

5. Firmaların başvurunun “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılmasını talep etmesi halinde, firmaya red ile sonuçlanan başvuruları için tekrar denetim başvurusu yapılamayacağı hususu bildirilmeli ve firmadan başvurunun red ile sonuçlandırılmasına ilişkin yazılı talep alınmalıdır.

6. Ürünün teknik düzenlenmesine uygunluğu evrak üzerinde belgelenmiş olsa dahi yapılan denetimler sonucunda (işaretleme kontrolü, deney yapılması vb. durumlarda) ürünün Teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun fiilen tespiti halinde denetim “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve denetim sonucu TAREKS’ te ilan edilir.

Sayfa 34 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

7. “Red: Denetleme Sonucu” ilgili ithalatçı (Ek-1a) ve ilgili gümrük idaresine (Ek-1b) yazılı olarak bildirilir. “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılan müracaatlarda firmalara yeniden başvuru yapılamayacağı bilgisi mutlaka verilmelidir.

8. Uygunsuzluk yazılarının (Ek-1a ve Ek-1b) ıslak imzalı olarak ilgili firmaya ve gümrük idarelerine gönderildiğinin kayıt altına alınması ( Kargo numarasının kaydedilmesi, firmanın elden teslim aldığı durumlarda teslim aldığına yönelik imza atması vb. ) önem taşımaktadır.

9. Firmaya ve ilgili gümrük müdürlüğüne düzenlenen Ek-1a veya Ek-1b Uygunsuzluk yazılarının izlenebilirliğinin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen kodlama sistemi kullanılacak olup, kodlama İthalat-Net Sistemi tarafından otomatik olarak sağlanacaktır.

Birim Kodu / Yazı Kodu / Yazı No

Yazı Kodu :

Uygunsuzluk Yazısı : UDZ

Yazı No : 00001 den başlayarak 1 (bir) artırılarak devam edecektir.

Örnek : AND/UDZ/00001

Uygunluk Denetiminde; Uygunsuzluk Yazıları (Ek-1a ve Ek-1b), birer nüshası Enstitümüzde kalmak üzere iki (2) nüsha olarak düzenlenecektir.

10. Enstitümüz tarafından uygunsuzlukla sonuçlandırılan denetim başvurularına ilişkin uygunsuzluk sebepleri, koşullu kabule gerekçe olan eksiklikler ve bunlara ilişkin diğer denetmen notları, denetim sonuçlandırılırken “Açıklama” başlığı altına eklenir. Bu yolla Ekonomi Bakanlığı söz konusu bilgilere TAREKS üzerinden ulaşır.

10.13 Firmaların, Denetimi Red İle Sonuçlanan Ürünler İçin Yeniden Değerlendirme Talepleri

Belgelerin zamanında sunulamaması veya başvurunun red ile sonuçlandırılması talepleri nedeniyle red ile sonuçlandırılan başvurular hakkında ilgili ithalatçı tarafından eksikliklerin giderildiğine dair Enstitümüze başvuru yapılması durumunda, bu başvuruların değerlendirilmek üzere Bakanlığa iletilmesini teminen Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılması gerekmektedir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda bir defaya mahsus olmak üzere ilgili başvuru tekrar denetime açılabilecektir. Yeniden denetime açılan başvurularda sunulacak belgelerin bu genelgede yer alan ilgili hükümlere uygun olması gerekmektedir. Ayrıca yeniden denetime açılan başvurular kapsamında 120 gün ek süre verilmeyecek, ithalatçının eksik olan belgesini ivedilikle sunması istenecektir.

Sayfa 35 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

Bununla birlikte, işaretleme eksikliği sebebiyle red ile sonuçlanan başvurular için, yeniden başvuru yapılması mümkün bulunmamakta olup, ilgili ithalatçıların bu yöndeki taleplerinin dikkate alınmaması gerekmektedir.

10.14 Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri

1. Yapılan denetimler sonucunda ilgili teknik mevzuatına uygunsuz ve/veya güvensiz olan ürünlerin firmalarca transit edilmek istenmesi halinde, söz konusu talepler, Gümrük Yönetmeliğinin 181. Maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca Ekonomi Bakanlığının uygun görüşünün alınmasını teminen konu Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılmalıdır.

2. Gümrük idarelerinden gelen yazılı transit talepleri için aynı şekilde Ekonomi Bakanlığının uygun görüşünün alınmasını teminen talepler Bakanlığa iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılması gerekmektedir.

3. Transit ticarete konu edilmek istenen uygunsuz ve/veya güvensiz ürünlerin Enstitümüze bağlı farklı ithalat birimlerinde tamamı veya partinin bölünmesi suretiyle, ilgili firma ve/veya farklı firmalar adına ülkemiz piyasasına arz edilmeye çalışılarak denetime konu olmaları ihtimaline karşı yapılacak işlemlerde azami hassasiyet gösterilmesi ve bahse konu ürünlere ilişkin olduğundan şüphe duyulan başvurular hakkında Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığının bilgilendirilmesi gerekmektedir.

10.15 Gümrük İdareleri Tarafından Tasfiye Edilecek Ürünler

1. GTİP itibariyle 2016/9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında denetime tabi tutulmuş ve bu denetimi olumsuz sonuçlanmış ürünlerin ithaline izin verilmemektedir. Bununla birlikte, ürünlerin ithalat denetimine tabi tutulmayıp 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu vb. mevzuata göre ele geçirilmesi ve tasfiyelik hale getirilmek istenmesi durumunda, gümrük idarelerinin tasfiyelik ürünlere ilişkin Enstitümüzden denetim talep etmesi halinde konu Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılmayacaktır. Gümrük idaresine, ilgili piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu yetkili kuruluş ile irtibata geçmesi yönünde ithalat birimi tarafından bilgi verilecektir.

11 CE İşareti ve Yönetmelikler Gereği Olması Gereken Bilgilerin İnceleme Esasları

1. Ürünün üzerinde veya bilgi plakasında, ürünün yapısı nedeniyle bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında, ayrıca ilgili teknik düzenlemesinin öngörmesi halinde ürün beraberi belgelerde üretici tarafından usulüne uygun olarak işaretlenmiş CE işaretinin mutlaka bulunması gerekir. Ayrıca ilgili direktif ve üreticinin uyguladığı uygunluk değerlendirme prosedürünün (modül) gerektirmesi durumunda Onaylanmış Kuruluş numarasının CE işareti yanında bulunması zorunludur. Bu itibarla ürüne uygulanan uygunluk değerlendirme prosedürünün Onaylanmış Kuruluş numarası gerektirmesi halinde bu numaranın ürün üzerinde bulunmaması durumunda denetim Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacaktır.

Sayfa 36 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

2. İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanında, o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerin (imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarası gibi) ürünün üzerinde bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.

3. 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ekinde yer alan Yönetmelikler kapsamındaki ürünler üzerinde olması gereken bilgilerin (Ek-6) bulunup bulunmadığı ilgili yönetmeliğin istisnai durumları da dikkate alınarak kontrol edilecektir.

4. Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) gerektiren ürünlerde, üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen AT Uygunluk Beyanı ve Onaylanmış Kuruluş tarafından verilen sertifikanın uygun bulunması ve uygunluk beyanı, sertifika ve ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve ilgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin (Ek-6)’ya uygun olması ve “CE” işareti ve gerekmesi halinde Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasının usulüne uygun işaretlendiğinin tespit edilmesi halinde başvuru “Kabul: Denetim Sonucu” ile sonuçlandırılır.

5. Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) Gerektirmeyen Ürünlerde; üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanının içerik olarak uygun bulunması ve uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve ilgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin (Ek-6)’ya uygun olması ve “CE” işaretinin usulüne uygun işaretlendiğinin tespit ve tevsiki halinde başvuru “Kabul: Denetim Sonucu” ile sonuçlandırılır.

6. Ürün üzerinde “CE” İşaretinin olmaması ve/veya imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarası olmadığının tespit ve tevsiki halinde uygunluk değerlendirme işlemi “Olumsuz” olarak değerlendirilerek başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

11.1 “CE” İşaretinin Konulmasına İlişkin Genel Hükümler

1. Yeni Yaklaşım kapsamında CE işareti gerektiren ürünlerin uygunluk işareti kontrolü, ürünün tabi olduğu Yönetmelikte yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, “CE İşareti Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır. Ürünün tabi olduğu ilgili Yönetmeliğin zorunlu kıldığı yer ve şekle göre konulmuş CE işareti taşımayan ürünlerin ithalatına izin verilmez.

2. İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.

3. Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, “CE” işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.

Sayfa 37 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

4. “CE” işareti; CE İşareti Yönetmeliğinde bulunan Ek-1’de belirtilen şekle uygun olmalıdır ve çizimdeki oranlara uyularak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez, İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur, ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.

5. “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.

6. “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.

7. Denetim konusu olduklarında ürünlerin CE işareti taşıması ve ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerinin “tamamlanmış” olması gerekir.

8. İlgili yönetmelik ve üreticinin uyguladığı uygunluk değerlendirme prosedürünün (modül) gerektirmesi durumunda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur.

9. Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.

10. Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.

11. “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

11.2 “CE” İşaretinin Konulmasına İlişkin Özel Hükümler

1. CE işaretinin; kâğıt ve kolay çıkabilen malzemeden yapıştırma (sticker) şeklinde konulmuş olması durumunda ürünler için ek süre verilmeksizin başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

2. CE işaretinin; görünür, okunabilir ve silinemeyecek şekilde ürünün tabi olduğu Yönetmeliğin öngördüğü yerlere konulmuş olması ve ürüne ait diğer bilgiler (ürün resmi, ürün özellikleri, ürün kullanma talimatları, imalatçı/ithalatçı firma adres bilgileri, diğer işaretler, uyarılar vb.) ile birlikte aynı etikette baskılı şekilde bulunması kaydıyla, nitelikli şekilde iliştirilmiş kâğıt etiket üzerinde yer alan CE işareti etiketlemesi de uygun kabul edilir. Çünkü söz konusu işaretlemenin, CE işaretinin üretim sürecinde iliştirilmiş olduğu hakkında kesin fikir vermesi gerekir. Bu kapsamda, ürüne ilişkin diğer bilgiler ile birlikte CE işaretinin de söz konusu etiket üzerinde yer almasının, CE işaretinin üretim sürecinde konulduğu hakkında yeterli fikir verdiği kabul edilir.

Sayfa 38 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

3. Ürüne ait bilgilerin tamamı veya büyük bir bölümü ürün veya ambalajı üzerinde baskılı olarak mevcut olsa dahi, CE işaretinin niteliksiz yapıştırma (sticker) şeklinde iliştirilmiş olması durumunda, ek süre ve uyarı verilmeksizin başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Öte yandan, CE işaretinin ürüne ait bilgilerin tamamı veya büyük bir bölümünün bulunduğu etiketten ayrı olarak, tek başına iliştirilmiş olması, doğrudan red nedeni olarak değerlendirilmemelidir.

4. Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında bulunan ürünlerde, CE İşareti, aynı teknik kullanılmak suretiyle, imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştirilmelidir. Dolayısıyla, imalatçı adı bilgisinin bulunduğu etiket ile CE İşaretinin bulunduğu etiket aynı vasıfta olmalıdır.

5. Boyutu itibariyle CE işareti iliştirilmesi mümkün olmayan ampuller için, CE işaretinin yanı sıra, marka, model vb. bilgisi gibi ayırt edici bilgilerin de ampulün ambalajı üzerinde bulunması yeterlidir. Bu uygulama yalnızca boyutu küçük ampuller için geçerlidir.

6. CE işaretinin, ithal konusu ürünlerin şekil veya yapısal özellikleri itibariyle CE işareti yönetmeliğinde öngörülen boyut veya grafik oranlarına uygun şekilde iliştirilemediği durumlarda ambalaj üzerinde bulunması yeterlidir, bununla birlikte ürün üzerinde CE işaretinin bulunması ancak ilgili yönetmeliğe uygun olmaması, ambalaj üzerindeki CE işaretinin ise ilgili yönetmeliğe uygun olması durumunda ürünlerin diğer hususlar açısından mevzuatına uygun ve güvenli olduğunun tespit edilmesi şartıyla denetimlerin Kabul: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılması gerekmektedir.

Ambalaj için tekil veya çoğul olarak bir değerlendirme yapılmayacak, yukarıdaki hükme istinaden ambalajın üzerinde kabul edilen CE işaretinin çoklu ambalajda olması durumunda test raporu istenerek denetime devam edilecektir.

7. Bahse konu hükümler gereğince;

- CE İşaretinin görünebilir, okunabilir ve silinmeyecek bir şekilde, ürüne ait diğer bilgiler ile birlikte aynı nitelikli etikette baskılı şekilde bulunması uygunluğa,

- Ürüne ilişkin diğer bilgilerden ayrı bir biçimde bulunan CE İşaretinin kâğıt ve kolay çıkabilen malzemeden niteliksiz yapıştırma (sticker) şeklinde konulmuş olması uygunsuzluğa,

- CE İşaretinin ürüne ilişkin diğer bilgileri bulunduran etiket/plaka vb.’den ayrı olarak iliştirildiği, ancak üretim sürecinde konulmuş olduğu konusunda kesin fikir verdiği hallerde (ürünün kendi materyalinden yapılmış kabartma halinde olması veya ürüne monte edilmiş metal plaka ya da nitelikli etiket üzerinde yer alması gibi) uygunluğa,

işaret etmektedir.

8. “CE” işaretinin nitelikli şekilde ürüne iliştirilmesine ilişkin yukarıda yapılan değerlendirmeler marka/model bilgileri için de geçerlidir.

9. "CE İşaretinin grafik oranlarında ve/veya tasarımında “bariz” bir uygunsuzluğun bulunması durumunda; (ilgili Yönetmelikte öngörülen yazı karakteri dışında bir yazı karakteri kullanılması; C ve E harfleri arasında belirgin bir aralık bulunması; C ve E

Sayfa 39 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

harflerinin boyutları arasında ciddi boyut farklılığının bulunması -biri 8 mm iken diğerinin 3 mm olması gibi vb.) denetim işlemi “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.” Bu itibarla, ürünlerin fiziki muayenesinde gözle muayene gerçekleştirilmeli ve yukarıda ifade edilen bariz uygunsuzluk durumları tutanakla kayıt altına alınmalıdır.

Yönetmelikteki grafik ve tasarımına uygun olan ve olmayan CE İşareti örnekleri aşağıda gösterilmektedir.

 • Yönetmelikteki grafik ve tasarımına uygun CE işareti

 

 

 • Yönetmelikte öngörülen yazı karakteri dışında bir yazı karakteri kullanılması

 

 • C ve E harfleri arasında belirgin bir aralık bulunması

 

 

 • C ve E harfleri arasında ciddi boyut farkı olması

 

 

10. "CE” İşaretinin ilgili Yönetmeliğin öngördüğü yerlere CE İşareti Yönetmeliği ekinde belirtilen boyuta ve/veya grafik oranlarına ve/veya tasarıma uygun olarak iliştirilmediği durumlarda ürünün tasarımı, niteliği, boyutları ve etiketinin yerleşimi gibi kriterler dikkate alınarak denetim sonucunda başka bir uygunsuzluğa rastlanılmaması kaydıyla, denetim “Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

Sayfa 40 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

11. CE işaretinin Yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara ve tasarımına uygun olmadığı durumlarda, Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılan başvurularda denetmen notu /belge açıklama kısmına uyarı sebebi olarak muhakkak:

-CE işareti “CE İşareti” Yönetmeliğinde yer alan grafikteki oranlara ve tasarıma uygun değildir.

veya

-CE işareti “CE İşareti” Yönetmeliğinde yer alan grafik oranlarına uygun ancak 5mm’den küçüktür.

hususu net olarak yazılacaktır.

11.3 Koşullu Kabul Tali Eksiklik İle Sonuçlandırılacak Başvurular

Yapılan denetimlerde;

- CE işaretinin olması ve/veya ürünün tabi olduğu Yönetmelik / Yönetmelikler uyarınca ilgili diğer işaretler (П,x, enerji performansı etiketi, CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı gibi), İlgili direktif ve üreticinin uyguladığı uygunluk değerlendirme prosedürünün (modül) gerektirmesi durumunda onaylanmış kuruluş numarasının bulunması,

- İlgili tüm belgelerin bulunması, diğer bir ifadeyle ürünün ilgili Yönetmeliğe / Yönetmeliklere uygun ve güvenli olduğu sonucunu verecek bilgi ve belgelerin mevcut olması,

- İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanının o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerin ürünün üzerinde ve/veya ambalajında olması, başka bir ifadeyle ürünle Uygunluk Beyanı arasında bağlantı kurulması,

şartlarının sağlanması halinde;

1. Tâli nitelikteki birtakım bilgilerin, üretici adresi, üretim yılı gibi, bulunmaması,

2. Ürünün üzerinde marka ve model bilgisinin olması ve bu bilgilerin ürüne eşlik eden belgelerde (fatura, test sertifikası vb.) yer alan bilgiler ile uyumlu olması, ancak imalatçı / üretici adı, adresi, ithalatçı adı, adresi bilgilerinin ürünün üzerinde veya ambalajında veya kullanım kılavuzu gibi belgelerde olmaması,

3. Makine Emniyeti, Asansör ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler üzerinde üretici adı bulunması gerektiğinden, uygunluk beyanı ile ürün arasında irtibat kurulabilmesini teminen üretici adı yerine üreticinin markasının ürünün üzerinde olması,

durumlarında bahse konu bilgilerin ürünlerin ithalat işlemlerinin tamamlanmasından hemen sonra ve her halükarda piyasaya arzından önce söz konusu eksikliklerin mutlaka giderilmesi kaydıyla, denetimler “Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

Sayfa 41 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

11.4 Elleçleme İzinleri

1.

- Ürünlere, üretim kontrol safhasının sonunda üretici tarafından iliştirilmesi gereken bilgi, uyarı ve işaretlerin birbirinin görülmesini/okunmasını engellemesi durumunda; söz konusu bilgi, uyarı ve işaretlerin ve/veya bunları içeren etiketlerin/barkotların, üretici tarafından iliştirildiği hususunda şüphe duyulmaması şartıyla, görülebilir olması amacıyla, yerlerinin değiştirilmesi veya yenilerinin iliştirilmesi,

- CE işareti taşımakla birlikte herhangi bir Yeni Yaklaşım Direktifi kapsamına girmediği tespit edilen ürünler için, CE işaretinin herhangi bir yöntemle görünmez hale getirilmesi,

- Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası gerektirmeyen ürünlerin üzerinde bu numaranın bulunması,

- Pi işareti taşıması gerekmeyen ürünlerin üzerinde bu işaretin bulunması,

- x işareti taşıması gerekmeyen ürünlerin üzerinde bu işaretin bulunması,

hallerinde ithalatçıya ürüne darbe, çentik vb. teknik müdahaleyi gerektiren düzeltme talepleri hariç olmak kaydıyla ürün ve/veya ambalajlar üzerinde yer alan etiketlerin mevzuatına uygun hale getirebilmesini teminen 60 güne kadar elleçleme kapsamında izin verilebilir.

2. 60 günlük elleçleme süresi içerisinde veya bu sürenin bitiminde, elleçleme işleminin tamamlanması halinde, kullanıcının eksiklikleri tamamladığına dair bir dilekçe sunarak, durumu Enstitümüze bildirmesi gerekmektedir. Dilekçenin sunulmasını müteakip, Enstitümüz, elleçleme işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin olarak ürünü ve/veya ambalajını inceler, gerekli düzeltmelerin yapıldığının tespiti halinde ürünlerin ithaline izin verilir.

3. Elleçleme işleminin yapılabilmesi için orijinal ambalajın açılmasının gerekmesi durumunda, ambalajın açılarak ürün ve/veya ambalaj üzerinde yukarıda açıklanan kapsamla sınırlı olmak üzere, uygun görülen düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

4. Elleçlemenin ithalatçı tarafından yerine getirilmemesi durumunda, başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (Ek-1a) ile ilgili Gümrük idaresine (Ek-1b) yazılı olarak bildirilir.

5. Elleçlemenin mümkün olmaması durumunda, başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Uygunsuzluk, ayrıca ilgili ithalatçı (Ek-1a) ile ilgili Gümrük idaresine (Ek-1b) yazılı olarak bildirilir.

6. Elleçleme işlemi için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dâhil edilerek hesaplanır. Bu süreler içerisinde elleçleme işleminin tamamlanması halinde, kullanıcının eksiklikleri tamamladığını Enstitümüze bildirmesi gerekmektedir.

Sayfa 42 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

12 Yönetmeliklere/Ürünlere İlişkin Münferit Esaslar

1. Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin I sayılı ekinin 1.7.1 maddesinde öngörülen ikazların gümrüklerde kontrolü zor olduğundan ve bazı makinelerin işletmeye alındığı ortamın şartlarında kontrol edilmesi gerektiğinden; bu tür işlemler işaretleme kontrolü yapılmadan “Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

2. Makinelerin bir tahrik sistemi ile donatılması amaçlanmakla birlikte bu tahrik sistemi olmadan da tedarik edilebilmektedir. Bir tahrik sistemi olmaksızın tedarik edilen makineler için:

- Üreticinin risk değerlendirmesi, tahrik sisteminin makineyle birleştirilmesiyle ilgili olanlar dâhil makine ile ilgili tüm riskleri dikkate almalıdır.

- Makine üreticileri tip, güç ve bağlantı araçları gibi tahrik sistemi için tüm lüzumlu spesifikasyonları makinenin kullanım kılavuzunda belirtmeli ve tahrik sistemi için doğru montaj talimatlarını sağlamalıdır.

- Makinenin uygunluk değerlendirmesi, montaj talimatlarını ve monte edilecek tahrik sisteminin spesifikasyonlarını kapsamalıdır.

- Makinenin beraberindeki AT Uygunluk Beyanı ve makine üzerindeki CE işaretlemesi monte edilen tahrik sistemi ile ilgili talimatları ve spesifikasyonları kapsamalıdır.

Yukarıdaki şartların yerine getirilmemesi halinde tahrik sistemi tam olarak belirlenmemiş olup, söz konusu ürün Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek II-1B kapsamında Kısmen Tamamlanmış Makine olarak değerlendirilmek zorundadır.

3. Tebliğ kapsamında, LVD, EMC ve Makine Emniyeti Yönetmelikleri riskli ürünler listelerinde yer alan pompalara ilişkin olarak;

- Bitmiş pompaların elektrik motoru ve mekanik aksam ile birlikte bir bütün olarak ithal edilmek istenmesi halinde, Makine Emniyeti Yönetmeliği, LVD ve EMC Yönetmelikleri kapsamında;

- Yalnızca mekanik kısımlarının ithal edilmek istenmesi halinde; mekanik kısmı tamamlanmakla birlikte tahrik mekanizması olmaksızın piyasaya arz edilmeye hazır pompaların (Dalgıç Pompa Kademeleri vb.), yukarıda belirtildiği üzere tahrik sisteminin birleştirilmesiyle ilgili risk değerlendirmesi, montaj talimatları, monte edilecek tahrik sistemi spesifikasyonlarıyla ilgili tüm gereklilikler sağlanmış ve bu gerekliliklere ilişkin uygunluk değerlendirmesi ile AT Uygunluk Beyanı hazırlanarak CE İşaretlemesi ile ilgili prosedüre dâhil edilmiş ise söz konusu ürünün makine olarak değerlendirilerek Makine Emniyeti Yönetmeliği gerekliliklerine uygunluğu aranmalıdır. Aksi takdirde ürünün kısmen tamamlanmış makine (Makine Emniyeti Yönetmeliği ek-II-1B) kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

- Yalnızca elektrik motorlarının ithal edilmek istenmesi halinde ise LVD ve EMC Yönetmelikleri kapsamında;

Sayfa 43 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

“taşıtlarda kullanılanlar hariç olmak üzere” denetime tabi tutulması uygun görülmektedir.

4. LVD, EMC ve Makine Emniyeti Yönetmelikleri uyarınca ithalatta denetime tabi tutulan pompalara ilişkin olarak;

- En yüksek beyan gerilimleri tek fazlı cihazlar için 250 Volt ‘tan, diğer bütün cihazlar için 600 Volt ’tan fazla olmayan, sızdırmaz motor kompresörlerle birlikte temiz sıcak su için kullanılan ısı pompaları dâhil elektrikli ısı pompaları (hareketli parçaları yoksa),

- Sıcaklığı 90 oC’u aşmayan sıvılar için kullanılan, ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanan, beyan gerilimi, ek fazlı cihazlarda 250 Volt ‘tan, diğer cihazlarda 480 Volt ‘tan yüksek olmayan elektrik pompaları (akvaryum pompaları, bahçe havuzu pompaları, çamur pompaları, dalgıç pompalar, masa fıskiye pompaları, düşey yaş kuyu pompaları vb. ticari kullanım için üretilmemişse),

- Beyan gerilimi, ek fazlı cihazlar için 250 Volt ‘tan ve diğer cihazlar için 480 Volt ‘tan yüksek olmayan ve beyan girişi 300 Watt’ı geçmeyen ısıtma sistemlerinde kullanılması amaçlanan elektrikle çalışan sabit (stasyoner) ve dolaşım (devridaim) pompaları,

- Yukarıda bahsi geçen pompalardan normal ev tipi kullanımı amaçlanmayan, ancak yine de konuyla ilgili bilgisi olmayan kişilerce dükkânlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde kullanılanların (riskler özellikle endüstriyel amaçlar için tasarlanmamışsa ve ayrıca aşındırıcı/patlayıcı bir varlığı gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanmıyorsa)

EMC ve LVD kapsamında değerlendirilme yapılması yeterli olup, Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında değerlendirilme yapılmasına gerek bulunmamaktadır, buna ilaveten ürün üzerinde pasif olmayan tek elemanın elektrik motoru olması ve bunun da asenkron motor olması durumunda, ürünün EMC kapsamında da değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

5. Makine Emniyeti Yönetmeliği uyarınca AT Uygunluk Beyanında bulunması gereken “Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi" ifadesinde yer alan kişi kavramı gerçek ve tüzel kişiyi kapsamaktadır.

6. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan “Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik” kapsamında 27 Ağustos 2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/9)” ve “Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/10)” uyarınca piyasaya arzı yasaklanan ampullere ilişkin (Ek-4)’te yer alan liste, söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerinde de dikkate alınır.

Sayfa 44 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

7. Ek-4 piyasaya arzı yasaklanan ampul listesinde bulunmayan, güç değeri olarak listede belirtilmeyen ve yasaklı olduğundan şüphe duyulan ürünlerin piyasaya arzı yasaklı ampul olup olmadığı hususunda görüş alınmasını teminen söz konusu ürünlerin ışık akısı (lümen değeri) bilgisini içeren katalog bilgilerinin Bakanlığa iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılması gerekmektedir

8. Tebliğ kapsamında, 8443.32.10.10.00 GTİP’li inkjet tipi yazıcıların makine olarak sınıflandırılabilmeleri için hareketli parçalarının bulunması gerekmektedir. Pasif konumda çalışan, yani kendi başına hareketli mekanizmaları bulunmayan yazıcılar Makine Emniyeti Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır. Bu tip yazıcılara ilişkin denetimler sadece LVD ve EMC’ ye uygunluk açısından değerlendirilir.

9. Ev ve benzeri ortamlarda (ofis vb.) kullanım amaçlı tasarımlanmış ve beyan edilmiş ve sıradan kişinin (tüketici) kullanıp çalıştırabileceği klima ürünlerinde Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygunluk aranmaz. Benzer bir biçimde, ev ortamında kullanılan çamaşır makineleri Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamı dışındadır. Ancak sanayi kullanımına yönelik tasarımlanmış çamaşır makineleri ve klimalar için Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygunluk aranır. Bununla birlikte ev ve benzeri ortamda kullanılsa dahi profesyonel elektrikli el aletleri, bahçe makineleri Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında değerlendirilir.

10. Tebliğ kapsamında yer alan ve çeşitli bileşenlerden oluşan denetime tâbi sistemlerde (güneş enerji/paneli vb. gibi), sistemi meydana getiren bileşenler; üreticinin kararına veya kullanım yeri ya da amacına göre daha sonra şekillendirilebilmekte, kullanıma hazır hale getirilen sistemin yapısında değişikliğe gidilebilmekte, ilave aksam ve parça eklenebilmekte, bileşenler sistem kurulumu aşamasında belli bir esnekliği sağlayacak şekilde bir araya getirilebilmektedir. Bu çerçevede, uygunluk değerlendirmesi her bir bileşeni için ayrı ayrı yapılabilen söz konusu sistemin bütününe ilişkin, AT uygunluk beyanı ile test raporu gibi belgelerin sunulması zorunlu değildir.

Söz konusu sistemin başvuruya konu olması halinde tüm sisteme ilişkin ürün adının belirtilmesi ve sistemi oluşturan bileşenlerin ürünün adının yanında parantez içinde olmak üzere tek tek belirtilmesi suretiyle tek kalemlik bir başvuru yapılması gerekmektedir.

İthal konusu sistemin bileşenlerinin ayrı ayrı denetlenmek suretiyle tüm bileşenlerin uygunluğunun Enstitümüz tarafından tespit edilmesi halinde, denetim işleminin tüm sistemin ilgili piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunca piyasada denetlenmesini teminen “Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılması gerekmektedir. İthal konusu sistem bileşenlerinin herhangi birisinde uygunsuzluğa rastlanılması halinde ise sisteme ilişkin denetimin uygunsuzlukla sonuçlandırılması gerekmektedir.

11. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamında yer alan ürünler için, cihazın tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer bilgilerin (marka veya üretici adı gibi) cihaz üzerinde yer alması gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu ürünün; imalatçısının adı, adresi ve imalatçı Türkiye’de yerleşik değil ise, Türkiye’de veya AB ile EFTA’da yerleşik yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresine ilişkin bilgilerin ise ürün beraberinde yer alması gereklidir.

Sayfa 45 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

12. Bir ürünü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi ismi veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişi üretici olarak tanımlanır. Fason üretim yaptırılması üretici sorumluluğunu hiçbir şekilde azaltmaz. Bir ürünü kendi ismi veya ticari markası ile piyasaya arz eden kişi üretici olarak tanımlandığından AT Uygunluk Beyanı bu kişi tarafından düzenlenmeli, ürünün ilgili mevzuatına göre uygunluk değerlendirmesi bu kişi tarafından yapılmalı veya yaptırılmalıdır. Ancak marka sahibi firmaya ilişkin özel bir araştırma yapılmamalı, marka sahibi kuruluşun AT uygunluk beyanını düzenleyen firmadan farklı olduğunun tespiti halinde, marka sahibi kuruluş tarafından hazırlanmış AT Uygunluk Beyanı talep edilmelidir.

13. Tebliğ kapsamındaki ürünlere ilişkin tanım bilgisi çerçevesinde herhangi bir değerlendirme (ürün üzerinde ve/veya uygunluk beyanlarında tanım bilgisinin bulunup bulunmadığı vb. yönünde) yapılmaksızın, ürünlerin diğer hususlar açısından mevzuatına uygun ve güvenli olduğunun tespit edilmesi halinde, denetimlerin “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılması gerekmektedir. ( Denetimde ürün ile ürüne eşlik eden uygunluk değerlendirme belgelerinin arasında illiyet bağını kuran tanımlara ilişkin bilgilerin (marka, model vb.) örtüşmesi esastır. İlgili teknik düzenlemesinde ilave ürün tanımının bulunması halinde de, bu tanımın eksikliği Red nedeni değildir ve bu tarz başvurular Kabul: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır)

14. Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamındaki donanımlar (Madde 13.8 Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği’nin (a) fıkrasının (b) bendinde tanımlanmaktadır) için AT Uygunluk Beyanı düzenlenmesi ve bu donanımların üzerine CE işareti iliştirilmesi gerekmemektedir. Ancak, AT Tip incelemesi ve Uygulanan Uygunluk Değerlendirme Prosedürü (Modül) donanımlar için de uygulanmak zorundadır. Ayrıca, bu donanımların ilgili yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen temel gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için, donanımın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini gösteren bir belgenin imalatçı tarafından düzenlenmesi ve bu donanımlarla birlikte sunulması gerekmektedir. Söz konusu imalatçı beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 İmalatçı firma ismi,

 Donanımın özgün tanımlaması,

 Donanımın Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe ve varsa ilgili harmonize standartlara uygunluğunu belirten bir beyan,

 Donanımın yedek parça olarak değiştirildiği durumlarda gaz yakan cihazın imalatçısı tarafından belirlenen servis talimatlarına uygun bir şekilde kurulumunun yapılması gerektiğine dair bir ifade.

15. 8424.81.30.10.29 ve 8424.81.30.90.29 GTİP’li “el ile çalışabilen veya sırta asılabilen portatif pülverizatör” cinsi ürünlerin Avrupa Komisyonu tarafından Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle anılan ürünlerin ithalat denetimi Makine Emniyet Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

Sayfa 46 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

16. 2016/9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamına alınan 8427.20.11.00.00, 8427.20.19.00.00, 8427.20.90.00.00 GTİP’li forkliftler bahse konu Tebliğe istinaden Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre denetleneceklerdir. Bununla birlikte, bahse konu GTİP’ lerde yer alan ürünlerin motorları 2016/4 ve 2016/5 sayılı Genelgelerde belirtilen inceleme esaslarına göre denetlenmesi ve bu denetimin olumsuz olması halinde Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre uygun olsa dahi ürünlere ilişkin denetimin Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılması gerekmektedir.

17. Ürünlere takılıp çıkarılabilen (yekpare olmayan) adaptörlerin ürün beraberinde gelmesi durumunda adaptörlere ilişkin uygunluk beyanı ve/veya test raporu/sertifikası aranmaz.

18. LVD ve EMC yönetmelikleri kapsamında olup sahip olduğu özellikler vasıtasıyla (WIFI veya GPS gibi) R&TTE Yönetmeliği kapsamına giren ürünler, GTİP karşılığı olan LVD, EMC yönetmeliklerine göre denetlenecek ve bu yönetmeliklere göre sonuçlandırılacaktır. Bu tarz ürünlerin AT Uygunluk Beyanlarının R&TTE Yönetmeliği kapsamında verilmesi durumunda, EMC ve/veya EMC yönetmeliğinin muadili R&TTE Direktifi standartlarına ve LVD direktifine ait harmonize standartlara atıf yapılması yeterli kabul edilecektir.

Ürünlerden mevzuat çerçevesinde test raporu istenmesi durumunda AT Uygunluk Beyanında atıf yapılmışsa sadece LVD ve EMC direktiflerine ve standartlarına ait test raporları, atıf yapılmamış ise sadece bu direktiflerin temel güvenlik gereklerinin sağlandığı ürün raporları talep edilecektir.

19. 8541.40.90.00.11 GTİP numaralı güneş panelleri (PV modül) elektromanyetik bozulmaya uğramadığından ve yayılmaya neden olmadığından EMC kapsamında değildir. PV modüllerin kullanım alanı değişkenlik gösterdiğinden kullanım alanından bağımsız olarak üreticiler tarafından modüllerin kullanılacağı panel sistemi için maksimum sistem voltajı belirlenmiştir. PV modüllerin LVD’nin kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu maksimum sistem voltajı dikkate alınacaktır. Maksimum sistem voltajının 75V-1500V DC aralığında olması durumunda söz konusu PV modüller LVD kapsamında değerlendirilecek ve ürün üzerinde CE işareti aranacaktır. Maksimum sistem voltajı, üreticiler tarafından ürün bilgi etiketinde ve/veya kataloglarında belirtilmektedir. PV modüller için LVD standartları IEC/EN 61730-1 ve -2 standartlarıdır. Bu standardların A1 eklerinin AT Uygunluk Beyanları ve/veya test raporlarında bulunması zorunlu değildir.

8541.40.90.00.11 GTİP kapsamında ithal edilmek istenen güneş pilleri ise (solar cell) LVD ve EMC yönetmeliklerinin kapsamı dışında değerlendirilecektir.

Solar Enerji Sistemi içerisinde PV modüller ile birlikte, batarya kontrol ünitesi, voltaj dönüştürücüsü (DC’den AC’ye), maksimum güç izleyici vb. enerji sisteminin bileşenleri bulunmaktadır. PV modüllerin 8541.40.90.00.11 GTİP’i altında çeşitli bitmiş ürünlerden (CE işaretli) oluşan bir sistem olarak ithal edilmek istenmesi durumunda denetim, bu maddenin 9. fıkrasında belirtildiği şekilde yapılır.

20. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Madde 15’e istinaden П işareti taşıması gereken ürünler üzerinde П işaretinin bulunmaması halinde söz konusu ürünlere ilişkin denetimler Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacaktır.

Sayfa 47 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

21. “8513.10.00.10.00 ve 9405.50.00.81.00 GTİP’leri kapsamındaki ürünler Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) (ATEX) göre denetlenecek, işaretleme kontrolü Madde 13.10’da belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacak, ürünlerin üzerinde CE ve x işareti bulunmaması halinde denetim Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacaktır. Bahse konu GTİP’ler haricindeki ürünlere ATEX Yönetmeliğine göre denetim yapılmayacak olup, yalnızca GTİP karşılığı yönetmelik/yönetmeliklere göre denetim yapılacaktır.

13 2016/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları

1. İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanının o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerden CE işareti, imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarasının ürünün izlenebilirliği/doğrulanması açısından ürün üzerinde mutlaka olması gerekmektedir.

2. Marka kişi veya kuruluş adları, sözcükler, sözcük grupları, harfler, logo, sembol, resim ve bunların kombinasyonundan oluşan her türlü işaret olarak tanımlandığından sunulan belgeler ile logo arasında illiyet bağının kurulması şartıyla ürünler üzerinde marka yerine logo olması durumu kabul edilecektir.

13.1 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik; makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

b) Kapsam dışı

Bu Yönetmelik; aşağıda belirtilen makinaları ve emniyet parçalarını kapsamaz.

a) Orijinal makinaların imalâtçıları tarafından tedarik edilen ve özdeş aksamları değiştirmek üzere yedek parça olarak kullanılması amaçlanan emniyet aksamları,

b) Fuar alanlarında ve/veya eğlence parklarında kullanılan özel makinaları,

c) Özel olarak nükleer amaçlar için tasarımlanmış veya hizmete sunulmuş, arızalanma durumunda radyoaktivite yayabilecek makinaları,

ç) Ateşli silahlar dahil olmak üzere her türlü silahı,

d) Aşağıdaki ulaşım vasıtalarını:

1) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) kapsamındaki riskler açısından, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, tarım ve orman traktörleri,

2) 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (98/14/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, motorlu araçlar ve bunların römorkları,

3) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, taşıtları,

4) Sadece yarış amaçlı motorlu taşıtlar,

Sayfa 48 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

5) Üzerine monte edilen makinalar hariç, hava, su veya demir yolu ağlarındaki ulaştırma vasıtaları,

6) Denizde hareket eden tekneler ve seyyar açık deniz tertibatı ile bu tekne ve/veya tertibat üzerine monte edilmiş makinalar,

7) Askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar,

8) Laboratuvarlarda araştırma amaçlarına yönelik olarak geçici kullanım için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar,

9) Maden kuyusu asansörleri,

10) Sanatsal gösterilerde sanatçıyı taşımayı amaçlayan makinalar,

11) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) kapsamında yer alan; evlerde kullanılması amaçlanan ev aletleri, ses ve video cihazları, bilgi teknolojisi cihazları, tipik büro makineleri, alçak gerilim şalter ve kumanda panoları ve elektrik motorları, yüksek gerilimli elektrikli teçhizatın şalter ve kumanda düzenleri ile trafo tipleri.

c) Genel Şartlar

- En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçlere; tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için, tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makinalar grubu makina olarak tanımlanmaktadır.

- Makinanın bağımsız olarak işlevini yaptığı durumlarda, değiştirilebilir teçhizatın söz konusu olduğu durumlarda, bu teçhizatın üzerinde CE Uygunluk İşareti olmalı ve beraberinde AT Uygunluk Beyanı bulunmalıdır.

- Bu direktifin Ek-IV’ dünde yer alan makinalar için üretici firma uygunluk beyanının yanı sıra Onaylanmış Kuruluşlardan alınmış AT Tip İnceleme Belgesinin olması gerekmektedir.

- Kısmen tamamlanmış makine, başka bir makinaya veya kısmen tamamlanmış makinaya dahil edilerek, bu Yönetmelik kapsamındaki bir makinayı oluşturması amaçlanan, tahrik sistemi gibi, hemen hemen makina durumunda olan, ancak kendi başına belirli bir uygulamayı gerçekleştiremeyen parçalar topluluğu olarak tanımlanmaktadır.

- Kısmen tamamlanmış makinalar üzerinde CE Uygunluk İşareti olmamalı ve beraberinde kısmen tamamlanmış makinalar için imalatçı beyanı bulunmalıdır.

d) İşaretleme;

Bütün makinalar, aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmelidir:

- İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve tam adresi,

- Makinanın tanımı,

- CE İşaretlemesi (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç) Not: (CE işareti, aynı teknik kullanılmak suretiyle, imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştirilmelidir. Dolayısıyla, imalatçı adı bilgisinin bulunduğu etiket ile CE işaretinin bulunduğu etiket aynı vasıfta olmalıdır.),

- Seri veya tip tanımlaması,

- Varsa seri numarası,

- İmalat yılı, yani imalât işleminin tamamlandığı yıl.

Makinaya CE işareti iliştirilirken tarih öne veya ileriye alınamaz.

Bunun yanı sıra, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş makinalar buna göre işaretlenmelidir.

Sayfa 49 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

Makinalar, tipi ve güvenli kullanım için esas olan bütün bilgileri de taşımalıdır. Makinalar üzerinde yer alan bilgi ve uyarılar tercihen hâlihazırda kolayca anlaşılabilen sembol veya şemalardan oluşmalıdır. Herhangi bir yazılı veya sözel bilgi ve uyarılar Türkçe hazırlanmalıdır. Makina parçalarının kaldırma ekipmanı ile kullanılarak işlem görmesi halinde, bunların kütlesi okunur, silinmez ve belirgin olarak gösterilmelidir.

e) Uygunluk Beyanı;

A) Makinaların AT uygunluk beyanı

Bu beyan ve çevirileri talimatlarla aynı koşullarda [Ek I, 1.7.4.1.(a) ve (b) numaralı paragraflar] hazırlanmalı ve daktilo ile ya da büyük harflerle el yazısı ile yazılmış olmalıdır.

Bu beyan, sadece piyasaya arz edildiği durumdaki makinaya aittir ve sonradan ilave edilen aksam ve/veya son kullanıcı tarafından daha sonra yapılacak işlemleri kapsamaz.

AT Uygunluk Beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

1) İmalatçının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,

2) Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken gerçek veya tüzel kişinin adı ve adresi,

3) Jenerik kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; makinaların tarifi ve tanıtımı,

4) Makinaların bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşıladığını doğrudan bir şekilde beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, makinanın uygun olduğu diğer yönetmelikler ve/veya ilgili hükümlere uygunluğu beyan eden benzer bir cümle. Bu atıflar Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlanmış metinler olmalıdır,

5) Uygun olan durumlarda, Ek IX’da belirtilen AT Tip İncelemesini yapan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ile AT Tip İnceleme Belgesi numarası,

6) Uygun durumlarda, Ek X’da belirtilen Tam Kalite Güvence Sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası,

7) Uygun durumlarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği şekliyle, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,

8) Uygun durumlarda, kullanılan diğer teknik standartlara ve şartnamelere atıf,

9) Beyanın yeri ve tarihi,

10) İmalatçı ya da yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.

B) Kısmen tamamlanmış makinalar için imalatçı beyanı

Bu beyan ve çevirileri talimatlarla aynı koşullarda (Ek I, 1.7.4.1.(a) ve (b) numaralı paragraflar) hazırlanmalı ve daktilo ile ya da büyük harflerle el yazısı ile yazılmış olmalıdır.

İmalatçı beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

1) Kısmen tamamlanmış makinaların imalâtçısının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,

2) İlgili teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken gerçek veya tüzel kişinin adı ve adresi,

3) Jenerik kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; kısmen tamamlanmış makinaların tarifleri ve tanıtımı,

4) Bu Yönetmeliğin temel gerekliliklerinin karşılandığını ve ilgili teknik dokümanların Ek VII Kısım B hükümlerine uygun olarak hazırlandığını beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, kısmen tamamlanmış makinanın diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eden bir cümle. Bu atıflar Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış olan metinler olmalıdır,

5) Yetkili kuruluşlardan gelecek makul olan bir talebe karşın, kısmen tamamlanmış makina ile ilgili bilgilerin sağlanacağına dair bir taahhüt. Bu

Sayfa 50 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

taahhüt sağlama yöntemini içermeli ve kısmen tamamlanmış makina imalâtçısının fikri mülkiyet haklarına bir zarar getirmemelidir,

6) Kısmen tamamlanmış makinaların, uygulanabilir olduğunda, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu beyan edilen nihai makina ile birleştirilinceye kadar hizmete sunulamayacağına dair beyan,

7) Beyanın yeri ve tarihi,

8) İmalatçı veya yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.

13.2 Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik; alternatif akım için 50 volt - 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt - 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar.

b) Kapsam dışı

Aşağıda belirtilen teçhizat ve durumlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

- Patlayıcı ortamlarda kullanılacak elektrikli teçhizat

- Radyoloji ve tıbbı amaçlı elektrikli teçhizat

- Yük ve insan asansörlerine ait elektrikli parçalar

- Elektrik sayaçları

- Evde kullanılan fiş ve prizler

- Elektrikli tel çit kumandaları

- Radyo-elektrik paraziti (enterferansı)

-Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerin iştirak ettiği uluslar arası kuruluşlarca düzenlenen emniyet hükümlerine uygun gemi, uçak ya da demiryollarında kullanılan özel elektrikli teçhizat.

c) Genel Şartlar

- İmalatçı veya marka ismi yada ticari marka, elektrikli teçhizat üzerine yada bu mümkün değil ise ambalajı üzerine okunaklı şekilde basılmalıdır.

- CE işareti, elektrikli teçhizatın üzerine, bu mümkün değilse ambalajı üzerine, kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine iliştirilmelidir. Büyütülür veya küçültülür ise çizim içinde gösterilen oranlar değişmemelidir.

- İmalatçı veya marka ismi ya da ticari marka ve CE işaretinin elektrikli teçhizat üzerine yerleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ambalaj üzerine yerleştirilen işaretleme bilgilerinin istisnai durumlar hariç tekli (birim) ambalajda bulunması gerekmektedir.

d) Uygunluk Beyanı;

Uygunluk beyanı üretici veya üretici tarafından yetkilendirilmiş temsilci tarafından; cihazın bu yönetmelik hükümlerine uygun olduğu beyan edilerek yapılır. Uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri de ihtiva etmelidir.

- Üreticinin adı ve adresi

- Elektrikli teçhizatın tarifi

- Gerektiği taktirde uyumlaştırılmış Standardlara atıf

- Gerektiği taktirde kullanılmış olan teknik talimatname

Sayfa 51 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

- Gerektiği taktirde uygun olduğu diğer yönetmeliklere atıf

- Üretici veya yetkili temsilcisi adına taahhüt altına girmeye yetkili imza sahibinin imzası ve kimliği (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası)

- CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı.

13.3 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen cihaz, donanım ve sabit tesisatları kapsar.

Cihaz: Nihaî kullanıcı için tasarlanmış ve elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansı bozulmadan etkilenmesi muhtemel tek bir işlevsel birim olarak satışa sunulan kullanıma hazır herhangi bir tertibatı veya bu tertibatların bir kombinasyonunu; bu tanıma nihaî kullanıcı tarafından cihaza takılması amaçlanan, elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansının bu bozulmadan etkilenmesi muhtemel aksamlar veya alt-bileşenler ile cihaz kombinasyonu olarak tanımlanan ve duruma göre hareketli tesisatlar ve belli yerlerde hareket etmesi ve çalışması amaçlanan cihazların da dahil olduğunu,

Donanım: Herhangi bir cihaz veya sabit tesisatı,

Sabit tesisat: Önceden belirlenen bir yere monte edilen, kurulan ve sürekli olarak kullanılması amaçlanan çeşitli tipte cihazların belli bir kombinasyonunu ve duruma göre diğer cihazları,

b) Kapsam dışı:

Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen cihaz ve donanımları kapsamaz:

a)11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanım,

b) Havacılıkla ilgili mamüller, parçalar ve cihazlar,

c) Ticareti yapılan donanım olmamak kaydıyla, amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı. Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, ticareti yapılan donanım olarak kabul edilmez.

ç)Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanım,

d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanım.

c) İşaretleme;

-Her bir cihaz; tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer bilgilerle tanımlanmalıdır. Cihazın tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlanmasını sağlayan diğer bilgilerin ürün üzerinde yer alması gerekmektedir.

-Her bir cihazda imalâtçısının adı ve adresi ve imalâtçı Türkiye’de yerleşik değil ise, Türkiye’de veya AB ile EFTA’da yerleşik yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresi bulunmalıdır. Bu bilgilerin ürün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi ürünle beraber verilen dokümanlarda olması yeterli kabul edilmektedir.

Sayfa 52 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

-‘CE’ işareti cihaza veya bilgi plakasına iliştirilmelidir. Bunun mümkün olmadığı veya cihazın yapısı gereği sağlanamadığı durumlarda varsa ambalajına veya varsa beraberinde verilen belgelere iliştirilmelidir.

d) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanı en azından aşağıdakileri içermelidir:

- Bu Yönetmeliğe bir atıf,

-İşaretleme bendinde belirtildiği şekilde, ilgili olduğu cihazın tanımlanması,

-İmalâtçının adı ve adresi ve söz konusu ise Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

-Cihazın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamak için, uygunluğun beyan edildiği şartnamelere tarihli bir atıf,

-Beyan tarihi,

-İmalâtçı veya yetkili temsilcisini ilzama yetkili kişinin kimliği ve imzası.

13.4 Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik, binalarda ve inşaatlarda, sürekli olarak kullanılan asansörleri ve Ek-IV'de listelenen asansörlerde kullanılacak güvenlik aksamlarını kapsar.Esnek olmayan raylar boyunca hareket etmese bile, sabit bir hat üzerinde hareket eden asansörler bu Yönetmeliğin kapsamındadır (örneğin; makas asansörleri).

Güvenlik Aksamının Listesi (EK IV)

1) Durak kapılarının kilitlenmeleri için olan teçhizatlar,

2) Ek-I’in madde 3.2’de bahsi geçen düşmeleri önlemek ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketini önleyen tertibatlar.

3) Aşırı hız sınırlayıcı teçhizatlar.

4) (a) Enerji depolayan tipte Tamponlar:

- Hem doğrusal olmayanlar,

- Hem de geri dönme hareketi tamponlanmış olanlar,

(b) Enerji-Harcayan tipte Tamponlar

5) Düşmeleri önleyen teçhizatlar olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları.

6) Elektronik aksam içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik ekipmanları.

b) Kapsam Dışı

Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen asansörleri kapsamaz.

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

2) Askeri veya güvenlik amaçlı özel tasarımlanmış ve yapılmış asansörleri,

3) Maden ocağı vinçleri,

4) Sahne asansörleri,

5) Nakil vasıtalarına monte edilmiş asansörleri,

6) Makinelere bağlı ve sadece çalışma yerine giriş amaçlı asansörleri,

7) Dişli Rayda çalışan trenleri,

Sayfa 53 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

8) İnsan veya insan ve yüklerin taşınması amaçlı asansörlere yönelik inşaat alanında kullanılan şantiye asansörleri.

c) Uygunluk Beyanı

Güvenlik aksamına yönelik AT Uygunluk Beyanının içeriği

AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir;

- Güvenlik aksamının imalatçısının isim ve adresi,

- Varsa, Türkiye'de yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin isim, kimlik numarası ve adresi

- Güvenlik aksamının açıklaması, tip veya seri detayları ve (eğer varsa) seri numarası,

- Açıklamadan anlaşılmıyorsa, güvenlik aksamın güvenlik işlevi,

- Güvenlik aksamının imal tarihi,

- Güvenlik aksamın uyduğu bütün ilgili hükümler,

- Varsa kullanılan uyumlaştırılmış standardlara atıf,

- Varsa AT tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,

- Varsa bu onaylanmış kuruluşun çıkardığı AT tip inceleme belgesine atıf,

- Varsa imalat kontrollerini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası

- Varsa imalatçı tarafından uygulanmış olan kalite güvencesi sistemini, kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim adres ve kimlik numarası,

- Güvenlik aksamın imalatçısı adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin kimliği (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası).

d) İşaretleme;

a) Üreticinin adı ve adresi,

b) CE işareti (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç),

c) Serisinin veya tipinin kısa gösterilişi,

d) Varsa seri numarası,

e) Yapım yılı.

13.5 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

a) Kapsam :

İzin verilebilir azami PS basıncı 0,5 bar’dan büyük olan; basınçlı ekipmanları kapsar.

Ürün Grupları;

“Kaplar” diye anılan; diğer ekipmana birleştirilen bağlantı noktasına kadar olan doğrudan ekleri de dahil olmak üzere basınç altında akışkanları içermek için tasarlanmış ve imal edilmiş hazne veya hazneler

“Boru Donanımı” olarak adlandırılan; basınç sistemi içerisinde entegrasyon için birbirine bağlandığı zaman, akışkanların taşınması için tasarlanmış olan borular

“Emniyet Aksesuarları” diye anılan; basınçlı ekipmanları, izin verilen limitlerin aşılmasına karşı korumak için tasarımlanmış cihazlar

-Doğrudan basınç sınırlandırma aletleri (Örnek: emniyet vanası, patlama diskli emniyet aletleri, bel verme çubukları, kontrollü basınç düşürme emniyet sistemleri)

Sayfa 54 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

-Basınç düzenleme imkanlarını çalıştıran ya da kapama veya kapama ve tamamen durma sağlayan sınırlayıcı cihazlar (Örnek: basınç ve sıcaklık şartelleri, akışkanlar seviyesi ‘switch’leri ve emniyetle ilgili her türlü ölçme kontrol ve düzenleme cihazlar).

b) Kapsam dışı

Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen hususları kapsamaz:

a) Basınç düşürme istasyonları veya sıkıştırma istasyonlarında bulunabilen standart basınçlı ekipmanlar hariç olmak üzere; herhangi bir akışkan veya maddeyi, bir tesise ya da kıyı veya açıkta bulunan tesisten taşımak için tasarlanmış, ekli her türlü ekipmanı da içeren ve tesisin içinde bulunan son izolasyon cihazını da kapsayacak şekilde boru veya boru sisteminden oluşan boru hattı,

b) Suyun tedariki, dağıtımı ve boşaltılması için şebekeler ve ilgili ekipmanlar, basınçlı su taşıma boruları, basınç tünelleri, hidroelektrik tesisler için basınç şaftı ve ilgili özel aksesuarlar,

c) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinin (87/404/AT) kapsadığı ekipmanlar,

ç) 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin (75/324/AT) kapsadığı ekipmanlar,

d) Aşağıda belirtilen mevzuat ve ekleri tarafından araçların fonksiyonları için belirlenmiş olan ekipmanlar:

1) 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (70/156/AT),

2) 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği (74/150/AT),

3) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT),

e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtildiği gibi Kategori I’den yüksek olmayacak şekilde sınıflandırılmış ve aşağıda açıklanan yönetmelikler tarafından kapsanan ekipmanlar;

1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT),

2) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT),

3) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT),

4) 13/3/2002 tarihli ve 24694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/AT),

5) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/42/AT),

6) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT),

f) Avrupa Birliğini oluşturan Roma Antlaşmasının 223 (1) (b) maddesi tarafından kapsanan askeri ekipmanlar,

g) Yanlış kullanım sonucunda radyoaktif yayıma sebep olabilecek, özellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanan ekipmanlar,

ğ) Petrol, gaz veya jeotermal keşif ve sondaj endüstrisinde ve yeraltı depolamasında, kuyu basıncını kontrol etmek için kullanılan kuyu başı, patlama önleyiciler, boru manifoldları ve bunların tüm ekipmanlarından oluşan kuyu kontrol ekipmanları,

Sayfa 55 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

h) Basıncın belirgin bir tasarım faktörü olmadığı statik ve dinamik işlevsel etkileri veya diğer işlevsel etkileri karşılayabilecek yeterli dayanıklılık, sertlik veya kararlılığa sahip olan ve buna uygun olarak malzemesi seçilmiş, boyutları belirlenmiş ve üretilmiş mahfazaları ve makineleri kapsayan aşağıda belirtilen ekipmanlar,

1) Türbin ve içten yanmalı motorları da içeren motorlar,

2) Buharlı motorlar, gaz/buhar türbinleri, turbo jeneratörler, kompresörler, pompalar ve çalıştırma düzenleri,

ı) Fırın soğutma sistemleri, sıcak hava geri kazanıcıları, toz emiciler ve sıcak fırın egzoz gazı temizleyicileri dahil olmak üzere yüksek fırınlar, fırın soğutma, gaz değiştiriciler, eritme, yeniden eritme, gazını alma, çelik ve demir dışı metallerin döküm tepsileri dahil olmak üzere doğrudan tasviye döküm ocakları,

i) Şartel kontrol ünitesi, transformatör gibi yüksek gerilim ekipmanları ve dönen makinalar için mahfazalar,

j) Aktarma sistemleri (örneğin: elektrik ve telefon kabloları) muhafazası için basınçlı borular,

k) Gemiler, roketler, uçaklar ve hareket edebilir deniz araçları ile tekneler üzerinde kullanılmak veya bunların hareketini sağlamak üzere tasarlanmış ekipmanlar,

l) Taşıt lastikleri, hava yastıkları, oynamak için kullanılan toplar, şişme botlar ve benzeri esnek muhafazadan oluşan basınçlı ekipmanlar,

m) Egzoz ve emme susturucuları,

n) Son tüketim için üretilen karbonatlı içeceklerin şişe veya teneke kutuları,

o) PSxV değeri 500 bar x litreden fazla olmayan ve izin verilen maksimum basıncı 7 bar'ı geçmeyen, içeceklerin dağıtım ve nakliyesi için tasarlanmış kaplar,

ö) Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslar Arası Taşınması (ADR), Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslar Arası Taşınması (RID), Uluslar Arası Denizcilikle İlgili Tehlikeli Madde Kodları (IMDG) ve Uluslar Arası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) anlaşmaları tarafından kapsanan ekipmanlar,

p) Sıcak su ısıtma sistemindeki radyatör ve borular,

r) Sıvının üzerindeki gaz basıncı 0,5 bar’dan fazla olmayan sıvıları depolamak için tasarlanmış kaplar.

c) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

- Basınçlı ekipmanın veya donanımın tanımlaması,

- İzlenen uygunluk değerlendirme yöntemi,(Modül)

(Modül ve kategoriler aşağıda verildiği şekilde birbiri ile uyumlu olmalıdır)

Kategori I = Modül A

Kategori II = Modül A1, D1, E1

Kategori III = Modül B1 + D, B1, + F, B + E, B + C1, H

Kategori IV = Modül B + D, B + F, G, H1

- Donanımlarda, donanımı oluşturan basınçlı ekipmanın tanımlaması ve izlenilen uygunluk değerlendirme yöntemi,

- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,

- İmalatçının kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Uygulanan uyumlaştırılmış standartlara atıflar,

- Kullanılan diğer teknik standart ve ayrıntılar,

Sayfa 56 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

- İmalatçının veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları. (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası)

d) İşaretleme;

a) Tüm basınçlı ekipmanlar için:

- İmalatçının veya yetkili temsilcinin adı, adresi ve diğer kimlik bilgileri,

- Üretim yılı,

- Basınç ekipmanının tipi, seri veya parti tanımlaması

- Gerekli, izin verilebilen maksimum/minimum sınırları;

b) Basınçlı ekipmanın türüne bağlı olarak, emniyetli kurulum, işletme veya kullanım, bakım ve periyodik muayenesi için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir.

- Basınçlı ekipmanın Litre cinsinden hacmi V,

- Boru donanımı için standart çapı, DN,

- Bar cinsinden uygulanan test basıncı PT ve tarihi,

- Emniyet aletinin ayar basıncı, bar olarak,

- Basınçlı ekipmanın çıkış gücü kW,

- Uygulanan gerilim V (volt),

- Amaçlanan kullanımı,

- Dolum oranı kg/l,

- Kg olarak maksimum doldurma kütlesi,

- Dara ağırlığı kg,

- Ürün grubu,

c) Gerektiği yerlerde tecrübelere göre oluşabilecek yanlış kullanıma dikkat çekmek için basınçlı ekipmana iliştirilmiş uyarılar.

CE uygunluk işaretlemesi ve gerekli bilgiler basınçlı ekipmanın üzerinde aşağıdaki istisnalarla birlikte sıkı bir şekilde tutturulan bir bilgi plakası ile verilmelidir.(Ürünün yaşam süresi boyunca, üründen silinemeyecek, üründen çıkarılamayacak şekilde olması şartıyla yapıştırma etiket de kabul edilir.)

- Basınçlı ekipmanın çok küçük olması halinde, örneğin; Aksesuarlar, madde (b) de bahsedilen bilgiler, basınçlı ekipmana bir etiket ile tutturulabilir;

- Doldurulacak miktar ve c bendinde bahsedilen uyarılar için uygun süre, okunabilir kalmaları sağlamak kaydıyla etiketleme veya diğer yeterli araçlar kullanılabilir.

13.6 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)

a) Kapsam;

Bu Yönetmelik; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar'dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar'dan daha fazla olmayan, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

b) Kapsam Dışı;

Bu Yönetmelik, arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek nükleer amaçlar için kullanılmak üzere tasarımlanmış basınçlı kapları, gemi ve uçakların içine ve dışına yerleştirilen veya bunların çalıştırılması için tasarımlanan basınçlı kapları ve yangın söndürücüleri kapsamaz.

Sayfa 57 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

c) Uygunluk Beyanı

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

- Basit Basınçlı kabın tanımlanması

- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,

- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Varsa Uygulanan uyumlaştırılmış standartlara atıflar,

- Kullanılan diğer teknik standard ve ayrıntılar,

-Üreticinin veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları. ( Adı, Soyadı, görevi, imzası)

d) İşaretleme;

Açıklamalar: Kap veya tanıtım plakası, asgari aşağıdaki bilgileri taşımak zorundadır.

- Azami çalışma basıncı bar cinsinden PS,

- Azami çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmax,

- Asgari çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmin,

- Kabın kapasitesi litre cinsinden V,

- Üreticinin ismi yada markası,

- Kabın tipi ve serisi veya partinin numarası,

- CE uygunluk işaretinin vurulduğu yılın son iki rakamı,

Veri plakası kullanıldığı takdirde, bu plaka tekrar kullanılmayacak şekilde tasarımlanmalı ve bilgilerin yazılabilmesini sağlayacak yeterli boşluk bulunmalıdır.

13.7 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AT)

a) Kapsam;

Bu Yönetmelik;

a) Piyasaya arz amacıyla, Epsilon İşareti veya 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’ne göre Pi işareti taşımayan yeni taşınabilir basınçlı ekipmanları,

b) Epsilon işareti veya Pi işaretine sahip taşınabilir basınçlı ekipmanların periyodik muayenesi, ara muayenesi, istisnai kontrolleri ve kullanımını,

c) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’ne göre Pi işareti taşımayan taşınabilir basınçlı ekipmanların uygunluğunun yeniden değerlendirilmesini,

kapsar.

b) Kapsam Dışı;

Bu Yönetmelik,

a) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’nin zorunlu uygulamaya girmesinden önce piyasaya arz edilen ve uygunluğun yeniden değerlendirmesine tabi tutulmayan taşınabilir basınçlı ekipmanları,

b) ADR’nin şartlarını sağlayıp, münhasıran Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkeler arasında tehlikeli yüklerin taşınmasında kullanılmak için gerekli izinlere sahip olan taşınabilir basınçlı ekipmanları kapsamaz

Sayfa 58 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

c) Uygunluk Beyanı

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

- Taşınabilir Basınçlı kabın tanımlanması

- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,

- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Varsa uyumlaştırılmış standardlara atıflar,

- Kullanılan diğer teknik standard ve ayrıntılar,

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları (Adı, Soyadı, görevi, imzası)

d) İşaretleme;

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun bulunan taşınabilir ekipmanlarda;

Direktifin 16. maddesinde belirtildiğ şekilde uygun İşareti bulunmalıdır.Bu yönetmelik kapsamındaki ürünler CE işareti de taşıyabilir.

1) Pi işareti aşağıda belirtilen sembol ve şekilden oluşmaktadır.

2) Pi işaretinin asgari yüksekliği 5 mm olmalıdır. Çapı 140 mm veya daha düşük olan taşınabilir basınçlı ekipmanda bu işaretin asgari yüksekliği 2,5 mm olmalıdır.

3) Bu maddenin birinci fıkrada verilen ölçeklendirilmiş çizimdeki oranlar korunmalıdır. Ölçeklendirme işaretin bir parçası değildir.

4) Pi işareti, taşınabilir basınçlı ekipmanın kendisinin ya da bilgi plakasının yanı sıra yeniden doldurulabilir taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sökülebilir parçalarına da görünür, okunaklı ve silinmez bir şekilde iliştirilir.

Sayfa 59 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

5) Pi işareti, yeni taşınabilir basınçlı ekipmana veya yeniden doldurulabilir taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sökülebilir parçalarına, piyasaya arz edilmeden önce iliştirilmek zorundadır.

6) Pi işaretini ilk muayene ve testleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası takip etmelidir. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası onaylanmış kuruluşun kendisi veya talimatları doğrultusunda imalatçı tarafından iliştirilmelidir.

7) Periyodik muayene veya uygun olduğu hallerde ara muayene tarihine, periyodik muayeneden sorumlu olan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası eşlik etmelidir.

8) Epsilon işaretine sahip olup, Pi işareti taşımayan gaz tüplerine, bu Yönetmelik gerekliliklere göre ilk periyodik muayene yapıldığında, onaylanmış kuruluşun kimlik numarası Pi işaretinden sonra gelecek şekilde iliştirilmelidir.

13.8 Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)

a) Kapsam;

Bu Yönetmelik;

a) Bundan sonra ‘cihazlar’ diye anılacak olan; yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105 °C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,

b) Bundan sonra "donanımlar" diye anılacak olan; cebri üflemeli brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını kapsar.

b) Kapsam Dışı;

Endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere tasarımlanan cihazları kapsamaz.

c) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin ve varsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

- Gaz yakan cihazın tanımlanması,

-Cihazın AT tip inceleme sertifikasında belirtilen tipe uygunluklarını ve cihazın bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşıladığına dair bir ifade

- Üreticinin veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları.( Adı,Soyadı,görevi,imzası,)

Bununla birlikte, AT Uygunluk Beyanında aşağıdaki bilgilerin ifade edilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamakla birlikte üretici dilerse AT Uygunluk Beyanlarında aşağıdaki hususlara da atıf yapabilir:

- Ürün için uygulanan uygunluk değerlendirme prosedürüne atıf, (Modül)

- AT Tip İnceleme sertifikasını düzenleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- AT tip inceleme sertifikasına atıf,

- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

Sayfa 60 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

- Varsa harmonize standartlara atıflar ve varsa kullanılan diğer teknik standard ve ayrıntılar.

Bu yönetmelikte tanımlanan cihazlar ve donanımlar için AT Tip inceleme sertifikası ve Uygulanan Uygunluk Değerlendirme Prosedürü (Modül)’nün gerektirdiği belgeler, AT Uygunluk Beyanına ilave olarak istenmelidir.

Not: Bu yönetmelik kapsamındaki donanımlar için AT Uygunluk Beyanı düzenlenmesi ve CE işaretinin iliştirilmesi gerekmemektedir. Ancak, AT Tip incelemesi ve Uygulanan Uygunluk Değerlendirme Prosedürü(Modül) donanımlar için de uygulanmak zorundadır. Ayrıca donanımların bu yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen temel gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için, donanımın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini gösteren bir belgenin imalatçı tarafından düzenlenmesi ve bu donanımlarla birlikte sunulması gerekmektedir. Söz konusu imalatçı beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 İmalatçı firma ismi

 Donanımın özgün tanımlaması

 Donanımın Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe ve varsa ilgili harmonize standartlara uygunluğunu belirten bir beyan

 Donanımın yedek parça olarak değiştirildiği durumlarda gaz yakan cihazın imalatçısı tarafından belirlenen servis talimatlarına uygun bir şekilde kurulumunun yapılması gerektiğine dair bir ifade

d) İşaretleme;

Cihaz ya da cihazın tanıtım etiketi, CE işaretiyle birlikte şu bilgileri de taşımalıdır:

- İmalatçının adı ya da kimlik sembolü,

- Cihazın markası

- Uygulanabilirse, kullanılan elektrik arzının türü,

- Cihaz kategorisi,

- CE İşaretinin takıldığı yılın son iki rakamı.

13.9 Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)

a) Kapsam;

Bu direktif, nominal çıkış gücü kapasitesi 4 kw’tan az ve 400 kw’tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında asgari enerji verimini temin etmek çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlamak ve kişilerin, evcil hayvanların ve malların emniyetini korumak maksadıyla asgari teknik özelliklere haiz bir şekilde üretimlerinin sağlanması ile kullanımda uygulanacak esasları kapsar.

b) Kapsam Dışı;

Aşağıda belirtilen kazanlar ve cihazlar, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

a) Katı yakıtlar da dahil olmak üzere değişik yakıtlar yakabilen sıcak su kazanları,

b) Hızlı olarak sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar,

Sayfa 61 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

c) Yaygın olarak pazarlanan sıvı ve gaz yakıtlardan belirgin şekilde farklı, endüstriyel atık gazlar, biogaz ve benzeri yakıtlar yakabilecek şekilde tasarımlanan kazanlar,

ç) Temel olarak, tesis edildikleri binaları ısıtmak amacıyla, tali olarak da merkezi ısıtma için sıcak su ve temizlik amaçlı sıcak su temini için tasarımlanmış ısıtıcı ve cihazlar,

d) Yerçekimi prensiplerine dayalı olarak kendi ağırlığıyla devridaim eden ve sadece temizlik amaçlı depolanan sıcak su üretimi için tasarımlanan, nominal çıkış gücü 6 kW'tan düşük cihazlar,

e) Üretimi devamlılık arz etmeyen, bir defaya mahsus olarak üretilen kazanlar.

c) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyannamesi aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi varsa telefonu, teleks ve faks v.s.numaraları,

- Kazanların tanımlanması,

- Varsa Kaynak alınan yönetmelik ve ilgili teknik düzenleme ve/veya teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan standardlar,

- Eğer varsa uygunluk beyanına kaynaklık eden özellikler,

- Üretici veya yetkili temsilcisi adına taahhüt altına girmeye ve imzaya yetkili kişi veya kuruluşun kimliği (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası)

d) İşaretleme;

a) CE İşareti,

b) CE İşaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı,

c) Enerji Performans Etiketi.

13.10 Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

a) Kapsam;

Bu Yönetmelik, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemleri kapsar. Ayrıca, muhtemel patlayıcı ortamlar dışındaki amaçlar için kullanılan, ancak patlama tehlikelerine karşı teçhizatın ve koruyucu sistemlerin emniyetli çalışması için gerekli olan veya buna katkı sağlayan emniyet cihazları, kumanda cihazları ve ayarlama donanımları da bu Yönetmelik kapsamındadır.

b) Kapsam Dışı;

Bu Yönetmelik aşağıdakileri kapsamaz:

a) Tıbbi bir ortamda kullanılan tıbbi cihazlar,

b) Patlama tehlikesinin sadece patlayıcı maddelerin veya kararsız kimyasal maddelerin bulunmasından kaynaklandığı yerde bulunan teçhizat ve koruyucu sistemler,

c) Muhtemel patlayıcı ortamların yalnızca kazayla gaz sızıntısı sonucu nadiren oluşabileceği ev ortamı ve ticari olmayan ortamlarda kullanılan teçhizatlar,

d) Kişisel Koruyucu Donanım ile İlgili Yönetmelik (89/686/AT) kapsamındaki kişisel koruyucu teçhizatlar,

e) Üzerindeki teçhizatlarla birlikte açık denizde seyreden gemiler ve kıyıdan uzaktaki seyyar üniteler,

Sayfa 62 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

f) Ulaşım vasıtaları; yalnızca yolcuların havayolu, karayolu, demiryolu veya su vasıtası ile taşınmasına yönelik taşıtlar ve bunların römorkları ile malların havayolu, karayolu, demiryolu veya su vasıtası ile taşınması için tasarlanmış olan nakil vasıtaları. Muhtemel patlayıcı bir ortamda kullanılacak taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamından hariç tutulmaz.

g) Ulusal savunma açısından gerekli olan silah, mühimmat ve savaş malzemeleri.

c) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanında aşağıdakiler bulunmalıdır:

- İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı veya tanıtıcı işareti ve adresi,

- Bu Yönetmeliğin kapsamına giren teçhizat, koruyucu sistem veya cihazın açıklaması,

- Bu Yönetmeliğin kapsamına giren teçhizat, koruyucu sistem veya cihazın yerine getirdiği ilgili tüm hükümler,

- Uygun olduğunda, Onaylanmış Kuruluşun adı, tanıtım numarası ve adresi ile AT tip inceleme belgesinin numarası,

- Uygun olduğunda, uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar,

- Uygun olduğunda, kullanılan standartlar ve teknik talimatnameler,

- Uygun olduğunda, uygulanan Avrupa Birliği Direktiflerine dayanan diğer Yönetmeliklere yapılan atıflar,

- İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi adına imzaya yetkili şahsın kimlik bilgileri.

d) İşaretleme;

Tüm teçhizat ve koruyucu sistemler aşağıdaki asgari detaylara sahip, okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde işaretlenmelidir;

- İmalatçının adı ve adresi,

- CE işareti (Ek X, Bölüm A’ya bakınız),

- Seri veya tip işaretlemesi,

- Varsa, seri numarası,

- İmal yılı,

- Teçhizat grup ve kategorisinin simgesi ardından patlamaya karşı korunma özel işareti

- II. Grup Teçhizat için, “G” harfi (gaz, buhar veya sisten kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili) ve/veya “D” harfi (tozdan kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili).

Ayrıca, gerektiğinde emniyetli kullanımı için zorunlu tüm bilgiler teçhizat üzerine işaretlenmelidir.

Sayfa 63 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

14 Kapsam Kontrolü

2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yer alan bir ürün, GTİP itibariyle dâhil olduğu riskli ürünler listesinin tabi olduğu Yönetmelik/Yönetmelikler hükümlerine göre Uygunluk Denetimine tabi tutulacaktır. Bu çerçevede;

1. Ürün GTİP’inin Tebliğin eki “Denetime Tabi Ürünler Listesi”nde olmasına rağmen ürünün ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında olmaması durumunda, başvuru sistem üzerinden “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile başvuru tarihi göz önüne alınmaksızın, öncelikle ve süratle sonuçlandırılır. İlgili Yönetmelik/Yönetmeliklerin kapsamı dışında olan ürünlerin denetim işlemlerinin “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılabilmesi için ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bilgilerle ürüne eşlik eden belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir biçimde bağlantı kurulabilmesi yeterli görülmektedir. Ürünlerin, 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğindeki ilgili Yönetmeliklerin Kapsam maddesine göre kapsamda olup-olmadığına (ürüne ait katalog, etiket ve işaretleme bilgisi, ambalajı gibi ürünü tevsik eden belge veya belgeler dosyasına konulmak sureti ile) ithalat birimimizce karar verilecektir. Kapsam dışında olduğunun tespiti halinde başvuru “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

2.İthalata konu bir ürün Tebliğin eki “İthalatta Denetlenen Ürünlerin Tabi Oldukları Yönetmelikler ”den birden fazlasının kapsamında olsa dahi sadece GTİP itibariyle kontrole tabi ürün listesinde bulunduğu Yönetmelik kapsamında değerlendirilip o Yönetmelik hükümlerine göre denetlenmelidir. Ürünün o Yönetmeliğin kapsamına girmemesi durumunda denetim “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde, Riskli Ürünler Listesinde GTİP itibariyle yer alan ürünler Uygunluk Denetimine tabi tutulacaktır.

3.GTİP itibariyle ilgili Tebliğin riskli ürünler listesinde olmasına rağmen GTİP karşısında belirtilen Yönetmeliğin kapsamı dışında olup başka bir Yönetmeliğin kapsamında olan ürünler “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

4. “GTİP itibariyle 2016/9 sayılı ÜGD Tebliği Ek-2’sinde olup Denetime Tâbi Ürün Listesinde yer alan ancak, GTİP açıklamasındaki parantez içi ifadeler yoluyla (veya Enstitümüze yıl içerisinde iletilen yazılarla) belirlenen ve denetlenmesi hedeflenmeyen ürünler liste dışı ürünler olarak tanımlanmaktadır”

Liste dışı olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin denetim işlemleri, başvuru tarihi göz önüne alınmaksızın öncelikle ve süratle "Liste Dışı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır.

5.2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde, Riskli Ürünler Listesinde GTİP itibariyle yer alan ürünlerin GTİP karşılığında “Taşıtlarda kullanılanlar hariç” ibaresinin yer alması ve ürünün taşıtlarda kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi halinde bu ürünler için aşağıda belirtilen hallerde ürünler “Liste Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/9) eki listelerde GTİP olarak yer almakla birlikte, GTİP’lerin karşısında yer alan parantez içerisindeki “taşıtlarda kullanılanlar hariç” ibaresi uyarınca ithalat denetimlerinin kapsamı dışında bırakılan ürünlerle ilgili uygulamada:

Sayfa 64 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

Söz konusu ürünlerin “Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri” kapsamındaki taşıtlar için üretim girdisi veya yedek parça olarak kullanıldığının tevsik edilmesi halinde bu ürünler Liste Dışı olarak değerlendirilecektir.

Bunun yanı sıra araca sonradan ilave edilen ayrı teknik ünite, aksam ve donanımlarla ilgili olarak bu ürünlerin e veya E işareti taşıdığının görülmesi durumunda ilgili ürünler Liste Dışı olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, yedek parça olarak pazara arz edilen elektrik-elektronik parçalar, hali hazırda tipi onaylanmış bir araç için orijinal teçhizat imalatçısından (OEM) veya özdeş bir imalatçıdan temin ediliyorsa ve bir tanıtım numarası ile yedek parça oldukları açıkça gösteriliyor ise, bu tür ürünlerin tip onayı almasına (e/E işaretine) gerek yoktur ve ürünler Liste Dışı olarak değerlendirilecektir.

Taşıtlar, Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan ve ilgili Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri kapsamında olan araçlardır. Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri kapsamında olmaması ve yeni yaklaşım direktifleri kapsamında olması durumunda İş Makinası, Biçer Döver, vb. motorlu araçlar taşıt olarak değerlendirilmemektedir.

Araç Tip onayı, “Motorlu Araçlar ve Römorkları”, “İki veya Üç Tekerlekli Araçlar”, “Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri” ve bu araçların aksam, parça, sistemleri ile birlikte bazı teknik üniteleri konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) Eski Yaklaşım Direktiflerinden uyumlaştırılarak yayımlanan yönetmelikler ve regülasyonlar ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) regülasyonları kapsamına giren ürünlerin bu yönetmelik veya regülasyonlara uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren belgelendirme sistemidir.

E ve e İşaretlemeleri:"e" işaretlemesi, araç ve araçların sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerinin AB’nin MARTOY veya TORTOY veya MOTOY konusundaki yönetmeliklere uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir. “E” işaretlemesi, araçların aksam, parça, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin 1958 Cenevre Antlaşması eki olarak yayımlanan BM/AEK regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir. Aynı konuyla ilgili “e” ve “E” işaretlemeleri eşdeğer olarak kabul edilmektedir.

15 İleri İşlem Gerektiren Ürünler

1. Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe, imalatçı tarafından montaj, paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir imalatçıdan alınan veya imalatçının yurt dışında olması halinde imalatçı tarafından ithal edilen ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmez.

Ürün, Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca “piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmemesi halinde” başvuru sistem üzerinden “Koşullu Kabul: İleri İşlem” ile sonuçlandırılır. Bu kapsamda ileri işlem amacıyla, Bakanlık tarafından ürüne özel olarak belirlenen uygulamalar çerçevesinde ithalatına izin verilen bu ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi çerçevesinde denetlenmek üzere yetkili kuruluşlara iletilmelerini teminen, Bakanlığa aktarılmak üzere bu ithalata ilişkin bilgiler Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına gönderilir.

Sayfa 65 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

2. Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca başvurunun ileri işlem olarak değerlendirilmesi için ithalatı gerçekleştiren firmanın imalatçı olması gerekmektedir. Bu itibarla, firmalar tarafından yapılan ileri işlem taleplerinin uygun görülebilmesi için firmalardan imalatçı olduklarının ispatı amacıyla kapasite raporu, sanayi sicil belgesi, varsa üretime ve nihai ürünlere ilişkin tanıtıcı belgelerin istenmesi ve bu belgelerin incelenerek firmaların üretici olduklarının tespit edilmesi gerekmektedir.

3. "Koşullu Kabul: İleri İşlem" ile sonuçlandırılan ürünler için;

 Denetim konusu edildiğinde ilgili teknik mevzuatına uygun olmayan ürünlerin yurtiçi edilmesinin ardından imalatçı tarafından, “montaj, paketleme, işleme veya etiketleme vb.” ileri bir işlem yapılmak suretiyle ilgili uygunsuzluk ve/veya eksikliklerin giderilmesi,

 Nihai ürünün, test, belgelendirme, işaretleme vb. uygunluk değerlendirme işlemlerinin tümünün, ileri işlemi gerçekleştiren üretici tarafından kendi adına yapılması veya yaptırılması,

 Nihai ürünün bahse konu imalatçı adı ve markası altında piyasaya arz edilmesi,

gerekmektedir.

4. Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılan denetimlerde, diğer koşullu kabul şartlarının da oluşması durumunda (tali eksiklik, uyarı, ikaz vb.), denetim her halükarda “Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

16 Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler

Yurt Dışı TSE Belgeli ürünlere, Yönetmelikler kapsamındaki (“CE” İşaretli) ürünlere yapılan uygunluk denetiminden farklı bir uygulama yapılmayacaktır.

İthal ürünler üzerinde TSE markalarının haksız kullanımının tespiti halinde;

1.TSE markalarının haksız kullanıldığı yönünde bir tespit yapıldığında tespiti yapan ilgili birim tarafından, durum bir tutanak ile tespit edildikten sonra Firma yetkilisine bilgi verilerek Enstitü ile uzlaşma talebinin bulunup bulunmadığı sorulacak ve uzlaşma talebi bulunan firmalardan bu talepleri derhal yazılı bir biçimde alınacaktır.

2.Bilahare gümrük tespit tutanağı, ürüne ilişkin fotoğraflar ve dosya muhteviyatı ile birlikte varsa firmanın uzlaşma talebi de eklenerek, konu gereği yapılmak üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı’na aktarılacaktır.

3.Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı tarafından, uzlaşma talebi bulunmayan firmalar için yasal takibata başlanmak ve uzlaşma talebi bulunan firmalar için ise Komisyon gündemine taşınmak üzere Hukuk Müşavirliğine bilgi verilecektir.

4.Hukuk Müşavirliği tarafından dava açması halinde yapılan işlemle ilgili Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı 'na yazılı bilgi verecektir.

5.Dava açılmaması ve konunun uzlaşma komisyonuna aktarılması halinde; Uzlaşma Komisyonunun kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Sayfa 66 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

6.Haksız Marka kullanım ücretleri Belgelendirme Merkezi Başkanlığı tarafından tahakkuk, tahsil ve takip edilecek ve neticesi Hukuk Müşavirliğine ve Gözetim Muayene Merkez Başkanlığına yazılı şekilde bildirilecektir.

7.Ürün üzerinde haksız kullanılan markaların silinme ve düzeltme imkânları bulunmadığı takdirde malların yurda girişine müsaade edilmeyecektir. Bu durumda Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı ilgili ithalat birimi aracılığı ile haksız marka kullanımı kapsamındaki malın olumsuz olarak sonuçlandırılmasını ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gereğinin yapılmasını isteyecektir.

8.TSE markalarının (diğer işaretleme bilgilerine zarar verilmeden ) silinmesinin mümkün olması ve Firmanın da diğer tüm uzlaşma koşullarını yerine getirmesi durumunda söz konusu silme ve düzeltme gümrüklü saha içerisinde yapılamadığı takdirde ekli taahhütname (Ek-5) bizzat firma yetkilisi tarafından imzalanacak ve taahhütname aslı dosyasında muhafaza edilecektir.

9.Taahhütnamenin verilmesini müteakip ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başkaca bir sakınca bulunmaması halinde ürünlerin yurda girişine izin verilecektir.

10. En geç 15 iş günü içerisinde taahhütname karşılığı çektirilen mallar üzerindeki TSE markalarının silindiğine dair firmanın yazılı müracaatını müteakip dosyanın bulunduğu İthalat Biriminden bir personel ile o ildeki Belgelendirme Müdürlüğünden bir teknik personelin iştiraki ile markanın silinip silinmediği tutanağa bağlanacak ve sonucun olumlu olması halinde tutanak ithalat birimimizdeki dosyasında muhafaza edilecektir.

11. Firmanın taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde konu gereği yapılmak üzere ilgili ithalat birimi tarafından Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı aracılığı ile Hukuk Müşavirliği'ne aktarılacaktır.

17 Geri Gelen Eşya

Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, geri gelen eşya statüsündeki ürünler TAREKS tarafından fiili denetim için Enstitümüze yönlendirilebilmektedir.

Bu kapsamdaki denetimler, evrak kontrolü ve gümrüklü sahada fiziki muayene şeklinde yapılır. Fiili denetime yönlendirilmiş ürünün geri gelen eşya olduğunun tespit edilmesi durumunda başvuru sistem üzerinden “Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

18 Geçici İthalat

Geçici İthalat Rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalatı gerçekleşen ürünlerin daha sonraki aşamalarda kati ithalata dönüşmesi halinde, söz konusu ürünler için ilgili Tebliğde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ürün güvenliği denetimleri uygulanır. Söz konusu ürünlerin, ithalat denetimi için başvuru yapılan ilin sınırları dışında olması halinde, ürün güvenliği denetimleri öncelikle belge üzerinde gerçekleştirilir. Ancak, belge kontrolü ile ürünün güvenliği konusunda emin olunamadığı durumlarda fiziki denetim de yapılır.

Sayfa 67 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

Bu kapsamda yapılan başvurular ve denetimler, Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına iletilir.

Ürünün gümrüklü saha haricindeki firma deposu veya fabrikasında olması durumunda fiziki denetim yapılıyorsa düzenlenen tutanağın firma personeli ve Enstitümüz heyetince imzalanması yeterlidir. Ayrıca, ayniyat tespit tutanağı gümrük yetkililerince imzalanmış bir şekilde sunulmalıdır. Ayniyat tespit tutanağı geçici ithalat ile çekilen ürünün kati ithalata konu ürün ile aynı olup olmadığının tespiti amacıyla istenmelidir.

19 Denetim Sonuçlarına İtiraz

İthalatçı firmaların, uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde yapılan işlemlere itiraz etmeleri durumunda, söz konusu itirazlar Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına gönderilebilir. Başkanlık gerekli görmesi halinde konuyu Ekonomi Bakanlığına aktarır.

20 Bildirimler

- Ürün güvenliğinden ciddi şüphe duyulması halinde CE işareti taşıyan ürünlerin teste tabi tutulması için Bakanlık talimatının alınması hususunda,

- Sunulan belgenin ilgilisince düzenlenmediğinin belgeyi düzenleyen kuruluş tarafından teyit edilmesi halinde red ile sonuçlandırılan başvurulara dair keyfiyet hususunda,

- 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3. Maddesinin 1. Fıkrası hususunda aykırı işlem yapan firmaların tespiti halinde, ivedilikle,

- İptal talebi olmayan mükerrer başvurularda son başvuru haricindeki başvuruların iptal edilerek son başvuru üzerinden denetimin sonuçlandırılmasını müteakip durumun iletilmesi için

- Firmaların red ile sonuçlandırılan başvurularına ilişkin aynı fatura muhteviyatı ürünler için TAREKS’ten yeniden başvuru yaptıklarının tespit edilmesi halinde,

- GTİP karşılığı yönetmeliğe göre değerlendirilen ürünlerin GTİP karşılığı haricindeki yönetmeliklerle ilgili kesin bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda uygunsuzluğun Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti çerçevesinde değerlendirilmesi için,

- İleri işlem gerektiren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde denetlenmek üzere,

- Geçici İthalat Rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalatı gerçekleşen ürünlerin kati ithalata dönüşmesi halinde yapılan başvurular ve denetimler hususunda,

- İthalatçı firmaların uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde yapılan işlemlere itiraz etmeleri halinde söz konusu itirazlar hususunda,

- Denetim süreci devam eden başvurularda ürünlerin herhangi bir yöntemle ithal edilmesi halinde, ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi yönünden değerlendirme gerektirmesi hususunda

- Risk analizi ile ilgili ihtiyaç duyulan değerlendirmeler hususunda,

Sayfa 68 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

- Denetim işlemleri uygunsuzluk ile sonuçlandırılan ürünler için sonradan herhangi bir muafiyet kapsamında başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde,

- Denetimi uygunsuzlukla sonuçlandırılmış ürünler için gümrük idarelerinden veya firmalardan gelen yazılı transit talepleri için Ekonomi Bakanlığının uygun görüşünün alınmasını teminen bu talepler,

- Transit ticarete konu edilmek istenen uygunsuz ve/veya güvensiz ürünlerin Enstitümüze bağlı farklı ithalat birimlerinde tamamı veya partinin bölünmesi suretiyle, ilgili firma ve/veya farklı firmalar adına ülkemiz piyasasına arz edilmeye çalışılarak denetime konu olmaları ihtimaline karşı bahse konu ürünlere ilişkin olduğu şüphesi duyulan başvurular hususunda,

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesini teminen konular Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına iletilmelidir.

21 Bir Üründeki Eksikliklerin Birden Fazla Koşullu Kabul Durumuna Girmesi Hali

Firma tarafından ithal edilmek istenen ürünler için yapılacak ithalat denetimi sonucunda, ileri işlem gerektiren veya geri gelen ürünler hariç olmak üzere, ürüne ilişkin eksikliklerin birden fazla koşullu kabul durumu kapsamına girmesi halinde başvurular aşağıdaki tabloya göre sonuçlandırılacaktır.
 

Ürün Eksikliğini Kapsayan Koşullu Kabul Durumları Denetimin Nasıl Sonuçlandırılacağı
Koşullu Kabul-Durum1 Koşullu Kabul-Durum 2 Koşullu Kabul-Durum 3 Denetimin Sonuçlandırılacağı Durum
Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu   Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu
Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu   Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu
Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu   Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu
Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılan denetimlerde, diğer koşullu kabul şartlarının da oluşması durumunda, denetim her halükarda “Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

22 Ücretler

Ücretler, “Muayene Gözetim Ücret Tarifesi” nde belirtilmiş olup sistem üzerinden güncelliği takip edilecektir.

Sayfa 69 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

23 Ekler:

Ek-1 (a): Uygunsuzluk Yazısı (İlgili Firmaya),

Ek-1 (b): Uygunsuzluk Yazısı (İlgili Gümrük İdaresine),

Ek-2: Numune Alma/Tespit Tutanağı,

Ek-3: Numune Kartı Örneği,

Ek-4: Ampullere İlişkin Düzenlemeler

Ek-5: Haksız Marka Taahhütnamesi

Ek-6: Yönetmelikler Kapsamında Yer Alan Ürünler Üzerinde Olması Gereken Bilgi Listesi

Ek-7: Başvuru Formu

Ek-8: Bilgi Formu

Ek-9: Denetime Tabi Ürünler Listesi (2016/9 Tebliği Ek-2)

Sayfa 70 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

EK- 1(a): UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili firmaya)

İLGİLİ FİRMAYA

İlgi: ...... tarihli ve ......... numaralı başvurunuz.

İthali yapılmak üzere firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ................ teknik mevzuatın ................ madde/maddeleri bakımından uygun olmadığı anlaşılmıştır. Uygun olmayan ürün/ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri, KKTC ve Serbest Bölgelere transit edilmesi mümkün değildir. Diğer ülkelere transit ticareti ise firmanın Ekonomi Bakanlığı’ndan izin alması kaydıyla gerçekleştirilebilir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.
 

Belge Cinsi Belge Tarihi Belge No G.T.İ.P. Fatura Tarihi
         
         
Fatura No Model Numarası Miktar    
         
         


Uygunsuzluğun hangi aşamada verildiği:

□ Belgeler süresi içinde sisteme yüklenmediğinden başvuru esnasında

□ Belge ve işaretleme kontrolü sonrası

□ Laboratuvar analizi sonrası

 

EK- 1(b): UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili Gümrük İdaresine)

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE

........... firması tarafından ithal edilmek istenen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır. Uygun olmayan ürün/ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri, KKTC ve Serbest Bölgeler hariç olmak üzere diğer ülkelere transit ticaretine firmanın Ekonomi Bakanlığı’ndan izin alması kaydıyla izin verilir izin verilir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.
 

Belge Cinsi Belge Tarihi Belge No G.T.İ.P. Fatura Tarihi
         
         
Fatura No Model Numarası Miktar    
         
         

 

EK-2: NUMUNE ALMA/TESPİT TUTANAĞI

NUMUNE ALMA/TESPİT TUTANAĞI

İthali yapılmak üzere ....................... firması tarafından beyanı yapılan ............ G.T.İ.P.’li ve aşağıda bilgileri yer alan üründen 2016/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde yapılacak laboratuvar analizinde kullanılmak üzere ... adet mühürlü numune alınmıştır.

Söz konusu numunelerin ... adedi TSE Müdürlüğüne, ... adedi 24 saat içinde laboratuvara gönderilmek üzere analiz numunesi olarak ve ... adedi de firma sahibine/temsilcisine teslim edilmek üzere alınmıştır.

Numunenin alındığı tarih ve saat:

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Takımı oluşturan adet/miktar:

Belge adı, tarihi ve sayısı:

Gerekiyorsa diğer bilgiler:

 Aynı miktar şahit numune gümrükte bırakılmıştır.

 Aynı miktar şahit numune firma yetkilisine teslim edilmiştir.

 

Ürün Denetmen(leri)i TSE Yetkili(leri)si Firma Yetkili(leri)si
(Kaşe, Mühür, İmza) (Kaşe, Mühür, İmza) (Kaşe, İmza)

 

TAAHHÜTNAME

İlgili mevzuat çerçevesinde yapılan laboratuvar testlerinin uygun çıkması ve denetim sonucunun tarafımıza bildirilmesinin ardından, denetim için alınan numuneyi 7 (yedi) gün içerisinde almadığımız takdirde, söz konusu numunelerin satışından elde edilecek geliri Ekonomi Bakanlığı-Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının karşılanması şartıyla bağışladığımızı kabul ve taahhüt ederiz.

EK-3: NUMUNE KARTI ÖRNEĞİ
 

NUMUNE ALAN KURUM TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
İLETİŞİM BİLGİLERİ TEL:

FAKS:

NUMUNE ALAN KİŞİ ve UNVANI  

 

NUMUNE ALINAN FİRMA ADI  

 

BAŞVURU NO  

 

 

NUMUNE KAYIT NO  

 

NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH  

 

NUMUNE MİKTARI  

 

ÜRÜN CİNSİ  

 

ÜRÜN MARKASI  

 

ÜRÜN MODELİ/ITEM  

 

AMBALAJ DURUMU  

 

MENŞEİ  

 

GELDİĞİ ÜLKE  

 

 

 

EK-4: AMPULLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

PİYASAYA ARZI YASAKLANAN AMPULLER

( Listede belirtilen 230 V Gerilim Değerleri Nominal Değerler olup, bunun dışında örneğin: Ampulün 210 V, 220 V, 240 V, 220 V – 240 V vb. gösterimde olması durumunda da söz konusu ürün YASAK kapsamında değerlendirilir )
 

ÜRÜN TİPİ YASAK BAŞLANGIÇ TARİHİ GTİP NUMARALARI GTİP AÇIKLAMASI
Normal Ampul 230V Şeffaf 25W 01 Eylül 2012 8539.22.90.00.11 Genel Aydınlatma Ampulleri Güç ˂ 200W ACM Kavanoz Çapı = ˃ 25 mm
Normal Ampul 230V Şeffaf 40W 01 Eylül 2012 8539.22.90.00.11
Normal Ampul 230V Şeffaf 60W Yasak 8539.22.90.00.11
Normal Ampul 230V Şeffaf 75W Yasak

 

8539.22.90.00.11
Normal Ampul 230V Şeffaf 100W Yasak 8539.22.90.00.11
       
Soft Ampul 230V 40W Yasak 8539.22.90.00.12 Genel Aydınlatma Ampulleri Güç ˂ 200W ACM Kavanoz Çapı = ˃ 25 mm (Silika, mantar, mum, top, renkli)
Soft Ampul 230V 60W Yasak 8539.22.90.00.12
Soft Ampul 230V 75W Yasak 8539.22.90.00.12
Soft Ampul 230V 100W Yasak 8539.22.90.00.12
Buji Ampul 230V Şeffaf 25W 01 Eylül 2012 8539.22.90.00.12
Buji Ampul 230V Şeffaf 40W 01 Eylül 2012 8539.22.90.00.12
Buji Ampul 230V Şeffaf 60W Yasak 8539.22.90.00.12
Buji Ampul 230V Silika 25W Yasak 8539.22.90.00.12
Buji Ampul 230V Silika 40W Yasak 8539.22.90.00.12
Buji Ampul 230V Silika 60W Yasak 8539.22.90.00.12
Alev Buji 230V Şeffaf 25W 01 Eylül 2012 8539.22.90.00.12
Alev Buji 230V Şeffaf 40W 01 Eylül 2012 8539.22.90.00.12
Alev Buji 230V Şeffaf 60W Yasak 8539.22.90.00.12
Alev Buji 230V Frosted 25W Yasak 8539.22.90.00.12
Alev Buji 230V Frosted 40W Yasak 8539.22.90.00.12

 

PİYASAYA ARZI YASAKLANAN FLUORESAN AMPULLER

 

MODEL GTİP NUMARALARI GTİP AÇIKLAMASI
T9 40W / 54 8539.31.90.00.11 Sıcak katodlu, simit şeklinde fluoresan ampuller
(T8 veya TL-D) 18 W / 54 8539.31.10.00.12 Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp fluoresan (590 mm. ˂ boy ˂ 1210 mm.)
(T8 veya TL-D) 18 W / 33 8539.31.10.00.12
(T8 veya TL-D) 18 W / 29 8539.31.10.00.12
     
(T8 veya TL-D) 36 W / 54 8539.31.10.00.13 Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp fluoresan (boy ˃ 1210 mm.)
(T8 veya TL-D) 36 W / 33 8539.31.10.00.13
(T8 veya TL-D) 36 W / 29 8539.31.10.00.13
T12 40 W / 54 8539.31.10.00.13

T8 (TL-D) gösterimi teknik olarak T8 veya TL-D gösterimi anlamına gelmekte olup, floresan lambalarda, ya sadece T8, ya da sadece TL-D kodlaması, çok istisnai olarak ta her iki

T8 /TL-D gösterimi bir arada bulunabilmektedir.

Dolayısıyla uygulamada liste üzerinden birebir eşleme yapılırken ürün üzerinde:

T8 veya TL-D gösteriminden herhangi biri olsa bile, devamındaki kodlamaya da dikkat edilerek uygulama yürütülmelidir.

Yani liste uygulanırken T8 ve TL-D gösterimlerinin aynı anda ikisinin de ürün üzerinde olması aranmamalıdır.

Öte yandan, aynı GTİP’ler kapsamında olmakla birlikte, piyasaya arzı yasaklı olmayan fluoresan ampullere ilişkin liste aşağıda yer almaktadır:

 

MODEL GTİP NUMARALARI GTİP AÇIKLAMASI
T9 32 W / 54 8539.31.90.00.11 Sıcak katodlu, simit şeklinde fluoresan ampuller
     
(T8 veya TL-D) 18 W / 12000 Kelvin 8539.31.10.00.12 Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp fluoresan (590 mm. ˂ boy ˂ 1210 mm.)
(T8 veya TL-D) 18 W / 865 8539.31.10.00.12
(T8 veya TL-D) 18 W / 840 8539.31.10.00.12
(T8 veya TL-D) 18 W / 830 8539.31.10.00.12
(T8 veya TL-D) 18 W / 827 8539.31.10.00.12
     
(T8 veya TL-D) 36 W / 12000 Kelvin 8539.31.10.00.13 Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp fluoresan (boy ˃ 1210 mm.)
(T8 veya TL-D) 36 W / 865 8539.31.10.00.13
(T8 veya TL-D) 36 W / 840 8539.31.10.00.13
(T8 veya TL-D) 36 W / 830 8539.31.10.00.13
(T8 veya TL-D) 36 W / 827 8539.31.10.00.13
(T8 veya TL-D) 58 W / 12000 Kelvin 8539.31.10.00.13
(T8 veya TL-D) 58 W / 865 8539.31.10.00.13
(T8 veya TL-D) 58 W / 840 8539.31.10.00.13
(T8 veya TL-D) 58 W / 830 8539.31.10.00.13
(T8 veya TL-D) 58 W / 827 8539.31.10.00.13

 

Ek-5 Taahhütname (Haksız Marka)

TÜRK STANDARDLARI  ENSTİTÜSÜ

Menşei.............. olan  ..........................standardı kapsamındaki ürünler üzerinde TSE markasının basıldığı tespit edilmiş olup, buna ilişkin TSE Uzlaşma Komisyonu  tarafından belirlenen tazminatlar tüm ferileriyle birlikte tarafımızdan yatırılmıştır.

Söz konusu ürünler üzerindeki TSE'ye ait markaları 15 gün içinde sileceğimizi/sildireceğimizi bu işlem tamamlanarak TSE yetkilileri tarafından durum tespit edilmeden ürünleri kısmen veya tamamen satış, bağış veya herhangi başka bir yolla fiilen veya hukuken piyasaya arz etmeyeceğimizi, aksi taktirde aleyhimizde suç duyurusunda bulunulacağının ve maddi ve manevi tazminat davaları ikame olunacağını bildiğimizi, böyle bir durumda da ödenen uzlaşma bedellerinin mahsubunu talep etmekten bilakaydüşart vazgeçtiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

 


İthalatçının veya Temsilcisinin

Unvanı Kaşesi

Yekili İmzalar

Tarih

 

İthalatçının açık ünvanı ve adresi :
İlgili gümrük idaresi :
Gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı :
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı :
İthalatçının vergi sicil numarası
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası
İthal konusu maddenin CİF değeri

 

 

Ek-6 Yönetmelikler Kapsamında Yer Alan Ürünler Üzerinde Olması Gereken Bilgi Listesi

İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanının o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerin imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarasının ürünün izlenebilirliği/doğrulanması açısından ürün üzerinde mutlaka olması gerekmektedir(İlgili yönetmeliğin istisnai durumları dikkate alınarak). Ayrıca ilgili Yönetmeliklerin istemiş olduğu bilgiler aşağıda verilmiştir.

1- Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/EC)

Bütün makinalar, aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmelidir:

- İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve tam adresi,

- Makinanın tanımı,

- CE İşaretlemesi (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç), Not: CE işareti, aynı teknik kullanılmak suretiyle, imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştirilmelidir. Dolayısıyla, imalatçı adı (veya marka) bilgisinin bulunduğu etiket ile CE işaretinin bulunduğu etiket aynı vasıfta olmalıdır.

- Seri veya tip tanımlaması,

- Varsa seri numarası,

- İmalat yılı, yani imalât işleminin tamamlandığı yıl.

Makinaya CE işareti iliştirilirken tarih öne veya ileriye alınamaz.

Bunun yanı sıra, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş makinalar buna göre işaretlenmelidir.

Makinalar, tipi ve güvenli kullanım için esas olan bütün bilgileri de taşımalıdır. Makinalar üzerinde yer alan bilgi ve uyarılar tercihen hâlihazırda kolayca anlaşılabilen sembol veya şemalardan oluşmalıdır. Herhangi bir yazılı veya sözel bilgi ve uyarılar Türkçe hazırlanmalıdır. Makina parçalarının kaldırma ekipmanı ile kullanılarak işlem görmesi halinde, bunların kütlesi okunur, silinmez ve belirgin olarak gösterilmelidir.

2- Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/EC)

a- İmalatçı veya marka ismi yada ticari marka, elektrikli teçhizat üzerine yada bu mümkün değil ise ambalajı üzerine okunaklı şekilde basılmalıdır.

b- CE işareti, elektrikli teçhizatın üzerine, bu mümkün değilse ambalajı üzerine, kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine iliştirilmelidir. Büyütülür veya küçültülür ise çizim içinde gösterilen oranlar değişmemelidir.

3- Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/EC)

a- Her bir cihaz; tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer bilgilerle tanımlanmalıdır.

b- Her bir cihazda imalâtçısının adı ve adresi ve imalâtçı Türkiye’de yerleşik değil ise, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresi bulunmalıdır. (ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.) Ayrıca, bir ürünü kendi adı veya ticarî markası altında piyasaya arz eden ithalatçılar imalatçı sayıldığından kendi markalarını ürettiren firmaların, bu yönetmelik gereği aranan üretici bilgisi için ürünün fason üreticisi ve fabrika-imalat adresi ürün üzerinde veya ambalajında ve/veya kullanma kılavuzu vb. belgelerde aranmayacaktır. Bu durumda üretici/ithalatçı bilgisi olarak marka sahibi kuruluşun Türkiyede yerleşik ad-adres bilgilerinin ürün üzerinde veya ambalajında ve/veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.

Sayfa 78 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

c- ‘CE’ işareti cihaza veya bilgi plakasına iliştirilmelidir. Bunun mümkün olmadığı veya cihazın yapısı gereği sağlanamadığı durumlarda varsa ambalajına veya varsa beraberinde verilen belgelere iliştirilmelidir.

4- Asansör Yönetmeliği (95/16/EC)

a- Üreticinin adı ve adresi,

b-CE işareti (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç),

c- Serisinin veya tipinin kısa gösterilişi,

d- Varsa seri numarası,

e- Yapım yılı.

5- Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/EC)

1) Tüm basınçlı ekipmanlar için:

a- İmalatçının veya yetkili temsilcinin adı, adresi ve diğer kimlik bilgileri,

b- Üretim yılı,

c- Basınç ekipmanının tipi, seri veya parti tanımlaması

d- Gerekli, izin verilebilen maksimum/minimum sınırları;

2) Basınçlı ekipmanın türüne bağlı olarak, emniyetli kurulum, işletme veya kullanım, bakım ve periyodik muayenesi için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir.

a- Basınçlı ekipmanın Litre cinsinden hacmi V,

b- Boru donanımı için standart çapı, DN,

c- Bar cinsinden uygulanan test basıncı PT ve tarihi,

d- Emniyet aletinin ayar basıncı, bar olarak,

e- Basınçlı ekipmanın çıkış gücü kW,

f- Uygulanan gerilim V (volt),

g- Amaçlanan kullanımı,

h- Dolum oranı kg/l,

ı- Kg olarak maksimum doldurma kütlesi,

i- Dara ağırlığı kg,

j- Ürün grubu,

3) Gerektiği yerlerde tecrübelere göre oluşabilecek yanlış kullanıma dikkat çekmek için basınçlı ekipmana iliştirilmiş uyarılar.

CE uygunluk işaretlemesi ve gerekli bilgiler basınçlı ekipmanın üzerinde aşağıdaki istisnalarla birlikte sıkı bir şekilde tutturulan bir bilgi plakası ile verilmelidir.

a- Basınçlı ekipmanın çok küçük olması halinde, örneğin; Aksesuarlar, madde (b)’de bahsedilen bilgiler, basınçlı ekipmana bir etiket ile tutturulabilir;

b- Doldurulacak miktar ve c bendinde bahsedilen uyarılar için uygun süre, okunabilir kalmaları sağlamak kaydıyla etiketleme veya diğer yeterli araçlar kullanılabilir.

6- Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/EC)

a- CE İşareti,

b- Azami çalışma basıncı bar cinsinden PS,

c- Azami çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmax,

d- Asgari çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmin,

e- Kabın kapasitesi litre cinsinden V,

f- Üreticinin ismi yada markası,

g- Kabın tipi ve serisi veya partinin numarası,

h- CE uygunluk işaretinin vurulduğu yılın son iki rakamı,

Veri plakası kullanıldığı takdirde, bu plaka tekrar kullanılmayacak şekilde tasarımlanmalı ve bilgilerin yazılabilmesini sağlayacak yeterli boşluk bulunmalıdır.

Sayfa 79 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

7- Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/EC)

a- Uygun  İşareti

b- Bu yönetmelik kapsamındaki ürünler CE işareti de taşıyabilir.

8- Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (2009/142/EC)

a-CE işareti,

b-İmalatçının adı ya da kimlik sembolü,

c-Cihazın markası

d-Uygulanabilirse, kullanılan elektrik arzının türü,

e-Cihaz kategorisi,

f-CE İşaretinin takıldığı yılın son iki rakamı.

9- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/EC)

a-CE İşareti,

b-CE İşaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı,

c-Enerji Performans Etiketi.

10- Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

a- İmalatçının adı ve adresi,

b- CE işareti (Ek X, Bölüm A’ya bakınız),

c- Seri veya tip işaretlemesi,

d-Varsa, seri numarası,

e- İmal yılı,

f-Teçhizat grup ve kategorisinin simgesi ardından patlamaya karşı korunma özel işareti

g- II. Grup Teçhizat için, “G” harfi (gaz, buhar veya sisten kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili) ve/veya “D” harfi (tozdan kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili).

h-gerektiğinde emniyetli kullanımı için zorunlu tüm bilgiler teçhizat üzerine işaretlenmelidir.

Sayfa 80 / 125

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/2 )

Ek-7

BAŞVURU FORMU

TSE .....................                                                                                                                                          ...... / ...... / 20..

Temsilciliğine

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

Yetkili İmza

Ekleri:

 Fatura veya proforma fatura fotokopisi

 İmza sirküleri veya vekaletname sureti

 Aşağıdaki belgelerden biri:

 Antrepo Beyannamesi

 Özet Beyan

 Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)

İTHALATÇININ:

- Unvanı ve Adresi

- Telefon ve Faks Numarası

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

- Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

- Menşei ve markası

- Cinsi, sınıfı, modeli

- Miktarı

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

DEĞERLENDİRMEYE ESAS STANDART (*):

TS

ISO

EN

IEC

Diğer

*Denetimde esas alınacak standardın ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.

 


Ek-8 Bilgi Formu
 

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:  

 

İhracatçının:

 

- Unvanı  

 

- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)  

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi  

 

Üretici firmanın:

 

- Unvanı  

 

- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)  

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi  

 

Gümrük beyannamesinin:  

 

- Türü  

 

- Tarihi  

 

- No’su  

 

İthal malın menşe ülkesi:  

 

İthalatçı firmanın:

 

- Unvanı  

 

- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)  

 

- Vergi no’su  

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi  

 

İthalatın yapılacağı ülke:  

 

İthalatçı temsilcisinin:

 

- Unvanı  

 

- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)  

 

- Vergi no’su  

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi  

 

İthal edilecek ürünün:

 

- G.T.İ..P. no’su  

 

- Cinsi  

 

- Markası  

 

- Miktarı ve birimi  

 

- ABD Doları olarak değeri (Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet esas alınır)

 

- Gümrük bölgesine geliş tarihi  

 

 

 


EK-9 Denetime Tabi Ürünler Listesi

DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ*

SIRA NO GTİP MADDE ADI İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
1. 6301.10.00.00.00 Elektrikli battaniyeler LVD
2. 7311.00.11.10.00 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
3. 7311.00.11.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
4. 7311.00.13.10.00 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
5. 7311.00.13.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
6. 7311.00.19.10.00 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
7. 7311.00.19.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8. 7311.00.30.10.00 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
9. 7311.00.30.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
10. 7311.00.91.10.00 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
11. 7311.00.91.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
12. 7311.00.99.10.00 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
13. 7311.00.99.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
14. 7321.11.10.00.11 Gaz yakıtlı olanlar Gaz yakan cihazlar
15. 7321.11.10.00.12 Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar) Gaz yakan cihazlar
16. 7321.11.90.00.11 Gaz yakıtlı olanlar Gaz yakan cihazlar
17. 7321.11.90.00.12 Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar) Gaz yakan cihazlar
18. 7323.93.00.00.00 Paslanmaz çelikten olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
19. 7615.10.80.00.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
20. 8402.20.00.00.00 Kızgın su kazanları Sıcak su kazanları
21. 8413.70.21.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine, LVD, EMC
22. 8413.70.29.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine, LVD, EMC
23. 8413.70.81.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine, LVD, EMC
24. 8413.70.89.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine, LVD, EMC
25. 8413.81.00.00.00 Pompalar (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine, LVD, EMC
26. 8414.40.10.00.11 Vidalı olanlar Makine
27. 8414.40.10.00.12 Pistonlu olanlar Makine
28. 8414.40.10.00.19 Diğerleri Makine
29. 8414.40.90.00.11 Vidalı olanlar Makine
30. 8414.40.90.00.12 Pistonlu olanlar Makine
31. 8414.40.90.00.19 Diğerleri Makine
32. 8414.51.00.20.00 Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
33. 8414.59.20.20.00 Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
34. 8414.59.40.20.00 Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
35. 8414.60.00.10.00 Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
36. 8414.80.11.90.00 Diğerleri Makine
37. 8414.80.19.90.00 Diğerleri Makine
38. 8414.80.22.90.00 Diğerleri Makine
39. 8414.80.28.90.00 Diğerleri Makine
40. 8414.80.51.90.00 Diğerleri Makine
41. 8414.80.59.90.00 Diğerleri Makine
42. 8414.80.73.90.00 Diğerleri Makine
43. 8414.80.75.90.00 Diğerleri Makine
44. 8414.80.78.90.00 Diğerleri Makine
45. 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde(self contained) Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
46. 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler(split sistem) Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
47. 8415.81.00.90.00 Diğerleri Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
48. 8415.82.00.90.00 Diğerleri Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
49. 8415.83.00.90.00 Diğerleri Makine, LVD, EMC , ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
50. 8415.90.00.90.11 Split sistemlerin dış üniteleri LVD
51. 8415.90.00.90.12 Split sistemlerin iç üniteleri LVD, EMC
52. 8418.10.20.00.00 Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
53. 8418.10.80.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
54. 8418.21.10.00.00 Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
55. 8418.21.51.00.00 Masa modeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
56. 8418.21.59.00.00 Gömme tip olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
57. 8418.21.91.00.00 Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
58. 8418.21.99.00.00 Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
59. 8418.29.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
60. 8418.30.20.00.00 Hacmi 400 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
61. 8418.30.80.00.00 Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
62. 8418.40.20.00.00 Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
63. 8418.40.80.00.00 Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
64. 8418.50.11.00.00 Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
65. 8418.50.19.00.11 Dondurma makineleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
66. 8418.50.19.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
67. 8418.50.90.00.00 Mobilya tipi diğer soğutucular (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
68. 8419.19.00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) Gaz yakan cihazlar
69. 8419.40.00.00.11 Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
70. 8419.81.20.00.11 Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
71. 8421.11.00.00.00 Krema ayırıcılar (ekremözler) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
72. 8421.12.00.00.11 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
73. 8421.12.00.00.19 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen kapasitede olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
74. 8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
75. 8422.19.00.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
76. 8422.20.00.00.00 Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
77. 8423.10.90.00.11 Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD, EMC
78. 8423.20.00.00.11 Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD, EMC
79. 8423.30.00.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD, EMC
80. 8423.30.00.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD, EMC
81. 8423.81.50.00.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD, EMC
82. 8423.81.90.00.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD, EMC
83. 8423.82.90.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD, EMC
84. 8423.82.90.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD, EMC
85. 8423.89.00.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD, EMC
86. 8423.89.00.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD, EMC
87. 8424.10.00.00.00 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
88. 8424.81.30.10.21 Motorlu olanlar Makine
89. 8424.81.30.10.29 Diğerleri Makine
90. 8424.81.30.90.21 Motorlu olanlar Makine
91. 8424.81.30.90.29 Diğerleri Makine
92. 8424.81.91.00.00 Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar Makine
93. 8424.81.99.00.00 Diğerleri Makine
94. 8425.19.00.00.00 Diğerleri Makine
95. 8425.39.00.00.10 Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar; özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar Makine
96. 8425.41.00.00.00 Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko sistemleri Makine
97. 8425.42.00.00.00 Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik) (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine
98. 8425.49.00.00.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine
99. 8427.10.10.00.00 Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar Makine
100. 8427.10.90.00.00 Diğerleri Makine
101. 8427.20.11.00.00 Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları Makine
102. 8427.20.19.00.00 Diğerleri  Makine
103. 8427.20.90.00.00 Diğerleri Makine
104. 8431.31.00.00.00 Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar. (Bu pozisyon altında aşağıda yer alan ürünler:
1- asansör durak kapısı kilitleme tertibatı
2-asansörlerde düşmeleri engelleyen ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketlerini önleyen tertibatlar
3- asansörler için ani frenlemeli güvenlik tertibatı (fren tertibatı)
4- asansörler için kaymalı güvenlik tertibatı (fren tertibatı)
5- asansörlerde yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı
6-asansörler için aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar
7-asansörler için hız regülatörü
8-hidrolik asansörlerde düşmeleri önleyen düzenek olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları
9-hidrolik asansörler için boru kırılma valfi/tek yönlü debi sınırlama valfi) (Yürüyen merdivenlere ait olan ürünler hariç)
Asansör
105. 8432.30.90.00.12 Yumru dikim makinaları Makine
106. 8432.30.90.00.13 Fide dikim makinaları Makine
107. 8432.30.90.00.14 Fidan dikim makinaları Makine
108. 8432.40.10.00.00 Mineral veya kimyasal gübreler için olanlar Makine
109. 8432.40.90.00.00 Diğerleri Makine
110. 8432.80.00.00.11 Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler Makine
111. 8432.80.00.00.12 Taş parçalarını sökme, toplama makinaları Makine
112. 8432.80.00.00.19 Diğerleri Makine
113. 8433.11.10.00.00 Elektrik motorlu olanlar Makine
114. 8433.11.51.00.00 Oturacak yeri olanlar Makine
115. 8433.11.59.00.00 Diğerleri Makine
116. 8433.11.90.00.00 Diğerleri Makine
117. 8433.19.10.00.00 Elektrik motorlu olanlar Makine
118. 8433.19.51.00.00 Oturacak yeri olanlar Makine
119. 8433.19.59.00.00 Diğerleri Makine
120. 8433.19.70.00.00 Diğerleri Makine
121. 8433.19.90.00.00 Motorsuz olanlar Makine
122. 8433.20.10.00.00 Motorlu olanlar Makine
123. 8433.20.50.00.00 Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar Makine
124. 8433.20.90.00.00 Diğerleri Makine
125. 8433.30.00.00.00 Ot hazırlama makina ve cihazları Makine
126. 8433.40.00.00.00 Ot ve saman balyalama makine ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) Makine
127. 8433.51.00.00.00 Biçer döverler Makine
128. 8433.52.00.00.11 Sap döver harman makinaları Makine
129. 8433.52.00.00.19 Diğerleri Makine
130. 8433.53.10.00.11 Patates sökme makinaları Makine
131. 8433.53.10.00.12 Patates hasat makinaları Makine
132. 8433.53.30.00.11 Pancar baş kesme makinaları Makine
133. 8433.53.30.00.12 Pancar hasat makinaları Makine
134. 8433.53.90.00.11 Yer fıstığı sökme makinaları Makine
135. 8433.53.90.00.12 Yer fıstığı hasat makinaları Makine
136. 8433.53.90.00.19 Diğerleri Makine
137. 8433.59.11.00.00 Kendinden hareketli olanlar Makine
138. 8433.59.19.00.00 Diğerleri Makine
139. 8433.59.85.00.00 Diğerleri Makine
140. 8443.32.10.10.00 İnk jet tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) Makine, LVD,EMC
141. 8443.32.10.90.11 Matris tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
142. 8443.32.10.90.12 Lazer tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
143. 8443.32.10.90.13 Satır yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
144. 8443.32.10.90.19 Diğer yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
145. 8443.32.91.00.00 Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
146. 8443.32.93.00.00 Optik sistem ile mücehhez,kopyalama fonksiyonu olan diğer makinalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
147. 8443.32.99.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
148. 8443.39.10.00.00 Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
149. 8447.11.00.00.12 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Makine
150. 8447.12.00.00.12 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Makine
151. 8447.20.20.00.12 Sanayi tipi düz örgü makinaları Makine
152. 8447.20.20.00.14 Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları Makine
153. 8450.11.11.00.00 Çamaşırı önden yüklemeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
154. 8450.11.19.00.00 Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
155. 8450.11.90.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
156. 8450.12.00.00.00 Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
157. 8450.19.00.00.11 Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
158. 8450.19.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
159. 8450.20.00.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları Makine, LVD, EMC
160. 8451.10.00.00.00 Kuru temizleme makinaları Makine, LVD, EMC
161. 8451.21.00.00.11 Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
162. 8451.21.00.00.19 Diğerleri Makine, LVD, EMC
163. 8451.29.00.00.00 Diğerleri Makine, LVD, EMC
164. 8451.30.00.00.00 Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil) LVD,EMC
165. 8461.50.11.00.00 Testeresi daire şeklinde olanlar Makine
166. 8461.50.19.00.00 Diğerleri  Makine
167. 8462.21.10.00.00 Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar Makine
168. 8462.21.80.00.00 Diğerleri Makine
169. 8462.29.91.00.00 Hidrolik Makine
170. 8462.39.99.00.11 Makasla kesme tezgahları Makine
171. 8462.39.99.00.12 Presler Makine
172. 8462.41.10.00.11 Zımbalı kesme tezgahları Makine
173. 8462.41.10.00.12 Presler Makine
174. 8462.41.10.00.19 Diğerleri Makine
175. 8463.20.00.00.11 Ezerek vida dişi açma makinaları Makine
176. 8465.91.10.00.00 Şerit testereler Makine
177. 8465.91.20.00.00 Dairevi testereler Makine
178. 8465.91.90.00.00 Diğerleri Makine
179. 8465.92.00.00.11 Planya makinaları Makine
180. 8465.92.00.00.12 Freze makinaları Makine
181. 8465.92.00.00.13 Keserek kalıplama makinaları Makine
182. 8465.93.00.00.11 Taşlama makinaları Makine
183. 8465.93.00.00.12 Zımparalama makinaları Makine
184. 8465.93.00.00.13 Parlatma makinaları Makine
185. 8465.94.00.00.00 Bükme veya birleştirme makinaları Makine
186. 8465.95.00.00.00 Delik açma veya zıvanalama makinaları Makine
187. 8465.96.00.00.00 Yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları Makine
188. 8465.99.00.00.11 Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar Makine
189. 8465.99.00.00.19 Diğerleri Makine
190. 8467.11.10.00.00 Metal işlemek için olanlar Makine
191. 8467.11.90.00.11 Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres tabancaları Makine
192. 8467.11.90.00.19 Diğerleri Makine
193. 8467.19.00.00.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine
194. 8467.22.10.00.00 Zincir testereler Makine
195. 8467.22.30.00.00 Dairesel testereler Makine
196. 8467.22.90.00.00 Diğerleri Makine
197. 8467.29.70.00.00 Planyalar Makine
198. 8467.29.85.00.00 Diğerleri Makine
199. 8467.81.00.00.00 Zincirli testereler Makine
200. 8477.10.00.00.00 Enjeksiyon makinaları (Plastik) Makine
201. 8481.80.31.00.00 Termostatik kontrollü valfler Gaz yakan cihazlar
202. 8481.80.81.00.00 Küresel ve konik valfler Gaz yakan cihazlar
203. 8501.31.00.90.11 Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

204. 8501.31.00.90.12 Jeneratörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

205. 8501.32.00.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

206. 8501.33.00.31.00 Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

207. 8501.33.00.41.00 Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

208. 8501.33.00.42.00 Çıkış gücü 100 kW.olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

209. 8501.33.00.43.00 Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

210. 8501.40.20.21.00 Çıkış gücü 735 ila 750 w. Arasında olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

211. 8501.40.20.29.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

212. 8501.40.80.11.00 Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

213. 8501.40.80.12.00 Çıkış gücü 7,5 kW. Veya daha fazla olup 150 kW.ı geçmeyenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

214. 8501.40.80.13.00 Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

215. 8501.51.00.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

216. 8501.52.20.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ECO-DESIGN

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

217. 8501.52.30.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ECO-DESIGN

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

218. 8501.52.90.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ECO-DESIGN

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

219. 8501.53.50.00.00 Cer motorları (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

220. 8501.53.81.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ECO-DESIGN

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

221. 8501.61.20.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

222. 8501.61.80.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

223. 8501.62.00.91.00 Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

224. 8504.10.20.90.00 Diğerleri LVD EMC
225. 8504.10.80.90.00 Diğerleri LVD EMC
226. 8504.31.21.00.00 Gerilim transformatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
227. 8504.31.29.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
228. 8504.33.00.00.00 Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
229. 8504.34.00.00.00 Gücü 500 kVA.yı geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
230. 8504.40.30.10.11 Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
231. 8504.40.30.90.00 Diğerleri LVD,EMC
232. 8504.40.55.90.00 Diğerleri LVD,EMC
233. 8504.40.82.90.00 Diğerleri LVD,EMC
234. 8504.40.84.90.00 Diğerleri LVD,EMC
235. 8504.40.88.90.00 Diğerleri LVD,EMC
236. 8504.40.90.90.11 Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
237. 8508.11.00.00.11 Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
238. 8508.11.00.00.19 Diğerleri LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
239. 8508.19.00.00.00 Diğerleri LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
240. 8508.60.00.00.00 Diğer elektrik süpürgeleri LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
241. 8509.40.00.00.11 Öğütücüler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
242. 8509.40.00.00.12 Mikserler LVD,EMC
243. 8509.40.00.00.13 Bilenderler LVD,EMC
244. 8509.40.00.00.14 Meyva ve sebze presleri LVD,EMC
245. 8509.40.00.00.15 Komple setler LVD,EMC
246. 8509.40.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
247. 8509.80.00.00.11 Et kıyma makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
248. 8509.80.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
249. 8510.10.00.00.00 Traş makinaıarı (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
250. 8510.20.00.00.11 Saç kesme makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
251. 8510.30.00.00.00 Epilasyon cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
252. 8513.10.00.10.00 Madenciler için emniyet lambaları ATEX
253. 8513.10.00.90.00 Diğerleri (yalnız şarjlı el fenerleri) LVD,EMC
254. 8515.31.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik olanlar LVD,EMC
255. 8515.39.13.00.00 Transformatörlerle birlikte olanlar LVD,EMC
256. 8515.39.18.00.00 Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar LVD,EMC
257. 8515.39.90.00.00 Diğerleri LVD,EMC
258. 8515.80.10.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
259. 8515.80.10.20.00 Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
260. 8515.80.10.80.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
261. 8515.80.90.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
262. 8516.10.11.00.00 Anında su ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
263. 8516.10.80.00.11 Daldırma tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
264. 8516.10.80.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
265. 8516.21.00.00.00 Depolu ısıtıcı radyatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
266. 8516.29.10.00.00 Sıvıyla doldurulmuş radyatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
267. 8516.29.50.00.00 Konveksiyon tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
268. 8516.29.91.00.11 Isıtmalı hava perdeleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
269. 8516.29.91.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
270. 8516.29.99.00.12 Kanal tipi ısıtıcı (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
271. 8516.29.99.00.13 Diğer ısıtıcı ve sobalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
272. 8516.29.99.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
273. 8516.31.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
274. 8516.32.00.00.11 Saç kıvırma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
275. 8516.32.00.00.12 Saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
276. 8516.32.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
277. 8516.33.00.00.00 El kurutma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
278. 8516.40.00.00.11 Buharlı ütüler LVD,EMC
279. 8516.40.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
280. 8516.50.00.00.00 Mikro dalgalı fırınlar LVD,EMC
281. 8516.60.10.00.00 Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar) Gaz yakan cihazlar,LVD,EMC
282. 8516.60.50.00.00 Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
283. 8516.60.70.00.00 Izgaralar ve kızartma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
284. 8516.60.80.00.00 Gömme fırınlar LVD,EMC
285. 8516.60.90.00.11 Tost makinaları LVD,EMC
286. 8516.60.90.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
287. 8516.71.00.00.11 Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar LVD,EMC
288. 8516.71.00.00.12 Sadece çay yapmaya mahsus olanlar LVD,EMC
289. 8516.71.00.00.19 Diğerleri LVD,EMC
290. 8516.72.00.00.00 Ekmek kızartma makinaları LVD,EMC
291. 8516.79.20.00.00 Fritözler LVD,EMC
292. 8516.79.70.00.11 Su kaynatma kapları (kettle) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
293. 8516.79.70.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
294. 8518.40.30.00.00 Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
295. 8518.40.80.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
296. 8518.50.00.00.00 Takım halindeki ses yükselteçleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
297. 8521.10.20.00.00 Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./ saniyeyi geçmeyecek bir devirde kayda veya kaydedileni tekrar göstermeye mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
298. 8521.10.95.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
299. 8521.90.00.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
300. 8525.80.11.00.11 Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
301. 8525.80.11.00.12 Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
302. 8525.80.19.00.11 Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
303. 8525.80.19.00.12 Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
304. 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
305. 8525.80.91.00.00 Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
306. 8525.80.99.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
307. 8528.59.31.00.00 Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
308. 8528.59.39.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
309. 8528.59.70.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
310. 8528.69.91.00.00 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
311. 8528.69.99.00.00 Renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
312. 8528.72.20.00.00 Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
313. 8528.72.30.00.00 İçinde resim tüpü olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
314. 8528.72.40.00.00 Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
315. 8528.72.60.00.00 Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
316. 8528.72.80.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
317. 8528.73.00.00.00 Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
318. 8530.80.00.00.12 Karayolları trafiğine mahsus cihazlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
319. 8530.80.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve gemi, uçak ve demir yollarında kullanılanlar hariç) LVD,EMC
320. 8531.10.30.00.11 Gaz alarm cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
321. 8536.10.10.00.12 Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
322. 8536.10.10.00.13 D tipi sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
323. 8536.10.10.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
324. 8536.10.10.00.15 Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
325. 8536.10.50.00.12 Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
326. 8536.10.50.00.13 D tipi sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
327. 8536.10.50.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
328. 8536.10.50.00.15 Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
329. 8536.10.90.00.12 Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
330. 8536.10.90.00.13 D tipi sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
331. 8536.10.90.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
332. 8536.10.90.00.15 Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
333. 8536.20.10.00.11 Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
334. 8536.20.90.00.11 Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
335. 8536.30.10.00.00 16 A.i geçmeyen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
336. 8536.30.30.00.00 16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
337. 8536.30.90.00.00 125 A.i geçen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
338. 8536.50.03.00.00 Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları ( izole edilmiş tristör AC anahtarları ) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
339. 8536.50.07.00.00 11 A. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli ( snap-action ) anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
340. 8536.50.15.00.11 Kontak akımı 10 A. i geçmeyen rotatif anahtar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
341. 8536.50.15.00.12 Kontak akımı 10 A.i geçen rotatif anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
342. 8536.50.80.00.11 Floresans ampuller için komple starterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
343. 8536.50.80.00.13 Komütatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
344. 8536.50.80.00.15 Ev tipi anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
345. 8536.50.80.00.16 Kollu şalterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
346. 8536.61.10.00.00 Edison ampul duyları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
347. 8536.61.90.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
348. 8536.69.90.00.18 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
349. 8536.90.01.00.00 Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
350. 8536.90.20.00.00 Yarı iletken diskleri test ediciler EMC
351. 8537.10.10.00.00 Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
352. 8537.10.91.00.00 Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
353. 8539.21.92.00.00 Gerilimi 100 voltu geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
354. 8539.21.98.00.00 Gerilimi 100 voltu geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
355. 8539.22.10.00.00 Reflektör ampulleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
356. 8539.22.90.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
357. 8539.22.90.00.12 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
358. 8539.22.90.00.13 Cam kavanoz çapı 25 mm.den az dekoratif ampuller (25 mm. Hariç) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
359. 8539.22.90.00.14 Tüp şeklinde flamanlı ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
360. 8539.22.90.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
361. 8539.29.92.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
362. 8539.29.92.00.12 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
363. 8539.29.92.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
364. 8539.29.98.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
365. 8539.29.98.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
366. 8539.31.10.00.11 Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
367. 8539.31.10.00.12 Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen doğrusal tüp floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
368. 8539.31.10.00.13 Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
369. 8539.31.10.00.14 Doğrusal olmayan floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
370. 8539.31.90.00.11 Simit şeklinde olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
371. 8539.31.90.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
372. 8539.32.20.00.00 Civa veya sodyum buharlı ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
373. 8539.32.90.00.00 Metal halitli ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
374. 8539.39.00.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
375. 8539.41.00.00.00 Ark lambaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
376. 8539.49.00.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
377. 8541.40.90.00.11 Güneş pili (solar) (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın) LVD, EMC
378. 8542.33.00.00.00 Yükselteçler (yalnız amplifikatörler) LVD, EMC
379. 8903.10.10.00.00 Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler Gezi Tekneleri Yönetmeliği
380. 8903.10.90.00.00 Diğerleri Gezi Tekneleri Yönetmeliği
381. 9007.10.00.00.00 Kameralar LVD,EMC
382. 9007.20.00.00.00 Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
383. 9008.50.00.00.00 Projektörler, fotoğraf büyütücü ve küçültücü cihazlar LVD,EMC
384. 9019.10.10.00.11 Cihazlar (yalnız kavitasyon, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları) LVD,EMC
385. 9019.10.90.00.11 Mekanoterapi cihazları LVD,EMC
386. 9019.10.90.00.12 Psikotekni cihazları LVD,EMC
387. 9019.10.90.00.13 Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri LVD,EMC
388. 9019.10.90.00.19 Diğerleri (yalnız kavitasyon, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları) LVD,EMC
389. 9024.10.90.10.00 Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
390. 9024.80.90.10.00 Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
391. 9028.10.00.00.00 Gaz sayaçları EMC
392. 9028.20.00.00.00 Sıvı sayaçları (mekanik olanlar hariç) EMC
393. 9028.30.11.00.11 Elektronik olanlar EMC
394. 9028.30.19.00.11 Elektronik olanlar EMC
395. 9028.30.90.00.12 Aktif sayaçlar EMC
396. 9028.30.90.00.13 Reaktif sayaçlar EMC
397. 9028.30.90.00.14 Elektronik sayaçlar EMC
398. 9029.10.00.20.00 Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
399. 9029.20.90.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
400. 9031.10.00.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
401. 9031.20.00.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
402. 9032.20.00.90.11 Elektronik basınç kontrol cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
403. 9107.00.00.00.11 Elektrikli veya elektronik olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
404. 9405.10.21.00.00 Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
405. 9405.10.40.10.00 Seramik maddelerden yapılmış olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
406. 9405.10.40.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
407. 9405.10.50.10.11 Kristal avizeler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
408. 9405.10.50.10.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
409. 9405.10.50.90.00 Diğer aydınlatma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
410. 9405.10.91.10.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
411. 9405.10.91.20.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
412. 9405.10.91.30.00 Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
413. 9405.10.91.40.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
414. 9405.10.91.50.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
415. 9405.10.91.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
416. 9405.10.98.10.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
417. 9405.10.98.20.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
418. 9405.10.98.30.00 Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
419. 9405.10.98.40.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
420. 9405.10.98.50.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
421. 9405.10.98.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
422. 9405.20.11.00.00 Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar LVD
423. 9405.20.40.10.00 Seramik maddelerden olanlar LVD
424. 9405.20.40.90.00 Diğerleri LVD
425. 9405.20.50.00.00 Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
426. 9405.20.91.10.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
427. 9405.20.91.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
428. 9405.20.91.30.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
429. 9405.20.91.40.00 Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
430. 9405.20.91.50.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
431. 9405.20.99.10.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
432. 9405.20.99.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
433. 9405.20.99.30.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
434. 9405.20.99.40.00 Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
435. 9405.20.99.50.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
436. 9405.30.00.00.00 Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
437. 9405.40.10.00.00 Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
438. 9405.40.31.00.00 Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar LVD
439. 9405.40.35.00.00 Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
440. 9405.40.91.10.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
441. 9405.40.91.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
442. 9405.40.91.30.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
443. 9405.40.91.40.00 Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
444. 9405.40.91.50.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
445. 9405.40.91.60.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
446. 9405.40.91.70.00 Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
447. 9405.40.91.80.00 Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
448. 9405.40.91.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
449. 9405.40.95.10.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
450. 9405.40.95.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
451. 9405.40.95.30.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
452. 9405.40.95.40.00 Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
453. 9405.40.95.50.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
454. 9405.40.95.60.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
455. 9405.40.95.70.00 Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
456. 9405.40.95.80.00 Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
457. 9405.40.95.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
458. 9405.40.99.10.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
459. 9405.40.99.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
460. 9405.40.99.30.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
461. 9405.40.99.40.00 Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
462. 9405.40.99.50.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
463. 9405.40.99.60.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
464. 9405.40.99.70.00 Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
465. 9405.40.99.80.00 Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
466. 9405.40.99.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
467. 9405.50.00.81.00  Maden ocaklarında kullanılan lambalar ATEX
468. 9405.60.20.00.00 Plastik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
469. 9405.60.80.10.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
470. 9405.60.80.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
471. 9405.60.80.30.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
472. 9405.60.80.40.00 Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
473. 9405.60.80.50.00 Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
474. 9405.60.80.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarl

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc