Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/42 Sayılı Genelgesi (Gümrük Alacağının Takibi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrük Alacağının Takibi - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - KURULUŞ 1987

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 80572740-010.06
Konu : Gümrük Alacağının Takibi

12.05.2016 / 15360622

GENELGE

(2016/42)

4458 sayılı Gümrük Kanununun 201 inci maddesi uyarınca, süresi içinde ödenmeyen gümrük vergileri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczedilmektedir.

Bu hükme göre, amme alacağının takibinde haciz tatbiki için borçlunun mal bildiriminde bulunması şart değildir. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun Kanunda belirtilen süre içerisinde mal bildiriminde bulunmaması halinde, tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarından amme alacağını karşılayacak miktarının derhal haczi gerekmektedir.

30.06.2007 tarihli, 26568 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin İkinci Kısım Birinci Bölüm VI. Haciz Alt Bölümünün 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri A, Sıra No 5 Tebliğ ile değişik ikinci maddesinin (b) bendi uyarınca, alacaklı tahsil daireleri, haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilebilecek mallardan elektronik ortamda araştırması yapılabilecek olanları, elektronik ortamda araştıracak, yetki alanlarına bağlı kalmaksızın doğrudan haciz bildirisi tebliğ etmek suretiyle haczedebileceklerdir.

Bu kapsamda, alacağı takip eden gümrük idarelerince, Bakanlık intranet portalı “Kesinleşmiş Gümrük Alacakları Takip İşlemleri” bölümünde yer alan uygulamaların kullanımına öncelik verilerek, belirtilen sıraya göre;

    

1) 6183 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, ödeme emri     düzenlenmeksizin, borçluya bildirimde bulunulduktan yedi gün sonra, Teminat     Sorgulama Programı üzerinden alacağı takip eden gümrük müdürü veya     yardımcısı tarafından borca karşılık gelen miktara haciz konulması,

    

2) Haczedilebilir teminatı olmayan veya haczedilen teminatın     gümrük alacağını karşılamaması durumunda, derhal ödeme emri düzenlenerek     Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden imzalanarak borçluya tebliğ     edilmesi,

    

3) Ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu     tarafından ödeme emrine yönelik ödeme veya tecil-taksitlendirme başvurusu     yapılmamışsa, haciz varakası düzenlenerek borçlu bilgilerini içeren ve     gümrük alacağına haciz konulmasını belirten bir yazının o günün mesai     bitimine kadar (uygulamaya geçmesiyle birlikte Kayıtlı Elektronik Posta     aracılığıyla) haciz bildirisi ekinde bankalara gönderilmesi,

    

4) Gümrük borçlusunun PTT’ye bağlı birimler nezdindeki posta çeki     hesaplarında yer alan varlık bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilmesi     halinde, elektronik ortamda araştırma yapılarak tespit edilen varlıkların     haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilmesi,

    

5) Posta çeki hesaplarında yer alan varlıkların ülke genelinde tek     bir merkezden sorgulanması mümkün olduğundan, bu varlıkların     araştırılmasının alacaklı gümrük idaresinin bulunduğu yerdeki PTT merkezine     (uygulamaya geçmesiyle birlikte Kayıtlı Elektronik Posta aracılığıyla) haciz     bildirisinin tebliği ile yapılması,

    

6) Bankalardan ve PTT merkezlerinden gelen cevap yazısı     beklenilmeksizin ödeme emrinin tarih ve sayısı kayıt edilerek;

    
        

a. Gümrük Borçlusunun Gümrüklerdeki Eşyasının Elektronik Ortamda         Takibi Programı aracılığıyla borçluya ait gümrüklerde bulunan işlemi         bitmemiş
        eşyanın,

        

b. Borçluya ait gümrüklerde bulunan haczedilebilir eşya yoksa veya         haczedilen eşyanın gümrük alacağını karşılamaması durumunda, Taşıt         Sorgulama Programı aracılığıyla borçluya ait Emniyet Genel Müdürlüğüne         kayıtlı taşıtların,

        

c. Borçluya ait kayıtlı taşıt yoksa veya haczedilen taşıtların gümrük         alacağını karşılamaması durumunda, Tapu Sorgulama Programı aracılığıyla         borçluya ait Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne kayıtlı         gayrimenkullerin, gümrük müdürü veya yardımcısı tarafından tespit         edilerek, haciz yapılması ve borçlunun yapılan haciz hususunda         bilgilendirilmesi,

    
    

7) Bankalardan gelen, borçlunun hesabına haciz konulduğunu     bildiren yazıların alınması üzerine, diğer programlarda konulan hacizler     dikkate alınmaksızın, bankalar tarafından konulan hacizlerin incelenerek     gümrük alacağının karşılanması durumunda,

    
        

a. Paraya kolay çevrilmesi bakımından hacizli banka hesaplarının         seçilerek, fazladan haciz konulan hesaplardaki haczin kaldırılmasını         bildiren yazının mesai saati bitimine kadar ilgili bankalara (uygulamaya         geçmesiyle birlikte Kayıtlı Elektronik Posta aracılığıyla) gönderilmesi,

        

b. Diğer programlar aracılığıyla konulan hacizlerin derhal         kaldırılması,
         

    
    

8) Gümrük alacağının karşılanmaması durumunda, alacağa yönelik     farklı programlarda alacak miktarını karşılayan başka bir haciz kaydı olup     olmadığı kontrol edilerek haciz işlemlerine devam edilmesi,

    

9) Gümrük Borçlusunun Gümrüklerdeki Eşyasının Elektronik Ortamda     Takibi Programında, haciz kayıtlı eşyanın gümrük işlemlerinin alacak takibi     sona ermeden tamamlanması veya iptal edilmesine izin verilmemesi,

 10) İcra memuru, yaptığı araştırmalarda borçlunun menkul malları     veya alacağının bulunmadığı veya bulunan menkul mal, alacak ve hakların     borcu karşılamayacağı veya bunların kolaylıkla paraya çevrilme olasılığının     bulunmadığı sonucuna ulaşırsa ya da takibi yapan idare tarafından gerekli     görülmesi halinde belirtilen sıralamaya uyulmadan haciz konulması,    

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşa