Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) (30.04.2016 t. 29699 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) (30.04.2016 t. 29699 s. R.G.)


Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) (30.04.2016 t. 29699 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1’de yer alan ürünlerin, ithalatta, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ve 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğe uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak Ek-1’de yer alan ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (GTB-İRİS): Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ithalat aşamasında yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

b) Kullanıcı: GTB-İRİS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

c) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ve Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ile Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğe uygun olmama ihtimalini,

ç) Risk analizi: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, GTB-İRİS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

Uygulamaya ilişkin hükümler

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, GTB-İRİS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(3) Firmaların GTB-İRİS’te tanımlanması, kullanıcı yetkilendirmesi, GTB-İRİS’e başvuru işlemleri ve Tebliğ kapsamındaki denetimlere ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir ve bu Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 5 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ, Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ve Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

Yaptırımlar

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/12) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Bazı Tüketici Ürünlerinin Gümrük Kontrolü konulu 30/11/2012 tarihli ve 2012/4 sayılı Genelgesi ile 10/1/2014 tarihli ve 2014/2 sayılı Genelgesine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 2/5/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek-1

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Amacı

İlgili Mevzuat

Test

3213.10.00.00.00

Takım halindeki boyalar

Sanatsal etkinliklerde kullanılanlar ve profesyonel ürünler hariç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azoboyar maddeler,

Fitalatlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazı Elementlerin Göçü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azoboyar maddeler,

Fitalatlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazı Elementlerin Göçü

3213.90.00.00.00

Diğerleri

Sanatsal etkinliklerde kullanılanlar ve profesyonel ürünler hariç

3923.30.10.00.19

Diğerleri

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan su mataraları

4016.92.00.00.00

Silgiler

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan silgiler

4202.12.11.00.00

Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul ve beslenme çantaları

4202.12.50.00.00

Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul ve beslenme çantaları

 

4202.12.91.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

4202.12.91.90.00

Diğerleri

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan beslenme çantaları ve okul çantaları

8214.10.00.00.12

Kalemtraşlar

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan kalemtraşlar

 

9608.10.10.10.00

Plastik maddelerden olanlar

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9608.10.10.90.00

Diğerleri

 

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

 

 

 

9608.10.99.00.00

Diğerleri

 

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9608.20.00.10.00

Plastik maddelerden olanlar

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9608.20.00.90.00

Diğerleri

 

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

 

9608.30.00.10.00

Plastik maddelerden olanlar

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9608.30.00.90.00

Diğerleri

 

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9608.40.00.10.00

Plastik maddelerden olanlar

 

 

 

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

 

 

9608.40.00.90.00

Diğerleri

 

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9608.50.00.10.00

Plastik maddelerden olanlar

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9609.10.10.00.00

"Kurşunları" grafitten olanlar

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9609.10.90.00.00

Diğerleri

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9609.90.10.00.00

Pasteller ve kömür kalemler

Sadece  pastel boyalar

9609.90.90.00.00

Diğerleri

Sadece  çocukların kullanımına yönelik renkli tebeşirler

9619.00.30.10.00

 

 

Sentetik veya suni liflerden

Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler

 

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

Azoboyar maddeler

Dioktiltin (DOT) bileşikleri

9619.00.30.90.00

Diğerleri

9619.00.40.10.00

Örme olanlar

9619.00.40.90.00

Diğerleri

9619.00.50.10.00

Örme olanlar

9619.00.50.90.00

Diğerleri

9619.00.71.10.00

Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler

 

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

 

Dioktiltin (DOT) bileşikleri

9619.00.71.90.00

Diğerleri

9619.00.75.10.00

Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

9619.00.75.90.00

Diğerleri

9619.00.79.10.00

Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

9619.00.79.90.00

Diğerleri

9619.00.81.10.00

Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

9619.00.81.90.00

Diğerleri

9619.00.89.10.00

Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

9619.00.89.90.00

Diğerleri

3926.20.00.00.11

Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan)

Eldivenler

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

 

Dioktiltin (DOT) bileşikleri

Kadmiyum bileşikleri

3926.10.00.00.00

Okul ve büro malzemeleri

Plastik dosya ve klasörler

 

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

Kadmiyum bileşikleri

3926.90.97.90.18

Diğerleri

Mouse pad

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

Kadmiyum bileşikleri

7117.11.00.00.00

 

Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler

Kol düğmeleri vb.

 

 Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

 

Kadmiyum bileşikleri

Nikel bileşikleri

7117.19.00.90.11

Camdan aksamı olanlar

İmitasyon takı eşyaları

 

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

 

Kadmiyum bileşikleri

Nikel bileşikleri

7117.19.00.90.29

Diğerleri

7117.90.00.10.00

Plastik maddelerden ve camdan olanlar

7117.90.00.50.00

Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi metaller hariç)

9102.11.00.00.00

Sadece mekanik göstergesi olanlar

 

 

 

 

Kol saati

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol saati

 

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

 

 

 

 

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

 

 

 

 

 

Azoboyar maddeler

Kadmiyum bileşikleri

Nikel bileşikleri

 

 

 

 

 

 

Azoboyar maddeler

Kadmiyum bileşikleri

Nikel bileşikleri

 

9102.12.00.00.00

Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital)

9102.19.00.00.00

 

Diğerleri

 

9102.21.00.00.00

Otomatik kurmalı olanlar

9102.29.00.00.00

 

Diğerleri

 

9102.99.00.00.19

 

Diğerleri

9113.20.00.00.19

Diğerleri

Saat kordonu

 

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

 

Azoboyar maddeler

Kadmiyum bileşikleri

Nikel bileşikleri

 

9113.90.00.10.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar

9113.90.00.20.00 

Mensucattan mamul olanlar

9113.90.00.40.00

 

Plastik maddelerden olanlar

3926.90.97.90.18

Diğerleri

Cep telefonu kılıfı

 

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

 

Kadmiyum bileşikleri

 

4202.32.10.00.00

Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar

4202.92.19.00.00

 

Diğerleri

4202.32.90.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

Cep telefonu kılıfı

 

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

Azoboyar maddeler

Kadmiyum bileşikleri

 

4202.32.90.90.00

Diğerleri

4202.92.98.90.00

Diğerleri

3924.10.00.00.00

Sofra ve mutfak eşyası

Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı

Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

 

Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ ekinde belirtilen testler

3924.90.00.00.11

Emzikli biberon başlıkları

Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı

3924.90.00.00.19

Diğerleri

Yalnız biberon başlığı

3926.90.97.90.18

Diğerleri

Yalnız bebekler için emzikler ve benzeri eşya

4014.90.00.00.11

Bebekler için emzikler ve benzeri eşya

Diş kaşıyıcıları hariç

 

 

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc