Gümrükler Genel Müdürlüğünün ÖTV Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması konulu yazısı

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün ÖTV Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması konulu yazısı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-156.01
Konu : ÖTV Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden Müfettiş raporlarından, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki eşyalardan bazılarının dâhilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV’nin hesaplanmadığı ve teminata bağlanmadığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununun 16 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasında, Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören eşyaya ait ÖTV'nin de aynı usule tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Bunun yanı sıra, söz konusu hükümlerin Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamındaki eşya bakımından uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamaların yer aldığı Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

- (II/B/4) bölümünde, "Kanunun 16 ncı maddesinde; Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar gereğince gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV’nin de aynı usule tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, başta Gümrük Kanununun 118 inci maddesi olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince, gümrük vergisi teminata bağlanarak ithal edilen mallara ait ÖTV de teminata bağlanır."

- (V) bölümünde, "c) Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV de aynı usule tabi tutulur. Örneğin, dâhilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen mallar için ithalat vergileri teminata bağlanırsa,
ÖTV de teminata bağlanarak ilgili mevzuat kapsamında takip edilir."
açıklamaları yer almaktadır.

Bu çerçevede, Gümrük Kanununun geçici ithalat ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin hükümleri kapsamında ithal edilen veya transit, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve antrepo rejimleri ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya bakımından da ithalat vergilerinin tabi olduğu usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesi
gerekmektedir.

Dolayısıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşyanın bahis konusu rejimler kapsamında ithalinde, ithalat vergilerinin, Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince teminata bağlanması halinde, ÖTV'nin de teminata bağlanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı


DAĞITIM:
Batı Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gap Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İpekyolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Batı Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü.
Fırat Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gürbulak Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü