Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar - 2016/8821 (15.05.2016 t. 29713 s. R.G.)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar - 2016/8821 (15.05.2016 t. 29713 s. R.G.)


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar - 2016/8821 (15.05.2016 t. 29713 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2016/8821

11 Haziran 2014 tarihinde Pekin'de imzalanan ve 25/2/2016 tarihli ve 6680 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 4/4/2016 tarihli ve 10663974 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/4/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE
ÇİN HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ
VE
KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASI


Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti;

Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların, Tarafların Devletlerinin siyasi, ekonomik, ticari, mali, sosyal ve kültürel çıkarlarına zarar verdiğini dikkate alarak;

Yasaklama, kısıtlama ve kontrol hükümlerinin uygulanmasının taşıdığı önemin yanı sıra; eşyanın ithalatında veya ihracatında gümrük vergi, resim ve diğer harçlarıyla ücretlerin doğru tahakkukunun ve tahsilatının sağlanmasının önemini dikkate alarak;

Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların önlenmesine ve ithalat ve ihracat vergi, resim ve diğer harçlarının doğru bir şekilde tahsil edilmesini sağlamaya yönelik çabaların, Tarafların Gümrük İdarelerinin işbirliği ile daha etkin hale getirileceğini dikkate alarak;

Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı trafiğinin mevcut ölçeğinden ve artma eğilimlerinden endişe duyarak ve bu maddelerin yasadışı trafiğinin, kamu sağlığı ve toplum için tehlike teşkil ettiğini dikkate alarak;

İkili karşılıklı yardımı teşvik eden konuyla ilgili uluslararası sözleşmelerin yanı sıra Gümrük İşbirliği Konseyi'nin (Dünya Gümrük Örgütü) Tavsiye Kararlarına da atıfta bulunarak;

Aşağıdaki konularda mutabakata varmışlardır:

MADDE 1 

TANIMLAR

Bu Anlaşmada geçen:

a) ''Gümrük Mevzuatı" deyimi, idaresi ve yürütülmesinden Gümrüğün özellikle sorumlu tutulduğu, eşyanın ithali, ihracı, dolaşımı ya da depolanmasıyla ilgili yasal ve düzenleyici hükümlerle Gümrüklerin yasal yetkileri çerçevesinde gerçekleştirdiği düzenlemeler;

b) "Gümrük vergi ve resimleri" deyimi, eşyanın ithali veya ihracında veya eşyanın ithali veya ihracıyla bağlantılı olarak tahsil edilen, ancak miktar bakımından verilen hizmetlerin yaklaşık maliyeti ile sınırlı olan ücret ve harçları kapsamayan tüm Gümrük vergi, resim, ücret veya diğer harçlar;

c) "Gümrük Suçu" deyimi, Gümrük mevzuatının ihlali veya ihlaline yönelik teşebbüs;

d) "Görevli" deyimi, Gümrük memuru ya da bir Gümrük İdaresi'nin tayin ettiği diğer Hükümet görevlisi;

e) "Kişi" deyimi, gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte mümkün olması halinde yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi bulunduğu kabul edilen kişiler ortaklığını;

f) "Bilgi" deyimi, işlemden geçirilmiş ya da tahlil edilmiş olsun ya da olmasın her tür veri, belge, rapor, bunların onaylı ya da tasdikli örnekleri ya da elektronik veriler de dâhil olmak üzere diğer iletiler;

g) "Talepte Bulunan Gümrük İdaresi" deyimi, Gümrük konularında yardım talep eden Gümrük İdaresi;

h) "Talepte Bulunulan Gümrük İdaresi" deyimi, Gümrük konularında yapılan yardım talebini alan Gümrük İdaresi;

i) "Gümrük bölgesi" deyimi, Akit Tarafların Gümrük Mevzuatının geçerli olduğu bölge;

j) "Uyuşturucu Maddeler" deyimi, 1961 Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi'nin I ve II. Listelerinde sıralanan doğal veya sentetik maddeler;

k) "Psikotrop Maddeler" deyimi, 1971 BM Psikotrop Maddeler Sözleşmesi'nin I, n, III ve IV. Listelerinde sıralanan doğal veya sentetik maddeler;

1) "Prekürsörler" deyimi, 1988 BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Ticareti ile Mücadele Sözleşmesi'nin I ve II. Listelerinde sıralanan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretiminde kullanılan kontrollü kimyasal maddeler;

m) "Gümrük İdaresi" deyimi, Türkiye Cumhuriyeti'nde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; Çin Halk Cumhuriyeti'nde Gümrükler Genel İdaresi

anlamına gelir.

MADDE 2 

ANLAŞMANIN KAPSAMI

1. Bu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi ile Çin Halk Cumhuriyeti gümrük bölgesinde uygulanır.

2. İşbu Anlaşma uyarınca tarafların sağlayacağı tüm yardımlar, Gümrük İdarelerinin konuyla ilgili mevzuatına uygun şekilde ve yetki ve mevcut kaynaklan dahilinde gerçekleştirilecektir.

3. Tarafların Gümrük İdareleri, gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve bu suçlarla mücadele edilmesi hususlarında işbu Anlaşma'nm hükümlerine uygun olarak birimleriyle işbirliği yapar ve birbirlerine yardım sağlarlar.

4. Bir önceki fıkrada belirtilen yardım, kişilerin tutuklanması ya da alıkonulması ya da mülkiyete el konulması ya da diğer Taraf adına gümrük vergi, resim, ceza ya da diğer meblağların tahsil edilmesine yönelik talepleri kapsamaz.

MADDE 3 

YARDIMIN KAPSAMI

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresi'nin talebi üzerine, diğer Tarafin Gümrük İdaresi,

a) Gümrük vergi ve resimlerinin muntazaman tahakkuk etmesini sağlamak;

b) Eşya kıymetinin Gümrük amaçlı olarak doğru tahakkuku;

c) Eşyanın tarife sınıflandırması ve menşeinin belirlenmesi de dahil olmak üzere gümrük mevzuatının uygulanmasını sağlamada yardımcı olabilecek mevcut tüm bilgileri iletir.

2. Bu Anlaşma'da öngörülen yardım, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki konulara ilişkin bilgileri içerir:

a) Suçların önlenmesinde yararlı olabilecek kolluk faaliyetleri; özellikle de suçla mücadelede kullanılan özel yöntemler;

b) Suç işlemede kullanılan yeni yöntemler;

c) Kollukla ilgili yeni yardım ve tekniklerin başarıyla uygulanmasından kaynaklanan gözlem ve bulgular; ve

d) Yolcu ve yük işlemlerinin yerine getirilmesinde kullanılan teknikler ve ileri yöntemler.

MADDE 4 

BİLGİ VE BELGELERİN PAYLAŞIMI

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, gümrük ve sevkiyat belgelerinin örneklerini; talep edildiğinde bunların onaylı suretlerini ve Talepte Bulunan Tarafta yürürlükte bulunan Gümrük mevzuatına karşı suç teşkil eden veya teşkil edebilecek olan, halen uygulanmakta olan veya planlanan faaliyetlerle ilgili bilgiyi sağlar.

2. Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafin Gümrük İdaresi, Talepte Bulunan Tarafın Gümrük İdaresine yapılan beyam desteklemek amacıyla ibraz edilen resmi belgelerin gerçekliğiyle ilgili bilgileri sağlar.

3. Talepte Bulunan Taraf özellikle kağıt nüsha halinde talep etmediği sürece, Talep edilen bilgiler bilgisayar ortamında iletilir. Bilgiler bilgisayar ortamında sağlandığında, bu bilgilerde, bilgilerin yorumlanması ve kullanılması için gerekli açıklamalar yer alacaktır.

4. Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafin Gümrük İdaresi, aşağıdaki hususlara ilişkin bilgi sağlar:

a) Talepte Bulunan Tarafın ülkesine ithal edilen eşyamn, diğer Tarafın ülkesinden yasalara uygun olarak ihraç edilip edilmediği;

b) Talepte Bulunan Tarafın ülkesinden ihraç edilen eşyanın, Talepte Bulunulan Tarafin ülkesine yasalara uygun olarak ithal edilip edilmediği.

5. Bu bilgilerde, eşyanın gümrük işlemlerinde kullanılan gümrük prosedürleri de belirtilir.

6. Talepte Bulunulan Tarafın Gümrük İdaresinin talep edilen bilgiye sahip olmaması durumunda, Talepte Bulunulan Taraf, bu durumu talepte Bulunan Tarafa açıklayacaktır.

7. Talepte Bulunan Tarafin Gümrük İdaresi, Talepte Bulunulan Tarafın yaptığı benzer bir talebi karşılayamayacak durumda olması halinde, talebinde bu hususa dikkat çeker. Bu durumda, söz konusu talebin karşılanması, Talepte Bulunulan Tarafin Gümrük İdaresinin takdirindedir.

MADDE 5 

YARDIMA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR

1. Talep üzerine, talepte Bulunulan Tarafin Gümrük İdaresi, mümkün olduğu ölçüde, aşağıdakiler üzerinde gözetim tesis eder ve Talepte Bulunan Gumriık İdaresine aşağıdaki hususlarla ilgili bilgi sağlar:

a) Gümrük mevzuatına karşı suç işlediği bilinen veya suç işlediğinden şüphelenilen kişiler;

b) Gümrük suçlarına konu olduğu bilinen veya konu olduğundan şüphelenilen eşya;

c) Gümrük suçu işlemede kullanıldığı bilinen veya kullanıldığından şüphelenilen taşıma araçları.

2. Kamu sağlığına, kamu güvenliğine ciddi manada zarar verebilecek durumlarda, Tarafların Gümrük İdareleri, mümkün olduğu ölçüde, gecikme olmaksızın, kendiliğinden yardım sağlarlar.

MADDE 6 

HASSAS EŞYANIN YASADIŞI TİCARETİNE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Gümrük İdareleri, kendi inisiyatifleri çerçevesinde ya da talep üzerine, aşağıdakilerin yasadışı ticaretiyle ilgili olmak üzere, bir Akit Tarafin Gümrük mevzuatına karşı suç teşkil eden veya edebilecek olan, tasarlanan veya gerçekleştirilen her türlü faaliyet hakkındaki tüm bilgileri birbirlerine temin ederler:

a) Silah, füze, patlayıcı ve nükleer maddeler;

b) Önemli tarihi, kültürel veya arkeolojik değer taşıyan sanat eserleri;

c) Uyuşturucu, psikotrop maddeler, prekürsörler ve zehirli maddeler ile çevre ve kamu sağlığı için tehlikeli maddeler;

d) Nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türleri ve bunlara ait ürünler;

e) Korsan ve taklit eşya.

2. Bu Madde kapsamında alınan bilgiler, Talepte Bulunulan Tarafin yazılı rızasıyla, Talepte Bulunan Tarafın ilgili hükümet birimlerine iletilebilir. Ancak, bu bilgiler, üçüncü ülkelere iletilemez.

MADDE 7 

TALEPLERİN İLETİLMESİ

1. Bu Anlaşma ile öngörülen işbirliği ve yardım, Tarafların Gümrük İdareleri tarafından sağlanır. Gümrük İdareleri, bu amaçla yapılacak belgelendirme konusunda karşılıklı mutabakata varırlar.

2. Bu Anlaşma uyarınca talepler yazılı olarak yapılır. Talepler, taleplerin yerine getirilmesi için gerekli ekleri de içerir. İstisnai durumlarda, talepler, sözlü olarak da yapılabilir, ancak sözlü talepler ivedilikle yazılı olarak teyit edilir.

3. Bu Maddenin 1. Fıkrası gereğince yapılan talepler aşağıdaki bilgileri içerir:

a) talepte bulunan Gümrük İdaresi;

b) varsa, talep edilen tedbirler;

c) talebin konusu ve gerekçesi;

d) bilinmesi halinde, söz konusu işlemle ilgili tarafların isim ve adresleri;

e) incelenen konuyla; ilgili hukuki unsurların kısa bir açıklaması; ve

f) talebin cevaplanması için getirilen süre tahdidi ile iletişim yöntemlerine ilişkin şartlar.

4. Talepler, Talepte bulunulan Tarafın resmi dilinde ya da İngilizce yapılır.

5. Bu Anlaşma'nın uygulanması için, Tarafların Gümrük İdareleri, iletişimden sorumlu memurları tayin eder ve bu memurların ad, unvan, telefon ve faks numaralarını içeren listeleri birbirlerine verir.

MADDE 8

GÜMRÜK SORUŞTURMALARI

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresi'nin talebi üzerine, diğer Tarafin Gümrük idaresi, Talepte bulunan Tarafin ülkesinde yürürlükte bulunan Gümrük mevzuatına karşı suç teşkil eden veya edebilecek olan faaliyetlerle ilgili soruşturma başlatır. Soruşturmayı başlatan Taraf, bu soruşturmanın sonuçlarını, Talepte bulunan Tarafin dikkatine sunar.

2. Bu soruşturmalar, Talepte bulunulan Tarafin Devletinin ülkesinde yürürlükte bulunan Gümrük mevzuatı gereği yürütülür. Karşılıklı fayda bazında, Talepte bulunulan Gümrük İdaresi, soruşturmaları kendi hesabına hareket ediyormuş gibi yürütür.

MADDE 9 

BİLGİ VE BELGELERİN KULLANIMI

1. Bu Anlaşma kapsamında elde edilen bilgi, belge ve diğer materyaller, yalnızca bu Anlaşma'da belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir ve bu bilgi, belge ve materyalleri temin eden Gümrük İdaresi'nin öngördüğü kısıtlamalara tabi tutulabilir.

2. Bu bilgi, belge ve diğer materyaller, bu bilgi, belge ve materyalleri temin eden Gümrük İdaresinin yazılı rızası haricinde ve Gümrük İdaresinin öngörebileceği kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla, adli ya da idari işlemlerde delil olarak kullanılmaları veya diğer kurumlara devredilmeleri hususu da dahil olmak üzere, başka amaçlar doğrultusunda kullanılmazlar.

3. Bu Anlaşma uyarınca, herhangi bir şekilde yapılan talepler ve verilen bilgiler, gizlilik niteliğine sahiptir. Bu talep ve bilgiler gizli tutulur ve Talepte bulunan Tarafın ülkesinde yürürlükte olan mevzuat gereği aynı tür bilgi ve belgelere sağlanan korumadan yararlanır.

MADDE 10 

YARDIM SAĞLAMA HUSUSUNDAKİ İSTİSNALAR

1. Talepte Bulunulan Gümrük İdaresi, sağlayacağı yardımın, egemenliğine, güvenliğine veya devletinin diğer asli menfaatlerine ya da herhangi başka bir kuruluşun meşru ticari menfaatlerine zarar vereceğini ya da ulusal mevzuatıyla tutarsız olacağını düşünmesi halinde, bu Anlaşma kapsamında talep edilen yardımı tamamen ya da kısmen sağlamayı reddedebilir ya da talep edilen yardımı belli koşullara bağlı olarak sağlamayı öngörebilir.

2. Yardımın reddedilmesi halinde, reddin gerekçesi, Talepte Bulunan Tarafa gecikmeksizin yazılı olarak bildirilir.

MADDE 11 

TEKNİK YARDIM

Gümrük İdareleri, üzerinde mutabık kalınan bir programla, aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere, birbirlerine teknik yardım sağlarlar:

a) muayenede kullanılan teknik ekipmanın kullanımına ilişkin bilgi ve tecrübe değişimi;

b) gümrük memurlarının eğitimi;

c) gümrük konularında uzman değişimi;

d) Gümrük mevzuatının etkin bir şekilde uygulanmasıyla ilgili özel, bilimsel ve teknik bilgilerin paylaşımı.

MADDE 12 

MASRAFLAR

1. Taraflar; hükümet görevlisi dışındaki tanıkların masraftarı, uzmanların ücretleri ve tercümanların masrafları haricinde, işbu Anlaşma'nın uygulanması sonucu ortaya çıkan masrafların geri ödenmesine ilişkin tüm taleplerinden vazgeçerler.

2. Talebin yerine getirilmesi için önemli ve olağandışı mahiyette masrafların gerekmesi ya da gerekecek olması halinde, Taraflar, talebin yerine getirileceği koşulları ve masraflann karşılanma biçimini tespit etmek için istişarede bulunurlar.

3. Bu Anlaşmanın 11. Maddesinin uygulanması dahilinde ortaya çıkan masraflar, Gümrük idareleri arasında yapılacak ilave müzakerelere tabi olacaktır.

MADDE 13

GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ORTAK KOMİTESİ

1. Bu Anlaşmayı uygulamak amacıyla, Gümrük İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Ortak Komitesi tesis edilecektir. Taraflar, Taraflardan birinin talebi üzerine, Ortak Komite dahilinde bir toplantı düzenleyebilir. Toplantının tarihi ve yeri, karşılıklı istişare ile belirlenecektir.

2. Ortak Komite'nin çalışma usul ve ilkeleri, Taraflar arasında yapılacak karşılıklı istişareyle belirlenecektir.

MADDE 14

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ VE FESİH

1. Bu Anlaşma, Tarafların, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm ulusal koşulların yerine getirildiğini birbirlerine diplomatik nota değişimi ile bildirdikleri son bildirimin alındığı tarihi takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.

2. Bu Anlaşmada her iki Tarafın yazılı rızasıyla her zaman değişiklik yapılabilir ve yapılan değişiklikler, bu Madde'nin ilk fıkrasında öngörülen prosedüre uygun olacak şekilde yürürlüğe girer.

3. Bu Anlaşma, belirsiz bir süre yürürlükte kalacaktır. Anlaşma, Taraflardan birinin, bu Anlaşmayı feshetme isteğini diğer Tarafa diplomatik yollardan yazılı olarak ilettiği tarihten üç ay sonra fesih olur. Bununla birlikte, Anlaşmanın feshi sırasında yürütülmekte olan işlemler, bu Anlaşma hükümleri gereği tamamlanır.

4. Bu Anlaşma, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 16 Nisan 2002 tarihinde imzalanmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasını geçersiz kılacak ve bu Anlaşma'nın yerini alacaktır.

TANIK SIFATIYLA, hükümetleri tarafından usulü gereği yetkilendirilmiş, aşağıda imzası bulunanlar, bu Anlaşmayı imzalamışlardır.

Bu Anlaşma, Pekin'de, 11 Haziran 2014 tarihinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Çince ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha halinde imzalanmıştır. Yorum farklılığı olması halinde, İngilizce metin esas alınır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇİN HALK CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA


Ziya ALTUNYALDIZ YU Guangzhou
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel İdaresi
Müsteşarı Bakanı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc