Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 2016/2 sayılı Genelgesi (Bazı Tüketici Ürünlerinin GTB-İRİS Yoluyla Takip ve Kontrolü hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 2016/2 sayılı Genelgesi (Bazı Tüketici Ürünlerinin GTB-İRİS Yoluyla Takip ve Kontrolü hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 28229819-590
Konu : Bazı Tüketici Ürünlerinin GTB-İRİS Yoluyla Takip ve Kontrolü

02.05.2016 / 15733578
GENELGE
(2016/2)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) kapsamında bulunan tüketici ürünlerinin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

I. Tanımlar

(1) Bu Genelgede geçen;

a) Fiili denetim: Belge kontrolü, İşaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

b) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a),(b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

c) Kapsam dışı: GTİP olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Ek-l’de yer alan listede belirtilmekle birlikte, belirtilen kullanım amacını taşımayan ürünü

ifade eder.

II. Risk Analizi

(1) Risk analizinde kullanılacak kriterler, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve ihtiyaç halinde güncellenir. Risk analizinde kullanılacak kriterlerde, Bakanlığın diğer birimlerinden gelecek yazılı talep üzerine Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından değişiklik yapılabilir.

III. Özel Durumlar

(1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından GTB-İRİS’te beyan edilen ve A.TR Dolaşım Belgesi sisteme yüklenen ürünler için düzenlenen GTB-İRİS Belgesi, elektronik ortamda Tek Pencere Sistemine gönderilir.

(2) Geri gelen eşya için, bu ürünün ihracat gümrük beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından GTB-İRİS’e yüklenmesi ve geri gelen eşyanın İlgili mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair taahhütnamenin kullanıcı tarafından GTB-İRİS’te onaylanmasına müteakip, söz konusu ürünlere ilişkin düzenlenen GTB-İRİS Belgesi elektronik ortamda Tek Pencere Sistemine gönderilir.

(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (GTB-İRİS) üzerinden başvuru yapılmaz.

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirme sonucunda, A.TR Dolaşım Belgeli veya geri gelen eşya olarak beyan edilen ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

IV. Kapsam Dışı

(1) İthal edilmek istenen ürünün kullanım amacına yönelik bilgiler kullanıcı tarafından GTB-İRİS’e girilir ve kapsam dışı taahhütnamesi GTB-İRİS’te onaylanır. Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumunda,söz konusu ürünler için düzenlenen GTB-İRİS Belgesi elektronik ortamda Tek Pencere Sistemine gönderilir.

(2) Ürünün kapsam dışı olmadığının tespiti halinde başvuru olumsuz sonuçlandırılır. Bu durumda kullanıcı kapsam dışı beyanı olmaksızın yeniden başvuru yapar.

V. Fiili Denetim

(1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için EK’te belirtilen bilgi ve belgelerin başvuru günü dahil 30 gün içerisinde GTB-İRİS’e yüklenmesi gerekmektedir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz sonuçlandırılır.

(2) İthalatçı firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda,söz konusu ürünler için düzenlenen GTB-İRİS Belgesi elektronik ortamda Tek Pencere Sistemine gönderilir.

(4) Fiili denetime yönlendirilen ürünler ile ilgili, kullanıcı tarafından sunulan belgelerin yeterli görülmemesi halinde, Bakanlıkça üründen numune alınabilir. Üründen numune alınacağına dair bilgi GTB-İRİS üzerinden başvuru sahibine ve boşaltma gümrüğünün bulunduğu ildeki Ticaret İl Müdürlüğüne iletilir.

(5) Fiili denetime yönlendirilen ürünlerden numune alınmasına karar verilen ürünlerin numune alım işlemleri, ilgili Ticaret İl Müdürlüğünün görevlendireceği personel tarafından gerçekleştirilir. Numune, laboratuvar test masrafları (test, kargo vb.) başvuru sahibi tarafından karşılanmak üzere, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen laboratuvarlara görevli personel tarafından gönderilir.

(6) Test sonucu uygun olan ürünlerin ithal edilebileceğine ilişkin düzenlenen GTB-İRİS Belgesi elektronik ortamda Tek Pencere Sistemine gönderilir.

VI. Diğer Hükümler

(1) GTB-İRİS üzerinden yürütülen denetimlerde, bu Genelge hükümlerine aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, ithalatçı firmanın denetim başvurulan belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, ithalatçı firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

(2) Bu Genelge, yürürlükte kaldığı sürece Ekonomi Bakanlığı’nca her yıl yenilenen Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğlerine ilişkin olarak uygulanmaya devam eder.

(3) GTB-İRİS Sisteminin kullanımına ilişkin olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından “Kullanıcı Rehberi” hazırlanarak Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir ve gerektiğinde güncellenir.

(4) 2/5/2016 tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Bazı Tüketici Ürünlerinin Gümrük Kontrolü konulu 30/11/2012 tarihli ve 2012/4 sayılı Genelge ile 10/1/2014 tarihli ve 2014/2 sayılı Genelge hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(5) Bazı Tüketici Ürünlerinin Gümrük Kontrolü konulu 30/11/2012 tarihli ve 2012/4 sayılı Genelge ile 10/1/2014 tarihli ve 2014/2 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞÇI
Bakan a.
Müsteşar

EK: Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler için GTB-İRİS’e Yüklenmesi Gereken Bilgi ve Belgeler (1 Sayfa)

Dağıtım:
Merkez ve taşra teşkilatı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

EK

FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN GTB-İRİS’E YÜKLENMESİ
GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

1- Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan en az biri (*)

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

-Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

2- Fatura veya proforma fatura (*)

3- İthal edilmek istenen ürünün uygunluğunu gösteren akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarının asılları veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları

* Talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur