İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2005/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (14.05.2016 t. 29712 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Anma gerilimi - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - KURULUŞ 1987                
        
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2005/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (14.05.2016 t. 29712   s. R.G.)
        

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

                                                                                                                                                                                                                                
“GTİPEşyanın TanımıBirim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Brüt Kg)
8546.20.00.00.11Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler5
8546.20.00.00.12Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 170 kV.yı geçmeyenler5
8546.20.00.00.13Anma gerilimi 170 kV.yı geçenler5
8546.90.10.10.11Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler10
8546.90.10.10.12Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 154 kV.yı geçmeyenler10
8546.90.10.10.13Anma gerilimi 154 kV.yı geçenler10”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    

“Madde 3 – Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların     değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki     formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur ve Ek-II’deki belgelerle birlikte     eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilir.
    
    Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve     belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi     düzenlenmez.
    
    Bu maddede belirtilen belgelerin iletilmesini müteakip İthalat Genel     Müdürlüğü tarafından, iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi     halinde ek bilgi ve belge istenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-I’i ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-II, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

                                                                                                                                                                                                                                
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
 TarihiSayısı
 16/6/200525847
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin         Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
 TarihiSayısı
1-1/10/201027716
2-28/7/201128008
3-11/7/201228350

Ek-I

                                                                                                                        
GÖZETİM         BELGESİ BAŞVURU FORMU
        
            

 

        
        
        

Tarih: ..../.../....

T.C.
EKONOMİ         BAKANLIĞINA
(İthalat         Genel Müdürlüğü)
2180.Cadde         No:63 06520 Söğütözü ANKARA
Dilekçe ve         Taahhütname

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2005/9) çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri bu Tebliğde belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

                                                
 İmza - Kaşe
 İsim - Unvan

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı :
Adresi :
Telefon numarası:Faks:E-posta:
Vergi dairesi:Vergi numarası:
Son iki takvim         yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları)20...20...
    
Son iki yılda         tahakkuk eden vergi miktarı (Gelir/Kurumlar) 
 
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi         Odası ve sicil numarası:
İmza sirküleri ve         vekâletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER         (İthalatçıdan farklı ise)
Adı/Unvanı :
Adresi:
Telefon numarası:Faks:E-posta:
Vergi dairesi/Numarası:T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi         Odası ve sicil numarası:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP (12 li):
Tanımı :
Menşe ülke:Sevk ülkesi:
Döviz transferinin         yapıldığı/yapılacağı ülke:Ödeme şekli:
Aracı banka ve şube ismi:Varsa akreditif numarası:
Miktar (Kg):FOB değeri:Birim fiyat CIF/(Kg):
Miktar (adet):CIF Değeri:Birim fiyat CIF/(Adet):
İthalat için         öngörülenTarih:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ         İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi:Ülkesi:
Telefon numarası:Faks:E-posta:Internet sitesi:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE         İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi:Ülkesi:
Telefon numarası:Faks:E-posta:Internet sitesi:

Ek-II

                
GÖZETİM BELGESİ         BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti (Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti), bu belgenin fotokopisi (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.).

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın iki nüsha sureti. (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin; ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir)

3-Vergi levhasının bir örneği


Ek-III

                                
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİ/İHRACATCIYA VE İTHAL         EŞYAYA İLİŞKİN DOLDURULACAK FORM
(MANUFACTURER/EXPORTER/PRODUCT INFORMATION         FORM)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
I.TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA         İLİŞKİN BİLGİLER
(INFORMATION ABOUT THE         EXPORTER)
Unvan(Title) 
Adres(Address) 
Telefon(Telephone) 
Faks(Fax) 
E-posta(E-mail) 
İhracatçı Firmanın Kayıtlı         Olduğu Yetkili Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler
(Tax authority of which         exporter registered)
Unvan(Title) 
Adres(Address) 
Telefon(Telephone) 
Faks(Fax) 
E-posta(E-mail) 
Kayıt Tarihi ve numarası (Registration date and         reference number) 
II.TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ         ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER
 (INFORMATION ABOUT THE         PRODUCER)
Unvan(Title) 
Adres(Address) 
Telefon(Telephone) 
Faks(Fax) 
E-posta(E-mail) 
Üretici Firmanın Kayıtlı         Olduğu Yetkili Vergi Otoritesine ilişkin Bilgiler
(Tax authority of which         exporter registered)
Unvan(Title) 
Adres(Address) 
Telefon(Telephone) 
Faks(Fax) 
E-posta(E-mail) 
Kayıt Tarihi ve Numarası (Registration Date And         Reference Number) 
Üretime Başlangıç Tarihi (Date Of Starting Production) 
Üretim Kapsamı -Üretilen ürün çeşitlerini belirtiniz-         (scope of production
        -indicate produced items)
 
Üretim lisansı -lisans sahibini belirtiniz- (which         license is used for production
        -indicate licensee)
 
Kayıtlı Sermaye Miktarı (Amount Of Registered Capital) 
Toplam Ciro (Total Turnover) 
Yabancı Sermaye Payı -Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon,         Fax ve Yabancı Firmanın Menşei (Percentage Share Of Foreign Capital (If         Exists, Indicate The Title, Address, Telephone, Fax, Origin Of The         Foreign Company) 
Yıllık Çalışma Günü Sayısı (Number Of Working Days Per         Year) 
Haftalık Ortalama Çalışma Saati (Average Working Hours         Per Week) 
Çalışan işçi Sayısı (Number Of Workers Employed) 
Üretici herhangi bir ulusal veya uluslararası kalite         belgesine sahip mi? -Varsa detaylı belirtiniz (Does the producer have         national or intemational quality certifıcate(s)?
        (indicate in detail)
 
İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (average monthly salary         per worker) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
III. İLGİLİ EŞYAYI ÜRETEN         FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER          

(INFORMATION ABOUT ECONOMIC INDICATORS OF THE FIRM WHICH PRODUCE         THE GOODS CONCERNED)

Göstergeler(Indicators)*Birim(Unit)20..20..20..20..20..
Toplam Kapasite
        (Production capacity)
Miktar(Quant.)     
Toplam Üretim
        (Total production)
Miktar(Quant.)     
Değer(Value)
Toplam Yurtiçi Satışlar
        (Total domestic sales)
Miktar(Quant.)     
Değer(Value)
Toplam İhracat
        (Total exports)
Miktar(Quant.)     
Değer(Value)
Dönem Sonu Stoklar
        (End of period stocks)
Miktar(Quant.)     
Değer(Value)
İşçi Sayısı
        (Number of workers employed)
Kişi(persons)     
Ortalama Aylık Ücret
        (Average monthly salary per worker)
ABD Doları
        (US Dollar)
     
Proforma Faturada Beyan Edilen Ürünün         Üretim Tarihi (production date of the products subject to the proforma         invoice)      

*Bu tablo, fatura/proforma faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.
(This table has to be fılled out separately for every product subject to the proforma invoice/invoice)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
IV. İLGİLİ EŞYANIN MALİYETİNE İLİŞKİN         BİLGİLER          

(INFORMATION ABOUT THE COST OF THE PRODUCT)

Ürünün Birim Maliyeti (Unit Cost Of The         Product)*
Ürün Tanımı ve Birimi (no. and         description of the product)
Maliyet Kalemleri-Bir Birim Ürün Üretmek için         (Cost Items-For One Unit Production)Girdi miktarı -kg, metre, vb.
        (Quantity of the input-kg., pcs, etc)
Birim girdi fiyatı
        (Unit price of the input)
Birim maliyet
        (Unit cost)
DİREKT İLK MADDE VE MALZEMELER
        (RAW MATERIALS AND SUPPLIES)
Hammadde 1
        (Raw Material 1)
   
Hammadde 2
        (Raw Material 2)
   
Hammadde...
        (Raw Material...)
   
DİREKT İŞÇİLİK( COST OF LABOR)   
GENEL
        ÜRETİM
        GİDERLERİ

        (PRODUCTİON
        OVERHEADS)
Yardımcı madde 1
        (Auxiliary Material 1)
   
Yardımcı madde 2
        (Auxiliary Material 2)
   
Yardımcı madde...
        (Auxiliary Material...)
   
Dolaylı işçilik
        (Indirect Labor)
   
Enerji
        (Energy)
   
Paketleme
        (Packaging)
   
Amortisman
        (Depreciation)
   
Diğer
        (Other Production Overheads)
   
Bir birim ürünün toplam üretim maliyeti (sınai) Total cost of         production (industrial cost)    
Bir birim ürüne düşen satış ve genel idari giderler
        Selling And General Administrative Expenses
    
Bir birime ürüne düşen finansman giderleri (net=gider-gelir)
        Financial Expenses (net=expense-income)
    
Bir birim ürünün toplam üretim maliyeti (ticari)
        Total Cost Of Production (Commercial Cost)
    

*Bu tablo, fatura/proforma faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.
(This table has to be fılled out separately for every product subject to the proforma invoice/invoice)

NOT: SERTİFİKANIN İÇERİĞİNİN TEDARİKÇİ ÜLKE RESMİ OTORİTELERİNCE ONAYLANMASINDAN SONRA BU FORM TÜRK KONSOLOSLUĞUNA ONAYLATILMALIDIR.

NOTE: THIS FORM SHALL BE RATIFIED BY THE TURKISH CONSULATE AFTER THECONTENTS OF THE CERTIFICATE HAS BEEN RATIFIED BY THE AUTHORIZED OFFICIALS OF THE EXPORTER’S COUNTRY.

Bu formda belirtilen ürün/ürünlerin ....................................................... (firma adı) tarafından üretildiğini aşağıda imza ile onaylıyorum. Bu formda beyan edilen bilgilerin doğruluğunu kabul etmekteyim. Bu forma ilişkin bilgiler, firmamız tesislerinde bu formun sunulduğu kurumun uzmanları tarafından herhangi bir zamanda doğrulanabilir.

Bu formu üstte bahsedilen firma adına tam yetkili ve sorumlu kişi imzalamaktadır.

(I, the undersigned, certify that the goods covered by this form was manufactured by ................................................................ (name of the company). I undertake that the information provided in this form is correct and verifıable. Information concerning to this form can be verifıed any time on the premises of my company by experts of the Body to which this form is provided.

Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above-mentioned company.)

                                                
Ad(Name):Tarih(Date):
Unvan(Title):Mühür ve İmza (Seal and signature):


Ek-IV

                
İTHALATÇI BİLGİ FORMU

1. Firmanın tarihçesi ile üretimi ve ticaretini yaptığı tüm ürünler hakkında bilgi veriniz.

2. Firmanız adına bu soru formuna ait cevapları hazırlayan yetkililerin ismi, unvanı ve irtibat bilgilerini belirtiniz.

3. Firmanızın hissedarlarına ilişkin aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

                                                                                                                                                                
TC KİMLİK NOAD-SOYADHİSSE PAYI (%)
   
   
   
   

4. Firmanızın ve/veya firma ortaklarınızın yurt içi ve yurt dışındaki diğer firmalarda ortaklıkları, iştirakleri ve firma sahipliği bulunuyorsa, bunları her bir ortak için hisse paylarıyla belirtiniz.

5. Firmanızın mülkiyetinde ve/veya işletmesi altında depoları bulunmakta mıdır? Var ise, bu depoların alanı (m2) ne kadardır? Depoların adreslerini belirtiniz? İşletmesi ve/veya Mülkiyeti başka firmada olan depoları kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise depoların isim ve adreslerini belirtiniz. Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında kullandığınız deponuz var mıdır?

6. İthalat yapma sebebi hakkında açıklayıcı bilgi veriniz.

7. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile iş geliştirme süreciniz ne zaman ve nasıl başlayıp devam etmiştir? E-posta dahil tüm yazışmalarınızın birer örneğini ve ilk temasınıza ilişkin destekleyici belgeleri temin ediniz.

8. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebepleriniz nelerdir?

9. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile akreditifli mi çalışıyorsunuz? Değil ise, malın kalitesi ve teslimi gibi hususlarda hangi ticari güvenceler mevcuttur?

10. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar tarafınızca ziyaret edildi mi?

11. Eğer ziyaret ettiyseniz ne zaman ziyaret ettiniz? (Pasaportun ilgili sayfasının fotokopisi, seyahat bileti, otel faturası ve üretim tesisi fotoğrafları gibi ek belgeler ile birlikte cevaplayınız.)

12. Başvuru konusu eşyanın tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, kullanım alanları hakkında bilgi veriniz. (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür, vb belgeleri ekleyiniz.)

13. Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştırınız.

14. Firmanızın son takvim yılı itibariyle en büyük 5 müşterisi ve yaklaşık paylarını belirtiniz. Son beş yıl itibariyle müşteri sayınızı belirtiniz.

15. Son iki yıla ait Defter-i Kebirde “120 Alıcılar Hesabı” ve “320 Satıcılar Hesabında” yer alan tüm müşteri ve tedarikçilerinizin iki ayrı liste halinde ibraz ediniz.

16. Serbest Bölgedeki faaliyetiniz bulunmakta mıdır? Eğer varsa hangi ürünleri üretmektesiniz (GTİP bazında)? Üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından gerçekleştirilmektedir? Üretim aşamaları ve ürünler itibariyle firmanızın yıllık üretim kapasitesi ne kadardır?

17. Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir?

18. Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans, vb gibi yasal prosedürler varsa belirtiniz.

19. Başvuru konusu üründe zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar var mıdır? Varsa nelerdir? Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?

20. Başvuru konusu ürüne ilişkin fiyat bilgileri ve yerli üretilenler ile ithal edilenlerin fiyatlarının karşılaştırılmasını yapınız.

21. Başvuru konusu ürünün üretim sürecine ilişkin bilgi veriniz.

22. Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri belirtiniz.

23. Başvuru konusu ürünün bilinen büyük ithalatçıları hakkında bilgi veriniz.

24. İthalatçıların piyasadaki konumları (toptancı, perakendeci, vs) ve ne amaçla ithalat yaptıkları hakkında bilgi veriniz.
 


Ek-V

                
İTHALATÇI FİRMA AYNI ZAMANDA ÜRETİCİ İSE FİRMANIN         EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU
         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
GöstergelerBirim        

YIL

20..20..20..20..20..
I- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
ÜretimMiktar (a)     
Değer (TL)     
Şirket İçi Transfer ve Dikey KullanımMiktar     
Değer (TL)     
Yurt İçi SatışlarMiktar (b)     
Değer (TL) (c)     
Yurt Dışı satışlarMiktar (d)     
Değer (TL) (e)     
Net CiroDeğer (TL) (f)=(c+e)     
Satılan Mamul MaliyetiDeğer (TL) (g)     
Faaliyet GiderleriDeğer (TL) (h)     
Finansman Net GideriDeğer (TL) (i)     
Ticari MaliyetDeğer (TL) (j)=(g+h+i)     
Faaliyet Karı
        (Olağan Kar)
Değer (TL) (k)=(f-j)     
StoklarMiktar (l)     
Değer (TL)     
Kapasite ve KKOKapasite (Miktar/Yıl)     
KKO %     
İstihdamDirek İşçi sayısı (m)     
VerimlilikÜretim/Kişi (a/m)     
Amortisman GiderleriDeğer (TL) P=(o)*[(f)/(n)]     
Aylık Brüt İşçi ÜcretiÜcret (TL/Kişi-Ay)     
II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Firma Toplam
        Özsermayesi
Değer (TL)     
Firma Toplam
        Net Ciro
Değer (TL) (n)     
Firma Toplam
        Amortisman Gideri
Değer (TL) (o)     
Faaliyet dışı gelir/gider (net)Değer (TL)     
Firma Toplam Faaliyet Karı
        (Olağan Kar)
Değer (TL)     
Ödenen Kurumlar VergisiDeğer (TL)     


*Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.
Yukarıdaki kısım Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

 


Ek-VI

                
İTHALATÇI FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
GöstergelerBirimYIL
20..20..20..20..20..
I- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Yurt İçi SatışlarMiktar (b)     
Değer (TL) (c)     
Yurt Dışı satışlarMiktar (d)     
Değer (TL) (e)     
Net CiroDeğer (TL) (f)=(c+e)     
Faaliyet GiderleriDeğer (TL) (h)     
Finansman Net GideriDeğer (TL) (i)     
Ticari MaliyetDeğer (TL) (j)=(g+h+i)     
Faaliyet Karı (Olağan Kar)Değer (TL) (k)=(f-j)     
StoklarMiktar (l)     
Değer (TL)     
İstihdamDirek İşçi sayısı (m)     
Aylık Brüt İşçi ÜcretiÜcret (TL/Kişi-Ay)     
II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Firma Toplam
        Özsermayesi
Değer (TL)     
Firma Toplam
        Net Ciro
Değer (TL) (n)     
Firma Toplam
        Amortisman Gideri
Değer (TL) (o)     
Faaliyet dışı gelir/gider
        (net)
Değer (TL)     
Firma Toplam Faaliyet Karı
        (Olağan Kar)
Değer (TL)     
Ödenen Kurumlar VergisiDeğer (TL)     


*Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.
Yukarıdaki kısım Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.


16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9)’in 1 inci maddesinde yer alantablonun yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

                
        
            

 

        
        
                                                                
        
            

G.T.İ.P.

        
        
Eşyanın TanımıCIF Kıymet         (ABD Doları/Ton*)
8546.20.00.00.00Seramikten olanlar5.000

*Ton: Brüt ağırlık

 


 

16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9)’in 3 üncü maddesinin yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

Madde 3 - Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I'de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.


16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9)’inEk-I’i yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

    

 

    

EK I

 

                                                                        
        GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
 Tarih:         ..../.../....
        T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA
        (İthalat Genel Müdürlüğü)

Dilekçe ve Taahütname :

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

                                                                                                                                                                                                                
İTHALATÇIYA AİT         BİLGİLER
Adı/Ünvanı :
Adresi :
Tel:Faks:E-posta:
Vergi dairesi:Vergi numarası:
Son iki         takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları)200...200...
  
Son iki yılda         ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)  
Kayıtlı olduğu         Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

                                                                                                                        
BEYAN SAHİBİNE         AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Ünvanı :
Adresi:
Tel:Faks:E-posta:
Vergi dairesi:Vergi/T. kimlik         numarası:
Kayıtlı olduğu         Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
 

 

                                                                                                                                                                                
İTHAL MADDEYE         AİT BİLGİLER(Birden fazla GTP için başvurulması halinde bu bölüm her GTP         için ayrı doldurulacaktır)
GTİP (12 li):
Tanımı :
Menşe ülke:Sevk ülkesi:
Miktarı:Kg (Brüt):Değeri:FOB:
        Adet/Metrekare/Çift/Diğer :
        (İstatistiki birim bazında miktarı)
CIF:
İthalat         için öngörülenTarih:
Gümrük Kapısı:
 

 

                                                                                                
 TEDARİKÇİ         ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi:Ülkesi:
Tel:Faks:E-posta:Internet sitesi:
 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari fatura. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

    

 

    

3- Vergi levhasının bir örneği.

4- İthal edilecek maddelere ait katalog veya resim.