İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (12.05.2016 t. 29710 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


2016 Mevzuat değişiklieri - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - KURULUŞ 1987                
        
            İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (12.05.2016 t. 29710 s. R.G.)
        

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    

“(1) Ek-2’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş     eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan fiziksel ya da     elektronik uygunluk yazısı aranır. Elektronik olarak düzenlenenler hariç     olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    

“MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen eşyanın ithal edilebilmesi için Gümrük     ve Ticaret Bakanlığınca “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik     ortamda verilen numaranın gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma     tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin     verilmez.

    

a) Ek-1’de veya Ek-2’de belirtilmeyen kullanılmış veya yenileştirilmiş     diğer eşya,

    

b) Ek-2’de yer almakla birlikte sivil hava taşıtları veya deniz     taşıtlarında kullanılmaya mahsus olmayan eşya.

    

(2) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, izin belgesinin     bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    

“(1) İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde verilen     izin belgesi altı ay geçerlidir. İzin belgesi fiziksel olarak     düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    

“(3) Bu eşyanın ithal edilebileceğine dair Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca     “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda verilen numaranın     gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi     zorunludur. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    

“(1) Ek-3’te G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen eşyanın karşılarında     gösterilen gümrük rejimlerine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde,     belirtilen kurumların fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği; belge,     uygunluk yazısı, izin, kontrol belgesi, uygunluk belgesi gümrük idarelerince     aranır. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, yazı ve     belgelerin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    

“MADDE 16 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11;     4802.55.90.99.11; 4802.56.80.99.11 ve 4811.59.00.90.11 G.T.İ.P’li banknot ve     benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet     iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul     kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve     diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız     çek kağıtları hariç) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi,     Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde     gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Bakanlığın uygunluk     yazısı aranır. Uygunluk yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi     elektronik olarak da düzenlenebilir. Elektronik olarak düzenlenenler hariç     olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    

“MADDE 19 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11;     4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li Sermaye Piyasası Kanunu     kapsamına giren ve payları Borsa’da işlem görmeyen halka açık şirketler için     sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar (06/12/2012     tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve     halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında     kullanılacak filigranlı kağıtlar hariç) ile 4907.00 G.T.P’li yalnız halka     arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası     araçlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte     İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük     beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Sermaye Piyasası Kurulunun     uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği     gibi elektronik olarak da düzenlenebilir. Elektronik olarak düzenlenenler     hariç olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine     eklenir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

    

“Uygunluk yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak     da düzenlenebilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    

“(1) Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde serbest     dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme     Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine     tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük     idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.     Uygunluk yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da     düzenlenebilir. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, uygunluk     yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uygunluk yazısının aslı” ibaresi “fiziksel olarak düzenlenen uygunluk yazısının aslı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “düzenlenecek belgeye” ibaresi “düzenlenecek fiziksel ya da elektronik belgeye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    

“29/4/2016 tarihinden önce alınan izin belgeleri

    

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 29/4/2016 tarihinden önce İthalat Genel     Müdürlüğünden İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi kapsamında     alınan izin belgeleri, düzenlendikleri tarihten itibaren altı ay geçerlidir.     Ancak süre uzatma niteliğindeki izin belgeleri için altı aylık sürenin     hesabında, uzatma belgesinin alındığı tarih dikkate alınmadan iznin ilk     olarak verildiği tarih esas alınır.

MADDE 14 – Bu Tebliğ 29/4/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.